Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Michał Drzazga"

Otrzymywanie zawiesin nanocząstek srebra z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego


  Przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem nanocząstek srebra w procesie polyol, wykorzystującym alkohole polihydroksylowe jako reduktory. Syntezy prowadzone były w reaktorze przepływowym umieszczonym w polu mikrofalowym. Uzyskane wyniki umożliwiają określenie jakościowego i ilościowego wpływu parametrów procesowych na średni rozmiar uzyskiwanego produktu. Ag nanoparticles were prepd. by redn. of AgOAc with polyols in presence of poly-N-vinyl-pyrrolidone (PVP) under microwave irradn. The average size of the nanoparticles increased with increasing mol. mass of PVP and flow rate of the reaction mixt. W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny wzrost zainteresowania zagadnieniami związanymi z otrzymywaniem i zastosowaniem nanocząstek, których co najmniej jeden z wymiarów jest mniejszy niż 100 nm. Dla rozpatrywanej skali wielkości, nanocząstki często wykazują unikatowe właściwości fizyczne i chemiczne. Dużym komercyjnym zainteresowaniem cieszą się preparaty wykorzystujące nanocząstki srebra. Jest to wynikiem jego silnych właściwości antybakteryjnych1, 2). Nanocząstki srebra znajdują zastosowanie także w technice cieplnej jako składnik nanopłynów3-5), zawiesin koloidalnych charakteryzujących się wysoką wartością współczynnika przewodzenia ciepła. Omawiany materiał wykorzystywany jest do wytwarzania elementów przewodzących w mikroukładach elektronicznych6) lub w budowie analizatorów substancji chemicznych, np. nadtlenku wodoru7). Nanocząstki srebra otrzymywane są metodami opartymi na procesach fizycznych lub chemicznych. Do pierwszej grupy można zali- Politechnika Śląska, Gliwice Grzegorz Dzido*, Michał Drzazga, Andrzej B. Jarzębski Otrzymywanie zawiesin nanocząstek srebra z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego Preparation of silver nanoparticle suspensions by using the microwave irradiation Mgr inż. Michał DRZAZGA w 2009 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej na kierunku Industrial and Engineer[...]

Obliczanie zginanych elementów zbrojonych prętami FRP


  W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę prętów FRP stosowanych do zbrojenia zginanych elementów z betonu. Przeanalizowano wytyczne normy kanadyjskiej CSA i amerykańskiej ACI do projektowania tego typu elementów. Na podstawie analizy obliczeniowej wyznaczono różnice w nośnościach na zginanie elementów betonowych zbrojonych prętami GFRP. Słowa kluczowe: zbrojenie FRP, zginanie, projektowanie konstrukcji betonowych, normy projektowe.Pręty polimerowe FRP (Fiber Reinforced Polymer) otwierają nowe możliwości przy projektowaniu elementów narażonych na działanie środowisk agresywnych, w tym szczególnie prądów błądzących. Pręty FRP są odporne na działanie środowiska agresywnego, ale jednocześnie tracą właściwości konstrukcyjne w wyniku starzenia żywicy. W prętach tych stosowane są najczęściej włókna węglowe (CFRP), szklane (GFRP) lub aramidowe (AFRP). Włókna zapewniają podłużną wytrzymałość oraz sztywność kompozytu. Natomiast matryca żywiczna scala włókna i rozdziela równomiernie obciążenie na włókna oraz chroni je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Właściwości prętów kompozytowych wynikają z jednokierunkowego zorientowania w nich włókien. Pręty FRP charakteryzują się dużą wytrzymałością na osiowe rozciąganie wzdłuż włókien i stosunkowo małą wytrzymałością w kierunku prostopadłym do włókien oraz brakiem możliwości stosowania odgięć (takich jak haki i pętle w prętach stalowych). Wymia[...]

