Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Vladimir FIRAGO"

High-temperature three-colour thermal imager DOI:10.15199/48.2015.02.47

Czytaj za darmo! »

The influence of uncertainty of emissivity on the true temperature measurement errors is considered. Expressions for the optimal spectral range of thermal flux registration, that minimize an impact of uncertainty of emissivity, are obtained. Basic operation principles and parameters of high-temperature thermal imager based on 1/3-Inch Wide-VGA CMOS Digital Image Sensor MT9V034C12STC and notebook computer are described. In contrast to thermal imagers of Mikron 9103/9104 and PyroView series, thermal image registration is performed simultaneously in three overlapping regions of near-infrared spectrum. This allows to perform the emissivity evaluation and to reduce the error in determining the temperature that arises from the uncertainty of thermal emissivity coefficient. Streszczenie. W artykule omówiono wpływ niepewności wartości współczynnika promieniowania cieplnego - na błąd pomiaru rzeczywistej temperatury. Sformułowano wzory pozwalające na wybór zakresu widmowego optymalnego do rejestracji strumieni cieplnych, które minimalizują wpływ niepewności -. Opisano podstawowe zasady działania i parametry wysokotemperaturowej kamery termowizyjnej na bazie 1/3-Inch Wide-VGA CMOS Digital Image Sensor MT9V034C12STC i laptopa. W przeciwieństwie do wysokotemperaturowych kamer termowizyjnych serii Mikron 9103/9104 i PyroView rejestracja obrazu termicznego jest przeprowadzana jednocześnie w trzech nakładających się częściach widma bliskiej podczerwieni, co pozwala oszacować  i zmniejszyć błąd wyznaczenia temperatury wynikający z niepewności współczynnika promieniowania cieplnego (Wysokotemperaturowa trójkolorowa kamera termowizyjna). Key words: imaging pyrometers, non-contact high temperature measurements, three-colour thermal imager. Słowa kluczowe: pirometry obrazujące, bezdotykowe pomiary wysokotemperaturowe, trójkolorowa kamera termowizyjna. Introduction To ensure the quality of products made by the mechanical engineering enter[...]

The principles of reducing temperature measurement uncertainty of modern thermal imaging system DOI:10.15199/48.2016.08.32

Czytaj za darmo! »

Abstract. The aim of the present study is to investigate the reasons of temperature measurement uncertainty when using modern thermal imaging systems. The basic requirements for high-temperature thermal imaging technique, that can improve the accuracy of determining the temperature of the heated body, are formulated. Streszczenie. Celem niniejszej pracy jest badanie przyczyn niepewności pomiaru temperatury przy użyciu nowoczesnych systemów termowizyjnych. Sformułowano podstawowe wymagania dotyczące techniki obrazowania termicznego w zakresie wysokich temperatur, spełnienie których poprawi dokładność pomiaru temperatury ogrzewanego ciała. (Zasady zmniejszenia niedokładności pomiaru we współczesnym systemie termowizyjnym) Keywords: non-contact high temperature measurements, three-colour thermal imager, uncertainty of the temperature measurement. Słowa kluczowe: bezdotykowe pomiary wysokotemperaturowe, trójkolorowa kamera termowizyjna, niepewność pomiaru temperatury. Introduction There is the problem of determining the temperature of the heated metals in industrial processes. The most convenient methods are the contactless methods for temperature measurement, which are based on the registration of the thermal radiation from the surface of the heated products [1-3]. The development of microelectronic technologies has made it possible to start serial production of the low-cost thermal imaging techniques [4-6]. Today, many consumers can use thermal imaging equipment for adjustment and control of the high-temperature manufacturing processes. Application of thermal imagers in difficult production conditions is much more effective than pyrometry techniques. Functional capabilities of modern thermal imaging techniques give a false impression of simplicity to her application. Actually often there are difficult conditions of temperature measurement when the thermal emissivity (, T), where T - temperature and  - wavele[...]

Pomiar stężenia CO z wykorzystaniem metod TDLAS w bliskiej podczerwieni.

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane metody TDLAS (m.in. dwupunktową, metody korelacyjne). Zaprezentowano wyniki porównania tych metod na drodze badań symulacyjnych, a także badań laboratoryjnych. Uwzględniono przy tym zmiany warunków środowiska (temperatury i ciśnienia). Badania przeprowadzono na przykładzie wyznaczenia stężenia tlenku węgla z wykorzystaniem linii absorpcyjnych drugiego overtonu. [...]

