Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW STĘPNIAK"

Nowoczesne podziemne składowisko odpadów w Niemczech

Czytaj za darmo! »

W skalnej, powulkanicznej, odkrywkowej kopalni bazaltu zbudowano supernowoczesne składowisko odpadów komunalnych. Składowisko to, zajmujące powierzchnię 39 ha, zapewnia bezpieczną eksploatację i spełnia wszystkie aktualne wymagania budowlane i ochrony środowiska. Etapowo realizowana budowa (1985-2003) obejmowała: - gruntowe badania geologiczne, hydrogeologiczne i klimatyczne; - specjalistyc[...]

Odbudowa zniszczonych wałów przeciwpowodziowych na Odrze i Jezierzycy w gminie Wińsko

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nowoczesne uszczelnienia i zmodernizowane roboty ziemne w odbudowie wałów przeciwpowodziowych na rzekach Odrze i Jezierzycy na terenie gminy Wińska w województwie dolnośląskim. Klęska powodzi, jaka dotknęła nasz kraj w lipcu 1997 r., zmusiła nie tylko do poniesienia ogromnych kosztów związanych z odbudową wałów przeciwpowodziowych, ale również do zastanowienia si[...]

Zasady projektowania drenażu odcieków uszczelnionych składowisk odpadów

Czytaj za darmo! »

Prezentowane w artykule dane - obejmujące główne parametry ilości wytwarzanych odcieków, oraz ich hydrauliczne ujęcia, z doborem instalacji odprowadzania odcieków do oczyszczalni - mogą być wykorzystane w pracach projektowych i planistycznych dotyczących budowy nowych składowisk odpadów. Zagadnienia bezpiecznego i skutecznego odprowadzania zanieczyszczonych odcieków z podłoża składowiska[...]

Czy pozyskiwanie energii elektrycznej z gazu wysyspiskowego jest opłacalne?

Czytaj za darmo! »

Ze względów środowiskowych i gospodarczych coraz częściej rozważanym źródłem energii elektrycznej stają się duże wysypiska komunalne, w których gaz powstający z biomasy odpadów jest spalany w silnikach napędu generatorów. Wytwarzaną w ten sposób energię elektryczną (w skojarzeniu z energią cieplną) wykorzystuje się na potrzeby własne dużych wysypisk, a także - za pośrednictwem publicznych sieci - można nią zasilać system elektroenergetyczny. Gazy wysypiskowe generowane są z biomasy - części odpadów komunalnych, które ulegają biodegradacji. Dane do ustalania parametrów sprzedaży tej energii zawarte są w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawial[...]

Instalacja nawodniania wysypisk dla wzrostu gazu energetycznego

Czytaj za darmo! »

Na niemieckim wysypisku komunalnym Zentraldeponie Wesuwe, o powierzchni ok. 3 ha, po 7 latach eksploatacji nastąpił znaczny spadek wytwarzania biogazu. To było przyczyną opracowania i wykonania odpowiedniej instalacji nawodnienia odpadów, co spowodowało wzrost stężenia gazu i umożliwiło dalszą eksploatację silnika gazowego, zblokowanego z generatorem energii elektrycznej i cieplnej. Prezentowane instalacje nawodnienia zastosowano na rekultywowanym wysypisku komunalnym Zentraldeponie Wesuwe (powiat Emsland koło Bremy) na uszczelnionej wierzchowinie korpusu odpadów. W technologiczno-hydraulicznych badaniach nawodnienia odpadów o małej wilgotności ustalono, że w okresie opadów deszczowych zwiększa się znacznie ilość i jakość wytwarzanego gazu wysypiskowego. Odwrotnie, w [...]

Zarys projektu budowlanego rekultywacji składowiska odpadów

Czytaj za darmo! »

Przedstawione w artykule zalecenia, dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych przy budowie skarp, z ujednoliconymi pochylniami wierzchowiny składowiska, mogą być wykorzystane: ● w planistycznych opracowaniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; ● wopracowaniach ocen oddziaływania na środowisko składowisk przewidywanych do rekultywacji, w przypadku których wymagane są warunki zagospodarowania i zabudowy terenu; ● w projektach budowlanych rekultywacji technicznej składowisk; ● do optymalizacji robót budowlanych z zastosowaniem nowoczesnychmateriałów budowlanych i spycharek z urządzeniami oraz walców drogowych z automatyczną kontrolą zagęszczania. Docelowymzadaniemrekultywacji składowisk odpadówjest nadanie im określonej funkcji użytkowej. W pr[...]

Zespoły prądotwórcze napędzane gazem wysypiskowym

Czytaj za darmo! »

Energia odnawialna elektryczna i cieplna może być wytwarzana w specjalnych zespołach prądotwórczych, napędzanych silnikami gazowymi typu OTTO lub diesel. Są one dostosowane do zmiennego składu gazu (CH4/CO2 = 1,2÷1,5) oraz do wielkości ciśnienia i regulowanego natężenia pompowanego gazu, ujmowanego ze złoża odpadów komunalnych. Gazy wydobywane ze składowisk komunalnych zawierają przeciętnie 40÷65% metanu, 30÷45% dwutlenku węgla, 3÷18% azotu oraz 0,5÷3% tlenu [1]. Gazy te wykazują wartość opałową ok. 4,5÷5,0 kWh/m3. Zgodnie z danymi doświadczalnymi dotyczącymi eksploatacji instalacji gazowych na wysypiskach komunalnych krajów Unii Europejskiej, energetyczne wykorzystanie gazu uzasadnione jest wtedy, kiedy na planowanym do odgazowywania wysypisku deponuje się co najmniej 100 00[...]

 Strona 1