Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Kacper Wereszko"

WERYFIKACJA DOSTĘPNOŚCI SYGNAŁU GALILEO W WYBRANYCH ŚRODOWISKACH PROPAGACYJNYCH W POLSCE DOI:10.15199/59.2017.6.29


  Galileo to europejski system nawigacji satelitarnej GNSS, odpowiednik amerykańskiego GPS lub rosyjskiego GLONASS. System Galileo jest projektem Komisji Europejskiej, agencji GSA (European GNSS Agency) odpowiedzialnej za udostępnianie serwisów użytkownikom oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) odpowiedzialnej za stronę techniczną uruchamiania satelitów. Prezentowane w referacie pomiary miały na celu weryfikację dostępności sygnałów Galileo w Polsce oraz ich porównanie z innymi systemami GNSS (GPS, GLONASS), w związku z uruchomieniem pierwszych funkcjonalności systemu Galileo w 2016 roku W trakcie realizacji opisywanych pomiarów na orbitach znajdowało się 18 satelitów Galileo, z czego 11 było w pełni operacyjnych, 2 były w trakcie testowania, 4 w fazie uruchamiania a 1 był nieaktywny [7]. Docelowo do roku 2020 na orbitach umieszczonych zostanie 30 satelitów: 24 aktywne oraz 6 zapasowych. Pomiary zostały zrealizowane w 2016 roku w ramach dotacji celowej pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a Instytutem Łączności PIB obejmującej prace badawczo- rozwojowe w zakresie systemów łączności satelitarnej oraz systemu GNSS-Galileo. 2. METODOLOGIA BADAŃ Sygnały radiowe wysyłane przez satelity GNSS wykorzystują technikę rozpraszania widma CDMA i w związku z tym poziom ich mocy przy powierzchni Ziemi może być nawet 100-krotnie niższy od mocy szumu termicznego. Bez odpowiedniego skupienia sygnału w odbiorniku nie jest możliwe wykonanie badań z wykorzystaniem standardowych metod pomiarowych, szczególnie, że parametry techniczne analizatorów widma nie pozwalają na pomiary sygnałów, których poziom jest zbliżony lub mniejszy od szumu termicznego. W związku z powyższym do przeprowadzenia pomiarów niezbędne było posiadanie odbiornika sygnałów GNSS, który wykorzystywał usługę Galileo Open Service (pasmo E1: 1575,42 MHz) [4]. Większość odbiorników GNSS dostępnych na rynku jest z zasady przystosowana do pracy z wieloma systemami nawigacyjny[...]

