Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Paszkowska"

Ochrona zdrowia nauczycieli

Czytaj za darmo! »

Zdrowie nauczycieli, z uwagi na charakter ich pracy, wymaga szczególnej ochrony. Jest to jedna z nielicznych grup zawodowych, której status zawodowy został uregulowany w odrębnej ustawie. Obowiązujące w Polsce ustawodawstwo rozróżnia: nauczycieli, do których stosuje się ustawę z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela1, i nauczycieli akademickich, do których stosuje się ustawę z 27 lipca 2005 r[...]

Urlop zdrowotny nauczyciela akademickego

Czytaj za darmo! »

Jestem nauczycielem akademickim (pracownik samodzielny - na etacie adiunkta). Wystąpiłam o roczny urlop dla poratowania zdrowia, zgodnie z zaleceniem lekarskim. O urlop wystąpiłam po raz pierwszy po ponad trzydziestu latach pracy. Udzielono mi tylko urlopu na okres 1/2 roku i następnie kazano wycofać moje podanie (w "kadrach") skierowane do rektora. Podobno takie są przepisy, że nauczyciel m[...]

Nauczycielski urlop dla poratowania zdrowia po zmianie przepisów DOI:


  Niektóre zawody, w tym nauczyciele, mają specyficzne uprawnienie związane ze stanem zdrowia, tj. prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. Celem tego urlopu generalnie jest przeprowadzenie zaleconego leczenia. Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia mają zarówno nauczyciele systemu oświaty, jak i nauczyciele akademiccy. 1 stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (w skrócie: KN) dotyczące orzekania o urlopie dla poratowania zdrowia dla nauczycieli.Przedmiotem niniejszego artykułu są prawne aspekty orzekania o urlopie dla poratowania zdrowia tylko nauczycieli podlegających przepisom Karty Nauczyciela. Celem artykułu jest przybliżenie najważniejszych zmian przepisów zawartych w KN związanych z nauczycielskim urlopem dla poratowania zdrowia wprowadzonych przez ustawę z 27 października 2017 r. (DzU poz. 2203). Po nowelizacji zmianie uległa treść art. 73 KN; w tym roku wydano także nowe rozporządzenie wykonawcze - rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (DzU poz. 190).Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia Nauczyciele to grupa zawodowa, której zdrowie z uwagi na charakter pracy wymaga szczególnej ochrony. Nauczyciele to także jedna z nielicznych grup zawodowych, których status zawodowy został uregulowany w odrębnej ustawie - Karcie Nauczyciela (t.j.: DzU z 2017 r., poz. 1189). Karcie Nauczyciela podlegają przede wszystkim nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w: -- publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (DzU z 2017 r., poz. 59), -- zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich działających na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (DzU z 2016 r., poz. 1654 oraz z 2017 r., p[...]

Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli akademickich DOI:

Czytaj za darmo! »

Niektóre zawody, w tym nauczyciele, mają specyficzne uprawnienie związane ze stanem zdrowia, tj. prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. Celem tego urlopu jest generalnie przeprowadzenie zaleconego leczenia. Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia mają zarówno nauczyciele systemu oświaty (zob. ATEST 5/2018), jak i nauczyciele akademiccy. Przedmiotem niniejszego artykułu są prawne aspekty orzekania o urlopie dla poratowania zdrowia nauczycieli akademickich - podlegających ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: DzU z 2017, poz. 2183, ze zm.). Ustawę tę stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół wyższych.Nauczyciele to grupa zawodowa, której zdrowie z uwagi na charakter pracy wymaga szczególnej ochrony. Nauczyciele akademiccy należą do grup zawodowych, których status zawodowy został uregulowany w odrębnym akcie prawnym - ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: p.s.w.). Pracownikami uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. W świetle art. 108 p.s.w. nauczycielami akademickimi są: 1) pracownicy naukowo-dydaktyczni, 2) pracownicy dydaktyczni, 3) pracownicy naukowi, 4) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej. Nauczycielem akademickim może zostać osoba, która: 1) posiada kwalifikacje określone w ustawie, 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych, 3) nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, 4) nie została ukarana karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego, 5) korzysta z pełni praw publicznych. Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia Rozdział 2 działu III Prawa o szkolnictwie wyższym zatytułowany jest "Stosunek pracy pracowników uczelni" i zawiera w art. 134 regulacje prawne dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia. Urlop ten przysługuje nauczycielom akademickim po spełnieniu wymogów określonych us[...]

