Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Kuczyński"

Wymagania i kryteria oceny lekkiej obudowy z płyt warstwowych według PN-EN 14509:2007

Czytaj za darmo! »

W marcu 2007 r. w katalogu polskich norm zamieszczona została przez PKN norma PN-EN 14509:2007 Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału termoizolacyjnego w obustronnej okładzinie z blachy - Wyroby produkowane fabrycznie - Właściwości. Na razie ma ona statut normy uznaniowej, czyli jest to tzw. norma okładkowa. Oznacza to, że na język polski została przetłumaczona wyłącznie stron[...]

Wpływ sposobu zamocowania na ugięcia płyt warstwowych

Czytaj za darmo! »

Płyty warstwowe, stosowane do wykonywania lekkich przegród w obiektach budowlanych, mocowane są do konstrukcji nośnej, którą najczęściej stanowi szkielet z elementów stalowych. W przypadku płyt ściennych istnieją dwa podstawowe warianty zamocowania: tzw. mocowanie niewidoczne (wyprofilowanie styków umożliwia zakrycie łba łącznika) oraz standardowe: łącznik przechodzi przez całą grubość [...]

Właściwości techniczne i montaż okien pasywnych

Czytaj za darmo! »

Projektując dom pasywny, należy wziąć pod uwagę nie tylko wszystkie elementy, z jakich będzie zbudowany, ale również jego kształt, usytuowanie względem stron świata, a nawet działkę, na której zostanie postawiony. Budynek powinien być jak najbardziej zwarty, a pomieszczenia mieszkalne usytuowane tak, aby ich okna znajdowały się od strony południowej. Południowa i zachodnia strona domu nie powinny być zasłonięte drzewami. Przy realizacji domu pasywnego bardzo ważny jest dobór odpowiednich okien. Oczywiście powinny być to okna pasywne, które mogą zapewnić oszczędność aż do 50% ciepła w porównaniu z oknami standardowymi. Przyjmuje się, że okno pasywne ma współczynnik przenikania ciepła mniejszy od 1 W/m2K, najczęściej wynosi on ok. 0,8W/m2K dla całego okna.Aby zapewnić [...]

Kształtowniki metalowe z przekładką termiczną

Czytaj za darmo! »

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych, a w zasadzie ze stopów aluminium, stosowane są od kilkudziesięciu lat.Wtym czasie konstrukcja wyrobów stolarki otworowej z aluminiumoraz same kształtowniki uległy istotnym modyfikacjom. Dzięki temu ich właściwości funkcjonalno- użytkowe (szczelność, izolacyjność termiczna, izolacyjność akustyczna) zostały znacznie ulepszone. Obecnie coraz częściej do produkcji okien lub drzwi stosowane są kształtowniki stalowe izolowane termicznie. Pomimo ciągłego ulepszania kształtu i konstrukcji kształtowników do montażu okien lub drzwi sama idea kształtownika zespolonego pozostała niezmieniona. Są to dwa profile o przekroju zamkniętym połączone tzw. przekładką termiczną. Z kształtowników, w zależności od wyprofilowania i wielkości, wykonywane są profile główne, jak ramy skrzydeł, ramy ościeżnic, słupki oraz profile pomocnicze. Oprócz profili zespolonych dostępne są także profile pojedyncze, bez przekładki termicznej, stosowane głównie domontowania drzwi wejściowych wewnętrznych. Najistotniejszym zmianom w konstrukcji zespolonych kształtowników aluminiowych uległa przekładka termiczna.Wykonywana jest z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym. Początkowo miała prosty kształt iwysokość ok. 18mmlubmniejszą (odległość między połączonymi profilami aluminiowymi). Z czasemkształt przekładki ewoluował tak, aby uzyskać jak najkorzystniejszą izolacyjność termiczną.Obecnie stosowane są przekładki typu omega, przekładki wysokości ponad 30 mm z dodatkowymi poprzecznymi żeberkami. Rodzaje kształtowników [...]

Szklane przekrycia dachowe


  Podstawowym dokumentem precyzującym wymagania, jakie powinny spełnić obiekty budowlane realizowane na terenie Polski, jest rozporządzenieMinistra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690). Przepisy ustanowione rozporządzeniem regulują większość zagadnień związanych ze wznoszeniem budynków. Postawione są również wymagania odnoszące się wprost do niektórych wyrobów budowlanych, jak np. okna czy drzwi zewnętrzne. Pomimo rozbudowanej formy, wprowadzanych zmian, w warunkach technicznych brak jest wytycznych dla wielu obszarów związanych z budownictwem. Jednym z poważniejszych mankamentów jest to, że niesprecyzowane są zakresy zastosowania, np. okien, drzwi czy ścian osłonowych o konstrukcji metalowo-szklanej. W przypadku tych wyrobów ustalono wymagania, jakie powinny spełniać w poszczególnych klasach, natomiast nie jest to w żaden sposób powiązane z informacją, jaki wpływma uzyskanie danej klasy na miejsce wbudowania. Ponadto w warunkach technicznych nie ma odnośników do tak powszechnych wyrobów/ zestawów budowlanych jak szklane przekrycia dachowe. Szklane przekrycia dachowe są to konstrukcje stosowane jako doświetlenie pomieszczeń (za pośrednictwem oszklonych fragmentów lub całych połaci dachowych). Na fotografiach 1 i 2 przedstawiono dach w całości wykonany jako przeszklona konstrukcj[...]

