Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ZENOBIA RŻANEK-BOROCH"

Effect of plasma modification of polyamide-polyethylene films on their physicochemical and bacteriological properties Wpływ modyfikacji plazmowej na fizykochemiczne i bakteriologiczne właściwości folii poliamidowo-polietylenowej DOI:10.12916/przemchem.2014.177


  Polyamide-polyethylene bilayer film was plasma treated under atm. pressure in N2O or NH3-contg. Ar and covered with SiO2 by CVD from (EtO)4Si. The film samples were wetted with aq. nisin and studied for bactericidal activity. They showed inhibiting activity with respect to Micrococcus luteus bacteria on the level 62-96%. The plasma treatment did not result in any deterioration of mech. properties and permeability of the film but its weldability was decreased. Przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu modyfikacji plazmowej na przeciwdrobnoustrojowe i fizykochemiczne właściwości folii poliamidowo-polietylenowej. Proces modyfikacji prowadzono w wyładowaniu DBD (dielectric barrier discharge) pod ciśnieniem atmosferycznym. Stwierdzono, że w wyniku obróbki plazmowej zwiększa się hydrofilowość powierzchni folii, co ułatwia przyleganie wodnych roztworów bakteriocydów (np. nizyny lub chitizanu). Nie uległa zmianie wytrzymałość mechaniczna plazmowo modyfikowanej folii, zmniejszyła się natomiast wytrzymałość wykonanych z niej zgrzewów. Poprawie uległy właściwości barierowe folii w stosunku do tlenu, nie uległa zmianie przepuszczalność względem pary wodnej. Na podstawie badań bakteriologicznych wykonanych dla folii plazmowo modyfikowanych pokrytych nizyną stwierdzono, że wykazywały one właściwości inhibitujące w stosunku do bakterii Micrococcus luteus na poziomie 62-96%. Wartości te zmieniały się w zależności od składu mieszaniny stosowanej do modyfikacji powierzchni tworzywa. Tworzywa organiczne ze względu na dużą wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i łatwą dostępność są coraz częściej stosowane w przemyśle spożywczym jako opakowania. Są one ponadto tanie, lekkie i przezroczyste, łatwo je barwić oraz litografować1). Aby nadać im charakter opakowań aktywnych, przedłużających produktom pakowanym termin przydatności do spożycia, już na etapie produkcji dodaje się do polimerów przed zastygnięciem substancje mające właśc[...]

Use of propionic acid in plasma modification of a polyamide-polyethylene film Zastosowanie kwasu propionowego do plazmowej modyfikacji folii poliamidowo-polietylenowej DOI:10.15199/62.2015.10.5


  A com. polyamide-polyethylene film was plasma-pretreated in Ar, optionally covered with a SiO2 layer, plasmacoated with EtCOOH at 25-60°C under atm. pressure and then studied for contact angle, steam permeability, surface topog., layer thickness and antibacterial activity. The films corered with SiO2 and then with EtCOOH at 60°C showed the highest antibacterial activity (59%). The films may be used as active food packaging. Przedstawiono wyniki modyfikacji powierzchni folii poliamidowo-polietylenowej metodą chemicznego osadzania kwasu propionowego wspomaganego plazmą. Proces prowadzono w wyładowaniu barierowym pod ciśnieniem atmosferycznym. Uzyskano folie o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i barierowych dla pary wodnej, które mogą znaleźć zastosowanie jako aktywne opakowania żywności. Opakowania aktywne określa się jako systemy, które przez zahamowanie lub opóźnianie wzrostu mikroorganizmów oraz zmniejszenie liczby kolonii bakterii w zapakowanej żywności powodują przedłużanie okresu trwałości (przydatności do spożycia) oraz gwarantują lub znacząco polepszają bezpieczeństwo mikrobiologiczne i/lub sensoryczne1-5). Kwas propionowy jest naturalnym produktem przemian metabolicznych. Wytwarzany jest przez liczne gatunki bakterii propionowych w procesie fermentacji propionowej. Jest to proces biochemiczny charakterystyczny dla oddychania beztlenowego Polega na przemianie cukrów, mleczanów i innych związków w kwas propionowy, kwas octowy i ditlenek węgla6). Kwas propionowy stosowany jest w przemyśle spożywczym jako środek do konserwacji żywności o symbolu E280. Używane są także jego sole: propionian potasu (E283), propionian sodu (E281) oraz propionian wapnia (E282)7). Niezdysocjowany kwas dyfunduje przez membrany plazmy komórkowej do wnętrza cytoplazmy patogenu i tam ulega dysocjacji, wydzielając jon wodoru. Obniżone pH jest neutralizowane przez wewnątrzkomórkowy system buforowy. Jeśli komórka nie jest w stanie utrzymać sw[...]