Badania profilaktyczne nauczycieli systemu oświaty DOI:

Czytaj za darmo! »

Ustawowym obowiązkiem każdego pracodawcy w Polsce jest profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników - dotyczy to także szkół i innych placówek systemu oświaty. Podstawowym instrumentem prawnym ochrony zdrowia pracowników są tzw. badania profilaktyczne. Ich celem jest ochrona najważniejszych dóbr człowieka: zdrowia i życia. Badania profilaktyczne służą z jednej strony ochronie pracownika, a z drugiej strony zabezpieczają interes pracodawcy. Dzięki tym badaniom możliwe jest bowiem wychwycenie tych kandydatów na pracowników i pracowników, których stan zdrowia nie pozwala na dopuszczenie ich do pracy lub wymaga odsunięcia od pracy dotychczas przez nich wykonywanej.Kodeks pracy nakłada na pracodawcę i pracownika obowiązek wykonywania lekarskich badań profilaktycznych. Celem badania profilaktycznego jest stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Badania profilaktyczne pracowników wykonywane są przed zawarciem umowy o pracę oraz cyklicznie ponawiane w trakcie jej trwania. Akty prawne dotyczące badań Nauczyciele podlegają obowiązkowi badań profilaktycznych tak samo jak inni pracownicy, jednakże przepisy branżowe przewidują pewne odrębności (m.in. w zakresie dodatkowej możliwości wysyłania nauczyciela na badania kontrolne). Nauczyciele jako jedna z nielicznych grup zawodowych mają własną pragmatykę służbową, tj. ustawę z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.: DzU z 2018, poz. 967). Ustawie podlegają przede wszystkim nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w: publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.: DzU z 2018 r., poz. 996), zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich działających na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j.: DzU z 2018 r., poz. 969), public[...]

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela akademickiego - po wejściu w życie nowej ustawy DOI:

Czytaj za darmo! »

Niektóre zawody, w tym nauczyciele akademiccy, mają specyficzne uprawnienie związane ze stanem zdrowia - prawo do urlopu dla poratowania zdrowia (w skrócie zwanego urlopem zdrowotnym). Celem tego urlopu jest przeprowadzenie zaleconego leczenia, jeżeli stan zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy. Przedmiotem niniejszego artykułu są prawne aspekty dotyczące orzekania o urlopie dla poratowania zdrowia nauczycieli akademickich w związku ze zmianą stanu prawnego.Podstawy prawne i zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi akademickiemu uległy zmianie 1 października 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DzU z 2018 r., poz. 1668, ze zm.), w skrócie p.s.w.n. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych uczelni. Szkoła wyższa jest uczelnią publiczną, jeżeli jest utworzona przez organ państwa a niepubliczną, jeżeli przez osobę fizyczną albo osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego albo państwowa albo samorządowa osoba prawna. Uczelnia zależnie od prowadzonej działalności jest uczelnią akademicką albo zawodową. Poprzedni stan prawny Do końca września 2018 r. problematykę urlopu dla poratowania zdrowia regulowała ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: DzU z 2017 r., poz. 2183, ze zm.) i wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 października 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia (DzU z 2014 r., poz. 1359). W świetle art. 134 ust. 5 poprzedniej ustawy obligatoryjnymi przesłankami uzyskania prawa do urlopu dla poratowania zdrowia, które należało spełnić łącznie były: posiadanie statusu nauczyciela akademickiego (podleganie przepisom ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r.), zatrudnienie w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, odpowiedni staż pracy - przepracowanie co najmniej [...]

 Strona 1