Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ KWATER"

Monitorowanie stężenia w reaktorze z ciągłym mieszaniem na podstawie pomiaru temperatury przy użyciu algorytmu o zmiennym wzmocnieniu DOI:10.15199/13.2018.10.8


  Reaktor z ciągłym mieszaniem (ang. Continuous Stirred -Tank Reactor - CSTR) jest bardzo powszechnym procesem stosowanym w prawie wszystkich branżach chemicznych. Istnieje wiele różnych rodzajów CSTR-ów, które mogą być używane zgodnie z potrzebami procesów technologicznych [1, 2] Ponieważ reaktory chemiczne są wykorzystywane do wytwarzania specyficznych i wartościowych produktów, stężenie produktów powinno być regulowane na określonym poziomie. Zmiana stężeń wlotowych, może zmieniać stężenie produktu. Tak więc, w celu regulacji stężenia produktu, należy zmierzyć stężenia wlotowe i stężenie produktu. Jednak pomiar stężenia stanowi problemy ze względu na wysoki koszt i opóźnienia czasowe. W celu uniknięcia tych niedogodności zaproponowano oszacowanie stężenia produktu na podstawie pomiaru temperatury w reaktorze. Niniejszy artykuł dotyczy monitorowania niemierzonego sygnału, którym jest stężenie produktu na podstawie łatwych, ciągłych i wykonywanych na bieżąco pomiarów temperatury adiabatycznego nieizotermicznego reaktora CSTR. Adiabatyczny nieizotermiczny CSTR Reaktor z ciągłym mieszaniem jest często spotykanym przypadkiem procesu stosowanego w przemyśle chemicznym. Jest to wysoce nieliniowy obiekt dlatego, model najczęściej jest linearyzowany dla potrzeb sterowania. W reaktorach CSTR zachodzi reakcja egzotermiczna, która przekształca reagent w produkt i energię. Energia powsta- Rys. 1. Adiabatyczny nieizotermiczny CSTR Fig. 1. Adiabatic non-isothermal CSTR 32 ElEktronika 10/2018 jąca w wyniku reakcji podnosi temperaturę w reaktorze. Stężenie i objętość cieczy w reaktorze utrzymywane są w stałej wartości, zależnie od potrzeb (zob. rys. 1). Interesującym zadaniem może być monitorowanie temperatury i stężenia produktu jedyni[...]

Estymacja stanu filtrem z adaptacyjnym mechanizmem doboru

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono adaptacyjny dobór współczynnika wzmocnienia filtru na podstawie bieżących pomiarów. Przeprowadzone badania symulacyjne zrealizowano dla zanieczyszczonej biochemicznie rzeki opisanej modelem matematycznym w postaci równań różniczkowych zwyczajnych. Zamieszczono rezultaty eksperymentów numerycznych uwzględniających różne wartości parametrów w algorytmie adaptacyjnym. Abstract. This paper presents an adaptive adjust the gain of the filter coefficient based on current measurements. The study was carried out for the simulation of polluted rivers biochemically described mathematical model in the form of ordinary differential equations. Included the results of numerical experiments taking into account the different values of parameters in the algorithm adaptive. (Adaptive mechanism to the adjust of the gain filter coefficient in state estimation process). Słowa kluczowe: równania różniczkowe, adaptacyjny współczynnik wzmocnienia, estymator, algorytm, Keywords: differential equations, adaptive adjust filter coefficient, estimator, algorithm Wstęp Jednym z aktualnych problemów w układach sterujących jest zagadnienie estymacji polegające na odtworzeniu użytecznego sygnału na podstawie innego sygnału obarczonego niepożądanym zakłóceniem. Zastosowanie klasycznej filtracji do eliminacji zakłóceń może spowodować usunięcie części sygnału użytkowego, dlatego stosuje się filtry optymalne. Do takich filtrów należy filtr Kalmana rekurencyjnie wyznaczający minimalnowariancyjną estymatę wektora stanu modelu liniowego układu dynamicznego na podstawie pomiarów wyjścia tego obiektu. Do rozważań przyjmuje się założenie, że zarówno pomiar, jak i opis obiektu jest obarczony błędem o rozkładzie gaussowskim. Taki przypadek rozważań dotyczy zagadnień estymacji dla układów stochastycznych. Głównym przedmiotem rozważań w filtrze Kalmana jest równanie różniczkowe estymaty stanu, w którym występuje współczynnik wzmocnienia zależny od macie[...]

