Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof NĘCKA"

Analiza rentowności siłowni PV w zależności od warunków meteorologicznych, konstrukcyjnych i ekonomicznych siłowni DOI:10.15199/48.2019.01.25

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Jest to efekt wielu czynników, z których za najważniejsze można uznać: redukcję cen urządzeń wytwarzających energię z OZE, wzrost cen sieciowych nośników energii oraz docenienie aspektu społecznego związanego z ograniczoną dostępnością energii ze źródeł konwencjonalnych, jak również koniecznością ochrony środowiska naturalnego. Największa dynamika rozwoju widoczna jest w sektorze OZE związanym z wykorzystaniem energii Słońca do wytwarzania energii elektrycznej. W roku 2017 moc zainstalowana w systemach PV posiadających koncesję Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie energii elektrycznej wynosiła prawie 104 MWp [1], gdy na koniec roku 2013 wynosiła zaledwie 1,9 MWp. Dzięki pracy tych instalacji w 2017 roku wytworzono 38,8 GWh energii elektrycznej. Oprócz systemów fotowoltaicznych posiadających koncesję na wytwarzanie energii działa również wiele małych instalacji o mocy do 40 kWp w oparciu o zgłoszenie, a ich moc jest szacowana na ponad 93 MWp [2, 3]. Dalszy wzrost zainteresowania systemami fotowoltaicznymi prawdopodobnie nadal będzie utrzymany ze względu na systematyczny spadek cen paneli fotowoltaicznych i niezbędnego osprzętu. Na podstawie dostępnych informacji [4], można przyjąć, że w 2017 roku średnia cena modułów fotowoltaicznych mono- i polikrystalicznych wyniosła około 0,55 EUR/Wp (produkt japoński i koreański), 0,49 EUR/Wp (produkt chiński), 0,47 EUR/Wp (produkt niemiecki), 0,39 EUR/Wp (produkt z południowo-wschodniej Azji). W stosunku do roku poprzedniego są to ceny niższe od 12 do 20%. Jednym z podstawowych czynników decydujących o rentowności instalacji fotowoltaicznych jest sprawność systemu, która uzależniona jest głównie od sprawności paneli fotowoltaicznych. W warunkach idealnych/laboratoryjnych sprawność paneli fotowoltaicznych może osiągać ponad 33 % [5, 6, 7]. W warunkach rzeczywistych uzyskuje s[...]

Ekspozycja na pola magnetyczne niskiej częstotliwości w budynkach mieszkalnych DOI:10.15199/48.2019.12.40

Czytaj za darmo! »

W otaczającym nas Świecie jesteśmy nieustannie poddawani oddziaływaniu pól elektromagnetycznych (PEM), które pochodzą zarówno ze środowiska naturalnego, jak i są efektem wykorzystania energii elektrycznej oraz łączności bezprzewodowej. Na wielkość emisji naturalnych źródeł PEM nie mamy wpływu, inaczej niż w przypadku źródeł sztucznych. Badania wykazały, że jedna trzecia całkowitej ekspozycji człowieka na PEM pochodzi od pól magnetycznych o częstotliwości 50 Hz i ich harmonicznych, wytwarzanych przez odbiorniki gospodarstwa domowego [1]. Od lat prowadzone są badania nad wpływem pól elektromagnetycznych, w tym pól magnetycznych niskiej częstotliwości, na człowieka i środowisko - pozytywnym i negatywnym. W następstwie tego typu badań zaczęto powszechnie wykorzystywać pola magnetyczne niskiej częstotliwości w medycynie, a magnetoterapia stała się istotnym elementem uzupełniającym leczenie wielu poważnych schorzeń. Badania nad negatywnym oddziaływaniem pól magnetycznych niskiej częstotliwości, chociaż do tej pory niemożliwe do jednoznacznego zinterpretowania, zaowocowały z kolei wprowadzeniem w wielu krajach norm emisji, które umożliwiają producentom urządzeń elektrycznych wykazanie, że ich produkty są bezpieczne. W państwach Unii Europejskiej, prawnie dopuszczalny poziom składowej magnetycznej pola o częstotliwości 50 Hz w strefie zamieszkania wynosi zazwyczaj 80 A/m. Jednak badania epidemiologiczne wskazują, że już PEM o częstotliwości sieciowej i natężeniu 0,32 A/m należy zaliczyć do czynników prawdopodobnie rakotwórczych [2- 4]. Większość dotychczasowych badań pól magnetycznych koncentrowała się na źródłach zawodowych [1, 5-7]. Natomiast informacje dotyczące typowych natężeń pól emitowanych przez odbiorniki gospodarstwa domowego, a zwłaszcza typowej ekspozycji ludzi na pola magnetyczne niskiej częstotliwości w pomieszczeniach mieszkalnych są wciąż ograniczone [1, 8-14]. W pracy oceniano narażenie ludzi na pola magnetycz[...]

