Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ BIGAJ"

WLEWKI Z WANADEM ZE STOPU 6XXX ODLANE METODĄ PÓŁCIĄGŁĄ


  W artykule przedstawiono wpływ wanadu w ilości 0,2 i 0,4 % wag. na strukturę i własności mechaniczne (HB, HV) wlewków ze stopu serii 6xxx. Stwierdzono, że stosowana zaprawa wanadowa AlV5, w której wanad występował w postaci fazy międzymetalicznej Al3V, uległa całkowitemu rozpuszczeniu w kąpieli metalicznej o temperaturze 725 °C po upływie kilku minut. Dodatek wanadu w odlanych metodą półciągłą wlewkach ∅ 254 mm spowodował zmniejszenie wielkości ziarna (dśr = 150 μm we wlewku bez dodatku wanadu, dśr = 108 μm we wlewku z dodatkiem 0,4 % wag. V). Zastosowane warunki odlewania (prędkość chłodzenia) spowodowały, że część wanadu wydzieliła się w postaci graniastych wydzieleń Al18Mg3V2, których ilość była proporcjonalna do zawartości wanadu w stopie. Badania twardości potwierdziły jednorodne własności na przekroju odlanych wlewków. Słowa kluczowe: stop aluminium 6xxx, wlewki, struktura, fazy aluminiowo‐wanadowe ALUMINIUM ALLOY 6XXX SERIES INGOTS WITH VANADIUM CASTED BY SEMI‐CONTINUOUS METHOD The effect of vanadium addition in amount of 0.2 and 0.4 % weight for structure and mechanical properties (HB, HV) of 6xxx series alloy ingots was tested. It was found that master alloy 5 % Al‐V waffle used in alloying, containing intermetallic phase Al3V, was fully dissolved in metal bath at temperature 725 °C, after few minutes after alloying. The addition of vanadium to the base alloy reduced the grain size (daverage = 150 μm in ingot without vanadium, and daverage = 108 μm in ingot with 0.4 % weight V addition). Unfortunately, casting conditions (cooling speed), resulted in partial separation of vanadium as angular particles of Al18Mg3V2 type, which quantity was proportional to the content of vanadium in the alloy. Hardness tests confirmed the homogeneous properties on the entire ingot cross‐section. Keywords: aluminium alloy 6xxx, ingots, structure, aluminum/vanadium phases Wykaz skrótów: SEM — s[...]

POWŁOKI OCHRONNE WYTWARZANE NA PRZERABIANYCH PLASTYCZNIE STOPACH MAGNEZU ZK60 I AZ80


  W artykule przedstawiono parametry wytwarzania powłok konwersyjnych na przerabianych plastycznie wyrobach ze stopów magnezu oraz dobór warunków wstępnej chemicznej obróbki powierzchniowej. Proces wyciskania prowadzono w temperaturze 400 °C z prędkością tłoczyska prasy ok 1 mm/s, przy współczynniku wyciskania λ = 14. Uzyskane pręty zostały przesycone na wybiegu prasy, a następnie starzone sztucznie w temperaturze 175 °C. W ramach pracy przeprowadzono badania wpływu składu chemicznego i struktury stopów magnezu, na jakość uzyskiwanych powłok konwersyjnych. Analizie poddano również wpływ parametrów wytwarzania powłok (skład chemiczny roztworów, gęstości prądu, temperatura procesu, czas procesu), na jakość wytwarzanych powłok. Scharakteryzowano m.in. takie właściwości powłok jak: ciągłość, przyczepność do podłoża, grubość, skład chemiczny oraz odporność na korozję. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż powłokę ochronną o najwyższej odporności korozyjnej oraz walorach dekoracyjnych otrzymano na stopie ZK60 w roztworze B. Powłoka ta charakteryzowała się najmniejsza ilością wad powierzchniowych w postaci nieciągłości powłoki. Uzyskana powłoka cechowała się również najlepszymi parametrami elektrochemicznymi oraz odpornością na działanie obojętnej mgły solnej. Wyniki pracy będą mogły znaleźć zastosowanie praktyczne i stanowić będą alternatywę dla dotychczas stosowanych roztworów toksycznych i kancerogennych zawierających w swoim składzie związki chromu (VI). Słowa kluczowe: powłoki konwersyjne, odporność korozyjna, stop ZK60, stop AZ80 PROTECTIVE COATINGS ON WROUGHT MAGNESIUM ZK60 AND AZ80 ALLOYS The paper presents the characteristics of conversion coatings on wrought magnesium alloy products and the selection of the chemical surface pretreatment. In this study the effect of chemical composition and structure of magnesium alloys on the quality of the conversion coatings was obtained. The effect of layer producing parameters (chem[...]

 Strona 1