Wyniki 1-10 spośród 42 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Kiesiewicz"

Badania procesu ciągnienia miedzi beztlenowej gatunku cuago,10 na przewody jezdne typu ac-150

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań nad procesem ciągnienia miedzi beztlenowej z linii uPcaSt ®, z dodatkiem srebra w ilości 1000 ppm, na przewody jezdne typu trolej. W szczególności badania dotyczyły określenia wpływu struktury odlewniczej materiału oraz prędkości ciągnienia na kształtowanie się własności mechanicznych i elektrycznych przewodów jezdnych typu ac-150, przeznaczonych do sieci trakcyjnych kolei dużych prędkości jazdy. W pracy zamieszczono również wyniki badań odporności cieplnej przewodów oraz ścieralności prowadzonych dla różnych parametrów testów. In this article, the research results of the oxygen free cooper trolley drawing process have been presented. Oxygen free copper with the silver 1000 ppm addition, came from the UPCAST ® production line. Particularl[...]

BADANIA RELAKSACJI NAPRĘŻEŃ KOMPOZYTÓW Cu-CNT's


  Obecnie na świecie poszukuje się nowych materiałów, które miałyby nowe cechy dotychczas nieosiągalne. Jednym z kierunków badawczych są kompozyty miedzi z nanorurkami, które przy wykorzystaniu wysokich własności nanomateriałów węglowych mają umożliwiać wzrost własności użytkowych tego typu materiałów w stosunku do czystej miedzi. Oczekiwany wzrost własności kompozytów koncentruje się na wzroście przewodności elektrycznej, własnościach mechanicznych, przewodności i odporności cieplnej oraz własnościach reologicznych. Jedna z koncepcji uzyskiwania takich materiałów obejmuje metodę metalurgicznej syntezy mieszaniny Cu-CNT's w procesie odlewania ciągłego. W ramach artykułu przedstawiono wyniki badań własności oraz relaksacji naprężeń kompozytu Cu-CNT's oraz materiału odniesienia, tj. czystej miedzi gatunku CuOFE. Słowa kluczowe: kompozyty Cu-CNT's, miedź, nanorurki STRESS RELAXATION TESTS OF Cu-CNT's COMPOSITES At the moment new trend is present all around the world to find materials with enhanced properties. One of the research studies concentrate on copper and CNT's composites, which because of the extraordinary high properties of carbon nanomaterial's can have above standard properties in comparison to pure copper. Expected growth of composites exploitation properties is based in most cases on the growth of electrical conductivity, mechanical properties, thermal stability and rheological properties of those type of materials. One of the ideas concentrate on metallurgical synthesis of Cu-CNT's mixture in continuous casting process. Within this article research results of stress relaxation tests of Cu-CNT's materials obtained from continuous casting line are shown. Conducted researches allowed to obtain stress relaxation characteristics of Cu-CNT's composite and also for reference pu[...]

BADANIA NAD PROCESEM CIĄGNIENIA PRĘTÓW Z ALUMINIUM WYTWORZONYCH METODĄ CIĄGŁEGO ODLEWANIA

Czytaj za darmo! »

Jedna z koncepcji prac nad nowymi technologiami przetwórstwa aluminium, polega na eliminacji segmentu odkształcenia na gorąco. Przykładem rozwiązania praktycznego w tym względzie może być proces produkcji blach z aluminium i jego stopów z pominięciem tradycyjnej technologii DC odlewania wlewków i procesu ich gorącego walcowania. W przypadku produkcji materiałów wsadowych przeznaczonych na druty do celów elektrycznych wykorzystuje się linie ciągłego odlewania i walcowania (COiW). Produkcja walcówki aluminiowej w stanie miękkim obejmuje jej wytworzenie w linii COiW, a następnie obróbkę cieplną. Materiał uzyskany w ten sposób charakteryzuje się niejednorodnością struktury, która może powodować pewne ograniczenia w procesie ciągnienia drutów, zwłaszcza drutów o niskich średnicach. Ze względu, że najnowsze aplikacje przewodów z aluminium, takie jak żyły giętkie klasy 5 i 6 oraz przewody emaliowane wymagają drutów o średnicach dochodzących do 0,2 mm prowadzone się intensywne badania nad nowymi technologiami uzyskiwania aluminiowego wsadu do procesu ciągnienia. W artykule przedstawiono badania nad laboratoryjną technologią ciągłego odlewania prętów z aluminium oraz ich dalszego przetwórstwa na druty o niskich średnicach. Słowa kluczowe: walcówka aluminiowa, odlew aluminiowy, ciągnienie drutów, badania drutów STUDY ABOUT DRAWING ALUMINIUM ROD MADE BY CONTINUOUS CASTING One of the subjects of industrial process research is the elimination of hot rolling from the manufacturing of various products. An example of a practical solution in this field is the manufacturing of metal sheets from aluminium and its alloys, in which hot rolling step has been eliminated. In case of production aluminium wire rod intended for electrical application the rod is manufactured in continuous casting and rolling lines. Production of aluminium rods in temper O includes its production casting and rolling line and after that its heat treatment. Material obtained in this way[...]