Analiza dobowej sprawności pracy autonomicznej instalacji solarnej DOI:10.15199/48.2019.01.16

Czytaj za darmo! »

Kolektory słoneczne znajdują zastosowanie najczęściej do podgrzewania ciepłej wody w mieszkaniach, domkach letniskowych, obiektach sportowych, budynkach gospodarczych a także do podgrzewania wody w zbiornikach, basenach. Warunki klimatyczne w Polsce ze względu na położenie są bardzo specyficzne. Położenie Polski mieści się w strefie klimatu umiarkowanego, co daje ok. 950-1250 kWh/m2 nasłonecznienia. Badania IMiGW wykazały, że największe nasłonecznienie występuje na południu oraz środkowowschodniej części Polski natomiast niekorzystne warunki panują w części południowej oraz Górnośląskim Okręgu Przemysłowym [1]. Zdecydowanie większa część rocznego nasłonecznienia przypada w sezonie letnim w miesiącach od kwietnia do września. Usłonecznienie zależne jest od wielu czynników takich jak długość dnia, temperatura powietrza, zachmurzenie a także lokalizacja. Dla polski średnie usłonecznienie wynosi 1600 godzin, największą ilością godzin słonecznych ma Gdynia występuje tam 1671 godzin słonecznych w roku. Dla porównania Katowice to 1234 godzin na rok[1,2]. Wymienione parametry (nasłonecznienie i usłonecznienie) mają decydujący wpływ na efektywność konwersji energii w instalacjach solarnych. Są to zmienne charakterystyczne dla danej lokalizacji i niestety nie mamy wpływu na ich wielkość [3]. W celu zwiększenia stopnia wykorzystania dostępnej energii podejmowane są liczne próby w zakresie modyfikacji urządzenia, w którym następuje konwersja energii jak i w zakresie budowy całej instalacji [4,6,7,11,12]. W dalsze części pracy będą prezentowane wyniki dotyczące sprawności konwersji energii w autonomicznej instalacji solarnej. Cel i zakres pracy Celem pracy jest wyznaczanie dobowej sprawności autonomicznej instalacji solarnej pracującej w układzie wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej. Analiza oraz obliczenia będą przeprowadzone w określonym przedziale czasowym nie mniejszym niż okres tygodnia. Przeprowadzona analiza będ[...]

Koncepcja modelowania wyładowania pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) w produktach przemysłu rolno - spożywczego DOI:10.15199/48.2018.12.25

Czytaj za darmo! »

Surowce przemysłu spożywczego w większości przypadków są nietrwałe. Organizmy żywe, na skutek zachodzących procesów życiowych, powodują znaczące straty w procesie przechowywania żywności. W celu jej ochrony przed zepsuciem, wykorzystywane są zróżnicowane procesy utrwalania. Najbardziej rozpowszechnione są techniki chemiczne oraz cieplne. W obu przypadkach występują jednak istotne wady, powodujące zmiany w składzie chemicznym oraz parametrach organoleptycznych produktów poddawanych wspomnianym obróbkom. Alternatywą dla tych technik jest wykorzystanie oddziaływania wyładowań elektrycznych na produkty spożywcze. Proces ten pozwala jednocześnie na zachowanie wartości odżywczej, cech organoleptycznych oraz właściwego stanu higienicznego przetwarzanego produktu. W celu sprawdzenia skuteczności tej metody, wykonano badania zawartości składników odżywczych takich jak: witamina C, polifenole oraz wartość opisującą aktywność antyoksydacyjną na soku jabłkowym, porównując sok nieutrwalony z trzema rodzajami tego produktu poddanym działaniu metody PEF w zakresach 200, 300 oraz 400 imp. Zawartość witaminy C pozostała nie niższa niż w soku nieutrwalanym. Porównanie zawartości polifenoli, odpowiedzialnych za działanie przeciwnowotworowe oraz korzystne dla układu krwionośnego, wykazało, że już po upływie 24h ilość tych związków w próbkach utrwalanych jest większa niż w nieutrwalanym soku. Taki sam wynik uzyskano zestawiając aktywność antyoksydacyjną soków, co oznacza że próbki poddane metodzie PEF zawierały większy potencjał do działań antyoksydacyjnych, co wpływa na wspomaganie naturalnych mechanizmów obronnych człowieka, ochronie przeciw nowotworom oraz chorobie niedokrwiennej serca. Technologia PEF jest obecnie uważana za jedną z najbardziej obiecujących metod inaktywacji mikroorganizmów w żywności [1 ÷ 5]. Pola elektryczne w zakresie 5-50 kV/cm generowane przez zastosowanie krótkich impulsów wysokiego napięcia pomiędzy dwoma elekt[...]

