Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"RAFAŁ WOJCIECHOWSKI"

Numeryczna analiza zjawisk cieplno - elektromagnetycznych w przetwornikach elektromechanicznych o ruchu liniowym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono algorytm i procedury obliczeniowe do analizy sprzężonych zjawisk cieplno - elektromagnetycznych w przetwornikach o ruchu liniowym. Skoncentrowano się na metodzie rozwiązywania sprzężonych równań MES z uwzględnieniem ruchu oraz nieliniowości materiałowej. Do rozwiązania równań zastosowano metodę relaksacji blokowej w powiązaniu z metodą Newtona. Rozpatrzono wybrany układ[...]

Technologie membranowe jako alternatywa dla klasycznej rozbudowy oczyszczalni gwarantujące maksymalną ochronę środowiska naturalnego DOI:10.15199/17.2017.1.3


  Wzrastające zainteresowanie technologią bioreaktorów membranowych (MBR) otworzyło dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków nowe możliwości w oczyszczaniu ścieków. Powstające w ostatnich latach obiekty wykorzystujące moduły membranowe pozwalają skutecznie eliminować problemy eksploatacyjne, zwiększać efekty oczyszczania ścieków, a tym samym minimalizować wpływ na środowisko naturalne. Przykładem technologii MBR w Polsce są wybudowane w ostatnich latach jedne z największych tego typu oczyszczalni ścieków w Rowach oraz Głogowie Małopolskim.Wprowadzenie Technologie membranowe w oczyszczaniu ścieków komunalnych, które w Polsce dopiero w szerszym zakresie zaczęły być popularne w ostatnich latach, stwarzają coraz bardziej atrakcyjne dla eksploatatorów możliwości efektywnego oczyszczania ścieków bez obciążeń problemami, występującymi w klasycznych układach oraz pozwalających na zmniejszanie kubatury obiektu i stosunkowo małe zapotrzebowanie na powierzchnię terenu. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach, gdzie są ograniczone możliwości rozbudowy oczyszczalni ścieków przy stałym wzroście jej obciążenia hydraulicznego, ich nierównomiernością dopływu oraz rosnącym ładunkiem zanieczyszczeń, szczególnie obserwowanych na terenach turystycznych. Dobrym przykładem zmagania się z takimi problemami są obszary nadmorskie, na których coraz bardziej dynamicznie rozwija się baza turystyczna. Według danych GUS, w stosunku do 2013 r., zanotowano wzrost ilości noclegów na obszarze nadmorskim w roku 2015 o "jedynie" 13%, jednakże realnie jest to ponad milion dodatkowych noclegów w lipcu i sierpniu [9,10]. Rok 2016 jest pod tym względem rekordowy, pomimo braku jeszcze konkretnych danych, ale analiza ilości ścieków jednej z poniżej opisywanych oczyszczalni ścieków wskazuje na znaczny wzrost w stosunku do poprzednich lat (25%). Rosnący ruch turystyczny w miejscowościach nadmorskich może powodować duże problemy w funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków. Sytu[...]

Siatkowa reprezentacja obszarów przewodzących w polowych modelach maszyn elektrycznych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono obwodowe, wielogałęziowe modele obszarów ze środowiskami przewodzącymi w maszynach elektrycznych. Rozpatrzono modele rezystancyjne, których równania oczkowe są równaniami metody elementów krawędziowych (MEK) dla ujęć wykorzystujących elektryczny potencjał wektorowy T i modele konduktancyjne, których równania węzłowe są równaniami metody elementów węzłowych (MEW) dla metody[...]

Analiza prądów indukowanych w wielospójnych układach przewodzących metodą sieci reluktancyjno - konduktancyjnej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metodę sieci reluktancyjno -konduktancyjnej (RCN). Metodę zastosowano do wyznaczania rozpływu prądów indukowanych w trójwymiarowych wielospójnych układach przewodzących. Wyznaczono rozpływ prądów w przewodzącej płycie z niesymetrycznie rozmieszczonym otworem - TEAM Workshops problem No. 7. Równania metody RCN otrzymano na podstawie metody elementów skończonych dla sformułowania wykorzystującego magnetyczny potencjały wektorowy A i elektryczny potencjał skalarny V. Do rozwiązania równań metody RCN zastosowano metodą relaksacji blokowej (BRM) w połączeniu z metodą dekompozycji Cholesky’ego. Podano wybrane rozkłady gęstości prądów indukowanych w przewodzącej płycie z otworem oraz rozkłady indukcji magnetycznej nad płytą. Abstract. The reluctance-conductance n[...]

Ocena wybranych parametrów lutowności lutu L-Ag5P

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy procesu lutowania. Opisano w nim parametry określające lutowanie. Przedstawiono doświadczalne metody wyznaczania lutowności. Omówiono badania wykonane na urządzeniu do automatycznego wyznaczania lutowności. ABSTRACT This paper is devoted to selected brazing process issues. The parameters defining soldering are described. Experimental ways of soldering determining are shown. [...]

Analiza wpływu pola magnetycznego i temperatury na naprężenia styczne w cieczy magnetoreologicznej

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono wykorzystywane w technice układy do wyznaczania naprężeń stycznych i lepkości cieczy. Zaprezentowano opracowaną konstrukcję reometru do analizy wpływu pola magnetycznego i temperatury na naprężenia w cieczach magnetoreologicznych (MR). Przedstawiono zbudowane skomputeryzowane stanowisko do automatycznego badania wpływu pola magnetycznego i temperatury na naprężenia styczne. Zamieszczono wybrane rezultaty badań cieczy MRF-132AD i MRF-132LD produkowanych przez firmę Lord Corporation z USA. Abstract. The paper presents review of common systems for measuring of the shear stresses and the viscosity of the fluids. The special construction of rheometer to analyze the magnetic flux density and temperature influence on yield stress in magnetorheological fluids (MR) has been[...]

Metodologia automatycznego pomiaru dynamicznych własności powierzchni - lutowności oraz zwilżalności

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcony jest metodologii pomiaru dynamicznych własności powierzchni - lutowności oraz zwilżalności, przeprowadzanego w sposób zautomatyzowany. W artykule przytoczono definicje ww. parametrów i przedstawiono ich fizyczne interpretacje. Dokonano opisu procesu pomiaru w postaci diagramów UML - przypadków użycia i diagramów aktywności, na podstawie których skonstruowane zostały systemy[...]

 Strona 1