Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Wardach"

Minimization of torque pulsation in slotted PM machines with magnetic wedges

Czytaj za darmo! »

The paper presents chosen results of magnetic circuit in electrical machines with permanent magnets simulating research. In this circuit the magnetic wedges which close slots with windings have been provided. In analyzed structure of magnetic circuit first wedge's magnetic permeability have been changed and then electromagnetic and cogging torque value have been examined. Because of that a[...]

Cogging torque reducing in electric machine by poling modification of magnetic circuit

Czytaj za darmo! »

The paper presents results of permanent magnet electric machine’s magnetic circuit simulating research. During researches the magnet pole-arc width angle had been changing - adjacent pole-arcs took the angle dimension (30 ° - α) and (30 ° + α). The aim of research was determining the optimal value of parameter α, for which cogging torque takes the smallest value but the electromagnetic torque value is not changing. Conclusion from the research results proves that by application two of different magnet pole-arcs in rotor the cogging torque can be decreased about 30%. Streszczenie. Referat prezentuje wyniki badań symulacyjnych obwodu magnetycznego maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi. Podczas badań modyfikowano szerokości kątowe łuków biegunów magnetycznych - s[...]

Badania wpływu klinów magnetycznych na pulsacje w maszynie elektrycznej z magnesami trwałymi

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje rezultaty badań symulacyjnych i eksperymentalnych obwodów magnetycznych maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi z zastosowaniem klinów magnetycznych. Podczas badań symulacyjnych zmieniano przenikalność magnetyczną klinów, a następnie wyznaczano współczynniki pulsacji. W modelu doświadczalnym użyto klinów magnetycznych wykonanych z mieszaniny żywicy epoksydowej i proszku magnetycznie miękkiego SMC. Badania eksperymentalne potwierdziły słuszność badań symulacyjnych. Abstract. The article presents results of magnetic circuit in electrical machines with permanent magnets and magnetic wedges simulating and experimental researches. During researches first wedge’s magnetic permeability have been changed and then pulsating factors value have been examined. In experimental model magnetic wedges made of epoxy resin and Soft Magnetic Composites (SMC) compound have been used. Experimental researches had confirmed simulating analyses rightness. (Magnetic wedges influence of pulsation in electrical machine with permanent magnets). Słowa kluczowe: klin magnetyczny, moment zaczepowy, przenikalność, pulsacje momentu. Keywords: magnetic wedge, cogging torque, permeability, torque pulsations. Wstęp Maszyny elektryczne ze stojanami użłobkowanymi charakteryzują się mniejszą szczeliną powietrzną i większym momentem elektromagnetycznym niż maszyny o strukturze bezżłobkowej. Posiadają one jednak wadę, polegającą na występowaniu momentu zaczepowego, który jest głównym składnikiem pulsacji momentu elektromagnetycznego [1-6]. Są one przyczyną generowania wyższych harmonicznych, powodują powstawanie hałasu i drgań, wpływają niekorzystnie na trwałość łożysk i obniżają sprawność maszyny. Celem pracy jest przedstawienie sposobów ograniczenia pulsacji momentu elektromagnetycznego poprzez zastosowanie klinów magnetycznych o odpowiednich parametrach. Modele matematyczne Badania teoretyczne obwodów magnetycznych maszyn elektrycznych użło[...]

Moment elektromagnetyczny i zaczepowy maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi


  Maszyny elektryczne ze stojanem użłobkowanym charakteryzują się mniejszą szczeliną i większym momentem elektromagnetycznym niż maszyny o strukturze bezżłobkowej. Ich wadą jest jednak występowanie momentu zaczepowego, spowodowanego różną reluktancją obszarów przyszczelinowych w pobliżu zębów i żłobków. Moment zaczepowy jest głównym składnikiem pulsacji momentu elektromagnetycznego [2, 6-8], które są przyczyną powstawania wyższych harmonicznych, powodujących powstawanie hałasu i drgań. Wpływa to niekorzystnie na trwałość łożysk i obniża sprawność maszyny. W artykule przedstawione zostały badania symulacyjne analizujące te problemy przy użyciu programu COMSOL oraz pokazano zależność momentu elektromagnetycznego i zaczepowego oraz indukcji magnetycznej w maszynie elektrycznej z magnesami trwałymi od szerokości otwarcia żłobka d. Jednym z ważniejszych elementów obliczeń optymalizacyjnych w procesie projektowania maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi jest wyznaczenie wartości pulsacji momentu elektromagnetycznego [3]. Pulsacje momentu mają wpływ na właściwości napędu, co jest szczególnie istotne w napędach urządzeń precyzyjnych, które przede wszystkim utrudniają realizację sterowania ze stałą prędkością. Ponadto powodują powstawanie dodatkowych strat mocy oraz wibracje mechaniczne i hałas [9]. Pulsacje momentu elektromagnetycznego można minimalizować przez eliminację przyczyn już na etapie projektowania maszyny lub przez eliminację skutków w procesie sterowania. Dominującym składnikiem pulsacji momentu elektromagnetycznego w maszynach z magnesami trwałymi jest moment zaczepowy (cogging torque) [6-8, 10]. W maszynach elektrycznych jest on szkodliwym momentem obrotowym, spowodowanym interakcją między magnesami trwałymi a zębami użłobkowanego stojana. Powstaje on w wyniku współdziałania pola magnetycznego, wytworzonego przez magnesy trwałe umieszczone w wirniku, ze stojanem użłobkowanym. Jego wielkość określa się w stanie bezpr[...]

