Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Marek Michalski"

POLE KOMUTACYJNE W WĘZŁACH ELASTYCZNYCH SIECI OPTYCZNYCH - WARUNKI NIEBLOKOWALNOŚCI DOI:10.15199/59.2015.8-9.99


  Wartykule rozwaz˙ano problemnieblokowalnos´ci w wa˛skim sensie we˛złów komutacyjnych pracuja˛cych w elastycznych sieciach optycznych. W sieciach tych s´ciez˙ki optyczne moga˛ zajmowa´c ró˙zne szeroko´sci pasma, przy czym najmniejsza szerokos´c´ pasma jaka˛ moz˙na przypisac´ s´ciez˙ce optycznej jest nazywana podstawowym kanałem cz˛estotliwo´sciowym. S´ ciez˙ki optyczne m[...]

ANALIZA WYDAJNOŚCI PÓL KOMUTACYJNYCH W ARCHITEKTURZE WSW2 DLA OPTYCZNYCH SIECI ELASTYCZNYCH Z OGRANICZONĄ LICZBĄ KONWERTERÓW DŁUGOŚCI FALI DOI:10.15199/59.2019.7.41


  1. WPROWADZENIE Zapotrzebowanie na pasmo we współczesnych sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych jest ogromne. Odpowiedzią na to są optyczne systemy transmisyjne. W ślad za nimi idą optyczne systemy komutacyjne. Wiąże się to z nowymi wymaganiami na sposoby obsługi ruchu w łączach i węzłach takich sieci [1]. Powstają nowe standardy, nowe mechanizmy [2] organizacji kanałów optycznych. Na bazie dotychczasowej siatki kanałów optycznych (bazującej na kanałach 50GHz) powstała siatka dla sieci elastycznych sieci optycznych[3,4]. Do ich budowy wykorzystywane są nowe elementy komutacyjne, które mogą dokonywać konwersji długości fali, na której przenoszone są poszczególne kanały [5]. Architektury pól dla sieci elastycznych zostały szerzej omówione w pracach [6-9]. Na rysunku 1 przedstawiono architekturę pola komutacyjnego dla elastycznych sieci optycznych w konwencji WSW2, gdzie w sekcji pierwszej i trzeciej umieszczono elementy z możliwością konwersji długości fali, natomiast elementy w sekcji środkowej mogą dokonywać przełączania jedynie w przestrzeni. Do każdego z r elementów pierwszej i ostatniej sekcji dołączonych jest q światłowodów, w każdym z nich dostępnych jest n pasm optycznych (zwanych dalej szczelinami), które mogą być wykorzystywane do realizacji kanałów o paśmie równym od 1 do m szczelin. Z uwagi na założony sposób realizacji połączeń, w sekcji środkowej umieszczono p elementów komutacyjnych. Rys. 1. Architektura p[...]

LABORATORYJNA SIEĆ WIRTUALNYCH RUTERÓW OSPF I BGP DOI:10.15199/59.2015.8-9.108


  Artykuł prezentuje system zbudowany z wielu wirtualnych maszyn poła˛czonych w funkcjonalna˛ całos´c´. Zadaniem systemu jest emulacja du˙zych sieci komputerowych zbudowanych z ruterów realizuja˛cych róz˙ne protokoły rutingu, głównie OSPF i BGP. Elementami wykonawczymi sa˛wirtualne kontenery linuxowe (LXC), moga˛ one byc´ uruchomione na róz˙nych serwerach. Elementy systemu sa˛ poła˛czone sieciami VLAN/VPN, a wszystko jest zarza˛dzane z poziomu wygodnego GUI przygotowanego w C# i uruchomianego na komputerze z systemem operacyjnymWindows. 1. WPROWADZENIE Współczesne sieci IP sa˛ bardzo szybkie, nowoczesne rutery i przeła˛czniki stanowia˛ bardzo wysokowydajne w˛ezły sieciowe. Ich konfiguracja mo˙ze by´c bardzo rozbudowana i złoz˙ona, gdyz˙ cze˛sto realizuja˛ one wre˛cz wyrafinowane mechanizmy sieciowe. Bardzo wa˙zne jest, aby administrator sieciowy nie tylko potrafił wdro˙zy´c, uruchomi ´c i nadzorowa´c dany mechanizm, ale równie˙z miał ´swiadomo´s´c jego niedoskonało´sci, słabo´sci oraz zagro˙ze´n z nimi zwia˛zanych. Bez pełnego panowania nad siecia˛ nie moz˙na wykluczyc´ ryzyka powaz˙nej utraty ła˛cznos´ci w sieci [1], poufno´sci danych lub nawet pieni˛edzy [2]. Znane sa˛ sytuacje, gdzie nieprawidłowe uz˙ycie standardowych mechanizmów protokołów rutingu doprowadziło do zachwiania stabilno´sci i niedost˛epno´sci du˙zej cz˛e´sci Internetu [3] lub te˙z niefrasobliwo´s´c administratorów ułatwiła przeprowadzenie powa˙znych ataków na bezpiecze´nstwo danych [4]. Nie ma wa˛tpliwos´ci, z˙e s´wiat IT jeszcze nigdy nie był tak skomplikowany jak współcze´snie. Praktycznie niemo˙zliwe jest bycie ekspertem nawet w kilku niezbli˙zonych dziedzinach, obok aktualnej wiedzy wymagana jest bardzo wa˛ska specjalizacja. Bardzo trudno posiadac´ pełna ˛ i aktualna˛ wiedze˛, jeszcze trudniej ja˛ przekazywac´ i gwarantowa´c kompletno´s´c. Aby ułatwi´c sobie przyswajanie tej wiedzy i przekazywanie jej innym, został opracowany i przygotowany system rute[...]

