Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz Belter"

Projekt ALICANTE – Media Ecosystem Deployment through Ubiquitous Content-Aware Network Environments


  W obecnych czasach Internet stanowi podstawowe medium wymiany informacji dla użytkowników komputerów osobistych oraz urządzeń mobilnych. Są oni zarówno konsumentami treści, jak również ich producentami. Rozwój Internetu i udostępnionych w nim usług oraz rozwój technologii, umożliwiających realizację transmisji multimedialnych o stale zwiększającej się jakości transmisji powoduje znaczny wzrost jego wykorzystania przez aplikacje multimedialne. Przewiduje się, iż już w 2015 roku ruch związany z przekazem treści multimedialnych będzie stanowił nawet 90% całego ruchu generowanego przez użytkowników w sieci Internet [2]. Obecna architektura Internetu oraz wykorzystywane w nim technologie sieciowe nie zapewniają efektywnego i elastycznego dostarczania usług multimedialnych. Internet, pierwotnie zaprojektowany do transmisji danych w trybie best-effort, nie dostarcza odpowiednich mechanizmów do właściwej obsługi ruchu multimedialnego. Efektywna transmisja danych multimedialnych przez sieć wymaga zastosowania odpowiednich algorytmów rutingu i sygnalizacji w sieci oraz mechanizmów zapewniania odpowiedniej jakości usług QoS (Quality of Service), a także ściśle z nimi powiązanych mechanizmów monitorowania stanu sieci. W wyniku dyskusji środowisk związanych z inicjatywą Internetu przyszłości (Future Internet), powstało wiele opracowań, w których określono potrzebę modyfikacji obecnej architektury Internetu oraz skojarzonych z nim technologii w celu umożliwienia efektywnej dystrybucji treści multimedialnej (np. [3]). Jednym z projektów związanych z zagadnieniem efektywnego przekazu treści multimedialnych w sieci Internet jest projekt 7. Programu Ramowego ALICANTE: Media Ecosystem Deployment through Ubiquitous Content-Aware Network Environments. Projekt został zaakceptowany do realizacji w okresie od marca 2010 r. do lutego 2013 r. W 2011 roku Komisja Europejska zaakceptowała rozszerzenie konsorcjum projektu o dwóch partnerów: Instytut Łą[...]

Rozległe sieci badawcze dla testowania rozwiązań nowych generacji internetu DOI:10.15199/59.2015.8-9.1


  Obserwowany w ostatniej dekadzie intensywny rozwój technik komunikacyjnych spowodował, iż stale pojawiają się nowe propozycje rozwiązań w obszarze komunikacji: człowiek - człowiek, człowiek - maszyna oraz maszyna - maszyna. Rozwiązania te, z sukcesem testowane w małych laboratoriach firm i instytucji, nie zawsze spełniają wymagania stawiane przed nimi w docelowym rozproszonym środowisku technik informacyjnych i komunikacyjnych (Information and Communication Technology - ICT). W związku z tym powstało zapotrzebowanie na duże rozproszone laboratoria sieciowe, umożliwiające testowanie produktów w środowisku niemalże zbliżonym do docelowych warunków, w których mają być wdrożone. Ponadto obecna infrastruktura sieciowa w ogromnej mierze opiera się na rozwiązaniach sprzed ponad trzech dekad. Nie odpowiadają one dzisiejszym potrzebom i stanowią ograniczenie dla dalszego rozwoju globalnej sieci. Wyeksploatowanie puli adresów IPv4, rosnące koszty i niska wydajność obecnego modelu rutingu pakietów IP, problemy z bezpieczeństwem i brak skalowalności, brak gwarancji jakości przekazu pakietów i nieefektywne metody obsługi mobilności użytkowników to główne wady dzisiejszej sieci Internet, wstrzymujące jej rozwój. Dążąc do rozwiązania tych problemów, rozpoczęto badania nad alternatywnymi architekturami, szybkimi i skalowalnymi, które odpowiadałyby potrzebom nie tylko dzisiejszych czasów, ale również przyszłych. Jednakże ze względu na mnogość protokołów i ich implementacji, a także stosowanie różnego typu sprzętu w sieci Internet, ogromną trudność sprawia walidacja nowych rozwiązań w rzeczywistym środowisku sieciowym. W artykule przedstawiono rozwój laboratoriów i sieci testowych w ciągu ostatnich lat w Europie, na świecie i ostatnio w Polsce. Przedstawiono także motywację i główne cele tworzenia dużych rozproszonych laboratoriów zrzeszających wiele jednostek badawczych. Omówiono ewolucję infrastruktur badawczych, kładąc nacisk na opis infr[...]

 Strona 1