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice "Innowacje szansą rozwoju gospodarki"i-MITEL 2018 DOI:


  W dniach 18-20 kwietnia 2018 r., już po raz dziesiąty, miała miejsce Konferencja i-MITEL. Konferencja ta, zorganizowana przez Oddział Gorzowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich we współpracy m.in. z: Wydziałem Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Oddziałem Szczecińskim SEP, a także Instytutem Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytutem Elektrotechniki, Polskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Szczecinie i Zielonej Górze, Wydziałem Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ENEA Operator i Polską Izbą Gospodarczą Elektrotechniki, odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowym Kormoran w Sulęcinie, położonym na obszarze 80 hektarów, pośród akwenów, pobliskiej rzeki Postomii, mieszanych lasów, zieleni i ciszy. i-MITEL 2018 został objęty honorowym patronatem: ministra energii, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wojewody lubuskiego, wojewody zachodniopomorskiego, marszałka województwa lubuskiego, prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego, przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa oraz prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Patronat naukowy nad konferencją sprawował Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk i Komisja Nauk Elektrycznych Oddział PAN w Poznaniu, natomiast medialny - Wiadomości Elektrotechniczne i Przegląd Elektrotechniczny. Staraniem Komitetu Organizacyjnego Konferencja i-MITEL uzyskała tzw. co-sponsoring techniczny Polskiej Sekcji IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Wsparcie to daje możliwość opublikowania artykułów pokonferencyjnych w bazie IEEE Xplore. Było ono możliwe dzięki udziałowi w tym procesie dwóch oddziałów Polskiej Sekcji, tzw. Chapterów, które związane są tematycznie z zakresem merytorycznym naszej konferencji, tj.: Chapteru Polskiej Sekcji IEEE Power Electronics/Industrial Electronics oraz Chapteru Polskiej Sekcji IEEE Magnetics. Oficj[...]

Zastosowanie materiałów SMC do podwyższenia momentu elektromagnetycznego w silnikach tarczowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono sposób zwiększenia momentu elektromagnetycznego poprzez zastosowanie rdzeni z proszków magnetycznie miękkich SMC w silnikach tarczowych do zastosowania w małym pojeździe elektrycznym jako napęd bezpośredni. Przeprowadzono obliczenia projektowe i symulacyjne silnika tarczowego, na podstawie których określono parametry eksploatacyjne. Przedstawiono także rozwiązanie konst[...]

Oddziaływanie klinów magnetycznych na parametry maszyny elektrycznej z magnesami i regulacją strumienia DOI:10.12915/pe.2014.10.03

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych wyników badań symulacyjnych, otrzymanych przy użyciu programu Flux 3D, wpływu klinów magnetycznych o względnych przenikalnościach magnetycznych w zakresie 1-16, zamykających żłobki stojana maszyny z magnesami trwałymi i regulacją strumienia wzbudzenia. Dla wybranych przenikalności magnetycznych klinów wyznaczono moment zaczepowy, moment elektromagnetyczny, pulsacje momentu, siłę elektromotoryczną rotacji indukowaną w uzwojeniach stojana oraz analizę harmoniczną SEM dla trzech stanów zasilania dodatkowej cewki regulującej wzbudzenie magnetyczne maszyny. Badania wykazały pozytywny wpływ zastosowania klinów magnetycznych, które powodują skuteczną redukcję momentu zaczepowego oraz pulsacji momentu użytecznego poprawiając tym samym własności ruchowe maszyny ECPSM przy zachowaniu jej momentu obrotowego. Abstract. The aim of paper is to present selected results of simulation investigations concerning influence of the relative magnetic permeability of a magnetic wedges in range 1[...]

