Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Sebastian Czernik"

O spoinowaniu okładzin raz jeszcze

Czytaj za darmo! »

Rynek zapraw do spoinowania stale się zmienia, w odpowiedzi na nowe oczekiwania inwestorów, wykonawców i projektantów wnętrz. Dostosowuje się też do aktualnych trendów we wzornictwie płytek ceramicznych. Zmieniają się zarówno parametry techniczne oraz trwałość spoin, jak i walory estetyczne. Coraz ciekawsze są kolory i możliwe do uzyskania efekty dekoracyjne. Przeznaczenie zapraw do spoinowania Zaprawa do spoinowania pełni bardzo ważne funkcje: o kompensuje naprężenia powstające w okładzinie ceramicznej lub kamiennej pod wpływem zmian temperatury i wilgotności otoczenia i powodujące liniowe zmiany wymiarów poszczególnych płytek. Zastosowanie spoin o odpowiedniej szerokości jest szczególnie istotne na powierzchniach narażonych na duże, dobowe amplitudy temperatury, np. na tarasach, balkonach czy w przypadku okładziny ułożonej na ogrzewaniu podłogowym; o wpływa na estetykę okładziny. Dobierając kolor spoiny zbliżony do koloru płytek zaciera się podziały między nimi, a jednocześnie podkreśla walory dekoracyjne. Równie ciekawy, choć całkowicie odmienny, efekt da podkreślenie siatki podziału okładziny przez zastosowanie spoiny kolorystycznie kontrastującej z płytkami. W zależności od formatu płytek można wówczas optycznie zmniejszyć lub zwiększyć pomieszczenie. Zaprawy do spoinowania klasyfikowane są w Polsce wg PN-EN 13888:2009 Zaprawy do spoinowania płytek - Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. Norma ta stanowi nowelizację poprzedniej z 2004 r. i została wdrożona do zbioru polskich norm od 1 czerwca 2009 r., wprowadzając w stosunku do swojej poprzedniczki odporności na ścierania. Obecnie, wg nowej normy stosuje się oznaczenie literowe A, które zastąpią przewidziane w poprzedniej normie oznaczenie Ar. Zmiana ta ma jedynie charakter porządkowy - wymaganie techniczne opisane tym parametrem nie uległo zmianie Norma ta nie jest zharmonizowana, co oznacza, że nie daje możliwoś[...]

System Atlas ROKER G uniwersalne rozwiązanie do ocieplania stropów


  Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami stropy muszą spełniać określone wymagania techniczne i użytkowe. Zagadnienie to reguluje m.in. RozporządzenieMinistra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).Wrozporządzeniu tym opisane są wymagania dotyczące poszczególnych pomieszczeń i elementów budynku. W przypadku ocieplania stropów, poza kwestiami konstrukcyjnymi, należy uwzględnić trzy aspekty: izolacyjność cieplną, izolacyjność akustyczną oraz ochronę przeciwpożarową. Dobrym rozwiązaniem materiałowo-technologicznym przeznaczonym do ocieplania stropów jest system Atlas ROKER G. Izolacyjność cieplna stropów Wartości współczynnika przenikania ciepła U stropów i stropodachów, obliczonego zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, niemogą byćwiększe niż wartości U (max) [W/(m2K)] opisanego w tabelach 1 i 2. Rozporządzenie dopuszcza dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych większe wartości współczynnika U niż U(max), w przypadkach gdy taka sytuacja uzasadniona jest rachunkiem ekonomicznym danej inwestycji, zależnymod kosztów budowy i późniejszej eksploatacji budynku. Izolacyjność akustyczna stropów Wymagania akustyczne dla stropów (tabela 3) znajdują się w Dziale IX Ochrona przed hałasem i drganiami, przywołanego rozporządzenia. Stropy w pomieszczeniach technicznych i garażach zlokalizowanewbudynkachmieszkalnychwielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego powinny mieć konstrukcję uniemożliwiającą przenikanie z tych pomieszczeń hałasóworaz drgań do pomieszczeń wymagających ochrony. Normą, która określa wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, jest PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna prz[...]