Zbrojenie GFRP w zginanych elementach betonowych DOI:10.15199/33.2015.06.25


  W artykule przedstawiono możliwość stosowania prętów GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) jako zbrojenia głównego w zginanych elementach betonowych w obiektach wymagających odporności na korozję elektrolityczną lub obojętności elektromagnetycznej. Przeanalizowano dostępne zalecenia projektowe dotyczące zbrojenia GFRP. Dokonano analizy dotychczasowych badań zginanych elementówzbrojonych prętamiGFRPoraz porównano te wyniki z przewidywaną nośnością teoretyczną. Słowa kluczowe: zbrojenie GFRP, zginanie, normy projektowe, badania konstrukcji betonowych.Wśrodowisku agresywnym, w którym elementy żelbetowe nie spełniają stawianych im wymagań, coraz częściej wykorzystuje się zbrojenie polimerowe [1]. Charakteryzuje się ono dużą wytrzymałością na rozciąganie (600 ÷ 3700MPa) i obojętnością elektromagnetyczną oraz odpornością na korozję. Pręty GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) wykorzystywane są jako zbrojenie główne elementów betonowych w obiektach, które wymagają obojętności elektromagnetycznej (m.in. dotyczy to obiektów przemysłu miedziowego i aluminiowego, np. wanny elektrolityczne czy fundamenty transformatorów). Ponadto zalety tego typu zbrojeniamożnawykorzystać w obiektach infrastruktury miejskiej oraz w budownictwie morskim. Duże możliwości wykorzystania prętów GFRP jako zbrojenia głównego sprawiły, że na świecie podjętowiele badań i prób znormalizowaniawymiarowania tego typu elementów. Pierwszy raz zastosowano jewlatach 70.Od tego czasu nastąpił intensywny rozwój prac badawczych nadweryfikacją zbrojenia FRPwkontekściemożliwościwykorzystania gowzginanych elementach [...]

Odkształcenia skurczowe betonów wysokowartościowych z dodatkiem włókien stalowych DOI:10.15199/33.2017.06.07


  Skurczwbetonach jest zjawiskiempolegającymna powstawaniu samoistnych odkształceń związanych z procesami hydratacji cementu oraz ruchem wody w mikrostrukturze zaczynu cementowego [5]. Zgodnie z normą [6] całkowite odkształcenia skurczowe (εcs) są sumą odkształceń spowodowanychwysychaniem (εcd) oraz odkształceń skurczu autogenicznego (εca). Odkształcenia εcd pojawiają sięwsposób powolny na skutek odparowaniawody z betonu do otoczenia, zaś tempo ich powstawania zależy od migracjiwody przez stwardniały beton. Z kolei odkształcenia εca rozwijają się podczas twardnienia betonu. Podstawowe czynniki mające wpływ na wartość odkształceń skurczowych betonu to: rodzaj i zawartość cementu; ilość i rodzaj kruszywa; wartość współczynnika wodno-cementowego (w/c); wiek betonu; wilgotność i temperatura otoczenia oraz wymiary elementu [5]. Przebieg zmian εcs w betonie BWW i zwykłym jest różny. W BWW obserwuje się największy i gwałtowny przyrost skurczu εcawpierwszymokresie hydratacji, zaś skurcz εcd w okresie późniejszym jest mniejszy w porównaniu z betonemzwykłym. Końcowewartości εcdmalejąwraz ze zwiększaniem wytrzymałości na ściskanie betonuBWW.Wprzypadku odkształceń εca obserwuje się zależność odwrotną.Wcelu zmniejszenia tempa odkształceń skurczowych w betonach BWW stosuje się m.in. włókna stalowe [1, 8, 9].Wartykule przedstawiono wyniki [...]

Badanie współczynnika sprężystości fibrobetonu wysokowartościowego DOI:10.15199/33.2016.09.22


  Wartykule przedstawiono najważniejsze czynniki wpływające na wartość współczynnika sprężystości betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien (fibrobetonu). Omówiono wyniki badań doświadczalnych współczynnika sprężystości betonu - czterech serii próbek cylindrycznych o różnymstopniu zbrojenia rozproszonego (włókna stalowe oraz polipropylenowe). Dokonano estymacji wartości średniej współczynnika sprężystości w funkcji stopnia zbrojenia włóknistego, a uzyskane wyniki odniesiono do literatury przedmiotu. Słowa kluczowe: współczynnik sprężystości, BWW, włókna stalowe i polipropylenowe, estymacja.Wprzewidywaniu wartości współczynnika sprężystości betonów wysokowartościowych (BWW - betony o wytrzymałości kostkowej na ściskanie fck,cube ≥ 60MPa [4]), nie należy kierować się tylko jego wytrzymałością na ściskanie [5], gdyż głównymi czynnikami mającymi wpływ na jego wartość są [10]: rodzaj kruszywa (najlepsze łamane, np. bazaltowe); stopień wypełnienia objętości betonu kruszywem; przyczepność kruszywa do zaczynu cementowego oraz zawartość włókien (fibrobeton wysokowartościowy). Badania, dotyczące wzrostu współczynnika sprężystościwzależności od smukłości Ld oraz zawartościwłókien stalowych (Vf), prowadzili m.in. Ezeldin [6], Gao [7], Padmarajaiah [8] oraz Sivaraja [9]. Ich równania doświadczalne przedstawionowtabeli 1.Wartykule oceniono zgodność tych równań z wynikami własnych badań doświadczalnych. Program badań Program badań zakładał oznaczenie współczynnika sprężystości podłużnej [...]

