Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Arabas"

Świadczenie usług przesyłowych z gwarancjami jakości w sieci IP - idea i prototyp systemu

Czytaj za darmo! »

Nieustanny wzrost zapotrzebowania na przepływność w sieciach IP jest niekwestionowany. Wynika on w dużej mierze ze spadku cen sprzętu umożliwiającego odbiór, nadawanie i tworzenie przekazu audiowizualnego wysokiej rozdzielczości: wielkogabarytowych telewizorów, wysoko wydajnych komputerów służących jako konsole do gier, miniaturowych, ale w pełni funkcjonalnych aparatów fotograficznych wbudowanych w telefony komórkowe itp. Użytkownicy - tak indywidualni, jak i instytucjonalni - używając aplikacji, obciążają sieć przesyłową, przy czym można założyć, że korzystanie z usług zapewniających wysoką rozdzielczość przekazu, bardziej absorbującego odbiorcę, odbywa się w sposób planowany. Przykładami takich zachowań są wideokonferencja, oglądanie filmu pełnometrażowego, wspólna gra w si[...]

Wykorzystanie informacji z rejestrów procesora do identyfikacji modelu poboru mocy przez serwer DOI:10.15199/48.2016.03.08

Czytaj za darmo! »

Model poboru mocy jest istotnym elementem rozwia˛zan´ zwie˛kszaja˛cych efektywnos´c´ energetyczna˛ serwerów sieciowych. Nalez˙y spodziewa´c si˛e, ˙ze profile poboru mocy zale˙z ˛ a od zastosowania danej maszyny. Przeprowadzenie szczegółowych eksperymentów pomiarowych wymaga odpowiedniego sprze˛ tu - przede wszystkim miernika mocy. Tematem przedstawionej pracy jest próba znalezienia zalez˙nos´ci mie˛dzy całkowita˛ moca˛ pobierana˛ przez serwer a moca˛ odczytana˛ z rejestrów msr procesora, Wyznaczenie takiej zalez˙nos´ci pozwoli na stosunkowo szybkie dostrajanie generycznego modelu poboru mocy do konkretnego zastosowania i konfiguracji sprz˛etowej. Abstract. Precise model of power consumption is crucial for improving energy effectiveness of network servers. Model construction requires numerous measurement experiments employing appropriate equipment - power meter and data collection system. The subject of paper is assessment if power statistics available via msr registers of some Intel processors may be correlated to total power consumed by the server. Finding such relation will allow to construct generic total power consumption model which may be easily tuned to suit specific application.(Model of server power consumption based on msr registers data) Słowa kluczowe: Energooszcz˛edne systemy komputerowe, modelowanie, identyfikacja Keywords: Power saving in computer systems, modeling, identification Wst˛ep Problematyka ograniczenia zu˙zycia energii przez serwery i urza˛dzenia wykorzystywane w teleinformatyce staje sie˛ ostatnio coraz bardziej istotna [1, 2]. Dzieje si ˛e tak ze wzgl˛ edów ekonomicznych i technicznych, nie bez znaczenia jest takz˙e wzrost s´wiadomos´ci ekologicznej. W zwia˛zku z cia˛- gle niewielkim wykorzystaniem ´zródeł odnawialnych, redukcja poboru mocy jest jedna˛ z podstawowych metod pozwalaja ˛cych na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Nale- z˙y przy tym pamie˛ tac´, z˙e oprócz dostarczenia urza˛dzeniom energi[...]

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WYBRANYCH TRIAD W SIECI POŁĄCZEŃ MIĘDZY SYSTEMAMI AUTONOMICZNYMI JAKO WSKAZ´NIK NIEKTÓRYCH TYPÓW ANOMALII RUCHU DOI:10.15199/59.2016.8-9.82


  W pracy przedstawiono prób˛e stworzenia grafu systemów autonomicznych na podstawie danych ruchowych zarejestrowanych na pojedynczym w˛e´zle sieci. Tak uzyskany graf, przypominaja˛cy sieci ego znane z zastosowan ´ zwia˛zanych z serwisami społecznos´ciowymi poddano analizie triad. Uzyskane wyniki s´wiadcza˛ o podobien´ stwach grafów wyste˛puja˛cych w obu przypadkach, pokazuja˛ takz˙e moz˙liwos´c´ obserwacji własnos´ci topologicznych be˛da˛cych odzwierciedleniem niektórych anomalii ruchu. Pozwala to zastosowa´c techniki analizy sieci społecznych do badania zagro ˙ze ´n informatycznych. Abstract: The work presents an attempt to construct and analyze autonomus system network basing on traffic information gathered on the single network node. So constructed graph reseambles in many aspects ego networks known from social media analysis. Analysis of basic graph properties confirms these similarities and suggests that some local topological features may be used to investigate traffic anomalies allowing to apply social network analysis tools to network security problems. Słowa kluczowe: Sieci społeczne, analiza triad, systemy autonomiczne, anomalie ruchu. Keywords: Social networks, triad census, autonomous system, traffic anomalies. 1. WSTE˛P Analiza sieci społecznych [1, 2] stała si˛e w ostatnich latach istotna˛ gałe˛zia˛wiedzy. Główna˛ przyczyna˛ jest przede wszystkim wzrastaja˛ca popularnos´c´ róz˙norodnych serwisów społeczno´sciowych, takich jak Facebook czy Twitter. Wykorzystanie mo˙zliwo´sci nowoczesnej technologii informatycznej daje dost˛ep do wielkiej ilo´sci danych, których analiza jest zarówno ciekawa pod wzgl˛edem badawczym, jak równie˙z mo˙ze by´c ´zródłem konkretnych korzy´sci. Nale˙zy przy tym pami˛eta´c, ˙ze teoria sieci społecznych ma swe podstawy w innych dziedzinach, takich jak teoria grafów, psychologia czy te˙z do pewnego stopnia fizyka i nauki techniczne. Sta˛d tez˙ próby zastosowania opracowanych metod do si[...]

