Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Robert Geryło"

Portal fizyki budowli - serwis informacyjny ITB

Czytaj za darmo! »

Zakład Fizyki Cieplnej ITB uruchomił stronę internetową www.itb.pl, poświęconą zagadnieniom fizyki cieplnej budowli, w tym określaniu właściwości cieplnych wyrobów i przegród budowlanych wg norm PN-EN, która jest pierwszym etapem projektu stworzenia portalu fizyki budowli (rysunek). O przedsięwzięciu zadecydowało znaczne niedoinformowanie potencjalnie zainteresowanych osób, rzutujące na stan[...]

Rola jakości cieplnej okien w aspekcie użytkowym

Czytaj za darmo! »

Jakość cieplną okna określa współczynnik przenikania ciepła Uw oraz rozkład i ekstremalna wartość temperatury si (lub bezwymiarowa temperatura fRsi) wewnętrznej powierzchni okna. Natomiast oszklenie w oknie charakteryzuje współczynnik przenikania ciepła Ug, a także jego charakterystyka optyczna i współczynnik przepuszczalności całkowitego promieniowania słonecznego g. W przypadku zasto[...]

Dobór wyrobów ze styropianu do stosowania wg PN-B-20132:2005

Czytaj za darmo! »

Wyroby ze styropianu (EPS) powinny być zgodne ze zharmonizowaną normą PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) - Specyfikacja, wprowadzająca do zbioru polskich norm EN 13163:2001 i zastępująca krajową specyfikację techniczną PN-B-20130:1999. Wyjątek stanowią styropianowe pustaki szalunkowe, które są ujęte wytycznymi do europejskich aproba[...]

Uwagi dotyczące ocieplania ścian metodą lekką mokrą

Czytaj za darmo! »

Ocieplanie ścian z wykorzystaniem metody lekkiej mokrej jest obecnie jedną z częściej stosowanych technologii zarówno w nowych budynkach, jak i poddawanych modernizacji. Metoda lekka mokra polega na wykonaniu zewnętrznej warstwy przegrody składającej się kolejno z: - płyt izolacji cieplnej przymocowanych do podłoża za pomocą zaprawy klejącej i dodatkowo łączników mechanicznych oraz element[...]

Energooszczędne rozwiązania węzłów konstrukcyjnych w obudowie

Czytaj za darmo! »

Wpołączeniach przegród, węzłach konstrukcyjnych, miejscach mocowań znajdujących się w obudowie występują mostki cieplne. Największy wpływ na izolacyjność cieplną mają na ogół węzły konstrukcji budynku. W miejscach połączeń elementów żelbetowych takich jak płyty, ściany, belkimogą być stosowane łączniki zbrojeniowe z izolacją cieplną. Wyroby te zapewniają dobrą jakość cieplną połączeń dz[...]

Recast dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive)

Czytaj za darmo! »

Działania Unii Europejskiej dotyczące zrównoważonego wykorzystania energii wynikają z jej międzynarodowych i wspólnotowych zobowiązań dotyczących: ograniczenia emisji gazów cieplarnianych - w celu realizacji postanowień Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz jej długookresowego zobowiązania się do utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 2 °C, oraz do zmniejszenia do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% poniżej poziomu z 1990 r. i o 30% w przypadku międzynarodowego porozumienia; ● zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii - w celu realizacji potwierdzonego na szczycie Rady Europejskiej w marcu 2007 r. zobowiązania Wspólnoty do rozwoju energii ze źródeł odnawialnych przez poparcie obowiązkowego celu, jakimjest osiągnięcie 20%udziału energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r.; ● poprawy efektywności energetycznej - w celu realizacji rezolucji Parlamentu Europejskiego wzywających do zwiększenia do 2020 r. efektywności energetycznej o 20%. Najważniejszą obecnie inicjatywą europejską dotyczącą krajowych regulacji, dotyczącychwymagań energetycznychwobec wyrobów i obiektów budowlanych, jest propozycja przeformułowania dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, czyliRecast EPBD(Energy Performance ofBuilding Directive).Dyrektywa ta jest głównymnarzędziemprawnymUE ukierunkowanymna promowanie opłacalnych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Obliguje kraje UE m.in. do ustanowienia wymagań energetycznych w odniesieniu do budynków nowych i poddawanych znacznej renowacji, a jej najbardziej znanym efektem jest [...]

Charakterystyka energetyczna okien - kierunki rozwoju regulacji europejskich


  Główną zmianą wprowadzoną przez nowelizacje dwóch Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: 2009/125/WE - ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymagań dotyczących ekoprojektu oraz 2010/30/UE - w sprawie wskazania zużycia energii oraz innych zasobów przez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, jest rozszerzenie zakresu ich stosowania z produktów wykorzystujących energię na produkty związane z energią. Do drugiej grupy zaliczają się takie wyroby budowlane, jak np. izolacje cieplne i okna. Daje to Komisji Europejskiej możliwość ustanowienia zharmonizowanych warunków technicznych dotyczących tych wyrobów i wprowadzenia klasyfikacji w celu etykietowania ich efektywności energetycznej. Zastąpiłyby one dotychczasowe lokalne inicjatywy w tym zakresie. Dyrektywa w sprawie ekoprojektu Jest to dyrektywa ramowa, a więc wiążące wymagania ustanawiane są w osobnych przepisach wykonawczych dotyczących poszczególnych grup produktów. Artykuł 16 dyrektywy w sprawie ekoprojektu zobowiązuje Komisję do opublikowania, nie później niż do 21 paźd[...]