MODYFIKACJE PROTOKOŁÓW STANDARDU 802.11 DLA UZYSKANIA NOWYCH FUNKCJONALNOŚCI W ŁĄCZU WI-FI DOI:10.15199/59.2015.4.79


  W niniejszym artykule przedstawiono przegląd platform sprzętowych i software'owych umożliwiających dokonywanie modyfikacji w protokołach komunikacji zgodnej ze standardem IEEE 802.11. Jako przykład podano dostosowanie routera Wi-Fi do pracy z tzw. równoległymi Internetami. 1. WSTĘP Rozwój komunikacji bezprzewodowej i rosnące zapotrzebowanie na pojemność łączy oraz zwiększająca się różnorodność jej zastosowań powoduje m.in. poszukiwanie niestandardowych rozwiązań w dziedzinie łączności radiowej, w tym w łączności zgodnej ze standardem IEEE 802.11 [1] będącym podstawą certyfikatów Wi-Fi. Poszukiwanie nowych rozwiązań w komunikacji Wi-Fi może być powodowane m.in. przez:  Budowanie Internetu nowej generacji na potrzeby nowych usług sieciowych, np. telewizji 4K;  Współpraca z Internetem Rzeczy (IoT), co wiąże się z nowymi rozwiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa, adresowania, routingu;  Łączenie różnych technologii radiowych (np. Wi- Fi, bluetooth, ZigBee i inne w paśmie ISM) w celu zwiększenia zasięgu sieci na lądzie, jak również na morzu;  Dążenie do poprawy procedur zarządzania zasobami radiowymi;  Budowa autorskich urządzeń z obsługą Wi-Fi z niestandardowymi funkcjami. 2. WYBÓR SPRZĘTU DO MODYFIKACJI KOMUNIKACJI 802.11 Zmiany w protokole 802.11 mogą być dokonywane na kilku poziomach:  W sterowniku chipsetu Wi-Fi;  W warstwie łącza, np. zmiana wartości bajtu nagłówka MAC 802.11, niestandardowa długość nagłówka;  W warstwie sieciowej np. w procedurach routingu;  W warstwie fizycznej np. zmiana modulacji, a nawet nośnika (np. technologia Li-Fi [2] gdzie medium transmisji jest światło widzialne), zmiana częstotliwości. Poziom, na którym planowane są zmiany, powoduje konieczność wyboru odpowiedniego sprzętu, w którym zmiany takie będą możliwe do wprowadzenia. Projektant ma do dyspozycji następujące platformy sprzętowo - software'owe: a) Komputer PC lub specjalizowane urządzenie do zastosowań si[...]

WERYFIKACJA POMIAROWA ZASIEGÓW SYSTEMÓW KOMÓRKOWYCH UZYSKIWANYCH W WARUNKACH MORSKICH DOI:10.15199/59.2016.6.72


  MEASUREMENT VERIFICATION OF THE CELLULAR SYSTEMS’ RANGES ACHIEVABLE IN THE MARITIME ENVIRONMENT Streszczenie: W pierwszej czesci referatu dokonano teoretycznej analizy zasiegów uzyskiwanych przez systemy UMTS i LTE w warunkach morskich. W tym celu wyznaczono odpowiednie bilanse łacza, a nastepnie wykonano obliczenia z uyciem modeli propagacyjnych. W drugiej czesci referatu podsumowano kampanie pomiarowa zrealizowana na Bałtyku, której celem była weryfikacja zasiegów teoretycznych. Abstract: In the first section of the paper, the theoretical analysis of the LTE and UMTS ranges in maritime condition has been carried out. To do so, the link budgets have been calculated and the ranges have been estimated using the relevant propagation models. In the second part of the article, the authors described a measurement campaign which was organized to verify those theoretical ranges in maritime conditions. Słowa kluczowe: radiokomunikacja morska, system LTE, system UMTS, systemy komórkowe. Keywords: cellular systems, LTE system, maritime radiocommunications, UMTS system. 1. WSTEP Jednym ze sposobów zapewnienia łacznosci na morzu - w tym usług transmisji danych - mo e byc wykorzystanie systemów, których infrastruktura zlokalizowana jest na ladzie, w tym systemów komórkowych. Oczywiscie dotyczy to w szczególnosci statków znajdujacych sie w relatywnie niewielkiej odległosci od brzegu, a zatem kluczowe jest tu oszacowanie zasiegów uzyskiwanych przez takie systemy w warunkach morskich. Powy sza kwestia jest jednym z problemów rozwa- anych w ramach projektu netBaltic1. Wyznaczano tutaj teoretyczne zasiegi uzyskiwane na morzu przez systemy LTE 800 MHz (szerokosci kanału 5 i 10 MHz), LTE 1800 MHz (szerokosci kanału 10, 15 i 20 MHz), UMTS 2100 MHz i UMTS 900 MHz (w obu przypadkach szerokosc kanału 5 MHz). Zadanie to składało sie z dwóch etapów: w pierwszym z nich wyznaczono bilanse łacza 1 Internet na Bałtyku - realizacja wielosys[...]

