Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Adam Lipka"

Analiza propagacyjna łączy typu punkt-punkt pracujących w pasmie EHF dla warunków klimatycznych Europy Środkowej

Czytaj za darmo! »

Technika Gigabit Wireless umożliwia realizację transmisji radiowej z przepływnościami rzędu tysięcy Mbit/s przy zachowaniu wysokiej dostępności łącza na odcinkach nieprzekraczających kilku kilometrów. Wydaje się zatem, że może to być rozwiązanie szczególnie korzystne z punktu widzenia bezprzewodowej komunikacji typu punkt-punkt, a zwłaszcza tzw. radiolinii. Komunikacja typu Gigabit Wireless wykorzystuje fale milimetrowe. W związku z tym typowym zakresem przewidzianym do funkcjonowania takich systemów jest pasmo EHF, w którym ważną rolę odgrywają m. in. podzakresy 55-65 GHz, 71-76 GHz, 81-86 GHz oraz 92-95 GHz. Niezmiernie ważną cechą tych pasm jest możliwość realizacji w nich kanałów o olbrzymich szerokościach (rzędu 3 lub 5 GHz) przy zachowaniu relatywnie nieskomplikowanej ar[...]

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA PASMA 3,6 GHz DLA OBSŁUGI RUCHU WIDEO W SIECIACH 5G NA POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW MOBILNYCH W WYBRANYCH MIASTACH W POLSCE DOI:10.15199/59.2019.6.12


  1. WSTĘP Zbliżające się wielkimi krokami pierwsze uruchomienia sieci zgodnych ze standardem 5G mają stanowić istotny przełom w rozwoju współczesnych systemów bezprzewodowych. Systemy piątej generacji z założenia będą odpowiadały na kluczowe wymagania użytkowników mobilnych i odzwierciedlały najważniejsze trendy obserwowane w sieciach bezprzewodowych, co m.in. oznacza mocniejsze uwypuklenie aspektów związanych z transmisją maszyna-maszyna (M2M), czy potrzebą obsługi bardzo dużych zbiorów danych. W efekcie sieci te znakomicie będą się nadawały do praktycznego wdrożenia koncepcji smart cities (por. art. [2]) czy Internetu Rzeczy. Faktyczne uzyskanie wszystkich zakładanych parametrów sieci piątej generacji (m.in. spodziewanej szybkości transmisji, pojemności, efektywności widmowej czy opóźnień) wymaga zapewnienia odpowiednich zasobów widmowych, i to zarówno w niższych zakresach (np. pasmo 700 MHz), jak i w zakresach bardzo wysokich (powyżej 26 GHz), w których teoretycznie łatwiej wyodrębnić ciągłe bloki o dużej szerokości, nawet przekraczającej 1 GHz. W niniejszym artykule przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania zakresu 3,4-3,8 GHz (tzw. pasmo 3,6 GHz) na potrzeby realizacji usług wideo przez użytkowników mobilnych w sieciach 5G dla przypadku środowiska miejskiego (urban) i wielkomiejskiego (dense urban) w Polsce (na przykładzie wybranych miast). Należy mieć na uwadze, iż charakter ruchu wideo w środowisku (wielko)miejskim znacząco różni się od analogicznego ruchu w środowisku podmiejskim, gdyż w tym pierwszym dominuje wiele krótkich transmisji, realizowanych np. przy okazji podróży komunikacją miejską, podczas gdy w drugim przypadku najczęstszym scenariuszem jest jedna, długa transmisja. Głównym celem opisanego w artykule badania jest weryfikacja, jaka ilość zasobów (rozumianych jako szerokości kanałów) jest konieczna, aby zapewnić użytkownikom smartfonów możliwość realizacji usług wideo w środowisku (wielko)mie[...]

