Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Danilewicz"

NOWA STRATEGIA REALIZACJI POŁ ˛ ACZE´N ROZGŁOSZENIOWYCH W POLACH TYPU BANYAN DOI:10.15199/59.2015.8-9.13


  Do tej pory w literaturze przedmiotu znany był algorytm realizuja˛cy poła˛czenia typu punkt-punkt, w polach log2(N; 0; p) składaja˛cych sie˛ z komutatorów 2  2. Głównym załoz˙eniem tego algorytmu było zestawianie poła˛czen´ w płaszczyznach, w których zestawiane poła˛czenie be˛dzie blokowało najmniejsza˛ liczbe˛ przyszłych poła˛czen´ . W tym artykule zaprezentowano nowy algorytm dla pól log2(N; 0; p), który swoje działanie opiera na nowej strategii realizacji poła ˛czen´ rozgłoszeniowych. Nowy algorytm wykorzystuje koncepcje ˛ okien blokowania do dzielenia poła˛czen´ rozgłoszeniowych na podpoła˛czenia, oraz koncepcje˛ zestawiania poła˛- czen´ w płaszczyz´nie, w której zestawiane poła˛czenie zablokuje najmnieja˛ liczbe˛ przyszłych poła˛czen´ . Proponowany w artykule algorytm nie zmienia warunków nieblokowalno´sci w szerokim sensie (ang. wide-sense nonblocking - WSNB) dla wielopłaszczyznowych pól typu banyan, ale w znacza˛cy sposób poprawia wydajno´s´c blokowalnych pól komutacyjnych. Do tej pory Autorzy porównali skuteczno´s´c algorytmów znanych z literatury (losowy (R), kolejno´sciowy (S), pseudoprzypadkowy (RR), Beneš’a (B), odwrócony Beneš’a (RB), okienny (BWA)) w wielopłaszczyznowych polach typu banyan [1], [2]. Badania dowiodły, ˙ze najlepsze wyniki (najni˙zszy współczynnik strat) w blokowalnych polach typu banyan, osia˛gał algorytm bazuja˛cy na koncepcji okien blokowania o zmiennym rozmiarze [3]. W tym artykule przedstawiono wyniki symulacji które dowodza˛, z˙e nowa strategia daje lepsze rezultaty niz˙ najlepsze rozwia˛zanie znane do tej pory z literatury przedmiotu. 1. WPROWADZENIE Pola komutacyjne sa˛ najwaz˙niejszym elementem we˛- złów w dzisiejszej infrastrukturze sieciowej. Mo˙zna implementowac ´ je w routerach, przeła˛cznikach, procesorach sieciowych, krotnicach optycznych i wielu innych urza˛dzeniach sieciowych. Pole komutacyjne jest wykorzystywane do zestawiania poła˛czen´ pomie˛dzy wejs´ciami we˛zł[...]

