Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Nowicka"

Wymagania techniczne i kryteria oceny właściwości akustycznych płyt warstwowych wg normy PN-EN 14509:2007

Czytaj za darmo! »

W budownictwie przemysłowym powszechnie stosuje się płyty warstwowe jako lekkie obudowy budynków produkcyjnych czy magazynów, zastępujące masywne ściany murowane. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002 r.): budynek, w którym ze względu na prowadzoną w nim działaln[...]

Właściwości akustyczne lekkich układów warstwowych

Czytaj za darmo! »

Na polskim rynku budowlanym lekkie układy warstwowe stają się coraz częściej obiektem zainteresowania inwestorów oraz wykonawców obiektów przemysłowych. Są one chętnie stosowane jako ściany zewnętrzne lub wewnętrzne ze względu na łatwy i szybki montaż oraz stosunkowo małą masę elementów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odp[...]

Zasady rozprzestrzeniania się dźwięku

Czytaj za darmo! »

W numerze wrześniowym miesięcznika "Materiały Budowlane" (nr 9/07), w ramach "Podręcznika Fizyki Budowli", rozpoczęliśmy nowy cykl "Akustyka w budownictwie". W inauguracyjnym artykule drhab. inż. Barbary Szudrowicz "Zakres zagadnień objętych nowym cyklem "Akustyka w budownictwie" omówiono rodzaje akustyki technicznej, źródła hałasu oraz osiem działów, które będą prezentowane w kolejnych wydan[...]

Właściwości akustyczne foteli teatralnych

Czytaj za darmo! »

Pochłanianie dźwięku przez fotele, krzesła oraz publiczność jest jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na warunki akustyczne, głównie czas pogłosu, w pomieszczeniach o kwalifikowanej akustyce, takich jak sale koncertowe, kina czy teatry. Fotele oraz krzesła puste lub z publicznością często są głównym elementempochłaniającymdźwięk w tego typu pomieszczeniach. Czas pogłosu jest najważniejszym parametrem opisującym właściwości akustyczne pomieszczeń. Stwierdzono, że najmniejsza rozpoznawalna różnica czasu pogłosu dla złożonych źródeł dźwięku (jak muzyka orkiestrowa) wynosi ok. 5% w zakresie średnich częstotliwości. [...]

Metoda oceny jakości akustycznej stacji metra


  Klimat akustyczny pomieszczeń oraz ich komfort zawsze był jednym z najważniejszych parametrów determinujących wszelkie działania akustyków wnętrz. Szczególną uwagę poświęcano wnętrzom, takim jak sale koncertowe, teatralne, kina, natomiast w ostatnich latach uwaga akustykówzaczęła skupiać się na pomieszczeniach, takich jak biblioteki, czytelnie, pływalnie, biura, stacje kolejowe. Jakość akustyczna stacji metra określana jest na podstawie odbioru dźwiękówmowy. Istnieje wiele parametrów imetod określających jakość akustyczną pomieszczeń, jednak nie uwzględniają one specyfiki tego typu pomieszczeń, których wyjątkowość polega na: ● specyficznych proporcjach pomieszczenia (jeden z wymiarów jest dużo większy od dwóch pozostałych); ● często są to p[...]

Metoda wstępnej oceny akustycznej sal sportowych na etapie projektowania


  Zamknięte obiekty sportowe, takie jak sale gimnastyczne czy baseny, są pomieszczeniami, gdzie zrozumiałość mowy i poziom hałasu mają znaczny wpływ na komfort pracy, a nawet bezpieczeństwo osób przebywających w tych pomieszczeniach. Stosowanie adaptacji akustycznych wydaje się często niezbędne, ale jest rzadko stosowane. Czas pogłosu jest jednym z ważniejszych parametrów wpływających na jakość akustyczną pomieszczeń sportowych. Jego wartość trudno jest dokładnie oszacować na etapie projektowania, przez co stosowanie tego parametru jest ograniczone. Wartykule przedstawięmetodę alternatywną - wskaźnikowąmetodę wstępnej oceny jakości akustycznej pomieszczeń sportowych na etapie projektowania. Polega ona na zestawieniu i analizie doboru parametrów architektoniczno- akustycznych (w tym rozkładu ustrojów pochłaniających czy elementów rozpraszających dźwięk), które przyjmuje się jako wskaźniki cząstkowe.Wefekcie na etapie projektowania uzyskuje się jedną liczbę - wskaźnik oceny jakości akustycznej pomieszczeń sportowych WPS, będący sumą wskaźników cząstkowych. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań w rzeczywistych pomieszczeniach sportowych oraz rozważań teoretycznych stwierdzono, że wpływ na właściwości akustyczne pomieszczeń sportowych mają parametry: ● architektoniczne: kształt sufitu pomieszczenia; kształt przekroju poprzecznego pomieszczenia; objętość pomieszczenia; elementy architektoniczne rozpraszające dźwięk; ● akustyczne: elementy pochłaniające dźwięk; obecność stałych źródeł hałasu. Parametry architektoniczne Kształt sufitu pomieszczenia sportowego. Należy zdecydowanie unikać kształtów eliptycznych, pół[...]

