Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA KLIMECKA-TATAR"

Ocena odporności korozyjnej w roztworze sztucznej śliny materiału Nd10Fe84B6 wytwarzanego metodą mechanicznej syntezy


  W pracy zbadano wpływ czasu mielenia stopu Nd10Fe84B6 na odporność korozyjną magnesów neodymowych w środowisku imitującym środowisko jamy ustnej. Dokonano analizy struktury magnesu na bazie proszku Nd10Fe84B6 po 10, 48 i 90-godzinnym procesie mechanicznej syntezy. Na podstawie badań rentgenografi cznych zidentyfi kowano fazy występujące w strukturze magnesu. Stwierdzono, że prócz podstawowej fazy ferromagnetycznej Nd2Fe14B występują również dwie fazy magnetycznie miękkie, faza Feα oraz faza Nd2Fe17. Oceny odporności korozyjnej magnesów dokonano na podstawie potencjokinetycznych krzywych polaryzacji w roztworze sztucznej śliny. Badania korozyjne wykazały, że wydłużony proces mechanicznej syntezy (90 h) i związane z nim rozdrobnienie struktury spowalnia szybkość korozji magnesów. Słowa kluczowe: materiały magnetyczne, mechaniczna synteza, krzywe polaryzacji, odporność korozyjna, sztuczna ślina The corrosion resistance evaluation in solution artifi cial saliva of Nd10Fe84B6 material produced by mechanical synthesis In paper the effect of milling time of Nd10Fe84B6 alloy on corrosion resistance of neodymium magnets in an environment simulating the oral cavity was carried out. The analysis of structure magnets based on Nd10Fe84B6 powder after 10, 48 and 90-hours of mechanical alloying process was performed. On the basis of X-ray analysis three phases occurring in the magnet structure were identifi ed. It was found that besides the basic ferromagnetic phase Nd2Fe14B also two phases: soft ferromagnetic α-Fe phase and Nd2Fe17 phase in the material structure are present. To evaluate the corrosion resistance of the magnets potentiokinetic polarization curves in a solution of artifi cial saliva were measured. Corrosion tests have shown that prolonged mechanical alloying (90 h), and thus the fragmentation of the structure effectively slows the rate of corrosion of the magnets. Keywords: magnetic materials, mechanical synthesis, pola[...]

Bienkapsulacja proszków RE-M-B powłokami NiP/żywica epoksydowa jako metoda poprawy odporności korozyjnej


  Przedstawiono przeglądową oceny ocenę wpływu enkapsulacji cząstek proszku Nd12Fe77Co5B6 powłokami NiP na ograniczenie powierzchniowego utleniania składników stopu. Omówiano również korozyjne zachowanie magnesów kompozytowych, wykonanych z proszków po bienkapsulacji powłokami NiP/żywica epoksydowa, w roztworach o różnym zakwaszeniu. Ocenę odporności korozyjnej magnesów wiązanych przedstawiono na podstawie pomiarów krzywych polaryzacji w zakwaszonych roztworach siarczanowych (pH = 1 i 3). Stwierdzono, że pokrycie cząstek proszku warstwą NiP przed procesem spajania skutecznie spowalnia procesy utleniania powierzchni cząstek oraz ogranicza szybkość korozji magnesów wiązanych. Słowa kluczowe: magnesy neodymowe, enkapsulacja cząstek proszku, korozja magnesów wiązanych, bienkapsulacja, powłoki NiP The RE-M-B powder biencapsulation with NiP/epoxyresin layers as method of improving the corrosion resistance The effect of the encapsulation of Nd12Fe77Co5B6 powder particles with NiP coating on the surface oxidation rate has been evaluated. The behavior of the composite magnet made of powder after biencapsulation with NiP/epoxyresin layers in solutions with different acidifi cation was also discussed. Evaluation of corrosion resistance of bonded magnets from polarization curves measurements in acidic sulphate solutions (pH = 1 and 3) was carried out. The study showed that the coating of powder particles of NiP layer effectively inhibits the oxidation process of basic alloying elements and reduces the corrosion rate of the fi nal bonded magnets. Keywords: neodymium magnets, encapsulation of the powder particles, corrosion of bonded magnets, biencapsulation, NiP layers.1. Magnesy RE-M-B Wysokokoercyjne materiały magnetyczne na bazie metali ziem rzadkich (RE) i metali przejściowych (M) wykorzystujące silne właściwości ferromagnetyczne fazy międzymetalicznej RE2M14B stosowane są od blisko 30 lat. Z biegiem czasu ulegały one licznym ewolucjom d[...]

