Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Bernadeta GAJDA"

Modelowanie separacji jonów niklu(II) i kadmu(II) w procesie transportu przez polimerowe membrany inkluzyjne zawierające CYANEX 272

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania rozdziału jonów niklu( II) i kadmu(II) z roztworów siarczanowych przez polimerowe membrany inkluzyjne zawierające kwas di(2,4,4-trimetylopentylo)fosfinowy (CYANEX 272) jako przenośnik jonów. Zaproponowano równanie opisujące szybkość transportu jonów przez membranę. Wzięto pod uwagę dyfuzję jonów metali przez warstwę przyścienną w fazie wodnej oraz dyfuzję kompleksów [...]

BIOHYDROMETALURGIA - ALTERNATYWA DLA PROCESÓW METALURGICZNYCH


  Biohydrometalurgia z początkiem XXI wieku nabiera coraz większego znaczenia jako nisko kosztowa, stosunkowo łatwa do zastosowania oraz umożliwiająca przetwarzanie bardzo ubogich surowców, zarówno naturalnych jak też odpadów, technologia. O szybkim jej rozwoju świadczyć może fakt, iż w 2006 r. ponad 2 mln t miedzi rocznie powstawało w zakładach wykorzystujących bioługowanie. Technologia ta wykorzystywana jest nie tylko w zakładach metalurgicznych do otrzymywania miedzi, niklu, kobaltu, cynku, złota czy uranu, ale również do przetwarzania odpadów, między innymi osadów powstających w oczyszczalniach ścieków. W prezentowanej pracy przeglądowej omówiono dwa podstawowe mechanizmy bioługowania siarczkowych rud metali: mechanizm bezpośredni oraz pośredni. Następnie przeprowadzono przegląd podstawowych procesów bioługowania zastosowanych do przetwarzania rudy miedzi, niklu i kobaltu, cynku i złota. Słowa kluczowe: biohydrometalurgia, bioługowanie, metale ciężkie Dr Bernadeta Gajda — Politechnika Częstochowska, Katedra Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali, Częstochowa, dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki — Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Inżynierii Procesowej, Poznań. 778 BIOHYDROMETALLURGY — ALTERNATIVE TO METALLURGICAL PROCESSES Biohydrometallurgy the beginning of the twenty‐first century is becoming increasingly important as a low‐cost, relatively easy to use and allows processing of very poor resources, both natural as well as waste technology. The rapid development of evidenced by the fact that in 2006, more than 2 million tons of copper per year arose in plants using bioleaching. This technology is used not only in the metallurgical plants for the preparation of copper, nickel, cobalt, zinc, gold and uranium, but also for the processing of waste, including sludge generated in wastewater treatment plants. In the present review, we discuss two basic mechanisms of bioleaching of [...]

EKSPERYMENTALNA CHARAKTERYSTYKA PROCESU ŁUGOWANIA Pb(II) Z ODPADOWYCH SZKIEŁ CRT W ROZTWORACH KWASU AZOTOWEGO(V)