STANOWISKO DO POMIARÓW JAKOSCIOWYCH ŁACZA RADIOWEGO IEEE 802.11 W WARUNKACH MORSKICH DOI:10.15199/59.2016.6.75


  TEST-BED FOR QUALITY MEASUREMENT OF IEEE 802.11 RADIO LINK IN MARITIME CONDITIONS Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono stanowisko pomiarowe oraz metodyke pomiarów jakosciowych łacza Wi-Fi (standard IEEE 802.11) w warunkach morskich. Zaprezentowano równie wyniki pomiarów przeprowadzonych na obszarze Zatoki Gdanskiej we wrzesniu 2015 roku. Abstract: The following paper introduces a test-bed and a methodology for the quality measurements of the Wi-Fi link (compliant with the IEEE 802.11 standard) in the maritime conditions. In the second part of the article, the authors discuss the results of the measurements conducted in the Bay of Gdansk in September 2015. Słowa kluczowe: IEEE 802.11, pomiary radiowe, pomiary sygnału na morzu, Wi-Fi Keywords: IEEE 802.11, measurements in the maritime conditions, radio signal measurement, Wi-Fi 1. WSTEP Coraz trudniejsze warunki nawigacyjne (na które składaja sie sie m.in. rosnace gabaryty statków, zmniejszanie liczebnosci załóg, mnogosc systemów nawigacyjnych i systemów bezpieczenstwa) powoduja, e brana morska szuka metod poprawy bezpieczenstwa na morzu oraz zwiekszenia wydajnosci operacji morskich. Due nadzieje wiazane sa z tzw. e-nawigacja, o której wzmianki w oficjalnych dokumentach pojawiaja sie od roku 2005, kiedy to rozpoczeto nad nia prace w ramach Komitetu Bezpieczenstwa na Morzu (MSC) działajacego w ramach IMO (International Maritime Organization). Warunkiem niezbednym rozwoju e-nawigacji jest zapewnienie łacznosci na jak najwiekszym obszarze akwenów morskich. Łacznosc niezbedna jest do szybkiego przekazywania aktualnych informacji nawigacyjnych, pogodowych, ostrzegawczych i innych. Wymagane jest zapewnienie łacznosci w relacjach statek-lad, ladstatek oraz statek-statek. Próbe zbudowania takiego systemu podjeto w projekcie Internet na Bałtyku1 [1]. 1 Projekt pt. "Internet na Bałtyku - realizacja wielosystemowej, samoorganizujacej sie szerokopasmowej sieci tele[...]

EMPIRYCZNA KOREKTA MODELU ITU-R P.1546-5 W OPARCIU O DANE POMIAROWE Z OBSZARU ZATOKI GDAŃSKIEJ DLA SYSTEMÓW TETRA ORAZ VHF DOI:10.15199/59.2016.6.93


  EMPIRICAL CORRECTION OF THE ITU-R P.1546-5 ON THE BASIS OF MEASUREMENT DATA OBTAINED IN THE BAY OF GDANSK FOR TETRA AND VHF SYSTEMS Streszczenie: W referacie przedstawiono analizę wyników pomiarów zasięgowych stacji bazowych TETRA oraz VHF wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej oraz porównanie ich zgodności z wynikami planowania radiowego przeprowadzonego w oparciu o model propagacyjny ITU-R P.1546- 5. Autorzy zdefiniowali korektę dla modelu ITU-R P. 1546- 5 dla analizowanych przypadków oraz przedstawili sposób jej wyznaczenia. Abstract: In the article, the analysis of TETRA and VHF systems’ range measurements results along the coastal line of the Bay of Gdansk has been carried out. Additionally, those data have been compared with the results of the radio planning performed using the ITU-R P.1546-5 propagation model. The authors defined the model’s correction factor for the analyzed scenarios and explained how it was obtained. Słowa kluczowe: planowanie radiowe, pomiary propagacyjne, korekta modeli propagacyjnych. Keywords: radio planning, propagation measurements, correction of the propagation models. 1. WSTĘP Jednym z zadań realizowanych przez Instytut Łączności w ramach projektu M-ISZCZ1 było przeprowadzenie walidacji modelu propagacyjnego ITU-R P.1546-5 w różnych warunkach środowiskowych. W tym celu zespoły pomiarowe wykonywały pomiary rozkładu natężenia pola elektrycznego sygnałów radiowych systemów VHF w paśmie 148-174 MHz oraz TETRA w paśmie 380-400 MHz. Pracownicy Zakładu Systemów i Sieci Bezprzewodowych Instytutu Łączności w Gdańsku brali udział w kampanii pomiarowej wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej, której celem była walidacja wspomnianego modelu propagacyjnego dla tras morskich i mieszanych. Kampania została przeprowadzona w dniach 16-18 czerwca 2015 i obejmowała pomiary stacjonarne oraz mobilne rozkładu natężenia pola elek- 1 Projekt pt. "Informatyczny system zarządzania zasobami częstot[...]