PORÓWNANIE STRATEGII REALIZACJI POŁ ˛ ACZE´N ROZGŁOSZENIOWYCH WPOLACH TYPU BANYAN DOI:10.15199/59.2015.8-9.15


  Pola typu multi-log2N sa˛ cze˛sto wykorzystywane w nowoczesnych, optycznych w˛ezłach telekomunikacyjnych. W polach tego rodzaju dopuszcza sie˛ zarówno poła˛czenia typu punkt-punkt, jak równiez˙ poła˛czenia rozgłoszeniowe. W literaturze rozpatrywane sa˛ blokowalne oraz nieblokowalne pola typu log2N. Do zestawienia poła˛czenia w polach blokowalnych jak i nieblokowalnych, wykorzytywane sa˛ odpowiednie algorytmy wyboru drogi poła˛czeniowej. Do tej pory w literaturze przedmiotu znane jest porównanie algorytmów w blokowalnych polach typu multi-log2N dla poła˛czen´ typu punkt-punkt [1]. W tym artykule po raz pierwszy porównano znane algorytmy z literatury przedmiotu (losowy (R), kolejno´sciowy (S), pseudoprzypadkowy (RR), Beneš’a (B), odwrócony Beneš'a (RB)) z algorytmem bazuja˛cym na koncepcji okien blokowania (ang. Blocking Window Algorithm - BWA) w rozgłoszeniowych polach blokowalnych typu multi-log2N. Podczas symulacji komputerowych zbadano trzy strategie zestawiania poła˛czen´ rozgłoszeniowych. Algorytmy zostały porównane pod wzgl˛edem warto´sci współczynnika strat, zło˙zono´sci obliczeniowej oraz implementacji sprz˛etowej. W artykule wyznaczono ten algorytm, który osia˛ga najlepsze rezultaty (rozumiane jako mniejsze warto- ´sci współczynnika strat) w blokowalnych polach typu multi- log2N. Wybrany algorytm zostanie wykorzystany do dalszych badan´ i porównania z nowym, proponowanym rozwia˛- zaniem zestawiania poła˛czen´ w tego typu polach. 1. WPROWADZENIE Dzisiejsze usługi telekomunikacyjne oraz aplikacje wymagaja˛ poła˛czen´, które zestawiane sa˛ pomie˛dzy jednym nadawca˛, a wieloma odbiorcami jednoczes´nie [2]. Oznacza to, z˙e we˛zły telekomunikacyjne musza˛miec´ moz˙liwos´c´ zestawiania poła˛czen´ pomie˛dzy jednym wejs´ciem, a wieloma wyjs´ciami. Do zestawienia poła˛czen´ rozgłoszeniowych [3], [4] potrzebne sa˛ odpowiednie pola komutacyjne, które sa˛ implementowane w nowoczesnych we˛złach sieciowych. Najpopula[...]

ARCHITEKTURA POLA KOMUTACYJNEGO NIEBLOKOWALNEGO WWA˛SKIM SENSIE DLA ELASTYCZNYCH SIECI OPTYCZNYCH DOI:10.15199/59.2016.8-9.57


  W artykule przedstawiono i udowodniono warunki nieblokowalnos´ci w wa˛skim sensie dla jednej z moz˙- liwych architektur pola komutacyjnego przeznaczonego do pracy w w˛ezłach elastycznych sieci optycznych. Proponowane pole trzysekcyjne zawiera w sekcjach skrajnych po jednym komutatorze przeła˛czaja˛cym sygnał w przestrzeni a w sekcji s´rodkowej p komutatorów konwertuja˛cych sygnał w dziedzinie długo´sci fali.Warunki nieblokowalno´sci wyznaczaja ˛ konieczna˛ i wystarczaja˛ca˛ liczbe˛ komutatorów p, dla których moz˙liwe jest zestawienie kaz˙dego poła˛czenia optycznego z˙a˛daja˛cego nie wie˛cej niz˙ m podstawowych szczelin cze˛- stotliwo´sciowych. Abstract: Strict-sense nonblocking conditions for one of possible architectures of a switching fabric for elastic optical networks are presented and proven in this paper. The proposed three stage switching fabric has one space switch in every outer stage and p wavelength switches in the middle stage. Sufficient and necessary nonblocking conditions define a number of middle stage switches p for which it is possible to set up every connection which requires no more than m frequency slot units. Słowa kluczowe: Elastyczne sieci optyczne, fotoniczne systemy komutacyjne, optyczne pola komutacyjne, warunki nieblokowalnos´ci w wa˛skim sensie. Keywords: Elastic optical networks, optical switching fabrics, photonic switching systems, strict-sense nonblocking conditions. 1. WPROWADZENIE Elastyczne sieci optyczne (ang. elastic optical networks - EON) stanowia˛ nowy paradygmat w sieciach teleinformatycznych. Sieci EON umoz˙liwiaja˛bardziej efektywne wykorzystanie przepustowo´sci ´swiatłowodów w porównaniu do tradycyjnych rozwia˛zan´ DWDM (ang. dense wavelength division multiplexing). W sieciach EON pasmo przyznane kanałowi optycznemu zale˙zy od z˙a˛danej pre˛dkos´ci transmisji, wymaganej odległos´ci transmisji, jako´sci transmisji oraz/lub rodzaju modulacji [1, 3, 8, 10]. Aby umoz˙liwic´ prak[...]