BADANIA NAD NOWYMI MATERIAŁAMI NA BAZIE MIEDZI PRZEZNACZONYMI NA PRZEWODY JEZDNE KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI JAZDY


  Polska infrastruktura kolejowa umo.liwia transport pasa.erski i towarowy z pr.dko.ciami nieprzekraczaj.cymi 160 km/h. Rz.dowy plan modernizacji g.ownych szlakow kolejowych zak.ada, .e transport b.dzie odbywa. si. z pr.dko.ciami do 250 km/h. Przyczyni si. to w du.ym stopniu do rozwoju nie tylko polskich kolei, ale wp.ynie rownie. na wzrost gospodarczy ca.ego kraju. Jednym z g.ownych ogranicze. pr.dko.ci jazdy poci.gow jest gorna sie. trakcyjna. Tradycyjne krajowe rozwi.zania materia.owe w obszarze gornej sieci trakcyjnej oparte na miedzi s. niewystarczaj.ce z uwagi na jej zbyt nisk. zarowno wytrzyma.o.. mechaniczn., jak i odporno.. ciepln., co uniemo.liwia podniesienie obci..alno.ci mechanicznej i pr.dowej sieci, a w .lad za tym pr.dko.ci jazdy. W artykule przedstawiono wyniki bada. i ich analiz. nad wykorzystaniem niskostopowych gatunkow miedzi oraz miedzi beztlenowej z linii UPCAST do wytwarzania g.ownego elementu gornej sieci trakcyjnej, jakim jest przewod jezdny. Badania obejmuj. w.asno.ci wytrzyma.o.ciowe oraz odporno.. ciepln. przewodow jezdnych. Wykazano, .e przewody z miedzi beztlenowej jak rownie. z dodatkiem srebra w ilo.ci 1000 ppm uzyskuj. wystarczaj.cy poziom w.asno.ci i s. konkurencyjne wzgl.dem przewodow z miedzi gat. ETP. S.owa kluczowe: mied., UpcastR, ETP, przewod jezdny, trolej, kolej RESEARCH RESULTS OF NEW COPPER BASED MATERIALS, INTENDED FOR HIGH SPEED RAILWAYS TROLLEY WIRES Polish railway infrastructure allows to travel and carry the cargo with the highest speed of 160 km/h. Government main railways tracks modernization project puts on that the transport will take place with the highest speed of 250 km/h. This will contribute substantially to the development of not only Polish railways but it will also come in the economic growth of the all the country. One of the main speed limits of the trains is the upper contact line. Traditional polish copper based material solutions, in the field of upper contact line, are insu[...]

Analiza numeryczna nacisku metalu na ścianę ciągadła w procesie ciągnienia przewodów jezdnych typu trolej


  W artykule przedstawiono wyniki obliczeń modelowych procesu ciągnienia przewodów jezdnych typu trolej o oznaczeniu AC-150. W szczególności skoncentrowano się na analizie uzyskanych charakterystyk intensywności naprężenia oraz nacisków normalnych w oczku ciągadła. Symulacje przeprowadzono przy użyciu komercyjnego programu DEFORM-3D, zakładając dla materiału ciągnionego własności materiałowe miedzi ETP oraz sprężysto-plastyczny stan odkształcenia. Dla oczka ciągadła przyjęto natomiast własności materiałowe węglika wolframu G40 oraz sztywno sprężysty stan odkształcenia. In this article, the research results of AC-150 trolley wire drawing process numerical analysis were presented. Particularly the research program concerns defining characteristics of stress intensity and normal pressure in the die insert. Simulation were performed using DEFORM-3D system. Boundary conditions for drawing material were based on Cu-ETP material properties and elasto-plastic [...]