Metody oceny jakości łączy bezprzewodowych wykorzystywanych w systemie netBaltic DOI:10.15199/59.2018.2-3.2


  Jednym z głównych zadań w projekcie netBaltic [13] jest budowa heterogenicznej sieci teleinformatycznej na morzu, która w sposób automatyczny będzie analizowała stan dostępnych łączy bezprzewodowych oraz dokonywała wyboru tego łącza, które w danej chwili będzie najbardziej korzystne z punktu widzenia aktualnych warunków w kanale radiowym. W tym celu opracowano mechanizm oceny jakości łączy międzywęzłowych dla urządzeń znajdujących się w różnych strefach zasięgu systemu. Mechanizm ten umożliwi wybór optymalnego pod względem jakości łącza bezprzewodowego dla danej usługi. Ocena przydatności różnego rodzaju łączy bezprzewodowych będzie odbywała się na podstawie porównania wartości parametru LQI (Link Quality Indicator), wyznaczanej dla każdego z systemów dostępnych w danym miejscu i czasie. Zastosowanie tego samego kryterium do oceny jakości różnych systemów umożliwi bezpośredni sposób porównania jakości oferowanych przez nie usług bezprzewodowej transmisji danych. Opisana w artykule koncepcja mechanizmu oceny jakości łączy powstała w wyniku analizy danych zgromadzonych podczas kampanii pomiarowych realizowanych w ramach projektu na wodach Morza Bałtyckiego [7, 9] oraz badań i testów prowadzonych w środowisku laboratoryjnym [8, 10]. Przedstawiono definicję parametru LQI oraz sposób jego wyznaczania dla sieci 3G i LTE w strefie A systemu netBaltic [11, 12], w której statki komunikują się z wykorzystaniem lądowej infrastruktury operatorów komórkowych oraz dla sieci WiFi w strefach B i C, gdzie statki nie mają bezpośredniej łączności z brzegiem i jedynym mechanizmem komunikacji jest łączność statek-statek. Metoda oceny jakości łączy WiFi może być również wykorzystana do oceny jakości nadbrzeżnej (np. portowej) infrastruktury sieci dostępowych do łączności w relacji ląd-statek w strefie A. W dalszej części artykułu przedstawiono poglądową koncepcję budowy węzła systemu netBaltic z uwzględnieniem mechanizmu oceny jakości łączy. De[...]

Badania przydatności i zakresu stosowalności wybranych technik łączności bezprzewodowej w środowisku morskim DOI:10.15199/59.2016.12.2