Jak zagadnienia środowiskowe zmieniają wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych? Cz. 5. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna


  Publikację cyklu artykułów pt. "Jak zagadnienia środowiskowe zmieniają wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych" rozpoczęliśmy w tegorocznym kwietniowym wydaniu miesięcznika "Materiały Budowlane". Wpierwszej kolejności zostały przedstawione zmiany, jakie włączenie aspektów zrównoważonego rozwoju wprowadza do wymagania nr 2 Bezpieczeństwo pożarowe. Istotne zmiany dotyczące wymagania podstawowego nr 3 Higiena, zdrowie i środowisko zostały omówione w wydaniumajowym, wymaganie podstawowe nr 4 Nośność i skuteczność obiektów - w wydaniu czerwcowym, a wymagania nr 5 Ochrona przed hałasem w wydaniu lipcowym. W tym artykule przedstawione zostaną zmiany dotyczące wymagania nr 6 Oszczędność, energii i izolacyjność cieplna. Szóste wymaganie podstawowe sformułowano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. następująco:Obiekty budowlane i ich instalacje grzewcze, chłodzące, oświetleniowe i wentylacyjne muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby utrzymać na niskimpoziomie ilość energii wymaganej do ich użytkowania, przy uwzględnieniu potrzeb zajmujących je osób i miejscowych warunków klimatycznych. Obiekty budowlane muszą być również energooszczędne i zużywać jak najmniej energii podczas ich budowy i rozbiórki. Zmiana tego wymagania w stosunku do dotychczasowego, określonego w Dyrektywie Rady 89/106/EWG, polega na rozszerzeniu jego zakresu o instalacje oświetleniowe i uwzględnieniu efektywności energetycznej etapów budowy i rozbiórki obiektówbudowlanych. Istotny c[...]

Metodyka oceny izolacyjności cieplnej przeszklonych przekryć dachowych


  Obecnie dachy przeszklone są powszechnie stosowane we wszystkich rodzajach budynków użyteczności publicznej. O ich popularności, oprócz walorów architektonicznych, decyduje dostępność wielu sprawdzonych rozwiązań systemowych, głównie o konstrukcji krokwiowo- płatwiowej z kształtowników metalowych. Przeszklone dachy muszą spełniać wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej oraz wynikające z konieczności zapewnienia ochrony przed przegrzewaniem pomieszczeń w okresie letnim. Wymaganie dotyczące odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku uważa się za spełnione, jeżeli wskaźnik zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną jest mniejszy od wartości dopuszczalnej lub przegrody budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej.Wodniesieniu do okien połaciowych i świetlikówmaksymalne dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła określono w zależności od rodzaju budynku. W budynkach użyteczności publicznej obowiązuje wartość Umax = 1,7 W/(m2.K), przy czym wg propozycji Ministerstwa TBiGM przewiduje się zmniejszenie dopuszczalnej wartości tego współczynnika do 1,2 W/(m2.K). Aktualne warunki techniczne określają również maksymalne dopuszczal[...]

Europejski rynek innowacji w budownictwie DOI:10.15199/33.2016.04.32


  Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań na rynku europejskim często decyduje o powodzeniu działalności w skali globalnej. Innowacjemożna uważać za przejaw skutecznej współpracy nauki z biznesem. W budownictwie poszukuje się rozwiązań technicznych pozwalających na osiągnięcie najwyższego poziomu właściwości użytkowych, przy najmniejszym całkowitym koszcie w całym cyklu życia oraz redukcji negatywnego oddziaływania na środowisko.WPolsce budownictwo jest jedną z branż, która w przyszłości powinna mieć decydujący wpływ na wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki. Pod względeminnowacyjności budownictwo i technika budowlana są jedną z najważniejszych specjalizacji krajowych. Wsparcia przedsiębiorcom udziela Instytut Techniki Budowlanej (ITB), który jest m.in. operatoremsystemu ocen środowiskowychwodniesieniu dowyrobów budowlanych. Dotychczas przeprowadzono kilkaset ocen dających formalne podstawy do wprowadzenia innowacyjnych wyrobów budowlanych na rynek europejski. Słowa kluczowe: innowacje, budownictwo, współpraca nauki z biznesem, strategia badań i innowacji, inteligentne i energooszczędne budownictwo.Europej- Europejski rynek innowacji w budownictwie European construction innovations market dr inż. Robert Geryło1) Streszczenie.Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań na rynku europejskim często decyduje o powodzeniu działalności w skali globalnej. Innowacjemożna uważać za przejaw skutecznej współpracy nauki z biznesem. W budownictwie poszukuje się rozwiązań technicznych pozwalających na osiągnięcie najwyższego poziomu właściwości użytkowych, przy najmniejszym całkowitym koszcie w całym cyklu życia oraz redukcji negatywnego oddziaływania na środowisko.WPolsce budownictwo jest jedną z branż, która w przyszłości powinna mieć decydujący wpływ na wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki. Pod względeminnowacyjności budownictwo i technika budowlana są jedną z najważniejszych specjalizacji krajowych. Wsparcia przedsiębiorc[...]

 Strona 1  Następna strona »