Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Zarębski"

Integracja alternatywnych źródeł energii z inteligentnymi instalacjami elektrycznymi

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono koncepcję współpracy alternatywnych źródeł energii z inteligentnymi instalacjami elektrycznymi. Przedstawione rozwiązanie pozwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Abstract. The paper presents a conception of cooperation of alternative sources of energy with intelligent wiring systems. The presented solution allows to reduce the energy consumption. (Integra[...]

Perspektywy wytwarzania i racjonalizacji zużycia energii elektrycznej

Czytaj za darmo! »

Współczesne prognozy na temat zużycia energii mówią o gwałtownym jego wzroście. Dlatego też w tym kontekście pojawia się wiele pytań: na jakich surowcach naturalnych będzie oparta współczesna energetyka zawodowa? jak optymalnie wykorzystywać odnawialne źródła energii? jakie rozwiązania mogą się przyczynić do lepszego gospodarowania energią? energetyka zawodowa czy też może rozproszona produkcja energii? Produkcja energii w dużych elektrowniach zawodowych Obecnie zdecydowana większość energii produkowana jest z paliw kopalnych, tj. z węgla, ropy naftowej i gazu. Ich eksploatacja w elektrowniach i elektrociepłowniach powoduje globalne skażenie środowiska naturalnego produktami ich spalania: pyłami, tlenkami siarki, azotu i węgla. W związku ze zbliżającym się wyczerpaniem tych [...]

Możliwości zastosowania inteligentnych instalacji elektrycznych w nowoczesnym budownictwie


  Jednym z największych wyzwań stojących współcześnie przed człowiekiem jest zapewnienie dostatecznej ilości energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. W obliczu nieuchronnego wyczerpania paliw kopalnych należy zastanowić się, jak ten cel zrealizować. Właściwe wydają się dwie drogi: - poszukiwanie nowych źródeł energii, - racjonalizacja zużycia energii. W dziedzinie nowych źródeł energii w wielu ośrodkach naukowych trwają intensywne prace nad wykorzystaniem odnawialnych jej źródeł. Najszerzej wykorzystywane są: energia wiatru i promieniowania słonecznego oraz biomasa. Coraz szerzej myśli się również o wykorzystaniu nieograniczonych zasobów energii wód mórz i oceanów. W obliczu niedawnych wydarzeń w japońskiej elektrowni atomowej Fukushima wykorzystanie tego rodzaju energii wzbudza wiele kontrowersji. Wprawdzie nowoczesne technologie budowy takich siłowni zapewniają bardzo wysoki stopień niezawodności i bezpieczeństwa, ale wśród społeczeństwa jest obawa przed ich eksploatacją. Racjonalizacja zużycia energii to działania zmierzające do jej oszczędnego i optymalnego zużywania. Realizacja tych działań powinna odbywać się poprzez wyrobienie w odbiorcach energii nawyków jej oszczędzania oraz wprowadzanie nowych technologii. Obecnie można zaobserwować burzliwy rozwój tego rodzaju technologii w nowoczesnym budownictwie. Wprowadzane są różne rozwiązania, które pozwalają na konstrukcję energooszczędnych budynków. Dotyczy to zarówno samej technologii budowlanej, jak i różnego rodzaju instalacji odbiorczych. Do ogrzewania budynków coraz częściej stosuje się odnawialne źródła energii, takie jak energia słońca, wiatru oraz geotermalna. W dzisiejszym świecie człowiek ma coraz mniej czasu, pamiętanie o wyłączaniu zbędnych odbiorników bywa bardzo problematyczne. Z tego względu bardzo pomocne okazuje się korzystanie z różnego rodzaju inteligentnych instalacji elektrycznych, które potrafią same "myśleć" o tym, co powinno [...]

Sterowanie oświetleniem w inteligentnych budynkach

Czytaj za darmo! »

We współczesnym budownictwie stosuje się wiele nowoczesnych technologii. Jednym z przykładów są inteligentne instalacje elektryczne. Zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania wynika z konieczności zwiększenia komfortu użytkowania budynków oraz oszczędniejszego gospodarowania energią. Zaspokojenie tych potrzeb stało się możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnej elektroniki oraz technologii informatycznych. Na rynku są dostępne tego typu rozwiązania o różnym stopniu złożoności. Do najbardziej rozbudowanych i mających najszersze możliwości należą: - KNX/EIB (european installation bus), - Lon Works (local operating system), - LCN (local control network). Są to systemy o topologii magistralnej. Jako magistrala jest wykorzystywana albo skrętka dwuparowa, jak np. w KNX oraz Lon Works lub jak w przypadku LCN - dodatkowa żyła w przewodzie instalacyjnym. Najbardziej uniwersalny (z powodu swojej otwartości) jest system KNX. Jest on współtworzony przez wielu europejskich producentów z branży elektrotechnicznej. Systemy Lon Works oraz LCN są największymi dostępnymi na rynku systemami firmowymi, z tym że w LCN można wykorzystywać wiele przycisków dedykowanych do standardu KNX. Dla mniej wymagających użytkowników rynek oferuje całą gamę małych systemów firmowych. Do najbardziej popularnych należą xComfort, Z-Wave (z jego polską odmianą FIBARO), Teletask i inne. Część tych systemów, jak np. xComfort albo Z-Wave, jest wykonanych w technologii bezprzewodowej, co w znacznym stopniu ułatwia ich implementację do już istniejących instalacji. Sterowanie oświetleniem w inteligentnych instalacjach Oświetlenie w zasadniczy sposób wpływa na wygodę użytkowania pomieszczenia. Właściwie dobrane natężenie oświetlenia, rozmieszczenie opraw oraz barwa światła zapewniają wysoki komfort osób przebywających w budynku. Inteligentne instalacje pozwalają na konfigurację wielu scen świetlnych dopasowanych do konkretnych sytuacji. Możliwość zmiany sceny świetlnej w[...]

