Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW ROBAK"

Contemporary trends in the energy management of the coke oven gas excess Współczesne kierunki energetycznego zagospodarowania koksowniczego gazu nadmiarowego DOI:10.12916/przemchem.2014.2127


  A review, with 14 refs., of coke oven gas uses for energy prodn. in power units, gas engines and gas turbines as well of methods for the coke oven gas purifn. Produkcja nadmiarowego gazu koksowniczego w polskich koksowniach wynosi ponad 2 mld Nm3/r. Obecnie stosowane technologie oczyszczania gazu pozwalają w znaczącym stopniu na usunięcie z niego takich zanieczyszczeń, jak amoniak i związki siarki, dzięki czemu można zaliczyć go do paliw o małej szkodliwości dla środowiska. Podstawowym elementem wyróżniającym gaz koksowniczy spośród innych paliw gazowych jest ponad 50-proc. zawartość w nim wodoru, co czyni ten gaz paliwem o małej emisji CO2. Głównymi kierunkami energetycznego wykorzystania gazu w dotychczasowej praktyce przemysłowej było opalanie tradycyjnych kotłów energetycznych w zakładowych lub pobliskich ciepłowniach miejskich. Choć system ten zapewniał zaspokojenie własnych potrzeb w zakresie dostawy ciepła, to nie pozwalał na pełne wykorzystanie możliwości energetycznych gazu koksowniczego do produkcji energii elektrycznej.Proces wysokotemperaturowej pirolizy węgla kamiennego w komorach koksowniczych ma na celu otrzymanie koksu. Produktem ubocznym koksowania węgla są lotne produkty otrzymywane w formie surowego gazu koksowniczego, który po wyodrębnieniu składników ciekłych (smoła koksownicza, benzol surowy) oraz oczyszczeniu z siarkowodoru i amoniaku stanowi bardzo wartościowy produkt koksowania węgla, otrzymywany z wydajnością ponad 15% w przeliczeniu na suchy wsad węglowy. W celu wydzielenia z surowego gazu koksowniczego zawartych w nim ciekłych produktów węglopochodnych oraz związków siarki i azotu przechodzi on przez złożony system kondensacji i oczyszczania. Przez schłodzenie gazu surowego oraz wielostopniowe oczyszczanie, przy zastosowaniu różnorodnych metod fizykochemicznych, usuwa się z niego składniki, które stanowią niepożądane zanieczyszczenia, a jednocześnie po ich wyodrębnieniu są użytecznymi produkt[...]

Względna szybkość reakcji/procesu w warunkach dynamicznych jako efekt transformacji krzywych TG/DTG w analizie termicznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań termograwimetrycznych substancji pochodzenia koksowniczego: paków węglowych (produkt destylacji smoły węglowej) oraz mieszaniny koksu z tiocyjanianem sodu (produkt odpadowy z procesu oczyszczania gazu koksowniczego). Wymienione substancje reprezentują diametralnie różne właściwości, także termiczne. W badaniach rozwinięto zaproponowaną wcześniej koncepcję opisu zmian temperaturowych w układzie za pomocą równania trójparametrycznego, z którego wywodzi się liniowa zależność względnej szybkości reakcji (r) od temperatury. Wspomniana zależność może być wyprowadzona bezpośrednio z wyników pomiarowych TG i DTG, co wykorzystano do opracowania algorytmu, uzupełniającego dane rejestrowane on-line. Zaprezentowane podejście uwidacznia osobliwości złożonych procesów termicznych. Analiza wartości liczbowych estymowanych parametrów umożliwia porównywanie charakteru i natury zachodzących procesów. Wyniki badań potwierdzają przydatność termograwimetrii do analizy procesów termicznych zachodzących w skomplikowanych mieszaninach, zarówno organicznych, jak i nieorganicznych. Three various coal tar pitches and mixt. of coke and NaSCN were heat treated under Ar or N2 up to 1000°C and 1100°C, resp., at varying heating intensity to det. the mass loss rates. The thermogravimetric curves were analyzed to disclose the reaction mechanisms. In the case of pitches, formation of mesophase, coking, formation of fixed C and evolution of H2 were obsd. In the case of coke-NaSCN mixt., dehydratation of NaSCN, its decompn. to Na2S, CS2, C2N2, C and N2, and decrepitation of solid residues were obsd. The temp. relationships of the relative reaction rates were detd. Analiza termograwimetryczna jest cennym i chętnie stosowanym instrumentem badawczym. Istotnym problemem jest jednak poważna przeszkoda, jaką jest interpretacja wyników w sensie kryteriów przyjmowanych przez kinetykę chemiczną. Ponieważ analizę taką prowadzi się w wa[...]

Badania właściwości produktów węglopochodnych otrzymywanych w krajowych koksowniach

Czytaj za darmo! »

Produkcja koksu wiąże się z otrzymywaniem surowego gazu koksowniczego, z którego po wyodrębnieniu produktów węglopochodnych: smoły koksowniczej i benzolu surowego oraz usunięciu związków siarki i azotu otrzymuje się oczyszczony gaz koksowniczy. Wykonano badania podstawowych właściwości produktów węglopochodnych z siedmiu polskich koksowni dla weryfikacji posiadanych danych literaturowych podających zakresy zmienności średnich wartości parametrów jakościowych smoły, benzolu i gazu koksowniczego. Substancje otrzymane podczas oczyszczania gazu koksowniczego stanowią produkty handlowe i podlegają obowiązkowi rejestracji w systemie REACH. Analizy wykonane były w akredytowanym Laboratorium Fizykochemii Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Coke oven gas, coal tar and crude benzole from 7 Polish coking plants were analyzed for compn. and phys. properties to establish the mass bilance necessary for further processing of the coke by-products. Zakład koksowniczy to nie tylko producent koksu, ale to także duża fabryka chemiczna. Produktami ubocznymi procesu otrzymywania koksu są lotne produkty koksowania zawarte w surowym gazie koksowniczym, z którego po schłodzeniu kondensuje smoła koksownicza, wymywany jest benzol surowy poprzez absorpcję olejem płuczkowym, a następnie metodami chemicznymi usuwane są związki siarki i amoniak. Otrzymany w ten sposób oczyszczony gaz koksowniczy stanowi wartościowe, ekologiczne paliwo, które z uwagi na dużą zawartość wodoru wykazuje niski współczynnik emisji CO2. Ze względu na skalę produkcji koksu, liczoną w setkach tysięcy, a czasem w milionach ton koksu rocznie, ilości produktów węglopochodnych są bardzo duże. Średnie wydajności masowe głównych produktów węglopochodnych koksowni, w przeliczeniu na suchy wsad węglowy podane są w tabeli 1. Pozostają one w ścisłym związku z poziomem produkcji koksu. Wielkość produkcji koksu, smoły i benzolu w polskich koksowniach w 2008 r. przedstawia tabela 2. W [...]

 Strona 1