MODYFIKACJE PROTOKOŁÓW STANDARDU 802.11 DLA UZYSKANIA NOWYCH FUNKCJONALNOŚCI W ŁĄCZU WI-FI DOI:10.15199/59.2015.4.79


  W niniejszym artykule przedstawiono przegląd platform sprzętowych i software'owych umożliwiających dokonywanie modyfikacji w protokołach komunikacji zgodnej ze standardem IEEE 802.11. Jako przykład podano dostosowanie routera Wi-Fi do pracy z tzw. równoległymi Internetami. 1. WSTĘP Rozwój komunikacji bezprzewodowej i rosnące zapotrzebowanie na pojemność łączy oraz zwiększająca się różnorodność jej zastosowań powoduje m.in. poszukiwanie niestandardowych rozwiązań w dziedzinie łączności radiowej, w tym w łączności zgodnej ze standardem IEEE 802.11 [1] będącym podstawą certyfikatów Wi-Fi. Poszukiwanie nowych rozwiązań w komunikacji Wi-Fi może być powodowane m.in. przez:  Budowanie Internetu nowej generacji na potrzeby nowych usług sieciowych, np. telewizji 4K;  Współpraca z Internetem Rzeczy (IoT), co wiąże się z nowymi rozwiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa, adresowania, routingu;  Łączenie różnych technologii radiowych (np. Wi- Fi, bluetooth, ZigBee i inne w paśmie ISM) w celu zwiększenia zasięgu sieci na lądzie, jak również na morzu;  Dążenie do poprawy procedur zarządzania zasobami radiowymi;  Budowa autorskich urządzeń z obsługą Wi-Fi z niestandardowymi funkcjami. 2. WYBÓR SPRZĘTU DO MODYFIKACJI KOMUNIKACJI 802.11 Zmiany w protokole 802.11 mogą być dokonywane na kilku poziomach:  W sterowniku chipsetu Wi-Fi;  W warstwie łącza, np. zmiana wartości bajtu nagłówka MAC 802.11, niestandardowa długość nagłówka;  W warstwie sieciowej np. w procedurach routingu;  W warstwie fizycznej np. zmiana modulacji, a nawet nośnika (np. technologia Li-Fi [2] gdzie medium transmisji jest światło widzialne), zmiana częstotliwości. Poziom, na którym planowane są zmiany, powoduje konieczność wyboru odpowiedniego sprzętu, w którym zmiany takie będą możliwe do wprowadzenia. Projektant ma do dyspozycji następujące platformy sprzętowo - software'owe: a) Komputer PC lub specjalizowane urządzenie do zastosowań si[...]

METODYKA BADANIA WPŁYWU TURBIN WIATROWYCH NA SYSTEMY RADAROWE DOI:10.15199/59.2015.4.98


  W referacie omówiono uwarunkowania związane z badaniem wpływu turbin wiatrowych na systemy radarowe ze szczególnym uwzględnieniem tzw. fałszywych ech radarowych. Przedstawiono niezbędne informacje teoretyczne, opisano metodykę badań symulacyjnych oraz przykładowe wyniki przeprowadzonych analiz. 1. WSTĘP Wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii - ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej - staje się w ostatnich latach trendem o charakterze globalnym. Jak podają statystyki, w roku 2013 łączna moc oferowana przez wszystkie istniejące na świecie farmy wiatrowe wynosiła 318 GW, z czego na farmy zlokalizowane w Europie przypadało ok. 38% tej wartości [1]. W tej sytuacji istotnym zagadnieniem wydaje się być analiza wpływu turbin wiatrowych na ich otoczenie - w tym na systemy radiokomunikacyjne. Z uwagi na swoje gabaryty, a także specyficzne materiały, z których są wykonane, konstrukcje te mogą bowiem w istotny sposób tłumić, odbijać czy przesłaniać sygnał radiowy, stając się przyczyną poważnych zakłóceń w łączności. W zaprezentowanych na konferencji KKRRiT 2014 referatach autorzy niniejszej publikacji skupili się na wpływie turbin wiatrowych na systemy radiokomunikacyjne pracujące w pasmie VHF [2, 3]. W niniejszym artykule zostanie z kolei podjęta niemniej istotna tematyka interakcji pomiędzy turbinami a systemami radarowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska tzw. fałszywych ech radarowych. Należy podkreślić, iż mówiąc w tym kontekście o systemach radarowych, mamy na myśli nie tylko radary funkcjonujące na lądzie, czy radary lotnicze, ale również radary morskie (i statkowe), gdyż coraz większym zainteresowaniem cieszą się (także wśród potencjalnych inwestorów w Polsce) farmy wiatrowe w całości zlokalizowane na morzu. Publikacja jest efektem doświadczeń zdobytych przez Instytut Łączności podczas zakrojonych na szeroką skalę prac komercyjnych poświęconych temu zagadnieniu. Efektem tych działań było m.i[...]

