Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Emil BARTOSIEWICZ"

Modern pilot schemes for coordination of line distance protection relays

Czytaj za darmo! »

The paper presents a short review of common pilot schemes which are available in modern line distance protection relays. Some differences in implementations of selected pilot schemes have been shown for comparison reasons. The paper raises the issue of two-relay transmission line protection system and desirability of pilot schemes usage for solving certain problems. Streszczenie. Artykuł przedstawia krótki przegląd typowych układów koordynacji, dostępnych w nowoczesnych zabezpieczeniach odległościowych linii elektroenergetycznych. Dla porównania zostały ukazane pewne różnice w implementacjach wybranych układów koordynacji. Artykuł porusza kwestię dwu-przekaźnikowych systemów zabezpieczeń linii przesyłowych oraz celowości zastosowania układów koordynacji dla rozwiązania niektórych problemów. (Przegląd nowoczesnych układów koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych linii elektroenergetycznych). Keywords: power system protections, substation protections, transmission lines. Słowa kluczowe: automatyka zabezpieczeniowa, zabezpieczenia stacyjne, linie przesyłowe. Introduction High-voltage power transmission lines are not dead ended in general. Fast tripping at each end of such a line is necessary to safely clear the occurring internal faults. It is essential because of the risk of equipment damage. However, fast fault clearance in transmission lines is also important for power system stability. The ability to distinguish internal from external faults for every zone and for both directions seems to be the main advantage of time-stepped distance protection. Nevertheless the limitation of instantaneous zones reach causes inability of fast two-ended tripping for some internal fault locations, in case of autonomous work of distance relays at each end of transmission line. The problem of two-relay transmission line protection has been illustrated in Fig. 1. None of the relays can be set to cover the whole of protected line within the i[...]

Test results of modern pilot schemes for coordination of line distance protection relays

Czytaj za darmo! »

The paper presents example results of modern pilot schemes tests and the testing methods description. Distance protection coordination functions have been tested for GE Multilin UR-series devices. Every type of available pilot schemes has been checked in synthetic test and during the real coordination between D60 and D90Plus devices. For POTT scheme, coordination between two L90 protections has been realized through the different communication link types, for comparison reasons. Streszczenie. Artykuł przedstawia przykładowe wyniki badań współczesnych układów koordynacji i opis metod ich testowania. Funkcje koordynacji zabezpieczeń odległościowych zostały przetestowane dla urządzeń serii UR firmy GE Multilin. Każdy dostępny rodzaj układu koordynacji został sprawdzony w teście syntetycznym oraz podczas rzeczywistej koordynacji między urządzeniami D60 i D90Plus. Dla układu POTT, koordynacja między dwoma urządzeniami L90 została zrealizowana za pomocą różnych rodzajów łącza komunikacyjnego, dla celów porównawczych. (Wyniki badań nowoczesnych układów koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych linii elektroenergetycznych). Keywords: power system protections, substation protections, testing of power protections. Słowa kluczowe: automatyka zabezpieczeniowa, zabezpieczenia stacyjne, testowanie zabezpieczeń. Introduction Pilot schemes for coordination of distance relays are an integral part of modern transmission line protection systems. The wide range of implemented interoperability functions and advanced programmable logic gives an opportunity to adapt protection devices to nearly all the prevalent conditions. Communication channels for pilot scheme signals transmission may be realized using a number of link types, standards and transmission protocols [1 - 5]. Protection devices are usually equipped with several of them. The paper presents the some results of tests performed in the Power Protection and Control laboratory, of the Ins[...]

Wybrane wyniki testów koordynacji działania zabezpieczeń linii elektroenergetycznych z wykorzystaniem standardu IEC 61850 DOI:10.12915/pe.2014.10.55

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań współczesnych układów koordynacji zabezpieczeń odległościowych i ziemnozwarciowych kierunkowych stosowanych w liniach elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć (WN i NN). Funkcje zabezpieczeniowe oraz funkcje koordynacji ich działania zostały przetestowane dla urządzeń serii UR firmy GE Multilin. Komunikacja pomiędzy testowanymi przekaźnikami elektroenergetycznymi została zrealizowana poprzez sieć Ethernet, z wykorzystaniem standardu IEC 61850. Abstract. The article presents selected results for performed tests of modern pilot schemes for distance and directional ground overcurrent protections used in high voltage (HV) transmission networks. Protection functions and their coordination functions have been tested for GE Multilin UR-series devices. Communication between the tested protective relays has been realized through Ethernet network using the IEC 61850 standard (Selected tests results for coordination of transmission-line protections using the IEC 61850 standard). Słowa kluczowe: automatyka zabezpieczeniowa, zabezpieczenia stacyjne, testowanie zabezpieczeń, IEC 61850. Keywords: power system protections, substation protections, testing of power protections, IEC 61850. doi:10.12915/pe.2014.10.55 Wstęp W niniejszym artykule przedstawiono przykładowe wyniki oraz metodykę badań przeprowadzonych w laboratorium Zakładu Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej Instytutu Elektroenergetyki PW, dotyczących koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych i ziemnozwarciowych stosowanych w liniach WN i NN. W badaniach wykorzystano urządzenia D60 i D90Plus firmy GE. Specyfiką przeprowadzonych testów było wykorzystanie podczas badań wymiany danych pomiędzy testowanymi urządzeniami poprzez sieć Ethernet w oparciu o protokół IEC 61850. Przekaźniki zostały skonfigurowane w taki sposób, aby sygnały koordynacji działania były przesyłane jedynie w formie komunikatów GOOSE. Nie korzystano przy[...]

Urządzenia wykorzystywane w układach monitorowania stanu przepustów transformatorów najwyższych napięć DOI:10.15199/48.2016.06.33

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia opis urządzeń wykorzystywanych do monitorowania stanu przepustów transformatorowych. Przedstawione zostały układy pomiarowe, wykorzystywane do określania stanu przepustów, oraz metody pomiarowe, takie jak metoda współczynnika strat dielektrycznych, spektroskopia częstotliwościowa oraz metoda emisji akustycznej. Przedstawiony został opis układów monitorowania stanu przepustów transformatorów, opracowanych przez producentów takich, jak: Omicron, Qualitrol, Doble Engineering Company oraz Mikronika. Abstract. The article presents a description of devices used for monitoring the condition of transformer bushings. There were presented the measurement systems used to determine the condition of bushings and measurement methods such as the method of dielectric losses, frequency spectroscopy and acoustic emission method. There was presented a description of monitoring systems used to determine the condition of transformer bushings, developed by manufacturers such as Omicron, Qualitrol, Doble Engineering Company and Mikronika. (Devices used for monitoring the condition of High Voltage transformer bushings). Słowa kluczowe: izolator, przepust, transformator, wyładowania niezupełne. Keywords: insulator, bushing, transformer, partial discharges. Wstęp Krajowy System Elektroenergetyczny obejmuje rozbudowany układ urządzeń do wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców. W jego skład wchodzą elektrownie (w Polsce głównie opalane węglem kamiennym i brunatnym), linie oraz stacje elektroenergetyczne. Przesyłanie energii elektrycznej na duże odległości wiąże się ze znacznymi stratami. W związku z tym, w celu ich ograniczenia, istnieje konieczność stosowania wysokiego napięcia w przypadku elektroenergetycznych sieci przesyłowych. Podwyższanie napięcia prowadzi do obniżenia strat mocy, które są proporcjonalne do kwadratu wartości natężenia prądu elektrycznego. Stosowanie wysokiego napięcia pociąga za sobą [...]

 Strona 1