Oculographic means for human retina functional state integral estimation

Czytaj za darmo! »

The usefulness of electrooculography and videooculography for human retina functional state estimation is discussed. The method of synchronous video- and electrooculagrams recording is proposed and its benefits are underlined. An original algorithm of eye pupil detection is described. Streszczenie. W artykule omówiono przydatność zastosowania elektrookulogafii i wideookulografii do oceny stanu funkcjonalnego siatkówki ludzkiego oka. Przedstawiono metodę synchronicznego rejestrowania wideo- i elektrookulogramów i wykazano jej zalety. Opisano nowo opracowany algorytm lokalizacji i odtwarzania trajektorii ruchów źrenic oraz śledzenia zmian ich średnic. (Techniki okulograficzne do całościowej oceny i stanu funkcjonalnego siatkówki ludzkiego oka). Keywords: electrooculograph(y) (EOG), videooculograph(y) (VOG), techniques for retina functional state estimation. Słowa kluczowe: elektrookulograf(ia) (EOG), wideookulogdraf(ia) (WOG), techniczne środki oceny funkcjonalnego stanu siatkówki. Introduction EOG and electroretinography are widely practiced by ophthalmologists for human retina functional state estimation. EOG is used for registration of the resting biopotential (BP) which is formed between cornea and retina due to biochemical processes in the cells. This potential is an integral characteristic of retina pigment epithelium and photoreceptors functioning and directly depends upon meeting of energetic needs of the retina as one of the most metabolically active organs of human body. The absolute BP value varies with eye ball movement and with retina metabolic mechanism malfunction. Eye movement research is important for diagnosis of a large number of diseases. Movement character deviation from norm is very often one of the first symptoms of blood system malfunction, multiple sclerosis, attention deficit syndrome and schizophrenia. The types of early eye movement disruptions accompanying these diseases are the following: latent period[...]

Determination of the monitor brightness in the investigations of light sensitivity of retina DOI:10.15199/48.2015.06.33

Czytaj za darmo! »

The article describes the principles of a highly sensitive photometer based on modern CCD digital cameras and laptop. The photometer is designed to measure the absolute brightness of the visual objects, which are formed on the screen of the monitor. The examples of the determination of the integrated brightness of R, G, and B pixel elements, of which the image of a visual object is formed for several types of monitors are given. Streszczenie. Artykuł opisuje zasady budowę i zasadę działania bardzo czułego fotometru opracowanego na nowoczesnych wideo kamerach cyfrowych opartych na strukturach CCD i laptopie. Fotometr przeznaczony jest do pomiaru absolutnej jaskrawości obiektów wyświetlanych na ekranie monitora. Dla kilku typów monitorów zostały podane przykłady wyznaczenia zintegrowanej jaskrawości dla wartości R, G i B elementów pikseli, z których formowany jest wizualny obraz obiektu (Wyznaczenie jaskrawości monitorów przy badaniach czułości świetlnej siatkówki). Keywords: measurement of weak light fluxes, digital photometer, CCD video camera Słowa kluczowe: pomiar słabych strumieni świetlnych, fotometr cyfrowy, CCD wideo kamera Introduction When conducting investigations of light and colour contrast sensitivity of the retina [1-2] the brightness of stimuli given to the patient in the CRT screen should be known. Stimuli are usually formed by software, and their brightness is set by forming a full colour image in RGB format. Because the retinal sensitivity is investigated in total darkness, for small values of the brightness of monitor pixels it is appropriate to use the modern digital cameras on monochrome CCD silicon photodetectors in order to determine the integral over the spectrum brightness of pixel luminescence Lint. These cameras have the high light sensitivity and good linearity over a wide range of registered fluxes. The problems that should be solved when designing a photometer able to determine the absolute value of the[...]

Determination of blood flow velocity in vessels of the bulbar conjunctiva DOI:10.15199/48.2016.08.29

Czytaj za darmo! »

The paper presents the methods and the system for registration of digital video recordings of the sclera with a spatial resolution of 2 μm. The pulsed illumination of the sclera was used to eliminate the image blurring caused by the continuous movement of the eyes. At evaluation of blood flow velocity the stabilization of the position of recorded images relatively to the first image frame is used and the trajectory of displacement of the bulbar conjunctiva of the eye is determined. Streszczenie. W artykule omówiono metody oraz opisano system do rejestracji cyfrowych nagrań wideo twardówki z rozdzielczością przestrzenną 2 μm. Zastosowano impulsowe oświetlenie twardówki w celu eliminacji rozmycia obrazu spowodowanego przez ciągły ruch gałek ocznych. Przy ocenie szybkości przepływu krwi przeprowadza się stabilizację pozycji zarejestrowanych obrazów względem pierwszej ramki obrazu oraz wyznacza się trajektorię przemieszczenia spojówki gałki ocznej. (Wyznaczenie szybkości przepływu krwi w naczyniach spojówki gałki ocznej). Keywords: blood flow velocity, microcirculation, blood vessels of bulbar conjunctiva Słowa kluczowe: prędkość przepływu krwi, mikrokrążenie, naczynia krwionośne spojówki gałki ocznej Introduction Early diagnostics of vessel diseases is based on evaluation of results of various research methods of vessels condition, hemodynamics and functions of different organs and tissues of the body [1]. Vessels of the eye fundus and the bulbar conjunctiva, being the branches of internal carotis artery, are the most accessible for direct observation and evaluation of their condition (Fig. 1). A number of corporations produce fundus cameras to obtain digital images of retinal vessels. It is possible to evaluate the different morphological parameters of retinal vessel network by processing these images [2]. Fundus cameras allow to register only unitary images, as the eye fundus is illuminated by single powerful white light pul[...]

 Strona 1