Wpływ izolacji cząstek proszku RE-M-B na szybkość korozji materiałów wiązanych w zakwaszonym roztworze siarczanowym


  Przeprowadzano badania nad wpływem bienkapsulacji cząstek proszku Nd(Fe,Co)B, powłokami typu Ni-P/żywica epoksydowa i powłokami fosforan/żywica epoksydowa, na korozyjne zachowanie uzyskiwanych na ich bazie materiałów wiązanych w zakwaszonym środowisku siarczanowym. Powłoki Ni-P wytwarzano bezprądowo z wodnego roztworu soli Ni(II) i pofosforynu sodu w czasie 5, 15 i 30 min. Powłoki fosforanowe otrzymano przez kondycjonowanie proszku w roztworach fosforanowych o pH = 3 i 7. Stwierdzono, że bienkapsulacja poprawia odporność korozyjną materiałów wiązanych, przy czym najkorzystniejsze efekty uzyskano w przypadku powłoki fosforanowej wytworzonej w zakwaszonym środowisku fosforanowym. Słowa kluczowe: bienkapsulacja cząstek proszków RE-M-B, kinetyczne krzywe trawienia, powłoki Ni-P, powłoki fosforanowe The effect of RE-M-B powder particles isolation on the corrosion rate of bonded materials in acidifi ed sulphate solution The investigation under encapsulation of the Nd(Fe,Co)B powder particles with Ni-P/epoxy resin coatings and phosphate/epoxy resin on the corrosion behavior of bonded materials obtained on their base in the acidifi ed sulphate environment have been carried out. The Ni-P coatings were prepared in electroless bath containing salt of Ni (II) and sodium diphosphite, by 5, 15 and 30 minutes of exposure. the phosphate/epoxy resin coatings were obtained by powder conditioning in phosphate solutions acidifi ed to pH = 3 or 7. It was found that the powder biencapsulation increased the corrosion resistance of the bonded materials, with the best results in the case of the phosphate coatings formed in the acidifi ed phosphate environment. Keywords: RE-M-B powder particles biencapsulation, kinetic etching curves, Ni-P coating, phosphate coating.1. Wstęp Wysokokoercyjne materiały na bazie metali ziem rzadkich (RE) i metali przejściowych (M), wykorzystujące właściwości międzymetalicznej fazy RE2Fe14B są stosowane od blisko 30 lat. Z biegiem [...]

The effect of melting/casting method of Ni-Cr-Mo dental alloy on the corrosion resistance in Ringer solution


  Dental alloy based on Ni-Cr-Mo (Remanium CSe) was melted and casted by the four most common technology used in dental laboratories, using: (1) oxy-acetylene blowpipe, (2) the induction furnace (3) the Volts arc and (4) the methods Autocast. The main objective of this study was to evaluate the impact of the above melting and casting techniques of Remanium CSe alloy on its corrosion resistance in Ringer solution. The evaluation of dental alloy corrosion resistance was determined by potentiokinetic polarization methods and metallographic analysis. The potentiokinetic polarization curves and microstructural studies revealed that the use of different techniques for melting/casting has a negligible effect on the corrosion resistance of the tested alloy. It has been shown that the microstructure of the Remanium CSe alloy after casting is composed of a dendritic matrix. The predominant phase in the structure is intermetallic γ (fcc) phase, enriched in nickel. The high concentration of molybdenum in the alloy composition has contributed its strong segregation in entire volume of material. In areas interdendritic Mo separations were observed, as well as the separation of eutectic (γ - P). Keywords: Remanium CSe cast alloy, metals corrosion, microstructure, Ringer solution Wpływ sposobu topienia/odlewania stopu dentystycznego Ni-Cr-Mo na odporność korozyjną w roztworze Ringera Stop dentystyczny na bazie NiCrMo (Remanium CSe) przetapiano a następnie odlewano na drodze czterech najbardziej rozpowszechnionych technologii stosowanych w laboratoriach dentystycznych, z użyciem: (1) palnika tlenowo-acetylenowego, (2) pieca indukcyjnego, (3) łuku Volty oraz (4) metody Autocast. Głównym celem niniejszej pracy była ocena wpływu ww. technik przetapiania i odlewania stopu Remanium CSe na jego odporność korozyjną w roztworze Ringera symulującym warunki elektrochemiczne ludzkiego organizmu. Ocenę odporności korozyjnej na sposób topienia/odlewania stopu d[...]