Konstrukcja i analiza modelu symulacyjnego układu sterowania piecem indukcyjnym DOI:10.15199/48.2015.12.37

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metodę opracowania modelu symulacyjnego układu sterowania piecem indukcyjnym z wykorzystaniem symulacji komputerowej w programie MATLAB-Simulink. Istotę działania modelu zilustrowano na schematach blokowych. Omówiono wykorzystanie charakterystyki dynamicznej obiektu regulacji w aspekcie określenia stopnia niedoskonałości modelu. Analizowano wyniki symulacja off-line modelu układu sterowania. Abstract. The paper presents a method to develop a simulation model induction furnace control system using a computer simulation in MATLAB- Simulink program. The essence of the model is illustrated in the block diagrams. Were discussed use of the dynamic characteristics of the control object in terms of determining the degree of imperfection of the model. Results were analyzed off-line simulation model of the control system. (Construction and analysis of simulation model induction furnace control system). Słowa kluczowe: piec indukcyjny, układ regulacji, model symulacyjny. Keywords: induction furnace, control system, simulation model. Wstęp Obecnie obserwuje się wzrost zainteresowania zagadnieniami dotyczącymi zastosowania w energetyce cieplnej biomasy lignocelulozowej. Tego typu paliwo produkowane jest przemysłowo z różnych rodzajów roślin energetycznych i najczęściej dostępne jest w postaci granulowanego pelletu lub brykietu [1]. Ze względu na warunki eksploatacji palenisk, kotłów stosowanych w energetyce cieplnej, istotnym parametrem związanym z procesem spalania biomasy jest temperatura płynięcia popiołu. Przekroczenie tej temperatury skutkuje zalaniem rusztu płynnym popiołem (szlaką) - powoduje to wyłączenie kotła z eksploatacji. Występują różne temperatury płynięcia dla popiołów powstałych ze spalania pelletu lub materiałów palnych z jego domieszką. W celu utrzymania prawidłowych warunków eksploatacji kotła, zachodzi konieczność indywidualnego określenia temperatury płynięcia popiołu dla poszczególnych [...]

Skoncentrowane pole mikrofalowe (CMF) jako niekonwencjonalna metoda utrwalania płynnych produktów spożywczych w ramach "teorii płotkowej" DOI:10.15199/48.2016.01.27

Czytaj za darmo! »

Skoncentrowane pole mikrofalowe (CMF) jest jedną z niekonwencjonalnych metod utrwalania żywności. W pracy scharakteryzowano urządzenie, w którym można metodą CMF utrwalać płynne produkty spożywcze. W części eksperymentalnej przetestowano skuteczność oddziaływania CMF w odniesieniu do bakterii Escherichia coli, którymi zaszczepiono masę jajową i białko jaja kurzego. W wielowariantowym eksperymencie stwierdzono skuteczność metody CMF w odniesieniu do inaktywacji E. coli, co czyni metodę atrakcyjną w ramach "teorii płotkowej". Abstract. Concentrated Microwave Field is one of the unconventional food preservation method. Our CMF equipment was characterized in the work. During the practical experiment we found that CMF had preservation effect on Escherichia coli placed in Liquid Whole Eggs and in the liquid albumen. Results of our experiment confirmed the effectiveness of CMF for liquid food as a part of more complex treatment in the context of hurdle theory (Concentrated Microwave Field CMF as unconventional preservation methods of liquid food in the framework of "hurdle theory"). Słowa kluczowe: skoncentrowane pole mikrofalowe, utrwalanie żywności, teoria płotkowa, Escherichia coli Keywords: concentrated microwave field, food preservation, hurdle theory, Escherichia coli Wstęp Klienci w coraz większym stopniu chcieli by kupować żywność smaczną, odżywczą, jak najbardziej naturalną i coraz łatwiejszą w przyrządzeniu [1]. Nietermiczne metody utrwalania żywności, do których zaliczyć można m.in. pulsacyjne pole elektryczne (PEF) czy skoncentrowane pole mikrofalowe (CMF), wpływają w niewielkim stopniu na obniżenie wartości odżywczej żywności, walorów smakowozapachowych czy właściwości funkcjonalnych. Wiele badań wskazuje, że metody te są coraz skuteczniejsze w inaktywacji drobnoustrojów przy jednoczesnym zachowaniu walorów sensorycznych utrwalanej żywności [2, 3]. Za pomocą oddziaływań PEF [4] utrwala się najczęściej takie płynne produkty spoż[...]