Ściany osłonowe z płyt warstwowych proces wdrażania znakowania CE


  Norma wyrobu PN-EN 14509 dotycząca płyt warstwowych została zatwierdzona przez PKN w marcu 2007 r. i od tego czasu stanowi dokument odniesienia dla producentów płyt przy deklarowaniu zgodności. W 2008 r. norma została zharmonizowana. Okres przejściowy rozpoczął się w grudniu 2008 r. i zakończył w 2010 r., do którego trwały prace nad opracowaniempolskiego tłumaczenia tekstu normy. W PN-EN 14509:2010 w stosunku do poprzedniej wersji zmieniony został polski tytuł i obecnie brzmi on: Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową -Wyroby fabryczne - Specyfikacje. Zgodnie z PN-EN 14509 płyta warstwowa to wyrób budowlany, składający się z dwóch okładzin metalowych, umieszczonych po dwóch stronach rdzenia stanowiącego izolację termiczną, który jest trwale zespolony z obiema okładzinami, dzięki czemu wszystkie trzy elementy pracują, przenosząc wspólnie obciążenia. Natomiast zawarte w tytule normy określenie samonośne oznacza przenoszące własny ciężar i wszelkie działające obciążenia (np. śnieg, wiatr, wewnętrzne ciśnienie powietrza) na podpory konstrukcyjne. Najistotniejsze w definicji jest to, że zawęża ona pojęcie płyt warstwowych do płyt, w których obie okładziny sąmetalowe. Ponadto w normie precyzyjnie określono, jakich płyt warstwowych dotyczy. Są to: samonośne, fabrycznie wytwarzane płyty warstwowe, przeznaczone do układania nieciągłego, w następujących zastosowaniach: ● dachy i okładziny dachowe; ● ściany zewnętrzne i okładziny ścian; ● ściany zewnętrzne (włączając ściany działowe) i sufity w obrębie budynku. Rdzeń tych płyt może stanowić: sztywny poliuretan (typu PUR oraz PIR); polistyren ekspandowany; polistyren ekstrudowany; pianka fenolowa; szkło piankowe; wełnamineralna. Dodatkowo określone zostały wyroby, które nie są objęte normą: - płyty warstwowe o deklarowanej przewodności cieplnej rdz[...]

Warunki odbioru płyt warstwowych


  Mimo dobrej jakości płyt warstwowych, masowość ich stosowania powoduje, że dosyć często podczas odbioru obiektu czy w trakcie jego użytkowania zgłaszane są reklamacje dotyczące stanu technicznego płyt. Najczęściej chodzi o ich wygląd, ale występują również reklamacje dotyczące awarii ściany lub przekrycia z płyt warstwowych. Oba zagadnienia są trudne do rozstrzygnięcia. Pierwsze, związane tak naprawdę z estetyką elewacji, często opiera się na odczuciach subiektywnych.Natomiast sprawy awarii, np. przeciekanie dachu, wymagają rozstrzygnięcia, czy wina leży po stronie złej jakości płyt, wad montażu czy złego projektu. Dużym ułatwieniem rozwiązania kwestii spornych mogą być zapisy dotyczące odbioru płyt dostarczone przez producenta.Wówczaswprzypadku spraw reklamacyjnychmożna np. od razu wykluczyć złą jakość płyt.Widać z tego wyraźnie, jak ważną rolę spełniają dokumenty, które powinny towarzyszyć płytomwarstwowym. Dokumentemodniesienia dla producentów płyt warstwowych jest zharmonizowana norma wyrobu PN-EN 14509:2010 Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową - Wyroby fabryczne - Specyfikacje. Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami przywoływanymi w deklaracji zgodności mogą być również aktualne Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. W przypadku płyt wprowadzanych na polski rynek producent może deklarować zgodność produkowanych płyt warstwowych bądź z normą wyrobu, bądź z Aprobatą Techniczną ITB. Bardzo ważnym dokumentem jest deklaracja zgodności p[...]

