Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Pijanka"

MOBILE MPLS-TP - WSPARCIE MOBILNOŚCI URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH Z WYKORZYSTANIEM KANAŁÓW OAM DOI:10.15199/59.2015.8-9.35


  Technika MPLS oraz architektura MPLSTP dla sieci transportowych, odgrywają istotną rolę w ewolucji sieci następnej generacji, w szczególności w zakresie gwarancji ciągłości komunikacji "end-to-end" poprzez różne heterogeniczne segmenty sieci telekomunikacyjnej. W artykule przedstawiono koncepcję Mobile MPLS-TP i wykorzystanie kanałów OAM dla wsparcia mobilności użytkowników oraz optymalizacji procedury "handoff" w hierarchicznej topologii sieci. 1. WSTĘP Wzrost wykorzystania trybu komutacji pakietów (protokół IP) dla różnych rodzajów usług, także szerokopasmowych, zamiast klasycznych rozwiązań bazujących na komutacji kanałów, ma istotny wpływ na rozwój sieci telekomunikacyjnych. Ewolucja technik komunikacyjnych w tzw. sieciach następnej generacji wynikająca z poszerzania zakresu świadczonych przez operatorów usług w odpowiedzi na rosnące wymagania klientów, wymaga również ciągłego rozwijania mechanizmów zapewniających odpowiednią jakość usług oraz ich mobilność. Tendencje te szczególnie są widoczne w przypadku usług w sieciach bezprzewodowych, np. pojawienie się standardów VoLTE (Voice over LTE) pokazuje jak istotną rolę stanowi zapewnienie gwarancji komunikacji typu End-to-End, w tym odpowiedniej jakości QoS (Quality of Service), przy transmisji danych pakietowych (w szczególności dla usług głosowych jak i wideo). Jest wiele sposobów transmisji danych z wykorzystaniem protokołu IP w sieciach telekomunikacyjnych. Jednym z rozwiązań spełniających powyższe oczekiwania jest technika MPLS (Multiprotocol Label Switching), w której trasowanie pakietów zostało zastąpione przez tzw. przełączanie etykiet. Ponadto funkcjonalność techniki MPLS odgrywa istotną rolę, np. procedurach rezerwacja wymaganego pasma, gwarancje QoS, czy też wykrywania błędów i uszkodzeń w sieci oraz zapobiegania ich negatywnym skutkom (wykorzystanie mechanizmów OAM), i.t.d. MPLS został opracowany przez grupę IETF (Internet Engineering Task Force) głównie [...]

ZASTOSOWANIE MPLS-TP DO WSPARCIA MOBILNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW W SIECIACH DOSTĘPOWYCH DOI:10.15199/59.2017.8-9.17


  Rozwój nowych technologii usług informacyjnych powoduje nieustanny wzrost liczby użytkowników sieci mobilnych. W społeczeństwie informacyjnym standardem staje się posiadanie przynajmniej kilku urządzeń pozwalających na bezprzewodowy dostęp do zasobów Internetu. Trendy te generują potrzebę poszukiwania rozwiązań zapewniających realizację różnorodnych usług w sieci z gwarantowaniem zarówno określonych parametrów ruchowych jak i jakościowych. W środowisku telekomunikacyjnym powszechnie znane jest pojęcie NGN (Next Generation Networks), które określa kluczowe zmiany zachodzące w architektach sieciowych w celu zwiększenia ich efektywności i spełniania coraz bardziej zaawansowanych wymagań użytkowników. Problem dekompozycji architektur sieciowych, ich podziału na segmenty, stanowi istotny element w projektowaniu i analizie sieci zarówno w aspekcie organizacyjnym jak i funkcjonalnym. Wprowadzanie nowych technologii i protokołów komunikacyjnych w segmentach dostępowych czy też agregacyjnych (dystrybucyjnych) wpływa na efektywność zapewnienia mobilności użytkowników sieci. Kluczową rolę, oprócz gwarancji ruchowych i jakościowych, odgrywa spełnienie wymagań ciągłości komunikacji dla użytkowników mobilnych. Wobec powyższego zapewnienie mobilności stanowi istotne wymaganie dla sieci dostępowych nowych generacji. Heterogeniczność rozwiązań systemowotechnicznych stosowanych w sieciach dostępowych, w szczególności w systemach mobilnych jest istotnym impulsem do poszukiwania unifikacji technologii. Taką techniką jest MPLS (Multi Protocol Label Switching), który został opracowany dla wsparcia transmisji danych pakietowych z wykorzystaniem protokołu IP w segmentach szkieletowych sieci telekomunikacyjnych. Klasyczne trasowanie datagramów IP zostało zastąpione procedurą tzw. przełączania etykiet (Labels) wzdłuż wyznaczonej drogi połączeniowej (ścieżki LSP). Przekazywanie danych na bazie komutacji etykiet (etykieta jest elementem 4-bajtowe[...]

 Strona 1