Analiza wpływu prędkości odlewania na własności elektryczne i odporność cieplną drutów z miedzi beztlenowej


  Kształtowanie własności materiałów metalicznych w procesie ciągłego odlewania odbywa się na drodze zmiany parametrów procesu technologicznego, tj. temperatury ciekłego metalu, prędkości odlewania, wielkości przepływu i temperatury wody chłodzącej krystalizator. Na podstawie wiedzy literaturowej można stwierdzić, że istnieje ścisła korelacja pomiędzy tymi parametrami, a własnościami otrzymywanych drutów. Wnioskuje się, że zmiana np. prędkości odlewania będzie odgrywała istotny wpływ na kształtowanie własności mechanicznych i elektrycznych oraz podatności do wyżarzania miedzi. W artykule przeprowadzono analizę wybranych problemów z obszaru metalurgii i przetwórstwa drutów z miedzi beztlenowej uzyskiwanej zarówno w warunkach przemysłowych (linia ciągłego topienia i odlewania Upcast) jak i laboratoryjnych (stanowisko do ciągłego odlewania - AGH). Określono wpływ warunków odlewania na własności wytrzymałościowe i elektryczne, a ponadto na odporność cieplną miedzi beztlenowej. Omówiono charakterystyczne różnice we własnościach fizycznych materiałów odlewanych z różnymi prędkościami. Ponadto jako punkt odniesienia i porównania przedstawiono również wyniki dla tradycyjnie stosowanej na cele elektryczne walcówki z miedzi gatunku ETP pochodzącej z linii Contirod. Property development of metallic materials in the process of continuous casting process hold on the way of changing the parameters of technological process, i.e. temperature of liquid metal, casting speed, water flow and cooling water temperature of crystallizer. On the base of literature know[...]

Badania wpływu warunków odlewania na ewolucję struktury drutów z miedzi beztlenowej


  O jakości wyrobów otrzymywanych metodami przeróbki plastycznej decyduje nie tylko skład chemiczny materiałów wsadowych, którymi dla wyrobów z miedzi przeznaczonej na cele elektryczne są: tradycyjna walcówka uzyskiwana głównie z miedzi gatunku ETP oraz wsad odlewany z miedzi beztlenowej, ale również parametry technologii ich wytwarzania. W procesie odlewania są to m.in. prędkość odlewania i wydatek wody chłodzącej krystalizator. Istnieje możliwość sterowania tymi parametrami, tak aby efekt zmiany był widoczny w strukturze i właściwościach odlewów. W pracy dokonano określenia wpływu parametrów procesu odlewania, a w szczególności prędkości odlewania na strukturę materiału - ilości, rozmiarów oraz kształtu ziaren. Badaniom poddano druty miedziane o średnicach od 2 do 8 mm otrzymane z materiałów wsadowych odlewanych z różnymi prędkościami. Przedstawiono szereg aplikacji wyrobów z miedzi beztlenowej otrzymanych z materiałów odlewanych zarówno w warunkach laboratoryjnych (gdzie prędkość odlewania materiału wsadowego była mniejsza od 0,5 m/min.), jak i w warunkach przemysłowych metodą Upcast (gdzie prędkość odlewania wzrasta od 0,5 do 4,0 m/min.). Dokonano oceny struktury miedzi wysokiej czystości chemicznej OFC (o zawartości tlenu ok. 3 ppm mas.) w porównaniu do miedzi ETP (o zawartości tlenu około 200 ppm mas.). About the quality of goods receiv[...]