Nośność na zginanie belek modyfikowanych włóknami stalowymi DOI:10.15199/33.2016.09.23


  Nośność na zginanie belek żelbetowych zależy od: stopnia zbrojenia podłużnego,usytuowania tegozbrojenia w przekroju, wytrzymałości betonu na ściskanie, granicy plastyczności stali zbrojeniowej, wymiarów geometrycznych przekroju, a także odmetody obliczeniowej. Podczas obliczania nośności na zginanie belek żelbetowych z dodatkiemwłókien stalowych (fibrobetonowych) należy dodatkowo uwzględnić wpływ struktur zbrojenia rozproszonego, które opisuje efektywność mechaniczna (1), określająca współdziałanie pojedynczych włókien w betonie. Zależy ona od smukłości (λ) i kształtu włókien, objętościowego ich udziału w kompozycie (Vf), przestrzennego rozkładu w betonie oraz przyczepności włókien domatrycy cementowej (τf), wynikającej zmechanicznego zakotwienia, adhezji i tarcia [2]. fEf.mech. = Vfλτf (1) gdzie: λ = l/d - smukłość włókien (l, d - odpowiednio długość i średnica włókien). Określenie parametrów przestrzennego rozkładu włókien oraz ich przyczepności do betonu jest kłopotliwe, dlatego też nośność na zginanie przekrojów fibrobetonowych, w podejściu "normowym", określana jest za pomocą umownych naprężeń rozciągających nazywanych "resztkową" wytrzymałością na rozciąganie (w przypadku metod omawianych w artykule). Metody obliczania nośności na zginanie W[...]

Pręty kompozytowe FRP jako zbrojenie na ścinanie DOI:10.15199/33.2016.09.25


  W artykule przedstawiono możliwość zastosowania prętów FRP (Fiber Reinforced Polymer) jako zbrojenia głównego na ścinanie w zginanych elementach betonowych zabudowanych w obiektach wymagających szczególnej odporności na korozję, czy obojętności elektromagnetycznej. Przeanalizowano dostępne zalecenia projektowe podejmujące tematykę zbrojenia FRPw przypadku ścinania. Nośność na ścinanie wyznaczoną wg zaleceń kanadyjskich, amerykańskich, japońskich i włoskich porównano z rezultatami 75 badań belek betonowych zbrojonych prętami FRP. Słowa kluczowe: zbrojenie FRP, ścinanie, normy projektowe, badania konstrukcji betonowych.Elementy żelbetowe, narażone na działanie szczególnie niekorzystnych warunków środowiska w relatywnie krótkim czasie przestają spełniać wymagania dotyczące trwałości i niezawodności. Sposobemzwiększeniam.in. trwałości elementu konstrukcyjnego jest zastosowanie zbrojenia niemetalicznego z włókien szklanych (GFRP), węglowych (CFRP), bazaltowych (BFRP), czy aramidowych (AFRP). Pręty kompozytowe FRP (Fiber Reinforced Polymer) charakteryzują się dobrymi właściwościamimechanicznymi (duża wytrzymałość na rozciąganie) i fizycznymi (znacznie mniejsza gęstość od stali zbrojeniowej). Znalazły one zastosowanie w elementach betonowych obiektów szczegól[...]