  W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań laboratoryjnych dotyczące wpływu różnych parametrów fizyko‐ chemicznych na ługowanie Pb(II) z odpadowych szkieł ołowiowych w roztworach kwasu azotowego(V). Badanie dotyczyło szkieł pochodzących z odpadowych lamp katodowych zużytych monitorów CRT. Słowa kluczowe: ługowanie ołowiu, odpadowe szkła ołowiowe, ługowanie kwasem azotowym V, odpadowe szkło CRT EXPERIMENTAL CHARACTERISTIC OF Pb(II) LEACHING PROCESS FROM WASTE CRT GLASS IN SOLUTIONS OF NITRIC ACID(V) The paper presents the results of experimental laboratory studies concerning the influence of different physico‐chemical parameters on the leaching of Pb(II) from lead waste glass in solutions of nitric acid(V). The research focused on waste glass from cathode ray tubes of used CRT monitors. Aim of this study was to determine the parameters of an effective process for the Pb(II) leaching from waste CRT glass with solutions of nitric acid(V). The effect on the process of following physical and chemical factors such as: concentration of reagent, particle size, stirring intensity, the ratio of solid to liquid phase (solid/liquid), temperature and leaching time was examined. Analysis of the results of Pb(II) leaching from waste CRT glass in solutions of nitric acid(V) allowed to determine the optimal conditions for achieving the greatest grade of Pb(II) leaching. The results obtained thus confirm the feasibility of Pb(II) from waste CRT glass into an aqueous solution by hydrometallurgical process. Keywords: lead leaching, waste lead glass, nitric acid leaching, CRT waste glass Mgr inż. Adrianna Strzałkowska, dr Bernadeta Gajda, prof. dr hab. inż. Jerzy Siwka — Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Katedra Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali, Częstochowa. Wprowadzenie Odpadowe szkła katodowych lamp elektronowych (zwanych potocznie odpadowymi szkłami CRT), są polimet[...]

WYDZIELANIE CYNKU(II) Z ROZTWORÓW ODPADOWYCH POWSTAJĄCYCH W PRZEMYŚLE METALURGICZNYM DOI:10.15199/67.2015.1.3


  Celem pracy było zbadanie możliwości selektywnego wydzielenia jonów cynku(II) z polimetalicznych odpadowych roztworów chlorkowych zawierających kationy takich metali, jak: niklu(II), kobaltu(II), kadmu(II) z zastosowaniem polimerowych membran inkluzyjnych. Jako przenośnik jonów w membranie zaproponowany został 1-decyloimidazol. Uzyskane wyniki pozwoliły zauważyć znaczący wpływ stężenia anionów chlorkowych na proces separacji jonów metali. Stwierdzono również, że jony cynku(II) najefektywniej wydzielić można z roztworu o stężeniu 1M anionów chlorkowych. Z roztworu takiego odzyskuje się ok. 88÷90 % Zn(II). Zdolność do wydzielenia pozostałych jonów kształtuje się w szeregu: Cd(II) ≥ Co(II) > Ni(II). Słowa kluczowe: separacja jonów, polimerowe membrany inkluzyjne, 1-decyloimidazol, nikiel(II), kobalt(II), cynk(II) kadm(II).ZINC(II) RECOVERY FROM WASTE SOLUTION EMERGING FROM METALLURGICAL INDUSTRY The aim of the work was investigation of possibility of selective releasing of zinc(II) ions from polymetalic discarded chloride solutions containing metal cations like: nickel(II), cobalt(II) and cadmium(II) by applying polymer inclusion membranes. As a carrier of metal ions in membrane, the 1-decylimidazole was used. Based on obtained results, significant influence of chloride anions on separation process was observed. It was found that zinc(II) ions were transported fastest from solution containing 1M of chloride anions. In this case, it was possible to release about 88÷90 % of Zn(II). The membrane ability to releasing rest of ions change in series: Cd(II) ≥ Co(II) > Ni(II). Keywords: ion separation, polymer inclusion membrane, 1-decylimidazol, nickel(II), cobalt(II), zinc(II), cadmium(II) Wprowadzenie Pogłębiająca się świadomość ograniczenia ziemskich zasobów naturalnych, jak również konieczność dbania o środowisko naturalne skłaniają do zwracania coraz baczniejszej uwagi na odpady powstające w różnych gałęziach przemysłu. Jednym z [...]

