Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Jacek PAŚ"

Analiza procesu eksploatacji systemu kontroli dostępu w wybranym obiekcie DOI:10.15199/48.2015.10.46

Czytaj za darmo! »

System Kontroli Dostępu (SKD) umożliwia identyfikację osób lub pojazdów uprawnionych do przekroczenia granicy rozległego obszaru X. W artykule przedstawiono statystykę eksploatacyjną ruchu na przykładzie pojedynczej bramki w systemie KD oraz obliczone średnie wartości czasu obsługi po jedynczego zgłoszenia. Abstract. Access Control System (ACS) enables to identify people or vehicles which are permitted to cross the border of a vast X area. The article presents the operational traffic statistics based on an example of a single gate in the Access Control System (ACS) and the calculated average values of service for one-time application. (Analysis of exploitation access control system for the selected object) Słowa kluczowe: eksploatacja, system kontroli dostępu, systemy masowej obsługi, strumień wejść. Keywords: exploitation, access control systems, mass service systems, input stream. Wstęp System Kontroli Dostępu (SKD) to zespół urządzeń elektronicznych, elektromechanicznych i elektrycznych oraz nadzorującego oprogramowania komputerowego pracę w/w elementów, który ma za zadanie: - identyfikację osób albo pojazdów uprawnionych do przekroczenia granicy obszaru zastrzeżonego; - niedopuszczenie do przejścia przez osoby albo pojazdy nieuprawnione granicy zastrzeżonego obszaru; - wytworzenie sygnału alarmowego informującego o próbie przejścia nieuprawnionego podmiotu. Na rysunku 1 przedstawiono uproszczony schemat systemu KD wykorzystywany w rozległym obszarowo obiekcie. Rys. 1. Schemat poglądowy systemu kontroli dostępu Uprawniony użytkownik chcąc wejść na teren obiektu musi przejść przez jedno z przejść kontrolowanych. Kontrolowane przejście związane jest z potwierdzeniem swojej tożsamości, która jest wykorzystana do identyfikacji w systemie KD. Tożsamość w systemie może być kontrolowana z wykorzystaniem: karty zbliżeniowej (coś co mam), z podaniem osobistego kodu (coś co wiem) lub z odczytem cechy biometrycznej. Interfejs użytkown[...]

Zużycie energii elektrycznej w nowoczesnym gospodarstwie domowym


  Energia elektryczna jest nowoczesnym, uniwersalnym i wygodnym w użytkowaniu nośnikiem energii. Niestety nie jest tanim medium. Biorąc pod uwagę ostatnią dekadę, zużycie energii elektrycznej w przeciętnym gospodarstwie domowym w Polsce wzrosło o ok. 40%. Głównym powodem jest zwiększenie liczby urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w domach do codziennego użytku (rys. 1).O tym, że lodówko-zamrażarka, włączony niemal cały dzień telewizor i komputer, kuchenka elektryczna, czajnik elektryczny czy codzienne używanie zmywarki i pralki pochłania najwięcej energii spośród domowych odbiorników elektrycznych dzisiaj wiedzą już niemal wszyscy. W celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej (zwłaszcza w kontekście coraz większej dbałości o ekosystem) produkuje się coraz nowocześniejsze urządzenia codziennego użytku, pobierające relatywnie mniej prądu (o znacznie wyższej efektywności energetycznej), tradycyjne żarówki żarowe (wykorzystujące tylko 6% energii na światło) zastępuje się energooszczędnymi świetlówkami kompaktowymi, itp. Wydaje się wiele zaleceń dotyczących odpowiedniego użytkowania tych wielkich pożeraczy energii elektrycznej, tak aby w jak największym stopniu zminimalizować koszty ich eksploatacji. Niestety w naszych domach jest duża grupa urządzeń, która z racji małych gabarytów, niewielkiego chwilowego poboru mocy czy małej częstotliwości działania jest przez nas niedostrzegana. Jednak wraz z rozwojem techniki tych drobnych, małych urządzeń w naszych domach stale przybywa i rośnie niestety również ilość zużywanej przez nie energii. W ostatnim czasie wg wielu źródeł [1, 2], pobór prądu przez te urządzenia sięga 10-15% całkowitego zużycia w przeciętnym gospodarstwie domowym (rys. 2). Rok LXXIX 2011 nr 12 19 ANALIZY - BADANIA - PRZEGLĄDY znamionowej ale także do czasu użytkowania. Dlatego w związku z dużą częstotliwością ich wykorzystywania w znaczącym stopniu decydują o całkowitym poborze prądu. Na[...]