Rola wstępnego trawienia powierzchni cząstek proszku MQP-B w kształtowaniu odporności korozyjnej magnesów wiązanych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad wpływem wstępnego trawienia powierzchni cząstek nanokrystalicznego proszku typu Nd-(Fe,Co)-B na charakterystyki korozyjne materiału fi nalnego. W celu określenia odporności korozyjnej materiału porównano krzywe potencjokinetyczne, uzyskane dla materiału wykonanego z proszku nie poddanego modyfi kacji i z proszku wstępnie trawionego w wodnych roztworach kwasu octowego i EDTA. Badania potencjokinetyczne wykonano w dwu roztworach siarczanowych (pH = 3 i 4). Przeprowadzono również przyspieszone testy na korozję atmosferyczną w środowisku imitującym atmosferę przemysłową. Badania wykazały, że wstępne trawienie powierzchni proszku ma korzystny wpływ na odporność korozyjną materiału fi nalnego, poprawiając zwłaszcza jego charakterystyki polaryzacyjne w zakresie p[...]

Wpływ mikroenkapsulacji cząstek proszku MQP-B na odporność korozyjną i właściwości użytkowe wiązanych dielektromagnesów

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad wpływem wstępnego trawienia i mikroenkapsulacji powierzchni ziaren nanokrystalicznego proszku typu MQP-B na korozyjne zachowanie wykonanych z niego magnesów w atmosferze mgły solnej. Mikroenkapsulacja cząstek z użyciem acetonowych roztworów termo- lub chemoutwardzalnej żywicy epoksydowej prowadzi do hamowania procesów korozyjnych magnesów w atmosferze mgły solnej. Wstępna modyfi kacja chemiczna powierzchni cząstek proszku w wodnych roztworach kwasu octowego i EDTA również korzystnie wpływa na szybkość korozji atmosferycznej magnesów, zwłaszcza gdy w następnej kolejności cząstki poddawane są mikroenkapsulacji żywicą. Oprócz poprawy odporności korozyjnej, kompleksowe zabiegi wstępnej modyfikacji powierzchni i pokrywania cząstek materiałem spoiwa poprawia[...]

Enkapsulacja jako skuteczny sposób zapobiegania utlenianu proszków w technologii magnesów wiązanych

Czytaj za darmo! »

