Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Karol Sadłowski"

Podkłady podłogowe wymagania, projektowanie, wykonawstwo DOI:10.15199/33.2015.11.24


  W polskich normach i przepisach prawnych nie ma konkretnych wymagań dotyczących klas wytrzymałości i grubości podkładów podłogowych. Natomiast dosyć dobrze określają wymagania przepisy niemieckie, ale nie stosuje się ich w Polsce. Ze względu na braki w sporządzanych projektach należy odgórnie wprowadzić wytyczne, w których określone byłyby minimalne wymagania dotyczące klasy wytrzymałości na ściskanie i zginanie oraz wytrzymałości na odrywanie w przypadku konkretnego układu warstw wykończeniowych i grubości podkładów. Wspomniane wytyczne powinny usprawnić pracę projektantów i podnieść standard wykończenia obiektów oddawanych do użytkowania. Słowa kluczowe: podkład podłogowy, szlichta, jastrych, badanie wytrzymałości, wymagania. Abstract. There are no specific requirements for class strength and thickness of subfloors in Polish standards and legislation. In contract, German regulations precise well mentioned requirements, but they are not used in Poland. Because of the lacks in executed projects, guidelines specifyingminimal requirements of endurance parameters should be arbitrarily predetermined (compressive and bending strength classes), adhesive strength according to the specific finishing layers and subfloors thicknesses. The mentioned guidelines should improve the work of designers and enhance the standards of finish executed works in premises and facilities. Keywords: base floor, screed, strength test, requirements.W artykule przedstawiono typowy opis przekroju przez warstwy stropu z projektu wykonawczego budynku mieszkalnego (tabela 1). W opisie tym znajduje się zapis dotyczący grubości poszczególnych warstw, odniesienie do projektu konstrukcji w przypadku płyty stropowej oraz do projektu wnętrz w przypadku warstwy wykończeniowej. Nie ma definicji klas wytrzymałości na ściskanie i pozostałych parametrów podkładu podłogowego (określonego jako szlichta) oraz styropianu. Jest to typowa sytuacja. Brak tych zapisów w proje[...]

 Strona 1