Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Adam Zych"

Prawo przeciwne drogom


  Gdy w 2007 r. UEFA wybrała nasz kraj na wspólgospodarza Euro 2012, zapanowała powszechna niemal radość. I to nie tylko z uwagi na czekające nas emocje sportowe, ale i z bardziej przyziemnych powodów. Liczyliśmy mianowicie, że niejako przy okazji uda nam się nieco nadrobić poważne zapóźnienia rozwojowe czy wręcz cywilizacyjne w zakresie infrastruktury drogowej, i nie tylko.Dziś - pod koniec 2011 r. - okazuje się, że nadzieje te były w dużym stopniu płonne. Jak wynika choćby z doniesień prasowych, wiele kluczowych obiektów drogowych i autostradowych nie zostanie zrealizowanych w terminie i nie bez przesady można tu wręcz mówić o kompromitacji naszego państwa. Nie wydaje się jednak, aby był to powód do jakiejś narodowej histerii. W końcu na Euro świat się nie kończy i trzeba raczej skoncentrować się na ustaleniu przyczyn zaistniałych niepowodzeń, co jest oczywistym warunkiem uniknięcia podobnych błędów w bliższej i dalszej przyszłości. W tym kontekście chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że w różnego rodzaju wypowiedziach i publikacjach na ogół nie dostrzega się negatywnego moim zdaniem wpływu obowiązującego prawa na widoczny gołym okiem w budownictwie drogowym bałagan czy wręcz niedowład. Wprawdzie, jak słusznie zauważają niektórzy publicyści, za ten stan rzeczy w ostatecznym rachunku winni są konkretni ludzie, urzędników najwyższego szczebla nie wyłączając, problem polega jednak na tym, że tak na dobrą sprawę żaden z tych urzędników nie naruszył obowiązujących procedur, co moim zdaniem świadczy o ewidentnych słabościach naszego prawa. A oto dwie konkretne kwestie ilustrujące tę na pewno dyskusyjną tezę WY KLUCZ ENI E WY KONAWCY Oczywistym warunkiem dokonania p[...]

Posiłki profilaktyczne w budownictwie


  Prawo pracy ma ze swej istoty bardzo ogólny charakter, jako że w zamyśle twórców powinno dotyczyć pracodawców i pracowników, bez względu na profil prowadzonej działalności gospodarczej, przynależność branżową przedsiębiorstwa, rodzaj wykonywanej pracy, formę własności itd. Dotyczy to zarówno podstawowego aktu prawnego w tym zakresie, tj. kodeksu pracy, jak i wydanych na jego podstawie aktów wykonawczych. Doświadczenia praktyki gospodarczej wskazują jednak, że te zasadne skądinąd unormowania i przepisy nie zawsze przystają do specyfiki konkretnych przedsiębiorstw, a nawet całych branż. Kwestię tę chciałbym przedstawić na przykładzie posiłków profilaktycznych w budownictwie. Art. 232 k.p. nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych bezpłatnych napojów i posiłków określanych mianem posiłków profilaktycznych. Szczegółowe zasady wydawania tych posiłków określone zostały w rozporządzeniu RM z 28 maja 1996 r. (DzU nr 60, poz. 279). Nie wnikając w szczegóły, można stwierdzić, że podstawowym kryterium stanowiącym podstawę do przyznania pracownikowi prawa do posiłku profilaktycznego jest znaczący wysiłek fizyczny, związany z wykonywaniem określonej pracy. Wysiłek ten mierzony jest w kilokaloriach (kilodżulach), przy czym jego poziom jako podstawa wydania posiłku profilaktycznego jest zróżnicowany w zależności od miejsca pracy (pomieszczenie zamknięte lub otwarte), pory roku (zima traktowana jako okres od 1 listopada do 31 marca), a także płci. Niezależnie od tego posiłki profilaktyczne powinny być obligatoryjnie wydawane w przypadku pracy pod ziemią. Nie negując generalnej zasadności tych uregulowań, uważam je[...]