Przegląd działalności i osiągnięć Instytutu Techniki Budowlanej DOI:10.15199/33.2015.11.02


  Historia powołania Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) została szczegółowo przedstawiona w monografii [1] oraz wywiadzie udzielonym przez Dyrektora Instytutu na str. 4 ÷ 6. w tym numerze. Najważniejsze daty związane z początkami ITB to: - 1929 r. - powołanie Drogowego Instytutu Badawczego (DIB); - 1945 r. - powołanie Instytutu Badawczego Budownictwa (IBB); ● 1948 r. - zmiana nazwy na Instytut Techniki Budowlanej (ITB). Laboratoria Pierwsze powojenne laboratoria badawcze zostały utworzone w częściach mieszkalnych i suterenie domu przy ul. Narbutta 26. Były to laboratoria: fizykochemiczne; betonowe; wytrzymałościowe i gruntów. Natomiast na terenie SGGWprzy ul. Rakowieckiej 8 funkcjonowało Laboratorium Drewna i Gruntów. Kolejne laboratoria powstały po wybudowaniu, pod koniec 1949 r., hali maszyn wytrzymałościowych przy ul. Wawelskiej 2 (obecnie Filtrowa 1). Pierwsza odremontowana 30-tonowa prasaAmslera została zamontowana w laboratorium wytrzymałościowym już w 1945 r. Laboratorium wytrzymałościowe z nowoczesnymi aparatami i maszynami probierczymi produkcji szwajcarskiej, szwedzkiej i niemieckiej, stało się prawdziwą dumą Instytutu jako jedyne o takim zakresie w Polsce.Wczasach odbudowyWarszawy prowadzono w nimpionierskie badania elementów i konstrukcji z gruzobetonu, żużlobetonu, trzcinobetonu, piano- i gazobetonu oraz pierwszych rozwiązań stropów gęstożebrowych. W mniejszych pomieszczeniach hali ulokowano częściowo laboratorium betonów sprężonych.Wtym czasie powstały także laboratoria: betonów sprężonych zmałymnaciągiem strunowym; badań reologicznych metali; badań tensometrycznych, sklerometrycznych, izotopowych, rentgenologicznych i analizy drgań. Wpołowie lat pięćdziesiątych XX w. wszystkie zakłady Instytutu zlokalizowane zostały przy ulicyWawelskiej i Ksawerów. Kilka lat po utworzeniu Przedsiębiorstwa Budownictwa Doświadczalnego (PBD), podległego Instytutowi, resort budownictwa podjął decyzję o jego usamo[...]

Zasady wprowadzania do obrotu stolarki budowlanej w świetle PN-EN 14351-1:2006

Czytaj za darmo! »

Podstawę do wprowadzania do obrotu okien i drzwi zewnętrznych stanowi PN-EN 14351-1: 2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1. Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności (za datę harmonizacji normy przyjmuje się jej ogłoszenie w Biuletynie Komisji Europejskiej, co miało miejsce 13 grudnia 2006 r.) oraz aprobaty t[...]

Ściany osłonowe - zagadnienia formalne i praktyczne

Czytaj za darmo! »

Ściany osłonowe były jednym z pierwszych wyrobów budowlanych z zakresu lekkich przegród, dla których europejska norma wyrobu została ustanowiona jako polska norma PN-EN 13830: 2005. Ogólne zasady znakowania CE są dosyć przejrzyste i znane. Jednak ściany osłonowe są na tyle nietypowym wyrobem, że interpretacja odnośnych przepisów unijnych może nastręczać problemów. Już samo sklasyfikowanie ściany osłonowej jako wyrobu budzi wątpliwości. Zgodnie z definicją przyjętą w NB-CPD/06/162 SG05 Position paper: EN 13830 - The definition of product Ganges, the selection of representative test specimens and the use of extrapolation rule (extended application) for curtain walling ściana osłonowa jest to zewnętrzna obudowa budynku o konstrukcji ramowej, wykonanej przeważnie z metalu, drewna lub PVC-U, składająca się zwykle z pionowych i poziomych elementów konstrukcyjnych, połączonych razemi zamocowanych do konstrukcji nośnej budynku. Jednocześnie ściana osłonowa powinna spełniać wszystkie funkcje jako ściana zewnętrzna, ale nie należy jej uwzględniać jako elementu nośnego obiektu (jest to konstrukcja samonośna). Definicja ta jest bardzo ogólna i obejmuje praktycznie wszystkie typy lekkich ścian osłonowych. Należy jednak zaznaczyć, że norma wyrobu nie obejmuje w całości ścian z oszkleniem mocowanymstrukturalnie, a także ścian z oszkleniem mocowanym punktowo. Badanie ścian osłonowych Zgodnie z normą wyrobu, ściana osłonowa może być uważana za produkt końcowy wyłącznie po jej całkowitym zmontowaniu na placu budowy. Ścianę osłonową należy rozpatrywać jako zestaw komponentów, które są scalane ze so[...]

 Strona 1  Następna strona »