Wybrane aspekty projektowania instalacji oświetlenia wewnętrznego w budynkach biurowych pod kątem charakterystyki energetycznej DOI:10.15199/74.2015.1.1


  Obecnie w krajach członkowskich Unii Europejskiej dąży się do ograniczenia zużycia energii na potrzeby oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej. Świadczą o tym regulacje prawne wprowadzane w krajach Unii Europejskiej, takie jak dyrektywy i rozporządzenia Komisji Europejskiej oraz normy zharmonizowane. W Polsce zagadnienia te reguluje m.in.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) [3] oraz dwie normy PN-EN 12464:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy - część 1 [1] i PN-EN 15193:2010 Charakterystyka energetyczna budynków. Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia [2]. Zgodnie z normą [1] podstawowymi parametrami otoczenia świetlnego uwzględniającymi światło sztuczne i dzienne są: - rozkład luminancji, - natężenia oświetlenia, - kierunkowość światła, oświetlenia w przestrzeni wnętrza, - zmienność światła (poziomy i barwa światła), - oddawanie barw i wygląd barwy światła, - olśnienie, - migotanie. Oświetlanie miejsc pracy w pomieszczeniach biurowych Regulacje, wprowadzone przepisami, dotyczą m.in. parametrów oświetleniowych zalecanego i wymaganego: - poziomu eksploatacyjnego natężenia oświetlenia (Em) oraz jego równomierności (U0) w miejscu pracy, otoczeniu miejsca pracy i tła, - poziomu natężenia oświetlenia oraz jego równomierności na suficie i ścianach, - współczynnika oddawania barw (Ra) i temperatury barwowej (TCP), - ujednoliconej oceny olśnienia. Norma [1] zaleca, aby współczynniki odbicia światła od głównych powierzchni rozpraszających we wnętrzu mieściły się w zakresie: - sufit od 0,7 do 0,9, - ściany od 0,5 do 0,8, - podłoga od 0,2 do 0,4, - główne przedmioty w pomieszczeniu (meble, maszyny itp.) od 0,2 do 0,7. Dr inż. Piotr Cierzniewski, dr inż. Marcin Wardach, dr inż. Tomasz Zarębski - Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych Zachodniopomorski[...]

Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie po 70 latach działalności DOI:10.15199/74.2017.5.16


  Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej społeczeństwo i władze szczecińskie zdawały sobie sprawę, że wobec dotkliwego braku kadr z wyższym wykształceniem należy jak najszybciej zacząć przygotowania zmierzające do utworzenia w tym mieście uczelni, które przede wszystkim powinny kształcić bardzo potrzebnych specjalistów dla gospodarki [1, 5]. Początki Wydziału Elektrycznego W Szczecinie przed II wojną światową nie istniała żadna wyższa uczelnia typu akademickiego. Istniała natomiast, w budynku przy obecnej ul. Sikorskiego 37, Państwowa Zjednoczona Szkoła Techniczna Budowniczych Okrętów i Maszynistów Okrętowych (Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Schiffsingenieure und Seemaschinisten zu Stettin) [2]. Wydział Elektryczny powstał na mocy aktu urzędowego Ministra Oświaty z 20 stycznia 1947 r., powołującego formalnie Uczelnię 1 grudnia 1946 r. Wówczas Szkołę tworzyły trzy Wydziały: Elektryczny, Mechaniczny i Inżynierii Lądowej, a jej dyrektorem został mgr inż. Ryszard Bagiński. Niedługo później rozpoczęły swoją działalność kolejne Wydziały: Chemiczny i Architektury. Powstanie, formowanie i rozwój Wydziału mocno powiązane były z organizowaniem się środowiska elektryków w Oddziale Szczecińskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich - działalność trzech pierwszych prezesów Oddziału Szczecińskiego SEP, tj.: Jana Słomińskiego, Zygmunta Paryskiego oraz Witolda Gładysza bardzo pozytywnie zapisała się na kartach historii Wydziału [3, 5]. Po okresie dynamicznego rozwoju w roku 1952 centralne władze, zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z 31 grudnia 1952 r. ustaliły strukturę organizacyjną Wydziału obejmującą cztery katedry oraz podjęły decyzję o likwidacji na Wydziale Elektrycznym kierunku telekomunikacyjnego i ograniczeniu liczby specjalności na kierunku energetycznym. Spowodowało to odejście z Wydziału uznanych już specjalistów. Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej Rada Ministrów 1 września 1955 r. podniosła[...]

 Strona 1  Następna strona »