Cienkie powłoki z tetrametoksysilanu (TMOS) osadzane metodą PE-CVD i ich zastosowanie

Czytaj za darmo! »

Za pomocą wyładowania stabilizowanego przegrodą dielektryczną pod ciśnieniem atmosferycznym otrzymywano cienkie powierzchniowe warstwy złożone głównie z ditlenku krzemu. Doświadczenia prowadzono w reaktorze laboratoryjnym, o regulowanej temperaturze podłoża, przy częstotliwości 5 kHz. Przez polikondensację tetrametoksysilanu (TMOS) w mieszaninach TMOS+Ar, TMOS+Ar+O2 (o stężeniu 0,056% i 3[...]

Powłoki nieorganiczne wytwarzane techniką elektroplazmową

Czytaj za darmo! »

Opracowano w skali laboratoryjnej proces wytwarzania cienkich powłok na powierzchni materiałów stałych metodą PE-CVD za pomocą wyładowań elektrycznych zachodzących pod ciśnieniem atmosferycznym i stabilizowanych przegrodą elektryczną. Przez polikondensację tetraetoksykrzemu (TEOS) w mieszaninach TEOS + He, TEOS + Ar oraz TEOS + O2 + Ar uzyskano jednolite, szczelne powłoki (o grubości 10÷ 600[...]

Wpływ zawartości fluoru na właściwości powłok osadzanych w wyładowaniu barierowym pod ciśnieniem atmosferycznym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu dodatku fluoru, wprowadzonego z oktadekafluorodekahydronaftalenu (ODFDHNaf) jako prekursora, na skład i właściwości powłok osadzonych, w wyładowaniu DBD (dielectric barrier discharge) pod ciśnieniem atmosferycznym. Stwierdzono, że obecność dużej ilości fluoru w powłoce (33—48%) powoduje 2—3- krotny wzrost współczynnika tarcia w stosunku do współczynnika tarcia podłoża krzemowego (0,14). Małą wartość współczynnika tarcia (0,06) uzyskano dla zawartości fluoru w powłoce równej 0,4%. Nanocryst. Si support was covered with F-C or Si-C-layers produced by plasma-induced chem. vapor deposition of octadecafluorodecahydronaphtalene at 25—150°C in Ar in presence of O2 (2.2—16% by vol.). The deposited layers were studied for chem. compn. and friction coeff. The F content was 33—48%. The friction coeff. (0.27—0.39) was much higher than that for the Si support (0.14). Unexpectedly, very low friction coeff. (0.06) was obsd., when the O2 content in the gas mixt. was 4.4% (F content in the layer 0.4%). W ostatnich latach obserwuje się istotny wzrost zainteresowania plazmową modyfikacją powierzchni przez trawienie lub osadzanie cienkich powłok. Procesy te stanowią podstawę do wytwarzania wielu dóbr konsumpcyjnych i często używane narzędzie inżynierii chemicznej. Zainteresowanie tymi metodami wynika z wielu przesłanek, z których najistotnieszymi wydają się być ciągle rosnąca rola powierzchni w porównaniu z wnętrzem wyrobu, ciągłe zapotrzebowanie na nowe cechy użytkowe materiałów, oraz wyczerpywanie się możliwości tradycyjnych technologii. W związku z tym powstała nowa dziedzina technologii i urządzeń służących do plazmowego czyszczenia powierzchni fazy stałej przez trawienie oraz osadzania [...]

 Strona 1