Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Grochla"

ANALIZA WPŁYWU MOCY NADAWANIA STACJI BAZOWYCH NA MECHANIZMY RÓWNOWAZ˙ ENIA OBCIA˛Z˙ ENIAW SIECIACH LTE DOI:10.15199/59.2016.8-9.59


  Równowaz˙enie obcia˛z˙enia w sieciach komórkowych pozwala na zwi˛ekszenie efektywno´sci wykorzystania zasobów radiowych w sieciach o nierównomiernym rozkładzie u˙zytkowników w przestrzeni. Proporcje mocy nadawania stacji bazowych w sa˛siednich komórkach maja˛ znacza˛cy wpływ na wybór uz˙ytkowników, których moz˙na przeła˛czyc´ pomie˛dzy komórkami w celu wyrównania obcia˛z˙enia. W artykule przedstawiono analiz˛e proporcji obszarów pokrytych przez trzy modulacje wykorzystywane podczas transmisji danych w sieciach LTE w zale˙zno´sci od mocy nadawania stacji bazowych. Opisanomodel analityczny pozwalaja˛cy wyznaczyc´ lokalizacje, w których wyste˛puja˛ optymalne warunki do przeła˛czenia uz˙ytkowników. Abstract: Load balancing allows to increase the efficiency of radio resources usage in the mobile networks with non uniform distribution of devices. Proportion of transmit power in neighbour cells have a big influence on decision what devices to switch between base stations to balance the load. The article shows the analysis of the proportion between the areas covered by three modulations which depends on transmit power of LTE base station. In the article was described the analytical model which allows to find the location where are the best conditions to handover the user devices. Słowa kluczowe: przeła˛czenia, LTE, równowaz˙enie obcia˛z˙enia Keywords: handover, LTE, load balancing 1. WSTE˛P Sieci komórkowe standardu LTE staja˛ sie˛ wioda˛ca˛ technologia˛doste˛powa˛dla urza˛dzen´ mobilnych. Do kon´ca 2015 roku juz˙ ponad miliard urza˛dzen´ na całym s´wiecie było wyposa˙zonych w interfejs LTE [6]. Popularno´s´c tego standardu wynika z du˙zych przepływno´sci bitowych transmisji dost˛epnych dla klientów oraz bardzo efektywnego wykorzystania pasma radiowego. Aby umo˙zliwi´c wykorzystanie tych samych cz˛estotliwo´sci do transmisji w sa˛siednich komórkach sieci, w stan[...]