Kompatybilność elektromagnetyczna w pomiarach energii elektrycznej DOI:10.15199/48.2016.01.34

Czytaj za darmo! »

This paper presents essential requirements of EMC Directive as well as general information about harmonized standards. A short review of electromagnetic emission measurement methods and immunity tests methods, recommended by harmonised standards with this directive is given. The programs of EMC tests of electronic energy meters have been also presented. In conclusion the necessity of knowledge of electromagnetic compatibility problems in assessment of conformity process with essential requirements of EMC Directive are underlined. Electromagnetic compatibility in measurements of electric energy Streszczenie. W artykule przedstawiono wymagania zasadnicze Dyrektywy EMC oraz informacje podstawowe o normach zharmonizowanych z tą dyrektywą. Następnie podano krótki przegląd metod pomiaru emisji elektromagnetycznej oraz badań odporności na zaburzenia elektromagnetyczne, zalecanych przez normy zharmonizowane. Przedstawiono również programy badań KEM liczników energii elektrycznej. W podsumowaniu podkreślono konieczność znajomości zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej w procesie oceny zgodności wyrobów elektrycznych z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy EMC. Wstęp Współczesne urządzenia elektroniczne i elektryczne wykorzystywane są w różnorodnych środowiskach pracy, w tym również w miejscach wyróżniających się występowaniem zaburzeń elektromagnetycznych o znacznych poziomach. W tych trudnych warunkach urządzenia muszą charakteryzować się odpowiednio wysokim progiem odporności na zaburzenia tak, aby można było zapewnić ich niezawodne działanie. Z drugiej strony, na poziom zaburzeń w środowisku mogą mieć znaczny wpływ urządzenia tam pracujące. Istnieje więc potrzeba ograniczania ich emisji elektromagnetycznej. Głównym problemem jest więc zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej (KEM) w danym środowisku, czyli możliwości zadawalającej pracy urządzeń, bez równoczesnego wytwarzania zaburzeń, które nie byłyby tolerowane przez wszystk[...]

Analiza wpływu sygnału zakłócającego na jakość klasycznego i neuronowo-rozmytego sterowania piecem indukcyjnym DOI:10.15199/48.2016.12.23

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metodę opracowania modelu symulacyjnego układu sterowania piecem indukcyjnym z wykorzystaniem symulacji komputerowej w programie MATLAB®-Simulink. Zastosowano algorytmy regulatorów PID oraz neuronowo-rozmytego (model Takagi- Sugeno). Istotę działania modelu układu sterowania zilustrowano na schematach blokowych. Dokonano oceny jakości sterowania z wykorzystaniem wskaźników całkowych. Analizowano wyniki symulacja komputerowej modelu układu sterowania. Abstract. The paper presents a method of development of a simulation model of the induction furnace control system, using a computer simulation in MATLAB®-Simulink program. Algorithms controls PID and neuro-fuzzy (Takagi-Sugeno model) were used. The essence of the model of the control system is illustrated in the block diagrams. The quality of control was evaluated using integral indicators. Results of the computer simulation model of the control system were analyzed. (Analysis of the impact of the interference signal on the quality of induction furnace control) Słowa kluczowe: piec indukcyjny, układ regulacji, model symulacyjny. Keywords: induction furnace, control system, simulation model. Wprowadzenie W energetyce wzrasta zastosowanie biomasy, która dostępna jest w postaci pelletu lub brykietu [1]. Ważnym parametrem związanym z procesem spalania paliw związanym z prawidłowym spalaniem w kotłach jest temperatura płynięcia popiołu. Nieprawidłowej jej dobranie w zależności od temperatury spalania w kotle powoduje stopienie popiołu i zalanie rusztu. W celu utrzymania prawidłowych warunków eksploatacji kotła, zachodzi konieczność indywidualnego określenia temperatury płynięcia popiołu dla poszczególnych partii biomasy przeznaczonej do spalania. Możliwe jest tu zastosowanie pieca indukcyjnego, który pozwoli na oznaczanie topliwości popiołu w wysokiej temperaturze metodą rurową zgodnie z normą [2]. Jego widok ogólny przedstawiono na rysunku 1. Rys.1. Piec in[...]