Ługowanie wybranych metali z pyłów pochodzących z odpadów stalowych zawierających cynę DOI:10.15199/24.2015.11.7


  W pracy omówiono wyniki wstępnych badań ługowania cyny, cynku i żelaza z pyłów pochodzących z linii technologicznej przerobu odpa- dów stalowych, zawierających cynę. Proces prowadzono w środowisku kwaśnym HCl i HNO3 oraz alkalicznym NaOH. Najlepsze efekty uzyskano w przypadku roztwarzania cyny w roztworach kwaśnych i alkalicznych o stężeniach 1 mol dm-3 i wyższych, a także cynku w roz- tworach kwaśnych o podobnych stężeniach przy stosunku masy fazy stałej do objętości roztworu równym 1:100. In the paper there are described results of leaching of tin, zinc and iron from dusts coming from technological line applied for processing of tin-containing steel waste. Leaching was conducted in acidic (HCl and HNO3) as well as alkaline solutions (NaOH). The best results were obtained in the case of tin in acidic and alkaline solutions at concentrations of 1 M or above and in the case of zinc in acidic solutions at similar concentrations at mass of solid phase to volume of solution ratio equal to 1:100. Słowa kluczowe: cyna, cynk, recykling, blacha cynowana Key words: tin, zinc, recycling, tinplate.1. Wprowadzenie. Współczesna technika niero- zerwalnie związana jest z wykorzystywaniem metali. Utrzymujące się stale, a nawet zwiększające się za- potrzebowanie sprawia, że w wielu przypadkach wy- czerpanie sie dostępnych zasobów w perspektywie kil- kudziesięciu lat jest realne. Niektóre z metali zostały zaliczone do tzw. surowców krytycznych [1]. Należy do nich m.in. cyna, której najważniejsze zastosowania to pokrycia blach, pojemników i puszek stalowych, w tym przeznaczonych do przechowywania żywności oraz przemysł konstrukcyjny i elektroniczny. Według danych US Geological Survey światowe zasoby cyny szacowane są na ok. 4 800 000 ton, a wydobycie tego metalu w roku 2014 wyniosło ok. 296 000 t [2]. Z in- formacji tych wynika konieczność zwrócenia większej uwagi na ponowne wykorzystanie już wydobytego i wprowadzonego do użytku metalu, co z kolei pr[...]

STANDARYZACJA PRÓBEK BLACH STALOWYCH POCHODZĄCYCH Z ODPADOWYCH PUSZEK STALOWYCH POKRYTYCH CYNĄ DOI:10.15199/67.2016.3.4


  Wzrost konsumpcji dóbr materialnych jest powodem stałego wzrostu produkcji opakowań, które jednocześnie stanowią duży udział w ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, wśród których liczną grupę stanowią odpadowe puszki stalowe zawierające cynę. Właściwy proces obróbki tych odpadów poprzedzony odzyskiem cyny, daje możliwość ich wykorzystania w hutnictwie stali. Odzyskana cyna może zostać poddana recyklingowi. Opracowanie nowych efektywnych metod odzysku cyny z odpadowych puszek stalowych wymaga jednak precyzyjnego określenia poziomu jej zawartości w strumieniu odpadów. Opisane w pracy wyniki badań stanowią wstęp do dalszych badań nad standaryzacją próbek odpadowych puszek stalowych, w celu zaprojektowania właściwego procesu odzysku cyny i ustalenia jego parametrów. Słowa kluczowe: cyna, odzysk, standaryzacja próbek STANDARDIZATION OF STEEL SHEETS SAMPLES COMING DERIVED FROM TIN-COATED STEEL WASTE CANS The increase in consumption of material goods is the reason for the steady growth of packaging production. As a conseqwence packaging participates in big percentage in generation of municipal waste, among which a large group are waste steel cans containing tin. A suitable treatment process of such waste, preceded by the recovery of tin, gives the possibility of use them in the steel industry; while the recovered tin can be recycled. The development of new efficient methods for the recovery of tin from waste steel cans requires a precise determination of the level of its contents in the waste stream. The results of the research described in this article are an introduction to the further development of research connected with standardization of waste steel cans samples in order to design a relevant tin recovery process and determine its parameters. Keywords: tin, recovery, standardization of samples Wstęp Obserwowany obecnie światowy wzrost konsumpcji dóbr materialnych połączony jest z rozwojem technologii związanych z produkcją nowych rod[...]

 Strona 1