ENERGOOSZCZE˛DNE CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH DOI:


  1. WPROWADZENIE Post˛ep wielu dziedzin nauki, m.in. fizyki i chemii, zale˙zy od rozwoju nowatorskich energooszcz˛ednych technologii teleinformatycznych umoz˙liwiaja˛cych przetwarzanie wielkich ilo´sci danych. Według danych statystycznych obcia˛z˙enie serwerów w centrach przetwarzania danych kształtuje si˛e na poziomie 10-50% ich mo˙zliwo´sci [4]. Utrzymywanie zapasów mocy obliczeniowej zwia˛- zane jest z koniecznos´cia˛ zapewnienia gwarancji jakos´ci 1 Praca finansowana przez Narodowe Centrum Nauki, grant 2015/17/B/ST6/01885. oraz odporno´sci usług na nagłe zmiany szybko´sci napływania zada´n, co skutkuje zwi˛ekszeniem zu˙zycia energii elektrycznej. Współczesne centra przetwarzania danych udoste˛pniaja˛ce usługi chmury obliczeniowej (cloud computing) to zło˙zone, rozproszone systemy. Na efektywno´s´c działania takich systemów istotny wpływ ma szybko´s´c przetwarzania danych przez jednostki obliczeniowe oraz przepustowos´c´ ła˛cza˛cych je sieci. Na podstawie prowadzonych w ostatniej dekadzie obserwacji sieci Internet do´s´c powszechnie uwa˙za si˛e, ˙ze tempo redukcji mocy elektrycznej potrzebnej do przetworzenia jednego bitu danych ruchu sieciowego jest zbyt niskie w stosunku do rosna ˛cego wykładniczo wzrostu zapotrzebowania na przepustowos ´c´ we˛złów. Podsumowuja˛c, koszty zwia˛zane z rosna ˛cym zapotrzebowaniem na energie˛ elektryczna˛ moga˛ wywrze´c istotny wpływ na tempo rozwoju systemów HPC (high performance computing) oraz upowszechnianie si˛e nowych usług teleinformatycznych. Wykazano, ˙ze przy obecnie stosowanych rozwia˛zaniach klaster exaflopowy pobierałby gigawaty mocy. Niebagatelne znaczenie maja˛ w tym konteks´cie takz˙e aspekty ekologiczne, zwia˛zane z wzmoz˙ona˛ emisja˛CO2 do atmosfery. Strategie sterowania i mechanizmy decyzyjne dla systemów HPC i sieci teleinformatycznych, uwzgl˛edniaja ˛ce róz˙ne kryteria w ocenie ich działania, tj. techniczne, ekonomiczne oraz społeczne, stanowia˛ przedmiot bada´n pro[...]

Econet - energooszczędne techniki dla przewodowych sieci komputerowych


  Obecnie operatorzy telekomunikacyjni są jednymi z największych odbiorców energii elektrycznej, a wzrost ich zapotrzebowania na energię idzie w parze ze wzrostem wolumenu danych przekazywanych w sieci [3]. Większość energii jest pochłaniana przez urządzenia dostępowe (rys. 1), dlatego staje się konieczne wdrożenie nowatorskich technologii i technik jej oszczędzania, głównie w warstwie dostępowej, ale również w pozostałych częściach sieci. Zadaniem projektu Econet jest opracowanie takich technik zarówno w odniesieniu do sprzętu, jak też do algorytmów sterowania ruchem. W projekcie wyróżniono zatem grupy zadań odpowiadające opracowaniu energooszczędnego sprzętu sieciowego (WP3) oraz algorytmów uwzględniających możliwości sprzętowe (WP5). Zasadniczą innowacją projektu jest postulat, aby sprzętowo realizowane możliwości oszczędzania energii były udostępniane algorytmom sterowania ruchem w sposób zunifikowany, w warstwie abstrakcji GAL (Green Abstraction Layer) - WP4. Interakcja produktów projektu została przedstawiona na rys. 2. [...]

 Strona 1