MODELOWANIE NUMERYCZNE PLASTYCZNEGO PŁYNIĘCIA METALU W PROCESIE CIĄGNIENIA PRZEWODÓW JEZDNYCH TYPU TROLEJ


  Technologia wytwarzania przewodów jezdnych oparta na procesie ciągnienia pozwala na uzyskiwanie wyrobów o dużej dokładności wymiarowej i wysokich własnościach wytrzymałościowych. Przekształcenie materiału z profilu okrągłego do profilu trolejowego, realizowane w trakcie trwania procesu, powoduje dużą niejednorodność odkształcenia i naprężeń własnych na przekroju poprzecznym ciągnionego materiału. Przekłada się to w konsekwencji na zróżnicowanie własności użytkowych uzyskiwanych przewodów. Dlatego też podjęte zostały prace badawcze nad optymalizacją procesu ciągnienia przewodów jezdnych. Prowadzone badania pozwolą na podniesienie własności wytrzymałościowych przewodów jezdnych i ich aplikację do nowo powstających w Polsce kolei dużych prędkości jazdy. W artykule zaprezentowano wyniki badań numerycznych odkształcenia materiału w procesie ciągnienia przewodów jezdnych typu trolej. Przedstawiono również ich weryfikację doświadczalną opartą na pomiarach twardości sposobem Brinella. Analiza MES przeprowadzona została przy wykorzystaniu rzeczywistych parametrów przemysłowego procesu ciągnienia przewodów jezdnych, uwzględniając sprężysto plastyczny model materiału wsadowego, oparty na rzeczywistej krzywej umocnienia miedzi ETP oraz przemysłową prędkość ciągnienia 80 mm/s. Słowa kluczowe: przewód jezdny, trolej, ciągnienie, miedź, MES NUMERICAL SIMULATION OF PLASTIC FLOW, DURING THE TROLLEY WIRE DRAWING PROCESS Trolley wires production technology is based on the drawing process. This kind of plastic working, allows to obtain a product with high dimensional accuracy and good mechanical properties. Transformation from symmetrical circular profile to asymmetrical trolley wire profile causes a relatively large strain and internal stress heterogeneity in the trolley wire crosssection. This heterogeneity takes effect in trolley wires mechanical and electrical properties diversification. Therefore the research works were taken to optimize the trolley wi[...]

Analiza numeryczna pełnego cyklu produkcyjnego procesu ciągnienia przewodów jezdnych z wykorzystaniem ciągadeł z polikrystalicznego diamentu syntetycznego


  W artykule przedstawione zostały wyniki obliczeń numerycznych pełnego procesu ciągnienia (5 ciągów) przewodu jezdnego AC-150. Obliczenia prowadzone były dla dwóch rodzajów materiałów oczka ciągadła: węglika wolframu (TC) oraz polikrystalicznego diamentu syntetycznego (PCD). Analiza FEM pozwoliła na uzyskanie charakterystyk rozkładów temperatury występujących na powierzchni ciągnionego materiału. In this article research results of numerical analysis of AC-150 trolley wire drawing (full production cycle - 5 draws) were presented. Analysis was performed for two different die insert materials: tungsten carbide (TC) and polycrystalline diamond (PCD). FEM simulation allowed to obtain temperature distribution characteristics for drawn wire surface. Słowa kluczowe: MES, ciągnienie, przewód jezdny AC-150, kolej. Key words: FEM, drawing, AC-150 trolley wire, railway.Wprowadzenie. Przewody jezdne produkuje się na świecie przy wykorzystaniu metody ciągnienia lub walcowania. Obie metody pozwalają na otrzymanie przewodów trolejowych o wysokich własnościach wytrzymałościowych i określonej tolerancji wymiarowej. Przekształcenie materiału wsadowego, o kołowym przekroju poprzecznym, na profil przewodu trolejowego skutkuje wysokimi siłami ciągnienia oraz wysoką temperaturą materiału. Rozkład temperatury dla przykładowego procesu ciąg[...]

BADANIA NAD PROCESEM CIĄGŁEGO ODLEWANIA PRĘTÓW ZE STOPU ALUMINIUM GATUNKU EN AW-8176 UZYSKANYCH Z PRZEWODOWEGO ZŁOMU


  Zainteresowanie nowymi możliwościami odlewania aluminium, jako wsadu do procesu ciągnienia stosowanego na cele elektryczne, podyktowane jest nie tylko względami ekonomicznymi wynikającymi z rodzaju zastosowanej technologii odle-wania i jej energochłonności, ale również stosunkowo dużymi możliwościami kształtowania ponadstandardowych właści-wości samego materiału w linii odlewniczej. Poprzez odpowiedni dobór parametrów procesu odlewania istnieje możliwość kształtowania struktury odlewu, co ma bezpośredni wpływ na poziom uzyskiwanych właściwości mechaniczno-elektrycz-nych drutów. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych dla aluminium gatunku EN AW-8176 otrzymanego dwiema metodami odlewania; przemysłowego, z linii ciągłego odlewania i walcowania metodą Continuus-Properzi (C-P) oraz laboratoryjnego procesu ciągłego odlewania poziomego (Horizontal Continuous Casting). Porównano parametry pro-cesu odlewania, zbadano makro- i mikrostrukturę odlewów oraz właściwości mechaniczno-elektryczne drutów przeciągnię-tych z wlewków. Wykazano, iż istnieje możliwość odlewania poziomego prętów aluminiowych przez krystalizator grafitowy o średnicy 14 mm z przewodowego złomu i uzyskać zbliżony poziom właściwości mechaniczno-elektrycznych drutów do materiału przemysłowego. Słowa kluczowe: EN AW-8176, COiW metodą C-P, COP[...]

 Strona 1  Następna strona »