Walka z opóźnieniami wypłat wynagrodzeń


  Opóźnienia w wypłacaniu wynagrodzeń stanowią jedno z najczęściej występujących naruszeń prawa pracy. Od 2011 r. PIP nasiliła działania zmierzające jeśli nie do wyeliminowania to przynajmniej złagodzenia skali problemu. Kluczową rolę w tym zakresie odgrywa możliwość wydania nakazu płatniczego, zobowiązującego pracodawcę do natychmiastowej wypłaty zaległych wynagrodzeń. Nie bez znaczenia jest również zwiększenie do 30 000 zł maksymalnego wymiaru grzywny nakładanej przez sąd na osoby odpowiedzialne za zaistniałe w tym zakresie (i nie tylko) uchybienia, jak również zwiększenie do 2000 zł mandatu nakładanego przez inspektora pracy. Czy mechanizmy te można uznać za wystarczające w zwalczaniu tej patologii? Moim zdaniem, z różnych powodów, niestety nie. Skala problemu W ciągu roku PIP przeprowadza kontrole u kilkudziesięciu tysięcy pracodawców, co jest liczbą imponującą, ale stanowi to zaledwie kilka procent wszystkich zakładów pracy i w związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że rozmiary opóźnień w wypłacie wynagrodzeń są znacznie większe niżby to wynikało z informacji inspekcji. Kilka lat temu GUS nałożył na podmioty gospodarcze obowiązek podawania w rocznej sprawozdawczości statystycznej m.in. danych obrazujących rozmiary opóźnień w wypłacie wynagrodzeń (Z‑06). Korzystniejsze byłoby zbieranie [...]

Structure and properties of composite layers of nitrided layers with surface zone of manganese phosphate type produced on 32CDV13 steel DOI:10.15199/28.2017.5.5


  Due to its high mechanical properties the 32CDV13 steel (1.8522) is widely used in the industry for the production of highly loaded parts of machines and equipment. The increase in the durability and the reliability of elements is currently achieved by using conventional methods of surface treatments: carburizing processes, burnishing and surface hardening. Hybrid processes constitute an alternative to these solutions, leading to creation of composite layers. They combine two or more techniques during surface treatments, enabling the formation of surface layers with the unique and complementary properties [1÷3]; meaning: high friction wear resistance, high mechanical stress resistance, high fatigue limit, corrosion resistance and also low friction coefficient in designed friction couples. Especially promising are composite layers, which include layers prepared by thermochemical treatments leading to the diffusion surface layers, featuring not only hardness and durability to sustain friction wear, but also by their advantageous residual stress factor, which leads to higher resistance to fatigue cracking [4]. The glow discharge nitriding technology is widely used in the industry as an efficient, ecological and economical method of shaping the characteristics of performance for the part of tools and machines. Economic competitiveness in regards to classic technologies of cementation comes, among other things, from low intake of electric energy, reaction gases, and also from the lower costs of labour-intensive finishing after process; meaning keeping the dimension tolerance of the processed details and controlling the surface roughness levels [5]. The processes of chemical phosphating are used as cheap method of creating layers for temporal protection against corrosion of steel sheets, as adhesion layers for paints and lacquers, and also as separation for friction surfaces; limiting creation of adhesion fastenings and lowering the[...]

Structure and adhesion of nickel-phosphorus coatings plated on the nitrided 1.2343 (WCL) steel DOI:10.15199/28.2017.6.1


  1. INTRODUCTION Modern industry requires use of materials with such properties as, high hardness, fatigue strength, wear and corrosion resistance. Surface engineering, especially recently developed hybrid technologies, which involve the use of two or more surface treatments, allow to meet these requirements. These processes result in manufacturing of composite layers with new, improved and complementary properties when compared to layers produced in separate processes [1]. In this study hybrid method consists of plasma nitriding and electroless nickel plating. Plasma nitriding of steel processes allow producing nitrided layers of specified structure [2, 3], guaranteeing increase in hardness, wear resistance and fatigue strength [1÷5]. Meanwhile, electroless nickel plating, which is widely used in industry, enables the production of coatings characterized by high corrosion resistance. Subsequent heat treatment of the Ni(P) coating leads to its increased hardness and wear resistance [6, 7]. Production of composite layers consisting of nitrided layer and Ni(P) coating requires good adhesion of the coating to the nitrided substrate. In the study, the influence of nitrided layers’ structure (phase composition) and surface topography on adhesion of Ni(P) coating was investigated. The study includes results of tests on surfaces roughness, composite layers microstructure, as well as their hardness and adhesion. 2. EXPERIMENTAL PROCEDURE The material examined in the experiments was 1.2343 (WCL) steel with following chemical composition (mass %): C - 0.32÷0.42%, Cr - 4.5÷5.5%, Mn - 0.2÷0.6%, Si - 0.8÷1.2%, Mo - 1.2÷1.5%, V - 0.3÷0.5%, Fe - balance, hardened and tempered to hardness of 49 HRC. Specimens sized at Ø40×4.3 mm were subjected to glow discharge nitriding in the mixture of N2 and H2 (1:1) at a temperature of 530°C and a pressure of 2.5 hPa for 6 h. Then, part of the samples were grinded on #220 or #800 abrasive pap[...]

 Strona 1