Charakterystyka pracy siłowni fotowoltaicznej w zmiennych warunkach meteorologicznych DOI:10.15199/48.2016.12.27

Czytaj za darmo! »

Z wykonanych analiz wynika, że badana siłownia fotowoltaiczna w okresie od listopada do lutego wygenerowała 290 kWh energii elektrycznej co stanowi ok. 8% rocznej produkcji energii. Najwięcej energii (2,4MWh) zostało natomiast wytworzonej w okresie od kwietnia do sierpnia a jej udział stanowił aż 70% pozyskanej energii w okresie rocznym. W celu opracowania zależności wiążących wydajności poszczególnych systemów fotowoltaicznych (mono i polikrystalicznych oraz amorficznych) opracowano w programie Statistica modele regresyjne, dla których zmiennymi wejściowymi było natężenie promieniowania słonecznego oraz temperatura pracy paneli. Abstract. From the studies conducted so that the test fitness photovoltaic period from November to February has generated 290 kWh of electricity which is approx. 8% of the annual energy production. Most energy (2,4MWh) were produced while in the period from April to August and its share made up 70% of the energy acquired during the year. In order to develop depending on the binding efficiency of each photovoltaic systems (mono and polycrystalline and amorphous) was developed in the program Statistica regression models for which the input variables was the intensity of solar radiation and the operating temperature of the panels. (Characteristics of photovoltaic power unit under variable metheorological conditions) Słowa kluczowe: instalacja fotowoltaiczna, modelowanie konwersji promieniowania słonecznego, odnawialne źródła energii, warunki meteorologiczne. Keywords: photovoltaic system, modeling the conversion of solar radiation, renewable sources of energy, meteorological conditions. Wstęp Najobfitszym źródłem energii odnawialnej jest energia słoneczna. Jednak energia słoneczna jest bardzo rozproszona i okresy jej dostępności nie zawsze pokrywają się z zapotrzebowaniem na nią. Jej dostępność jest również bardzo zróżnicowana terytorialnie. Na terenie Polski największy udział w produkcji energii elektrycznej ze [...]

Synergiczne oddziaływanie Pulsacyjnych Pól Elektrycznych (PEF) oraz innych metod na płynne produkty spożywcze DOI:10.15199/48.2016.12.31

Czytaj za darmo! »

W światowym przemyśle spożywczym Pulsacyjne Pola Elektryczne (PEF) stają się jedną z najpopularniejszych metod konserwacji płynnych produktów spożywczych. Efektywność stosowania PEF (tj. inaktywacja drobnoustrojów) jest wyższa jeżeli produkty, w ramach tzw. "teorii płotkowej", poddaje się również oddziaływaniom innych metod takich jak: impulsy światła wysokiej intensywności (HILP), promieniowanie UV, mikrofiltracja membranowa, "średnia temperatura" lub dodatek głównie naturalnych substancji. W naszej pracy przedstawiliśmy przykłady takich "płotkowych metod" z wykorzystaniem PEF w odniesieniu do soku jabłkowego, mleka, płynnej masy jajowej oraz innych płynnych produktów. Abstract. Pulsed Electric Fields (PEF) become one of the most popular unconventional preservation method in the world food industry. Efficiency of PEF treatment (i.e. inactivation of microorganism) is higher when liquid food is treated also by other methods like high intensity light pulses (HILP), ultraviolet (UV), membrane microfiltration, mild temperature treatment or addition of mainly natural substances (in the framework of so called “hurdle theory"). Examples of such “hurdle methods" combined with PEF on apple juice, milk, liquid whole egg (LWE) and other liquid food products were presented in our paper. (The synergistic interaction of pulsed electric fields (PEF) and other methods on liquid food). Słowa kluczowe: pulsacyjne pola elektryczne, synergia, utrwalanie żywności, płynne produkty spożywcze Keywords: pulsed electric fields, synergy, food preservation, liquid food products Wstęp W ostatnich latach daje się zaobserwować (nie tylko w krajach wysoko rozwiniętych, ale również w Polsce) coraz większe zainteresowanie konsumentów nabywaniem żywności jak najmniej przetworzonej, włączając w to żywność regionalną, tradycyjną, lokalną czy wręcz ekologiczną. Część konsumentów ma zastrzeżenia co do zasadności stosowania dużej ilości sztucznych dodatków używany[...]

 Strona 1  Następna strona »