Wybrane aspekty projektowania instalacji oświetlenia wewnętrznego w budynkach biurowych pod kątem charakterystyki energetycznej DOI:10.15199/74.2015.1.1


  Obecnie w krajach członkowskich Unii Europejskiej dąży się do ograniczenia zużycia energii na potrzeby oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej. Świadczą o tym regulacje prawne wprowadzane w krajach Unii Europejskiej, takie jak dyrektywy i rozporządzenia Komisji Europejskiej oraz normy zharmonizowane. W Polsce zagadnienia te reguluje m.in.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) [3] oraz dwie normy PN-EN 12464:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy - część 1 [1] i PN-EN 15193:2010 Charakterystyka energetyczna budynków. Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia [2]. Zgodnie z normą [1] podstawowymi parametrami otoczenia świetlnego uwzględniającymi światło sztuczne i dzienne są: - rozkład luminancji, - natężenia oświetlenia, - kierunkowość światła, oświetlenia w przestrzeni wnętrza, - zmienność światła (poziomy i barwa światła), - oddawanie barw i wygląd barwy światła, - olśnienie, - migotanie. Oświetlanie miejsc pracy w pomieszczeniach biurowych Regulacje, wprowadzone przepisami, dotyczą m.in. parametrów oświetleniowych zalecanego i wymaganego: - poziomu eksploatacyjnego natężenia oświetlenia (Em) oraz jego równomierności (U0) w miejscu pracy, otoczeniu miejsca pracy i tła, - poziomu natężenia oświetlenia oraz jego równomierności na suficie i ścianach, - współczynnika oddawania barw (Ra) i temperatury barwowej (TCP), - ujednoliconej oceny olśnienia. Norma [1] zaleca, aby współczynniki odbicia światła od głównych powierzchni rozpraszających we wnętrzu mieściły się w zakresie: - sufit od 0,7 do 0,9, - ściany od 0,5 do 0,8, - podłoga od 0,2 do 0,4, - główne przedmioty w pomieszczeniu (meble, maszyny itp.) od 0,2 do 0,7. Dr inż. Piotr Cierzniewski, dr inż. Marcin Wardach, dr inż. Tomasz Zarębski - Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych Zachodniopomorski[...]

Analiza jakości i zużycia energii elektrycznej w obiektach o różnym charakterze DOI:10.15199/74.2015.1.3


  Energia elektryczna jest przedmiotem umowy pomiędzy jej dostawcą a odbiorcą i - jak każdy inny produkt - powinna spełniać odpowiednie wymagania jakościowe. Dostawca energii elektrycznej powinien zapewnić, aby parametry napięcia zasilającego na zaciskach przyłącza były równe znamionowym lub mieściły się w przedziałach dopuszczalnych odchyleń i deformacji. Z kolei odbiorca nie powinien swoimi odbiornikami negatywnie wpływać na sieć elektroenergetyczną. Jakość energii elektrycznej można określić na podstawie porównania jej określonych parametrów z wartościami dopuszczalnymi, które są zdefiniowane w odpowiednich uregulowaniach prawnych, m.in. w normie PN-EN 50160 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych. Celem artykułu było m.in. przeprowadzenie pomiarów jakości i zużycia energii elektrycznej w wybranych obiektach i urządzeniach oraz analiza uzyskanych wyników. Parametry jakościowe energii elektrycznej oraz metody poprawy jakości energii elektrycznej Norma PN-EN 50160 definiuje m.in. kilka wymienionych parametrów jakościowych energii elektrycznej: - wolne zmiany napięcia (odchylenia), - wahania napięcia - współczynnik krótko- i długoterminowy migotania światła, - zapady napięcia i przerwy w zasilaniu, - harmoniczne, interharmoniczne, - współczynnik odkształcenia, - asymetrię napięcia, - zmiany częstotliwości zasilania (wahania i odchylenia), - przepięcia. Poprawa jakości energii elektrycznej możliwa jest dopiero po zdiagnozowaniu i zdefiniowaniu przyczyn jej pogorszenia. Redukcja skutków złej jakości energii jest możliwa w odniesie[...]

 Strona 1