WERYFIKACJA POMIAROWA ZASIEGÓW SYSTEMÓW KOMÓRKOWYCH UZYSKIWANYCH W WARUNKACH MORSKICH DOI:10.15199/59.2016.6.72


  MEASUREMENT VERIFICATION OF THE CELLULAR SYSTEMS’ RANGES ACHIEVABLE IN THE MARITIME ENVIRONMENT Streszczenie: W pierwszej czesci referatu dokonano teoretycznej analizy zasiegów uzyskiwanych przez systemy UMTS i LTE w warunkach morskich. W tym celu wyznaczono odpowiednie bilanse łacza, a nastepnie wykonano obliczenia z uyciem modeli propagacyjnych. W drugiej czesci referatu podsumowano kampanie pomiarowa zrealizowana na Bałtyku, której celem była weryfikacja zasiegów teoretycznych. Abstract: In the first section of the paper, the theoretical analysis of the LTE and UMTS ranges in maritime condition has been carried out. To do so, the link budgets have been calculated and the ranges have been estimated using the relevant propagation models. In the second part of the article, the authors described a measurement campaign which was organized to verify those theoretical ranges in maritime conditions. Słowa kluczowe: radiokomunikacja morska, system LTE, system UMTS, systemy komórkowe. Keywords: cellular systems, LTE system, maritime radiocommunications, UMTS system. 1. WSTEP Jednym ze sposobów zapewnienia łacznosci na morzu - w tym usług transmisji danych - mo e byc wykorzystanie systemów, których infrastruktura zlokalizowana jest na ladzie, w tym systemów komórkowych. Oczywiscie dotyczy to w szczególnosci statków znajdujacych sie w relatywnie niewielkiej odległosci od brzegu, a zatem kluczowe jest tu oszacowanie zasiegów uzyskiwanych przez takie systemy w warunkach morskich. Powy sza kwestia jest jednym z problemów rozwa- anych w ramach projektu netBaltic1. Wyznaczano tutaj teoretyczne zasiegi uzyskiwane na morzu przez systemy LTE 800 MHz (szerokosci kanału 5 i 10 MHz), LTE 1800 MHz (szerokosci kanału 10, 15 i 20 MHz), UMTS 2100 MHz i UMTS 900 MHz (w obu przypadkach szerokosc kanału 5 MHz). Zadanie to składało sie z dwóch etapów: w pierwszym z nich wyznaczono bilanse łacza 1 Internet na Bałtyku - realizacja wielosys[...]

EMPIRYCZNA KOREKTA MODELU ITU-R P.1546-5 W OPARCIU O DANE POMIAROWE Z OBSZARU ZATOKI GDAŃSKIEJ DLA SYSTEMÓW TETRA ORAZ VHF DOI:10.15199/59.2016.6.93