W pracy oceniono wpływ enkapsulacji cząstek proszku ze stopu Nd(Fe,Co)B powłoką Ni na szybkość utleniania powierzchni. Wyznaczone zostały kinetyczne krzywe przyrostu masy proszku Nd(Fe,Co)B wskutek jego ogrzewania w powietrzu, w temperaturze 250ºC. Pokazano, że proszek pokryty warstwą niklu wolniej ulega utlenianiu, niż proszek w stanie dostawy, czy też proszek, którego powierzchnia została poddana wstępnemu trawieniu w roztworze kwasu szczawiowego. Proszki poddano 5-20 minutowej, bezprądowej obróbce niklującej. Na podstawie pomiarów przyrostów masy proszków oraz wyników dyfrakcji rentgenowskiej wykazano, że 15-20 minutowa kąpiel niklująca jest wystarczająca, by powierzchnia proszku została szczelnie pokryta warstwą niklu, a tak uzyskana warstwa skutecznie hamuje proces utleniania podstawowych składników fazy ferromagnetycznej. Słowa kluczowe: proszki nanokrystaliczne, utlenianie stopów Nd-Fe-B, enkapsulacja cząstek proszku Encapsulation as an effective prevention method of powder oxidation in bonded magnet technology The effect of the encapsulation of Nd(Fe,Co)B powder particles with Ni coating on the surface oxidation rate has been evaluated. The mass gain kinetic curves of Nd(Fe,Co)B powder oxidation have been determined during its heating in air at temperature of 250ºC. It has been shown that the powder covered with nickel layer undergoes slower oxidation as compared with the same powder as received and, especially, after its initial etching in oxalic acid solution. The magnetic powder has been treated by electroless plating during 5 to 20 minutes. Mass gain measurements and X-ray diffraction analysis indicate that 15-20 minutes deposition time is suffi cient to ensure tight coverage of powder surface by nickel layer. The coating effectively inhibits the oxidation process of basic alloying elements forming the ferromagnetic phase. Keywords: nanocrystalline powder, Nd-Fe-B alloy oxidation, powder particles encapsulation ochro[...]

Wpływ enkapsulacji cząstek proszków Nd-M-B powłokami Ni-P na szybkość korozji atmosferycznej magnesów wiązanych


  Przeprowadzono badania nad wpływem enkapsulacji cząstek proszku MQP-B (Nd12Fe77Co5B6) powłokami Ni-P na korozyjne zachowanie w atmosferze mgły solnej magnesów wiązanych żywicą epoksydową. Powłoki Ni-P na cząstkach proszku wytwarzano bezprądowo w wodnym roztworze soli Ni(II) i podfosforynu sodu. Dowiedziono, że wytworzenie warstwy Ni-P na powierzchni cząstek proszku przed procesem spajania korzystnie wpływa na szybkość korozji atmosferycznej magnesów wiązanych. Słowa kluczowe: magnesy neodymowe, enkapsulacja cząstek proszku, korozja magnesów wiązanych, powłoki Ni-P The effect of Nd-M-B powder particles encapsulation with Ni-P coating on stmospheric corrosion rate of bonded magnets Investigations under effect of MQP-B (Nd12Fe77Co5B6) powder particles encapsulation with Ni-P layer on corrosion behaviour of epoxy-bonded magnets in salt spray atmosphere have been carried out. The layers of Ni-P were prepared by electroless plating in aqueous solution of Ni(II) and sodium hypophosphite. It was established that powder particles encapsulation with Ni-P layer before consolidation has its benefi cial effect on atmospheric corrosion rate of bonded magnets. Keywords: neodymium magnets, powder particles encapsulation, corrosion of bonded magnets, Ni-P coatings.Magnesy wiązane na bazie proszków magnetycznych zawierających w swoim składzie pierwiastki ziem rzadkich (RE) oraz metale przejściowe (M) są nową generacją magnesów trwałych. Są niezbędnym elementem wielu urządzeń powszechnego użytku, czy też sprzętu komputerowego. Ze względu na ich unikalne właściwości magnetyczne stosowane są również w medycynie, lotnictwie i motoryzacji [1, 2]. Magnetycznie twarde, wiązane magnesy Nd-M-B wytwarzane są z proszków otrzymywanych m.in. metodą szybkiego chłodzenia stopu ze stanu ciekłego, przy czym jednym z głównych czynników wpływających na właściwości użytkowe tego typu materiałów jest rodzaj spoiwa stosowanego podczas konsolidacji proszku [2, 3][...]