Ocena środowiskowa systemu ociepleń Atlas ETICS metodą LCA zgodnie z PN-EN 15804:2012 DOI:10.15199/33.2015.01.08


  Kierunki rozwoju wyznaczone przez Unię Europejską m.in. w pakiecie ustaw klimatycznych z2010r.EUROPA2020.Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu zakładająminimalizowanienegatywnego wpływu działalności człowieka na środowiskonaturalne. Budownictwo,uznawane za jeden z najbardziej energochłonnych sektorówgospodarkinależydonajważniejszychobszarówdorealizacjiwspomnianych celów. Firma Atlas, będąca jednym z największych krajowych producentów nowoczesnychmateriałówbudowlanych, bardzo aktywnie uczestniczywewszystkich aspektach związanych z wdrażaniemi realizacją zasad zrównoważonego rozwoju. Produkcja materiałów budowlanych nieuchronniewiąże się zwpływemna środowisko, ponieważ wymaga korzystania z zasobów naturalnych i energii, a także powoduje emisję zanieczyszczeń oraz generuje odpady. Ograniczenie wpływu procesów technologicznych związanych z wytwarzaniem materiałówbudowlanych jest zatemjednym z niezbędnych elementów do zmniejszenia oddziaływania na środowisko całych budynków. Aby tego dokonać, trzeba dokładnie określićwielkość tych oddziaływań. Jednym z najnowszych sposobów jest ocena wyrobówbudowlanychmetodą analizy cyklu życia LCA(Life CycleAssessment). FirmaAtlas jako jedna z pierwszych polskich firm zdecydowała się na oszacowanie oddziaływań środowiskowych metodą LCA oraz na wydanie deklaracji środowiskowej III typu [1].Anali[...]

System ociepleń Atlas ETICS w świetle wymagań podstawowych DOI:


  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za wyrób budowlany rozumiany także jako zestaw wyrobów, uznaje się każde rozwiązanie materiałowo-techniczne wyprodukowane i wprowadzone do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości mają wpływ na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do wymagań podstawowych. Wyrobem budowlanym objętym przytoczoną definicją, będącym jednocześnie przykładem zestawu wyrobów, jest złożony system izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków Atlas ETICS.zawiera- System ociepleń Atlas ETICS w świetle wymagań podstawowych Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za wyrób budowlany rozumiany także jako zestaw wyrobów, uznaje się każde rozwiązanie materiałowo-techniczne wyprodukowane i wprowadzone do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości mają wpływ na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do wymagań podstawowych. Wyrobem budowlanym objętym[...]

Zastosowanie produktów konserwatorskich ATLAS ZŁOTY WIEK podczas rewitalizacji obiektów zabytkowych DOI:


  Pałac Biedermanna znajduje się w Łodzi, na terenie dawnego zespołu fabryczno-rezydencjonalnego Roberta Biedermanna, jednego z bardziej znanych łódzkich fabrykantów z przełomu XIX i XX w. Z kompleksu dawnych zabudowań pozostał obecnie tylko budynek mieszkalny, wybudowany ok. 1878 r. w stylu nawiązującym do włoskiego renesansu, z charakterystycznym, bardzo bogatym boniowaniem elewacji. Początkowo był on jednopiętrowy, ale na początku XX w. dobudowano drugą kondygnację, bardzo wiernie nawiązującą do pierwotnej części obiektu. Na przestrzeni lat[...]

System ATLAS ROKER G - uniwersalne rozwiązanie do ocieplania stropów DOI:


  Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami stropy jako elementy obiektów budowlanych muszą spełniać określone wymagania techniczne i użytkowe. Reguluje tom.in. RozporządzenieMinistra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Poza aspektami typowo konstrukcyjnymi, projektant musi uwzględnić zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz izolacyjności akustycznej i cieplnej stropów. Aktualne wydanie wspomnianego rozporządzenia zakłada m.in. stopniowe zaostrzanie wymagań izolacyjności cieplnej poszczególnych przegród budowlanych, w tym stropów. Zmiany wymagań zostały rozpisane na trzy okresy przejściowe, począwszy od 2015 r. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe graniczne wartości współczynnika[...]

Odporność materiałów elewacyjnych Atlas na porastanie glonami DOI:


  Elewacja budynku ocieplonegometodą ETICS podczas eksploatacji narażona jest na działanie wielu czynników o charakterze destrukcyjnym. Intensywność tych procesów jest wypadkową wielu zmiennych związanych m.in. z usytuowaniem obiektu, jakością prac budowlanych, jakością zastosowanych materiałów czy sposobem konserwacji. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie dotyczące użytkowania systemów ociepleń w Polsce dowodzi, że jednymz bardzoważnych problemów, szczególnie istotnychwprzypadku trwałości ocieplonych elewacji jest zagrożenie powstaniem i rozwojem skażeń biologicznych na powierzchni tynków elewacyjnych. In- Odporność materiałów elewacyjnych Atlas na porastanie gl[...]