  EMPIRICAL CORRECTION OF THE ITU-R P.1546-5 ON THE BASIS OF MEASUREMENT DATA OBTAINED IN THE BAY OF GDANSK FOR TETRA AND VHF SYSTEMS Streszczenie: W referacie przedstawiono analizę wyników pomiarów zasięgowych stacji bazowych TETRA oraz VHF wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej oraz porównanie ich zgodności z wynikami planowania radiowego przeprowadzonego w oparciu o model propagacyjny ITU-R P.1546- 5. Autorzy zdefiniowali korektę dla modelu ITU-R P. 1546- 5 dla analizowanych przypadków oraz przedstawili sposób jej wyznaczenia. Abstract: In the article, the analysis of TETRA and VHF systems’ range measurements results along the coastal line of the Bay of Gdansk has been carried out. Additionally, those data have been compared with the results of the radio planning performed using the ITU-R P.1546-5 propagation model. The authors defined the model’s correction factor for the analyzed scenarios and explained how it was obtained. Słowa kluczowe: planowanie radiowe, pomiary propagacyjne, korekta modeli propagacyjnych. Keywords: radio planning, propagation measurements, correction of the propagation models. 1. WSTĘP Jednym z zadań realizowanych przez Instytut Łączności w ramach projektu M-ISZCZ1 było przeprowadzenie walidacji modelu propagacyjnego ITU-R P.1546-5 w różnych warunkach środowiskowych. W tym celu zespoły pomiarowe wykonywały pomiary rozkładu natężenia pola elektrycznego sygnałów radiowych systemów VHF w paśmie 148-174 MHz oraz TETRA w paśmie 380-400 MHz. Pracownicy Zakładu Systemów i Sieci Bezprzewodowych Instytutu Łączności w Gdańsku brali udział w kampanii pomiarowej wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej, której celem była walidacja wspomnianego modelu propagacyjnego dla tras morskich i mieszanych. Kampania została przeprowadzona w dniach 16-18 czerwca 2015 i obejmowała pomiary stacjonarne oraz mobilne rozkładu natężenia pola elek- 1 Projekt pt. "Informatyczny system zarządzania zasobami częstot[...]

Koncepcja i weryfikacja mechanizmu oceny jakości łączy międzywęzłowych w strefie A bezprzewodowej sieci systemu netBaltic DOI:10.15199/59.2017.8-9.8


  W ramach realizacji jednego z zadań w projekcie Internet na Bałtyku1) zaplanowano opracowanie mechanizmu oceny jakości łączy międzywęzłowych dla urządzeń znajdujących się w różnych strefach zasięgu systemu. Kwestia stworzenia spójnego algorytmu oceny jakości i stabilności łącza bezprzewodowego jest zagadnieniem dość często spotykanym we współczesnej literaturze przedmiotu [1,2]. Zaproponowany w artykule mechanizm umożliwi wybór właściwego (optymalnego) łącza bezprzewodowego dla danej usługi. Ocena jakości łączy będzie odbywała się na podstawie parametru LQI (Link Quality Indicator). Jego wartość będzie wyznaczana dla każdego systemu dostępnego w danym miejscu i czasie. Opisana koncepcja mechanizmu oceny jakości łączy powstała w wyniku analizy danych zgromadzonych podczas dwóch kampanii pomiarowych realizowanych w ramach projektu na wodach Morza Bałtyckiego. Pierwszą kampanię przeprowadzono w dniach 2-12 września 2015 roku. Miała ona na celu wykonanie badań pomiarowych, obejmujących zarówno badania zasięgowe, jak również jakościowe wybranych systemów oraz tzw. badania zajętości wybranych kanałów radiowych, w warunkach morskich, zgodnie z założeniami projektu netBaltic. W trakcie kampanii zarejestrowano niemal 15 tys. punktów pomiarowych dla sieci LTE oraz ok. 5 tys. punktów dla sieci UMTS przy wykorzystaniu mobilnej platformy pomiarowej, opracowanej w IŁ w Gdańsku [3]. Na podstawie wyników tej kampanii powstały założenia metody wyznaczania LQI oraz pierwsza jej weryfikacja. Drugą kampanię pomiarową przeprowadzono w dniach 1-5 marca 2017 roku. Miała ona na celu pozyskanie bardziej szczegółowych danychpomiarowych dotyczących sieci LTE i UMTS na morzu. Pomiary wykonywano z dużo większą częstotliwością i zebrano ich blisko 30 tys. w przypadku sieci LTE oraz ponad 42 tys. dla sieci UMTS. Na podstawie wyników tej kampanii wprowadzono pewne modyfikacje do zaproponowanej już metody wyznaczania LQI oraz przeprowadzono drugą, ostateczn[...]

ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW ZASIĘGU I JAKOŚCI TRANSMISJI DANYCH W WARSTWIE FIZYCZNEJ SYSTEMU VDES DOI:10.15199/59.2018.6.38


  1. WSTĘP W ramach projektu EfficienSea 2.01 [5], którego głównym celem jest rozwój morskiego systemu łączności radiowej, przeprowadzona została dwutygodniowa kampania pomiarowa na wodach Morza Bałtyckiego. Wynikiem jej było zebranie około 6 TB danych, które zostały następnie przetworzone w symulatorze odbiornika VDES (VHF Data Exchange System) stworzonym przez Instytut Łączności w Gdańsku [1]. Głównym celem tych prac było uzyskanie krzywych bitowej stopy błędu, na podstawie czego określono jakość transmisji danych w warstwie fizycznej systemu VDES oraz jego zasięgi i porównano je z wynikami teoretycznymi. Działania te przeprowadzono na potrzeby procesu standaryzacji VDES-a, który był jednym z głównych zadań Instytutu Łączności w projekcie. 2. METODOLOGIA POMIARÓW 2.1. Scenariusz pomiarowy Pomiary zostały przeprowadzone z wykorzystaniem jednego nadajnika VDES znajdującego się w porcie Gedser Havn oraz dwóch odbiorników, z których jeden zainstalowany był na pokładzie Scandlines Ferry M/F Berlin, zaś drugi na jego siostrzanym statku M/F Copenhagen. Scenariusz pomiarowy przedstawiono na rys. 1. Aby test uczynić możliwie najbardziej realistycz- 1 Projekt EfficienSea 2.0 - Getting Connected jest współfinansowany z programu Horyzont 2020 w ramach konkursu Mobility for Growth. nym i uzyskać rezultaty o wysokim stopniu wiarygodności, na pokładzie statków wykonano pełną instalację torów radiowych VHF. W celu analizy wpływu wysokości zawieszenia anten na propagację sygnału, anteny umieszczono na statkach na dwóch różnych wysokościach. Trasa żeglugi w jedną stronę wynosiła około 48 km. Warto wspomnieć, że gdy statki znajdowały się w największej możliwej odległości od nadajnika, zlokalizowane one były częściowo na terenie śródlądowym, co dodatkowo zwiększyło wartość pomiarów, ponieważ poziom zakłóceń był wyższy, a propagacja w tych warunkach trudniejsza. Rys. 1. Ogólna koncepcja kampanii pomiarowej 2.2. Sekwencja danych wykorzys[...]

Badania przydatności i zakresu stosowalności wybranych technik łączności bezprzewodowej w środowisku morskim DOI:10.15199/59.2016.12.2