Wpływ enkapsulacji cząstek proszku Nd-M-B powłoką Ni-P na szybkość korozji wiązanych magnesów w zakwaszonych roztworach siarczanowych


  W pracy zbadano wpływ enkapsulacji cząstek proszku ze stopu Nd-(Fe,Co)-B powłoką Ni-P na korozyjne zachowanie się magnesów kompozytowych spajanych żywicą epoksydową. Aby ocenić odporność korozyjną tych wiązanych magnesów wykonano pomiary potencjokinetyczne krzywych polaryzacji w zakwaszonych roztworach siarczanowych (pH = 1 i 3). Badania korozyjne wykazały, że pokrycie cząstek proszku warstwą Ni-P przed procesem spajania skutecznie spowalnia szybkość korozji magnesów, o ile środowisko nie jest zbytnio zakwaszone (pH = 1). Słowa kluczowe: magnesy neodymowe, enkapsulacja cząstek proszku, korozja magnesów wiązanych, powłoki Ni-P The effect of encapsulation of Nd-M-B powder particle with Ni-P coating on the corrosion rate of bonded magnets in acidifi ed sulphate solutions The effect of encapsulation of Nd-(Fe,Co)-B powder particles with Ni-P coating on the corrosion behaviour of the fi nal composite magnetic material, consolidated with epoxy-resin, has been examined. To evaluate the corrosion resistance of these bonded magnets, the potentiokinetic polarization measurements in acidifi ed (pH = 1 and 3) sulphate solutions have been carried out. Corrosion tests showed that the coating of powder particles with Ni-P layers before bonding effectively inhibit the corrosion rate of the fi nal magnets, unless the environment is too acidifi ed (pH = 1). Keywords: neodymium magnets, powder particles encapsulation, corrosion of bonded magnets, Ni-P coatings ochrona przed korozja 7/2011 1. Wstęp Dynamiczny rozwój w technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów magnetycznych jest jednym z wielu wyznaczników postępu naukowego na świecie [1]. Duże zainteresowanie magnetycznie twardymi materiałami na bazie pierwiastków ziem rzadkich (RE) i metali przejściowych (M), takich jak magnesy wysokoneodymowe, spowodowane jest coraz to większym zapotrzebowaniem na magnesy o zwiększonej odporności na działanie czynników chemicznych, między innymi prze[...]

The effect of Nd-(Fe,Co)-B powder biencapsluation with Cu/epoxy resin coating on the corrosion behavior in sulphate solution of bonded magnets


  In this paper the investigation under the effect of Nd-(Fe,Co)-B powder biencapsulation with Cu/epoxy resin coating on the bonded magnets corrosion behavior in acidifi ed (pH = 1 and 3) sulphate solutions was carried out. The subject of this study was bonded magnetic material based on Nd12Fe77Co5B6 powder. The Authors have presented proposition of the preliminary chemical treatment of powder particles by etching their surface in oxalic acid solution and covering with protective bilayer. It has been found that the using of complex method of oxides removing and powder particles biencapsulation with Cu/epoxy resin coating before consolidation benefi - cially affect on the corrosion properties of magnetic composite. Keywords: bonded magnets, corrosion resistance, biencapsulation, Cu coating, sulphate solution Wpływ bienkapsulacji proszku Nd-(Fe,Co)-B powłokami Cu/żywica epoksydowa na korozyjne zachowanie magnesów wiązanych w środowisku siarczanowym Przeprowadzano badania nad wpływem bienkapsulacji cząstek proszku Nd-(Fe,Co)-B, powłoką typu Cu/żywica epoksydowa na korozyjne zachowanie magnesów wiązanych w zakwaszonych (pH = 1 i 3) środowiskach siarczanowych. Przedmiotem badań były wiązane materiały magnetyczne na bazie proszku Nd12Co5Fe77B6. Autorzy przedstawili propozycję wstępnej obróbki chemicznej cząstek proszku, poprzez wytrawienie ich powierzchni w roztworze kwasu szczawiowego oraz pokrycie podwójną warstwą ochronną. Zauważono, że zastosowanie kompleksowej metody usuwania tlenków i bienkapsulacji cząstek proszku powłokami Cu/żywica epoksydowa korzystnie wpływa na odporność korozyjną kompozytu magnetycznego. Słowa kluczowe: magnesy wiązane, odporność na korozje, bienkapsulacja, powłoki miedziowe, roztwór siarczanowy.1. Introduction The unique properties of magnetic Nd2Fe14B intermetallic phase, continuously since the eighties of the twentieth century, provide Nd-Fe-B magnets leading position in the ranking of the best magnetic [...]

 Strona 1  Następna strona »