Wybrane zagadnienia eksploatacji platformy multibiometrycznej


  Platforma multibiometryczna to zestaw wzajemnie powiązanych urządzeń technicznych (np. kamery, czytniki linii papilarnych, mikrofony), których zadaniem jest wykrywanie zagrożeń występujących w procesie transportowym, np. podczas odprawy podróżnych. Występujące powiązania funkcjonalne między poszczególnymi urządzeniami platformy oraz nadzorujący proces eksploatacji system komputerowy z biometryczną bazą danych, tworzą złożony system techniczny. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące procesu eksploatacji poszczególnych urządzeń oraz całej platformy biometrycznej.Elementy procesu eksploatacji biometrycznego systemu bezpieczeństwa Analiza procesu eksploatacji systemów technicznych, w tym platformy biometrycznej, to szukanie odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: - jak użytkować platformę biometryczną, aby osiągnąć najlepszy efekt przy niskim nakładzie ekonomicznym oraz odpowiednim, założonym poziomie bezpieczeństwa przetwarzania danych biometrycznych, - jakie procedury obsługi, i kiedy należy zastosować w celu przywrócenia wymaganego potencjału eksploatacyjnego platformy biometrycznej przy określonym nakładzie finansowym z zachowaniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa [1]. Platforma biometryczna to zbiór urządzeń technicznych pracujących pod nadzorem systemu komputerowego z wyodrębnioną bazą danych osobowych, których zadaniem jest generowanie sygnałów alarmowych w przypadku wykrycia zagrożeń (rys. 1). Sygnał zagrożenia może być wykorzystany bezpośrednio w pomieszczeniu, w którym znajduje się platforma lub poprzez alarmowe centrum odbiorcze (ACO ), wysyłany do oddalonego centrum monitorowania (OCM ). Sygnał alarmowy generowany przez platformę biometryczną powstaje w wyniku porównania indywidualnych cech osobniczych z bazą danych biometrycznych znajdującą się w systemie komputerowym zlokalizowanym w ACO . Eksploatacja platformy biometrycznej zawiera oprócz procesu użytkowania i obsługiwania także proces[...]

Analiza energii elektrycznej pobieranej w obiektach użyteczności publicznej DOI:10.15199/48.2019.11.26

Czytaj za darmo! »

Podstawowym zadaniem instalacji elektrycznej jest dostawa energii elektrycznej do odbiorników w sposób zapewniający niezawodność zasilania, jakość energii, i spełnienie wymagań bezpieczeństwa. Celem monitoringu instalacji elektrycznej jest ocena stanu technicznego pod względem bezpieczeństwa użytkowników jak i również minimalizowanie kosztów związanych z eksploatacją i obsługą. W dzisiejszych czasach w budynkach coraz częściej instalowane są systemy których celem jest monitorowanie parametrów instalacji elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów jakości energii elektrycznej. Celem takiego monitoringu jest między innymi ocena poziomu jakości energii elektrycznej w instalacji, dzięki porównaniu wielkości mierzonych z wartościami dopuszczalnymi określonymi w obowiązujących przepisach [1-6]. Systemy eksperckie zawarte w systemach diagnostycznych funkcjonują też w wielu innych dziedzinach nauki. Przykładam takiej analizy jest system diagnostyczny do monitorowania parametrów centrów defektowych w materiałach półprzewodnikowych w którym identyfikacja danego centrum następuje po weryfikacji z bazą wiedzy dostępną w systemie [7]. Dodatkowo dzięki urządzeniom monitoringu istnieje możliwość bieżącej diagnostyki zaburzeń elektromagnetycznych występujących w instalacji na podstawie bieżących wyników pomiarów bądź widocznych skutków zakłóceń w pracy urządzeń, systemów elektrycznych i elektronicznych. Taki sposób diagnostyki umożliwia poznanie przyczyn i natury zaburzeń, w tym zakłóceń oraz umożliwia stosowanie odpowiednich środków do przeciwdziałania tym zaburzeniom. Należy zaznaczyć, iż w większości przypadków zagadnienia związane z monitoringiem jakości energii elektrycznej są bagatelizowane podczas eksploatacji budynków, co np. zwiększa koszty bieżące użytkowania budynku. Zwraca się na nie uwagę dopiero w przypadku znacznego wzrostu cen za energię elektryczną pobieraną w danych okresach rozliczeniowych lub w przypadku awa[...]

Kompatybilność elektromagnetyczna w wybranych urządzeniach elektronicznych systemów bezpieczeństwa - badania wstępne DOI:10.15199/13.2018.8.1


  W okresie rozwoju cywilizacyjnego powszechne stosowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych w dużej i ciągle rosnącej liczbie zastosowań w gospodarstwach domowych, instytucjach oraz zakładach przemysłowych jest czymś naturalnym [1]. Użytkowane urządzenia, realizując swoje podstawowe zadania, takie jak: wytwarzanie energii mechanicznej, cieplnej, bądź przetwarzanie energii elektrycznej, współdzielą przestrzeń środowiska elektromagnetycznego i oddziałują na siebie nawzajem również w sposób niepożądany. Zjawiska te nazywane są zaburzeniami elektromagnetycznymi i problemy ograniczania ich emisji oraz konstrukcji urządzeń z odpowiednim poziomem odporności na nie, określane są pojęciem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC - ang. ElectroMagnetic Compatibility) [1]. Mianem kompatybilności elektromagnetycznej określa się warunki dopuszczalne dla oddziaływania zewnętrznych i wewnętrznych pól elektromagnetycznych na pracę urządzeń elektronicznych oraz sprzętu zawierającego układy elektroniczne [2]. Niezbędnym warunkiem uzyskania kompatybilnego systemu radiokomunikacyjnego jest zagwarantowanie dwóch wariantów kompatybilności elektromagnetycznej: ● kompatybilność zewnętrzna - koegzystencja elektromagnetyczna urządzeń radiokomunikacyjnych z innymi urządzeniami oraz źródłami zakłóceń naturalnych i przemysłowych [3], ● kompatybilność wewnętrzna - koegzystencja elektromagnetyczna poszczególnych obwodów jednego urządzenia radiokomunikacyjnego (przy uwzględnieniu zakłóceń własnych w odbiornikach) [3]. Wzajemne oddziaływania urządzenia (systemu) i środowiska przedstawiono na rys. 1. Zobrazowano również oddziaływania wewnątrz danego systemu, które często mają charakter bardzo skomplikowany. Urządzenia elektroniczne powinny być projektowane i wykonane w taki sposób, aby nie zakłócać wykonywania swoich podstawowych funkcji. Zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej jest złożonym problemem technicznym dla wielu projekt[...]