Obliczanie pól sprzężonych w materiale ferromagnetycznym

Czytaj za darmo! »

W artykule zaproponowano koncepcję obliczeń, pozwalających na badanie wzajemnego oddziaływania pola elektromagnetycznego oraz pola temperaturowego w środowisku magnetoprzewodu o właściwościach izotropowych. Bazując na idei interdyscyplinarnego modelowania matematycznego wykorzystano równania Maxwella oraz równania termodynamiki. Zaproponowano model matematyczny obiektu w postaci cienkiego pierścienia, skupiającego i zamykającego zmienny strumień magnetyczny. Rozwiązano numerycznie stan nieustalony oraz dokonano odpowiednich symulacji komputerowych. Abstract. The article proposes the concept of computations, that allow to examine interaction between the electromagnetic field and the temperature field in an isotropic ferromagnetic environment. Based on the idea of interdisciplinary mathematical modeling Maxwell's equations and the equations of thermodynamics were used. Mathematical model object in the form of a thin ring, gathering and alternating magnetic flux was considered. The transient processes were numerically solved and the suitable computer simulations were carried out. (Calculations of conjugated fields in the ferromagnetic medium). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, przewodnictwo cieplne, równanie konwekcji, metody numeryczne, pole temperaturowe. Keywords: electromagnetic field, heat conduction, convection equation, numerical methods, temperature field Wstęp Przenikanie zmiennego w czasie strumienia magnetycznego do materiału ferromagnetyka powoduje zjawisko powstawania prądów wirowych, co wiąże się ze stratami mocy oraz nagrzewaniem się metalu. Wzrost temperatury skutkuje zmianami właściwości elektromagnetycznych, a to z kolei powoduje zmiany w rozkładzie pola elektromagnetycznego. Można zatem rozważać pewnego rodzaju sprzężenie pomiędzy zjawiskami elektromagnetycznymi oraz cieplnymi w materiale ferromagnetycznym. Skutki tego wzajemnego oddziaływania można zobrazować między innymi za pomocą odpowiednich rozkładów prz[...]

Idea rozszerzonego filtru Kalmana wspomaganego sztuczną siecią neuronową

Czytaj za darmo! »

Modele zanieczyszczeń organicznych w rzece przedstawiane są - w zależności od różnego stopnia złożoności - zarówno w postaci równań różniczkowych zwyczajnych, jak i równań różniczkowych cząstkowych. Problematyka czystości wody w rzekach ciągle jest aktualna i jak dotychczas brak jest opracowań zapewniających utrzymanie wymaganych warunków ekologicznych. Pomimo wzrostu poziomu technologiczneg[...]

Neuronowy system diagnostyczny dla układów prostowniczych

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano uniwersalny bezinwazyjny system diagnozowania różnych stanów pracy układów prostowniczych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych. Zaproponowana koncepcja wykorzystuje modele matematyczne badanych obiektów i umożliwia dostrojenie systemu diagnostycznego do optymalnego funkcjonowania. Zastosowany model matematyczny został opracowany w oparciu o teorię obwodów elektrycznych z wykorzystaniem dwustanowej zmiennej logicznej. Charakteryzuje się on dokładnością, która jest wystarczająca jako analizator stanów w układach diagnostycznych, a uzyskane przebiegi z modelu odzwierciedlają charakter badanego obiektu. Wybór architektury sztucznych sieci neuronowych (BP, LVQ) jako analizatora wiąże się z wyborem metody preprocesingu danych i etapem strojenia systemu. Przełączenie z trybu dostrojenia do pracy on-line opiera się na przekierowaniu strumienia danych na pomiary rzeczywiste. Abstract. The paper presents a universal non-invasive diagnostic system work in different states of rectifier circuits using artificial neural networks. The proposed approach uses mathematical models of object and allows to fine-tune the diagnostic system for optimal functioning. The applied mathematical model was developed based on the theory of electrical circuits using two state of variable boolean. It is characterized by an accuracy that is sufficient as a state analyzer in diagnostic systems, and the course of signals is obtained from the model reflect the nature of the test object. The choice of architecture of artificial neural networks (BP, LVQ) as the analyzer is connected with the choice of methods for preprocessing data and tuning the system. Switching from tune to work on-line is based on redirecting the data stream to the actual measurements. (Neural diagnostic system for power rectifiers). Słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, modelowanie matematyczne, diagnostyka, układy prostownicze. Keywords: artificial neural networks, mathe[...]

 Strona 1