Pola komutacyjne SWS1 nieblokowalne w wąskim sensie dla połączeń elastycznych DOI:10.15199/59.2017.8-9.10


  W sieci Internet systematycznie rosną wymagania co do szybkości transmisji oraz ilości przesyłanych danych. Mogą one być zaspokojone przez zwiększanie liczby łączy i węzłów komutacyjnych [1]. Przewidywany roczny wzrost ruchu internetowego, który będzie się zwiększał o ok. 22% oraz obserwowany wzrost ilości przesyłanych danych, przekraczający w ubiegłym roku 1 zettabajt [2], wskazują na to, że wspomniane działania nie będą wystarczające. Należy pracować nad doskonaleniem technik transmisyjnych i komutacyjnych. Elastyczne sieci optyczne są rozwiązaniem w kierunku bardziej efektywnego wykorzystania przepustowości sieci [3, 4]. W sieciach tego typu kanały optyczne mogą mieć różną szerokość spektralną. Można ją dopasować do żądanej w połączeniu szybkości transmisji, odległości, jakości przekazu oraz schematu modulacji. W sieci EON pasmo jest podzielone na małe części o szerokości 12,5 GHz. Każda część została nazwana podstawową szczeliną częstotliwościową FSU. Pasmo przyznane kanałowi optycznemu (lub inaczej ścieżce optycznej, połączeniu optycznemu) rozpościera się na pewną liczbę sąsiednich FSU. Gdy ścieżce optycznej przyznawanych jest m FSU, wtedy pasmo zajmowane przez tę ścieżkę jest równe m x 12,5 GHz i jest nazywane szczeliną częstotliwościową (frequency slot). Połączenie takie jest nazywane połączeniem m-szczelinowym [5, 6]. W [3, 7] przedstawiono zależność odległości i szybkości transmisji od wybranego sposobu modulacji oraz liczby szczelin w pojedynczym połączeniu w sieci EON. Sieci EON wymuszają używanie dopasowanych do nich węzłów komutacyjnych, które mają możliwość przełączania połączeń m-szczelinowych. W [5, 6] autorzy zaproponowali nowe struktury pól typu S-W-S i wyznaczyli dla nich warunki nieblokowalności w wąskim sensie. Pola te wykorzystują komutatory przestrzenne BV-SS oraz komutatory konwertujące długość fali BV-WS.Dokładny opis elementów optycznych, które służą do budowy pól typu S-W-S, można znaleźć w [5]. W a[...]

