Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Ziółko"

Bezpieczeństwo pożarowe zbiorników stalowych na paliwa płynne

Czytaj za darmo! »

Ropa naftowa i wytwarzane z niej produkty są magazynowane w zbiornikach, niemal wyłącznie stalowych jednoi dwupłaszczowych z dachami pływającymi. Wzbiornikach z dachami stałymi magazynuje się obecnie tylko oleje napędowe i opałowe oraz asfalty.Wprzemyśle naftowym występuje tendencja do budowy zbiorników o coraz większej pojemności. Jest to podyktowane względami ekonomicznymi (zmniejszon[...]

Badania doświadczalne stalowych powłok walcowych obciążonych ciśnieniem zewnętrznym


  Cienkościenne, stalowe powłoki walcowe stanowią główne elementy konstrukcji inżynierskich, takich jak zbiorniki, silosy, kominy i rurociągi. Charakteryzują się one wysokim wskaźnikiem r/t, gdzie r jest promieniem powłoki, t - grubością ścianki. Specyficzna geometria powoduje, że konstrukcje tego typu są szczególnie wrażliwe na ciśnienie zewnętrzne oraz imperfekcje geometryczne i mogą stracić stateczność przy względnie małej wartości obwodowych naprężeń ściskających. Silos i zbiornik uszkodzony wskutek działania podciśnienia przedstawiają fotografie 1 i 2. Zgodnie z normą PN-EN 1993-1-6 [1] stan graniczny niestateczności powłoki walcowej określa się na podstawie: - podejścia bezpośredniego (na podstawie stanu naprężenia); - analizy fizycznie nieliniowej (MNA) i liniowej analizy bifurkacyjnej (LBA); - geometrycznie i fizycznie nieliniowej analizy numerycznej z imperfekcjami (GMNIA). Wyniki analiz numerycznych [2], [3] wykazują, że istnieją znaczne różnice pomiędzy wartościami obciążeń wyboczeniowych uzyskiwanymi na podstawie podejścia bezpośredniego i globa[...]

Rozwiązania konstrukcyjne den stalowych zbiorników zabezpieczające grunt przed skażeniem wyciekami paliw płynnych DOI:10.15199/40.2015.6.3

Czytaj za darmo! »

Omówiono rozwiązania konstrukcyjne i przydatność techniczną dwóch stosowanych obecnie systemów zabezpieczenia gruntów przed ich skażeniem wyciekami paliw płynnych: zbiorników z podwójnymi dnami stalowymi i monitorowaną przestrzenią międzydenną, zbiorników z pojedynczym dnem stalowym i geomembraną z monitorowaną przestrzenią pomiędzy tymi elementami. Słowa kluczowe: zbiorniki stalowe, dna zbiornika, monitoring przestrzeni międzydennej Design solutions for steel tank bottoms to protect soil against contamination with liquid fuel effl uents Design solutions and technical usefulness of two systems currently used for protection of soil against contamination with liquid fuel effl uents are discussed: tanks with double steel bottoms and monitored double bottom interstitial space, tanks with single steel bottoms and geomembrane, with the space between these components monitored. Keywords: steel tanks, tank bottoms, double bottom interstitial space.1. Wprowadzenie Awaryjne wycieki produktów naftowych ze zbiorników powodują długotrwałą degradację agrotechniczną gruntu oraz nieprzydatność użytkową zasobów wody dotkniętych zanieczyszczeniami. W gruncie zostaje zakłócony rozwój niektórych grup drobnoustrojów, a smak i zapach wody jest zepsuty już przy zawartości w litrze 0,01-0,30 mg produktów naftowych [1, 2]. Strefa zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego może być rozległa, jeżeli w rejonie nieszczelnego zbiornika przepływają wody podziemne. Produkty naftowe przenikając przez grunt docierają do powierzchni wód gruntowych i jako lżejsze od wody tworzą na jej powierzchni warstwę rozprzestrzeniającą się zgodnie z kierunkiem przepływu tych wód. Po zatrzymaniu dopływu paliw naftowych do gruntu jego samooczyszczenie może trwać nawet do 200 lat [3]. Zdewastowane wyciekami paliw naftowych środowisko gruntowo- wodne wymaga odpowiedniego i jak najszybszego oczyszczenia. W wypadku wody może to być odpompowanie zanieczyszczeń naftowych zgromadzonyc[...]

 Strona 1