  Omówiono metodologię i przedstawiono wybrane wyniki pomiarów zasięgów i parametrów jakościowych systemów komórkowych (UMTS, LTE), sieci WiFi oraz systemu WiMAX uzyskiwanych w warunkach morskich. Pomiary te wykonano na Bałtyku w ramach Zadania 1 projektu netBaltic. Służyły one ocenie przydatności wybranych technologii bezprzewodowych w kontekście transmisji danych na morzu. Słowa kluczowe: e-nawigacja, radiokomunikacja morska, LTE, UMTS, WiFi, WiMAX Jednym z podstawowych celów projektu netBaltic jest opracowanie koncepcji i zbudowanie wielosystemowej, samoorganizującej się szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na morzu. Dzięki niej będzie możliwe zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi - w szczególności przez wsparcie dla usług tzw. e-nawigacji [1]. Zakłada się, iż sieć ta zapewni wymianę danych w relacji statek-statek oraz w relacji statek-ląd zarówno w przypadku, gdy dana jednostka pływająca znajdzie się bezpośrednio w zasięgu łączności radiowej z infrastrukturą nabrzeża (strefa A), w sytuacji, gdy statek ma łączność z brzegiem wyłącznie za pośrednictwem innego statku (strefa B), jak też gdy znajduje się poza zasięgiem sieci i jedyną opcją jest transmisja buforowana (strefa C). Jest oczywiste, iż budowana w ramach projektu sieć teleinformatyczna będzie oparta w dużej mierze na istniejących i powszechnie dostępnych standardach bezprzewodowej transmisji danych, w tym sieci komórkowych trzeciej generacji i wyższych, sieci WiFi czy WiMAX. Należy jednak podkreślić, iż wiele z tych rozwiązań jest optymalizowanych pod kątem użytkowników lądowych. Stąd zasadniczym problemem badawczym staje się tu ocena przydatności każdej z rozważanych technologii w bardzo specyficznych warunkach morskich. Chodzi tu w szczególności o określenie zakresu ich stosowalności oraz parametrów jakościowych (np. szybkości transmisji, opóźnienia) możliwych do uzyskania na morzu, tak aby w dalszej kolejności móc wskazać technolo- 1304 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJN[...]

METODY OCENY JAKOŚCI ŁĄCZA WIFI NA POTRZEBY SIECI ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ NA MORZU DOI:10.15199/59.2017.6.18


  Jednym z głównych zadań projektu netBaltic1 jest budowa heterogenicznej sieci teleinformatycznej na morzu, która będzie w stanie w sposób automatyczny i przezroczysty dla użytkownika analizować stan dostępnych łączy bezprzewodowych i dokonywać przełączenia na to łącze, które w danej chwili będzie najbardziej korzystne z punktu widzenia aktualnych warunków w kanale radiowym, czy też wymagań użytkownika. Jest oczywiste, że w celu zbudowania takiej sieci niezbędna jest ocena możliwości (zasięgi/przepływności) poszczególnych systemów bezprzewodowych w specyficznych warunkach morskich, a także opracowanie sposobu oceny jakości danego mechanizmu transmisji, która to ocena wpływałaby bezpośrednio na wynik działania algorytmu decydującego o wyborze łącza. W roku 2016 podczas konferencji KKRRiT w Krakowie zaprezentowano referat, w którym omówiono wyniki pomiarów zasięgowo/jakościowych systemów komórkowych na morzu [1]; pomiary te dotyczyły tzw. strefy A projektu netBaltic, w której statki komunikują się z wykorzystaniem infrastruktury lądowej. Obecnie - 1 Internet na Bałtyku - realizacja wielosystemowej, samoorganizującej się szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na morzu dla zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi poprzez rozwój usług e-nawigacji (netBaltic), projekt współfinansowany ze środków NCBiR, umowa PBS3/A3/20/2015 z 29 maja 2015 r. Czas realizacji projektu: kwiecień 2015 - marzec 2018. w pierwszej części referatu - przedstawimy wyniki analogicznych pomiarów dla strefy B, w której statki nie mają łączności z brzegiem i jedynym mechanizmem komunikacji jest łączność statek-statek. Pomiary te dotyczyły sieci WiFi, jako istotnego mechanizmu takiej łączności. W drugiej części referatu scharakteryzujemy prace związane z dobraniem uniwersalnej miary jakości sieci WiFi na morzu, która pozwoli na ocenę jakości i stabilności tego łącza w warunkach morskich. 2. POMIARY ZASIĘGOWO/JAKOŚCIOWE SYSTEMÓW WIFI NA MORZU Pomiary sieci WiFi[...]

 Strona 1