POLA KOMUTACYJNE SWS1 NIEBLOKOWALNE WW ˛ ASKIM SENSIE DLA POŁ ˛ ACZE´N ELASTYCZNYCH DOI:10.15199/59.2017.8-9.67


  W sieci Internet systematycznie rosna˛ wymagania co do pr˛edko´sci transmisji oraz ilo´sci przesyłanych danych. Wymagania te moga˛ byc´ zaspokojone przez zwie˛kszanie liczby ła˛czy i we˛złów komutacyjnych [1]. Przewidywany roczny wzrost ruchu internetowego, który b˛edzie si˛e zwi˛ekszał o ok. 22% oraz obserwowany wzrost ilo- s´ci przesyłanych danych przekraczaja˛cy w zeszłym roku 1 zettabajt [2], wskazuja˛na to, z˙e wspomniane działania nie be˛da˛wystarczaja˛ce. Nalez˙y pracowac´ nad doskonaleniem technik transmisyjnych i komutacyjnych. Elastyczne sieci optyczne sa˛ rozwia˛zaniem w kierunku bardziej efektywnego wykorzystania przepustowo´sci sieci [3, 4]. W sieciach tego typu, kanały optyczne moga˛ miec´ róz˙na˛ szerokos´c´ spektralna˛, która˛ moz˙na dopasowac´ do z˙a˛danej w poła˛czeniu pre˛dkos´ci transmisji, odległos´ci, jako ´sci przekazu oraz schematu modulacji. W sieci EON pasmo podzielone jest na małe cz˛e´sci o szeroko´sci 12,5 GHz. Kaz˙da cze˛s´c´ została nazwana podstawowa˛ szczelina ˛ cze˛stotliwos´ciowa˛ FSU. Pasmo przyznane kanałowi optycznemu (lub inaczej s´ciez˙ce optycznej, poła˛czeniu optycznemu) rozpos´ciera sie˛ na pewna˛ liczbe˛ sa˛siednich FSU. Gdy ´scie˙zce optycznej przyznawanych jest m FSU wtedy pasmo zajmowane przez t˛e ´scie˙zk˛e jest równe m12;5 GHz i pasmo to nazywane jest szczelina˛ cze˛- stotliwos´ciowa˛ (ang. frequency slot). Poła˛czenie takie nazywane jest poła˛czeniem m-szczelinowym [5, 6].W[3, 7] przedstawiono zale˙zno´s´c odległo´sci i pr˛edko´sci transmisji od wybranego sposobu modulacji oraz liczby szczelin w pojedynczym poła˛czeniu w sieci EON. Sieci EON wymuszaja˛ uz˙ywanie dopasowanych do nich we˛złów komutacyjnych, które maja˛moz˙liwos´c´ przeła ˛czania poła˛czen´ m-szczelinowych. W [5, 6] autorzy zaproponowali nowe struktury pól typu S-W-S i wyznaczyli dla nich warunki nieblokowalnos´ci w wa˛skim sensie. Pola te wykorzystuja˛ komutatory przestrzenne BV-SS oraz komutatory konwertuj[...]

Sieci sterowane programowo SDN oraz środowisko OpenFlow


  Sieci sterowane programowo SDN (Software Defined Networks) zostały wprowadzone przez naukowców jako wynik ich niezadowolenia, wynikającego z braku możliwości testowania nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Wynikało to z wielkości sieci dostępnych czy też możliwych do zbudowania dla celów testowych (koszty). Typowe sieci akademickie nie były wystarczająco duże i wystarczająco rozbudowane - niewystarczające pasmo, drogi sprzęt (przełączniki, rutery) uniemożliwiały testowanie nowych pomysłów na odpowiednio dużą skalę. Z drugiej strony przełączniki i rutery w sieci szkieletowej Internetu są zamknięte - ich oprogramowanie stanowi własność intelektualną takich firm, jak Cisco czy Hewlett-Packard. Z tego względu w niektórych przypadkach było niemożliwe programowanie sieci, nawet jeżeli był do nich dostęp. Ponadto operatorzy nie dopuszczają możliwości wprowadzania ruchu testowego do rzeczywistych sieci ze względów bezpieczeństwa. Odpowiedzią naukowców (z uniwersytetów w Stanford, Princeton, Kalifornii, Waszyngtonu oraz z MIT) na taki stan rzeczy było zaproponowanie w marcu 2008 roku standardu OpenFlow. Otworzył on Internet dla środowiska akademickiego [1, 2]. OpenFlow jest standardem otwartym, umożliwiającym scentralizowanie programowania tabel przepływów w przełącznikach i ruterach [3, 4]. Tabele te zawierają informacje o przepływach, które stanowią instrukcje dla rutingu i przetwarzania pakietów. Innymi słowy - decydują one np. o tym, jaki pakiet powinien być wysłany jakim portem. Podejście to umożliwia zarządzanie tabelami przepływów (dodawanie, usuwanie albo modyfikowanie wpisów w tabeli przełącznika lub rutera) przez centralny kontroler SDN (SDN Controller). Mocną stroną tego rozwiązania jest to, iż naukowcy mogą eksperymentować z zupełnie nowymi typami przepływów nieoddziałującymi na już istniejące [5]. Proponowane podejście dość znacznie ułatwia testowanie protokołów rutingu i przełączania. Pomysły tego ty[...]

 Strona 1