Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Izabela AUGUSTYNIAK"

Chip mikrofluidyczny do generowania nanokropel

Czytaj za darmo! »

Stale rosnące zainteresowanie techniką kropelkową (droplet microfluidics) powoduje, że w literaturze przedmiotu spotyka się obecnie wiele rozwiązań chipów mikrofluidycznych do precyzyjnego wytwarzania, przemieszczania, łączenia i rozdzielania kropel cieczy w nanoskali [1-5]. W chipach szklanych lub polimerowych, nanokrople wytwarzane są najczęściej na skrzyżowaniu "typu T" kanałów mikrofluidycznych w układzie dwufazowym (woda w oleju lub olej w wodzie) [2, 5-7]. Mieszane ciecze doprowadzane są najczęściej pod ciśnieniem, którego zmiana wpływa na objętość i/lub szybkość przepływu powstających kropel. W pracy przedstawiono konstrukcję i właściwości szklanego chipa mikrofluidycznego do generowania nanokropel wody w oleju. Opisano budowę stanowiska pomiarowego z układem kontroli ciśnienia oleju i wody oraz zaprezentowano wyniki badań nad wytwarzaniem i łączeniem kropel w nanoskali. Chip mikrofluidyczny Opracowano chip z układem kanałów mikrofluidycznych, wykonany w całości ze szkła borokrzemowego (Borofloat 33, Schott, Niemcy), o rozmiarach 35 × 17,5 × 2,2 mm. Wykorzystując oprogramowanie CAD, zaprojektowano konfigurację kanałów o przekroju 300 × 50 μm, skrzyżowanie "typu T" do wytwarzania kropel, zakręt 180° o promieniu 2,4 mm oraz koliste poszerzenie kanału o szerokości 750 μm, umożliwiające łączenie wytworzonych nanokropel (rys. 1a). Mokre trawienie wzoru w podłożu szklanym przeprowadzono stosując roztwór 40%HF:35%HCl (10:1) oraz odporn[...]

Modelowanie krzemowo-szklanej struktury czujnika MEMS do wykrywania dawki promieniowania wysokoenergetycznego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono koncepcję miniaturowego, pasywnego, krzemowo-szklanego czujnika wysokich dawek promieniowania wysokoenergetycznego. Cechą szczególną zaproponowanej konstrukcji czujnika pasywnego jest połączenie możliwości pomiaru wysokich dawek promieniowania wysokoenergetycznego z zaletami bezpośredniego odczytu, dotychczas możliwego tylko w dozymetrach elektronicznych. Założono, że czujnik powinien mierzyć dawki promieniowania ≥ 10 kGy. Przedstawiono założenia konstrukcyjne czujnika, wyniki obliczeń oraz modelowania numerycznego. Abstract. In this paper the concept of a miniature, passive, silicon-glass sensor of high dose energy radiation is presented. A special attribute of proposed construction is a combination of passive measurement capabilities of high-energy radiation with the advantages of real time monitoring till now possible only in active, electronic dosimeters. Presented sensor should measure the radiation dose ≥ 10 kGy. The paper presents the project of construction of sensor, the results of calculation and numerical modeling. (Modeling and tests of silicon-glass structure of dose high-energy radiation MEMS sensor) Słowa kluczowe: czujnik MEMS, promieniowanie wysokoenergetyczne, modelowanie membrany krzemowej, pomiar dozy promieniowania Keywords: MEMS sensor, high energy radiation, modeling of silicon membrane, measurement of radiation dose Wstęp Pomiar wysokich dawek promieniowania wysokoenergetycznego (˃ 10 kGy), jakie występują w elektrowniach jądrowych, eksperymentalnych infrastrukturach badawczych takich jak Wielki Zderzacz Hadronów, Europejski Projekt Lasera na Elektronach Swobodnych, Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny, a także składowiskach odpadów promieniotw[...]

Rozproszony system czujnikowy dla jachtów treningowych


  Żeglarstwo od lat jest wspomagane urządzeniami elektronicznymi w celu ułatwienia żeglugi, zwiększenia jej bezpieczeństwa oraz poprawy parametrów nautycznych jednostek pływających. W literaturze przedmiotu coraz częściej spotyka się opisy wykorzystania techniki mikrosystemów połączonej z nowoczesną informatyką w celu parametryzacji żeglarstwa [1, 2]. Wieloczujnikowe systemy nadzoru znajdują zastosowanie przede wszystkim na bardzo dużych, luksusowych jednostkach, ze względu na wysoki koszt tego rodzaju systemów [3]. W ramach niniejszej pracy zaprojektowano i wykonano wieloczujnikowy system wspomagający naukę żeglowania na jachtach typu Omega. Jest to pierwszy w Polsce wieloczujnikowy system nadzoru zachowań żeglarza i łodzi w czasie rzeczywistym. Dzięki możliwości prowadzenia pomiarów w trakcie żeglugi, system ten pozwala na pomiar parametrów, który nie był możliwy w nowoczesnych [...]

 Strona 1