Diagnostyka warunków akustycznych w budynkach omieszanej funkcji na przykładzie sąsiedztwa szkoły tańca z mieszkaniem DOI:10.15199/33.2015.08.04


  Spośród wielu czynników wpływających na właściwości użytkowe lokali mieszkalnych, jednym z najważniejszych jest zapewnienie użytkownikom ochrony przed hałasem. W ostatnim czasie coraz częściej można spotkać się z przypadkami mieszania w budynkach funkcji mieszkalnych z funkcjami użytkowymi, jak sklepy, biura, punkty usługowe czy wręcz restauracje, salony fitness, szkoły tańca lub kluby muzyczne. Najtrudniejsze pod względem projektowania akustycznego oraz diagnostyki pomiarowej jest sąsiedztwo mieszkania i szkoły tańca i/lub klubu fitness, co w artykule omówiono na podstawie analizy przypadku. Słowa kluczowe: izolacyjność akustyczna, hałas, budynkimieszkalne. Abstract. Among the many factors influencing the properties of dwellings, one of themost important it is to provide their users with protection against noise. In recent times more often you can meet with cases of mixing residential buildings function with other functions, such as shops, offices, services or even restaurants, lounges fitness, dance schools or music clubs. The most difficult in terms of acoustical designing and diagnostics is a neighborhood of homes and schools and/or fitness club, as discussed in the article based on case studies. Keywords: sound insulation, noise, residential buildings.WPolskichNormach niema określonych wymagań akustycznych dotyczących sąsiedztwa szkoły tańca lub klubu fitness z mieszkaniami. Także dokonując przeglądu norminnych państwUE, takichwymagań nie znalazłam.Te zawartewPN-B-02151-3:1999[...]

Ocena akustyczna pomieszczeń użyteczności publicznej na etapie projektowania DOI:10.15199/33.2015.11.11


  Zagadnienie akustyki wnętrz obejmuje głównie kształtowanie odpowiednich warunków akustycznych niezbędnych do odbioru tekstu mówionego czy muzyki w pomieszczeniach. Z funkcją wnętrz związane są odpowiednie kryteria jakości akustycznej powiązane z odpowiednią zrozumiałością mowy. W zamkniętych obiektach użyteczności publicznej zrozumiałość mowy i poziom hałasu znacznie wpływają na komfort pracy oraz bezpieczeństwo osób w nich przebywających. Stosowanie adaptacji akustycznych wydaje się niezbędne, ale rzadko jest stosowane. Jednym z ważniejszych parametrów wpływających na jakość akustyczną pomieszczeń jest czas pogłosu. Jego wartość jest jednak trudna do dokładnego oszacowanianaetapieprojektowaniainie uwzględnia wielu cech architektoniczno- -akustycznych pomieszczenia, przez co jego stosowanie jest ograniczone. W artykule przedstawiono wskaźnikową metodę wstępnej oceny jakości akustycznej pomieszczeń użyteczności publicznej - stacjemetra, korytarze oraz pomieszczenia sportowe - na etapie projektowania. Bazuje ona na zestawieniu i analizie doboru parametrów architektoniczno-akustycznych (w tym rozkładu ustrojów pochłaniających czy elementów rozpraszających dźwięk), które przyjmuje się jakowskaźniki cząstkowe. Wefekcie uzyskuje się wskaźnik oceny jakości akustycznej pomieszczeń na etapie projektowania [1, 2]. Metoda oceny jakości akustycznej pomieszczeń sportowych Na podstawie przeprowadzonych badań w rzeczywistych pomieszczeniach sportowych oraz analiz teoretycznych stwierdzono, że wpływ na właściwości akustyczne pomieszczeń sportowych mają następujące parametry: ● architektoniczne: - kształt sufitu pomieszczenia; - kształt przekro[...]

Kierunki nowelizacji krajowej normy dotyczącej dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach DOI:10.15199/33.2016.08.09


  W artykule przedstawiono kierunki nowelizacji normy - PN-B-02151-2 dotyczącej dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wyjaśniono podstawy merytoryczne potrzeby nowelizacji oraz omówiono jej zakres. Szczegółowo przedstawiono porównanie zakresu norm badawczych przywołanych w dotychczasowej oraz znowelizowanej wersji normy. Słowa kluczowe: hałas w pomieszczeniach, wymagania, normy pomiarowe.WPolsce w odniesieniu do pomiaru, oceny i limitowania hałasu w budynkach wciąż aktualne są normy: PN-87/B-02151/02 [6]; PN-87/B-02156 [5]. Zostały one ustanowione prawie 30 lat temu. Konieczna jest ich nowelizacja, nie odpowiadają bowiemstandardomnowoczesnego budownictwa iwspółczesnymtechnikompomiarowym. Normy PN-ENISO10052:2007 [4] i PN-EN ISO 16032:2006 [3], dotyczące pomiarów poziomu hałasu przenikającego do pomieszczeń od urządzeń wyposażen[...]

 Strona 1  Następna strona »