Badania belek zbrojonych na ścinanie prętami GFRP DOI:10.15199/33.2016.09.26


  W artykule przedstawiono wyniki badań belek betonowych zbrojonych na ścinanie prętami GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer). Analizowano cztery belki zbrojone strzemionami GFRP bądź prętami z zakotwieniemgłówkowym.Wartykule przedstawiono zaobserwowane mechanizmy zniszczenia oraz porównano oznaczone doświadczalnie nośności na ścinanie badanych belek z nośnościami teoretycznymi wyznaczonymi wg dostępnych zaleceń projektowych. Słowa kluczowe: zbrojenie FRP, ścinanie, normy projektowe, badania konstrukcji betonowych.Welementach narażonych na działanie agresywnego środowiska (korozja chlorkowa, elektrokorozja) coraz częściej wykorzystuje się zbrojenie kompozytowe m.in. z włókna szklanego (GFRP). Może ono występować w postaci prętów, siatek,mat oraz lin. Dostępne są następujące typy zbrojenia kompozytowego (FRP - Fiber Reinforced Polymer): z włókna szklanego (GFRP); zwłóknawęglowego (CFRP), zwłókna bazaltowego (BFRP) oraz zwłókna aramidowego (AFRP). Spośród wymienionych typów zbrojenia FRP najpopularniejsze są pręty z włókna szklanego.Wynika to zarówno z ich dobrych właściwości (duża wytrzymałość na rozciąganie, obojętność elektromagnetyczna,mała gęstość), jak również z relatywnie niskiej ceny. Wcelu określeniam.in.możliwości wykorzystania GFRP jako zbrojenia na ścinanie badaniu poddano cztery belki z różnie ukształtowanym zbrojeniem podłużnym i poprzecznym. Głównym założeniem była weryfikacja mechanizmów zniszczenia belek zbrojonych na ścinanie strzemionami GFRP oraz prętami GFRP z zakotwieniem głów[...]

Badania wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu fibrobetonów wysokowartościowych DOI:10.15199/33.2017.06.08


  Podstawową zaletą betonu wysokowartościowego (HSC) jest dużawytrzymałość na ściskanie (fck, cube > 60 MPa) [6], a wadą - eksplozyjne (kruche) zniszczenie po przekroczeniu granicznych odkształceń poprzecznych, odpowiadających wytrzymałości betonu na rozciąganie. W celu poprawy właściwości plastycznych HSC dodaje się m.in. włókna stalowe iwten sposób powstaje fibrobetonwysokowartościowy - HSFRC [3, 4, 9]. Za jeden z przybliżonych sposobów określania wytrzymałości na rozciąganieHSCiHSFRC można uznać metodę pośrednią, polegającą nawyznaczeniuwytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct,sp) [2, 3, 5, 9], tzw. metodę brazylijską [8]. Badanie fct,sp polega na obciążeniu próbki walcowej siłami ściskającymi, przyłożonymiwzdłuż przeciwległych tworzących do momentu, gdy ulegnie pęknięciu.Ocenawynikówoparta jest na teoretycznym rozwiązaniu zagadnienia walca jako materiału sprężystego i izotropowego w płaskim stanie odkształcenia o zadanych warunkach brzegowych [2]. Wytrzymałość określa się z zależności: fct,sp = 2F/NdL (1) gdzie: F - maksymalne obciążenie; L - długość linii styku próbki; d - deklarowanywymiar przekroju poprzecznego. Badania Programbadań zakładał oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu (fct, sp) czterech serii próbek sześciennych o boku 150 mm (po 3 próbki na każdą serię), wykonanych z betonu HSFRC z różną objętościową zawartością włókien stalowych w kompozycie (Vf). Zgodnie z normą [8] fct, sp oznacza się na podstawi[...]

Analiza zarysowania zginanych belek żelbetowych z dodatkiem włókien stalowych DOI:10.15199/33.2017.06.09


  Do podstawowych czynników mających wpływ na szerokość rozwarcia rys w belkach żelbetowych (RC) należy zaliczyć: stopień zbrojenia podłużnego, średnicę zbrojenia, przyczepność i grubość otulenia zbrojenia betonem, rodzaj i wielkość oddziaływań (pośrednie i bezpośrednie) oraz wytrzymałość betonu na rozciąganie. Wcelu zmniejszenia szerokości rys zginanych belek RC stosowane są m.in. włókna stalowe (SFRC) [3, 6]. W artykule przedstawiono metody pozwalające przewidzieć maksymalną szerokość rys zginanych belek RC i SFRC oraz przeprowadzono analizę porównawczą szerokości rozwarcia rys. Założenia i metoda przeprowadzonej analizy W przypadku zginanych belek RC i SFRC maksymalna szerokość rys prostopadłych (wk) obliczana jest w stanie ustabilizowanego zarysowania (założenie niezmiennego rozmieszczenia rys). Maksymalna szerokość rys wyznaczana jest na podst[...]

 Strona 1  Następna strona »