Deklaracja środowiskowa III typu dla systemu ociepleń ATLAS ETICS


  Jednym z bardzo ważnych wyzwań zrównoważonego rozwoju jest innowacyjne podejście do wyrobów budowlanych i sposobu myślenia o nich, uwzględniające jednocześnie trzy aspekty - ekonomiczny, środowiskowy i społeczny. Przejrzystość w odniesieniu do tych kwestii staje się kluczowymelementemrelacji producent-konsument oraz decyzji inwestycyjnych i biznesowych. Firma Atlas, lider na polskim rynku chemii budowlanej, od lat wprowadza w tym zakresie nowe standardy.Wdrożyła i ma certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania składający się z trzech podsystemów: zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania środowiskowego (ISO 14001) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BS OHSAS 18001).W2013 r. po raz pierwszy został opublikowany Raport odpowiedzialności społecznej Atlas - raport roczny 2012 [1], będący jednocześnie raportem otwarcia, który podsumował bieżącą działalność spółki oraz nakreślił kierunki dalszych innowacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Przygotowano go zgodnie z wymaganiami międzynarodowego standardu raportowania pozafinansowego Global Reporting Initiative (wersja 3.1) oraz zweryfikowano przez niezależnych audytorów, uzyskując poziom B+. Kolejnymetapemjest kontynuowanie działańmających na celu zmniejszenie oddziaływania na środowisko zarówno stosowanych technologii, jak i produkowanych wyrobów chemii budowlanej.Atlas, jako jeden z pierwszych polskich producentów chemii budowlanej, przeprowadził dla wybranej grupy produktów analizę oddziaływań środowiskowych i upublicznił jej wyniki w postaci deklaracji środowiskowych III typu (EPD - Environmental Product Declaration [2]). Opracowanie deklaracji III typu możliwe jest na podstawie oceny cyklu życia wyrobu (LCA- Life Cycle Assessment). Metodyka przeprowadzenia takiej oceny została opisana w PN-EN 15804 [3], PN-EN ISO 14025 [4] i PN-EN ISO 14040 [5]. LCA służy do badania aspektów środowiskowych i potencjalnych wpływów na środowisko w cał[...]

Gładzie na bazie spoiwa gipsowego DOI:10.15199/33.2016.10.04


  Przez gładź należy rozumieć cienką warstwę wykończeniową nanoszoną na istniejącą wyprawę tynkarską lub okładzinę z płyt gipsowo-kartonowych, w celu uzyskania bardziej równej i gładkiej powierzchni. Do wykonania gładzi mogą być stosowane różne materiały budowlane na bazie spoiwmineralnych (gipsu, anhydrytu, wapna, białego lub szarego cementu) oraz spoiw polimerowych. W artykule przedstawiono krótką charakterystykę gładzi na bazie spoiw gipsowych, w kontekście istniejącej nomenklatury normowej oraz praktyki rynkowej.Wyroby gipsowe przeznaczone do stosowania podczas prac wykończeniowych w budownictwie są produkowane i klasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 13279:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1. Definicje i wymagania [1]. Przewiduje ona dwie główne klasyfikacje wyrobów gipsowych: ● tynki gipsowe; ● tynki i zaprawy gipsowe specjalnego przeznaczenia. W każdej z tych grup jest jeszcze dodatkowy podział na 7 podgrup, zgodnie z tabelą 1. Norma [1] nie przewiduje określenia gładź gipsowa, chociaż podczas wdrażania EN 13279-1:2008 do zbioru Polskich Normbyła propozycja, aby takie określenie wprowadzić w odniesieniu do produktów oznaczonych jako C7 [2]. Ostatecznie jednak został ustalony podział zapisany w aktualnej normie [1]. Producenci suchych mieszanek budowlanych przeznaczonych do wykonywania gładzi, wprowadzając produkty do obrotu, najczęściej klasyfikują je zgodnie z PN-EN 13279-1 jako: ● B2 (tynki na bazie gipsu); ● C6(tynkigipsowecienkowarstwowe); ● B1 (tynki gipsowe); χ[...]

Złożone systemy izolacji cieplnej Atlas

Czytaj za darmo! »

Systemy izolacji cieplnej oferowane przez firmę Atlas to najbardziej popularne rozwiązania tego typu na polskim rynku, a Atlas to największy producent systemów izolacji cieplnej w Polsce. Od początku dziewięćdziesiątych lat ubiegłego stulecia oferuje kilka wzajemnie uzupełniających się systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Złożone systemy izolacji cieplnej Atlas opisane są w pi[...]

 Strona 1  Następna strona »