ALGORYTM ZESTAWIANIA POŁ ˛ ACZE´N W POLU KOMUTACYJNYM DLA ELASTYCZNYCH SIECI OPTYCZNYCH THE ALGORITHM FOR SETTING UP CONNECTIONS IN SWITCHING FABRIC FOR ELASTIC OPTICAL NETWORKS DOI:10.15199/59.2016.8-9.16


  W niniejszym artykule przedstawimy algorytm do obsługi poła˛czen´ w polu komytacyjnym w we˛z´le dla elastycznych sieci optycznych. Takie pole mo˙ze by´c zbudowane z elementów konwertuja˛cych długos´ci fal sygnału optycznego w pierwszej i trzeciej sekcji oraz selektywnego wzgle˛dem długos´ci fali przeła˛cznika przestrzennego w drugiej sekcji. Przedstawione sa˛ równiez˙ wymagania na nieblokowalno ´s´c takiego pola w szerokim sensie. Abstract: In this paper we present an algorithm for setting up connections in switching fabric of a network node for elastic optical networks. Such a fabric can be composed of elements with waveband conversion in the first and the third stages and the waveband selective space switch in the middle stage.We also present conditions for wide sense nonblocking operations. Słowa kluczowe: Elastyczne Sieci Optyczne, algorytmy sterowania poła˛czeniami dla we˛zła sieci EON, EON, przeła˛czanie w sieci EON Keywords: Elastic Optical Networks, connection control algorithms for node of EON, EON, Switching in EON 1. WPROWDZENIE Sieci optycznie sa˛ dzis´ bardzo popularne, włas´ciwie to sa˛ jedynym racjonalnym sposobem realizacji transmisji danych na małe, ´srednie i du˙ze odległo´sci, szczególnie je- s´li chodzi o poła˛czenia o duz˙ych przepustowos´ciach. Poszczególne kanały moga˛byc´ realizowane w pasmach zefiniowanych jako stała siatka ITU [1], która przedstawiona jest na rysunku 1(a). Wada˛ takiego rozwia˛zania jest brak elastyczno´sci w przydziale pasma dla poszczególnych poła ˛czen´ - musza˛ one zaja˛c´ cały kanał. W przypadku siatki dla sieci elastycznej poszczególne kanały równiez˙ sa˛ s´cis´le podefiniowane (rysunek 1(b)), ale w tym przypadku pojedyncze poła˛czenie moz˙e by´c realizowane w kilku kanałach o stałym pa´smie i sumarycznie zajmuje wi˛eksze pasmo, które jest adekwatne do z˙a˛danej przepustowos´ci. Taki pojedynczy kanał nazywany jest szczelina˛ cze˛stotliwos´ciowa˛ (FSU - Frequency Slot Unit[...]

Sieci sterowane programowo SDN oraz środowisko OpenFlow


  Sieci sterowane programowo SDN (Software Defined Networks) zostały wprowadzone przez naukowców jako wynik ich niezadowolenia, wynikającego z braku możliwości testowania nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Wynikało to z wielkości sieci dostępnych czy też możliwych do zbudowania dla celów testowych (koszty). Typowe sieci akademickie nie były wystarczająco duże i wystarczająco rozbudowane - niewystarczające pasmo, drogi sprzęt (przełączniki, rutery) uniemożliwiały testowanie nowych pomysłów na odpowiednio dużą skalę. Z drugiej strony przełączniki i rutery w sieci szkieletowej Internetu są zamknięte - ich oprogramowanie stanowi własność intelektualną takich firm, jak Cisco czy Hewlett-Packard. Z tego względu w niektórych przypadkach było niemożliwe programowanie sieci, nawet jeżeli był do nich dostęp. Ponadto operatorzy nie dopuszczają możliwości wprowadzania ruchu testowego do rzeczywistych sieci ze względów bezpieczeństwa. Odpowiedzią naukowców (z uniwersytetów w Stanford, Princeton, Kalifornii, Waszyngtonu oraz z MIT) na taki stan rzeczy było zaproponowanie w marcu 2008 roku standardu OpenFlow. Otworzył on Internet dla środowiska akademickiego [1, 2]. OpenFlow jest standardem otwartym, umożliwiającym scentralizowanie programowania tabel przepływów w przełącznikach i ruterach [3, 4]. Tabele te zawierają informacje o przepływach, które stanowią instrukcje dla rutingu i przetwarzania pakietów. Innymi słowy - decydują one np. o tym, jaki pakiet powinien być wysłany jakim portem. Podejście to umożliwia zarządzanie tabelami przepływów (dodawanie, usuwanie albo modyfikowanie wpisów w tabeli przełącznika lub rutera) przez centralny kontroler SDN (SDN Controller). Mocną stroną tego rozwiązania jest to, iż naukowcy mogą eksperymentować z zupełnie nowymi typami przepływów nieoddziałującymi na już istniejące [5]. Proponowane podejście dość znacznie ułatwia testowanie protokołów rutingu i przełączania. Pomysły tego ty[...]

 Strona 1