Wyniki badań podatności wybranych urządzeń na wyładowania elektryczne - wnioski DOI:10.15199/48.2019.11.33

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wynikami badań oddziaływania wyładowań elektrostatycznych - ESD na elementy, urządzenia i systemy elektryczne oraz szczególnie elektroniczne. Występowanie elektryczności statycznej powoduje także niekorzystne oddziaływanie na organizm ludzki. Ponadto, jej obecność jest dość często przyczyną zagrożeń pożarowo - wybuchowych [1,2,3]. Stanowi także poważne źródło zakłóceń w przebiegu procesów technologicznych oraz w pracy aparatury kontrolnej i pomiarowej, np. systemy informacyjno - pomiarowe, komputerowe, bezpieczeństwa, a także urządzenia sterujące, itd. [4,5,6,7]. Określenie stanu zagrożenia elektrycznością statyczną dla danego urządzenia (systemu) umożliwiają kryteria odnoszące się do stopnia naelektryzowania się danego ciała (urządzenia) w danym ośrodku (środowisku). Jest to określane przez: zgromadzony ładunek, natężenie pola elektrycznego lub napięcie elektrostatyczne. Podobne informacje wiążą się z kryteriami które określają energię tych wyładowań elektrostatycznych. Ładunek elektrostatyczny zgromadzony na ciele człowieka może wywierać niekorzystne działania biologiczne poprzez ekranowanie dostępu naturalnych pól elektrycznych i magnetycznych do organizmu człowieka [5,8,9]. Odpowiedzialnym za to jest tzw. efekt polowy, który polega na długotrwałym oddziaływaniu bardzo silnego pola elektrycznego, związanego z obecnością ładunku elektrostatycznego na materii ożywionej. Może on być przyczyną: odczucia bólu w kończynach dolnych i górnych (lub też na całym ciele), uczucie zmęczenia lub nadpobudliwości, bóle głowy, niepokój, nadmierne pocenie się, bezsenność, wzrost krzepliwości krwi i zakłócenia tzw. metabolizmu ustrojowego. Drugim, bardziej odczuwalnym oddziaływaniem biologicznym, jest wyładowanie elektrostatyczne. Wyładowania elektrostat[...]

Błąd metody oszacowania skuteczności systemu ochrony fizycznej obiektu DOI:10.15199/48.2016.01.15

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono model matematyczny błędu metody oceny skuteczności systemu ochrony fizycznej obiektu. Przyjęto, że różnica czasu działań ochronnych i czasu działań przeciwnika jest zmienną losową, której wartość dystrybuanty w zerze określa prawdopodobieństwo skutecznej ochrony obiektu. Zaprezentowano wyniki obliczeń błędu dla wybranych rozkładów zmiennej losowej. Abstract. The paper presents a mathematical model of error of the evaluation method of the effectiveness of the object’s physical protection system. It was assumed that the difference between protection actions time and enemy actions time is a variable whose distribution function value at zero determines probability of object’s effective protection. Results of the error calculation for selected distributions of random variable were presented. (Error of the evaluation method of the effectiveness of object’s physical protection system) Słowa kluczowe: system ochrony fizycznej, ocena, skuteczność, błąd. Keywords: physical protection system, assess, effectiveness, error. Wprowadzenie System ochrony fizycznej, odgrywa pierwszoplanową rolę w zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej - zwłaszcza obiektów jądrowych [1]. System ten obejmuje szereg przedsięwzięć natury organizacyjnej oraz technicznej. Do tych pierwszych należy w szczególności powołanie służby ochrony oraz określenie: sposobu rozmieszczenia środków zabezpieczających, sposobu ich funkcjonowania i współdziałania, sposobu postępowania w przypadku kradzieży, aktów terroru, dywersji i sabotażu oraz innych zagrożeń. Natomiast do przedsięwzięć technicznych, zalicza się w szczególności stosowanie: środków zabezpieczających obszar chroniony przed dostępem osób nieupoważnionych, głownie środków mechanicznych i budowlanych; elektronicznych urządzeń, w tym systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie oraz systemów służących do obserwacji i rejestracji. Właściwa [...]

 Strona 1