  Omówiono metodologię i przedstawiono wybrane wyniki pomiarów zasięgów i parametrów jakościowych systemów komórkowych (UMTS, LTE), sieci WiFi oraz systemu WiMAX uzyskiwanych w warunkach morskich. Pomiary te wykonano na Bałtyku w ramach Zadania 1 projektu netBaltic. Służyły one ocenie przydatności wybranych technologii bezprzewodowych w kontekście transmisji danych na morzu. Słowa kluczowe: e-nawigacja, radiokomunikacja morska, LTE, UMTS, WiFi, WiMAX Jednym z podstawowych celów projektu netBaltic jest opracowanie koncepcji i zbudowanie wielosystemowej, samoorganizującej się szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na morzu. Dzięki niej będzie możliwe zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi - w szczególności przez wsparcie dla usług tzw. e-nawigacji [1]. Zakłada się, iż sieć ta zapewni wymianę danych w relacji statek-statek oraz w relacji statek-ląd zarówno w przypadku, gdy dana jednostka pływająca znajdzie się bezpośrednio w zasięgu łączności radiowej z infrastrukturą nabrzeża (strefa A), w sytuacji, gdy statek ma łączność z brzegiem wyłącznie za pośrednictwem innego statku (strefa B), jak też gdy znajduje się poza zasięgiem sieci i jedyną opcją jest transmisja buforowana (strefa C). Jest oczywiste, iż budowana w ramach projektu sieć teleinformatyczna będzie oparta w dużej mierze na istniejących i powszechnie dostępnych standardach bezprzewodowej transmisji danych, w tym sieci komórkowych trzeciej generacji i wyższych, sieci WiFi czy WiMAX. Należy jednak podkreślić, iż wiele z tych rozwiązań jest optymalizowanych pod kątem użytkowników lądowych. Stąd zasadniczym problemem badawczym staje się tu ocena przydatności każdej z rozważanych technologii w bardzo specyficznych warunkach morskich. Chodzi tu w szczególności o określenie zakresu ich stosowalności oraz parametrów jakościowych (np. szybkości transmisji, opóźnienia) możliwych do uzyskania na morzu, tak aby w dalszej kolejności móc wskazać technolo- 1304 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJN[...]

METODY OCENY JAKOŚCI ŁĄCZA WIFI NA POTRZEBY SIECI ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ NA MORZU DOI:10.15199/59.2017.6.18


  Jednym z głównych zadań projektu netBaltic1 jest budowa heterogenicznej sieci teleinformatycznej na morzu, która będzie w stanie w sposób automatyczny i przezroczysty dla użytkownika analizować stan dostępnych łączy bezprzewodowych i dokonywać przełączenia na to łącze, które w danej chwili będzie najbardziej korzystne z punktu widzenia aktualnych warunków w kanale radiowym, czy też wymagań użytkownika. Jest oczywiste, że w celu zbudowania takiej sieci niezbędna jest ocena możliwości (zasięgi/przepływności) poszczególnych systemów bezprzewodowych w specyficznych warunkach morskich, a także opracowanie sposobu oceny jakości danego mechanizmu transmisji, która to ocena wpływałaby bezpośrednio na wynik działania algorytmu decydującego o wyborze łącza. W roku 2016 podczas konferencji KKRRiT w Krakowie zaprezentowano referat, w którym omówiono wyniki pomiarów zasięgowo/jakościowych systemów komórkowych na morzu [1]; pomiary te dotyczyły tzw. strefy A projektu netBaltic, w której statki komunikują się z wykorzystaniem infrastruktury lądowej. Obecnie - 1 Internet na Bałtyku - realizacja wielosystemowej, samoorganizującej się szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na morzu dla zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi poprzez rozwój usług e-nawigacji (netBaltic), projekt współfinansowany ze środków NCBiR, umowa PBS3/A3/20/2015 z 29 maja 2015 r. Czas realizacji projektu: kwiecień 2015 - marzec 2018. w pierwszej części referatu - przedstawimy wyniki analogicznych pomiarów dla strefy B, w której statki nie mają łączności z brzegiem i jedynym mechanizmem komunikacji jest łączność statek-statek. Pomiary te dotyczyły sieci WiFi, jako istotnego mechanizmu takiej łączności. W drugiej części referatu scharakteryzujemy prace związane z dobraniem uniwersalnej miary jakości sieci WiFi na morzu, która pozwoli na ocenę jakości i stabilności tego łącza w warunkach morskich. 2. POMIARY ZASIĘGOWO/JAKOŚCIOWE SYSTEMÓW WIFI NA MORZU Pomiary sieci WiFi[...]

 Strona 1