Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Paweł KOMADA"

Hybrid hidden Markov models


  A hidden Markov model (HMM) is a statistical Markov model in which the system being modeled is assumed to be a Markov process with unobserved (hidden) states. In a typical Markov model is visible observer, so the probability of transitions . a single option. In HMM, we can monitor only variables that are affected by this condition. Each state has a probability distribution among all possible output values . Therefore, the sequence of characters generated HMM provides information about the sequence of states. We now turn directly to the classification of HMM. In a broad sense HMM can be classified into the following general classes [12]: Fig. 1. Basic Structure of HSMM Rys. 1. Podstawowa struktura ukrytych modeli semi-Markowa Fig. 2. The general scheme of classification of classical hidden Markov models Rys. 2. Ogolny schemat klasyfikacji klasycznych ukrytych modeli Markowa . hidden semi-Markov model; . classic HMM; . hybrid Markov model. Hidden semi-Markov model (HSMM) is a generalization of the HMM, which allows a more general distribution of residence time. The basic structure HSMM is shown in Figure 1. Arrows from S1 to 1 X1,..., Xd and from S2 to 1 1 2 Xd 1,..., Xd d + + indicate conditional dependence of observations on the hidden states. Hidden semi-Markov model consists of a pair of random processes with discrete time { } St and { }Xt . As "N"M"M the observed process { }Xt is associated with a hidden state semi-Markov process { } St with conditional distribution. Classic HMM divided in the following classification criteria by: . number of states (1); . number of levels (2); . temporal characteristics (3); . type of probability distribution that underlie the HMM (10); . parametric property (11); . type of topology (4); . homogeneity (5); . linearity (6); . dynamic properties (7); . structure of matrix transitions (8); . connectivity graph transitions (9). The general classification of classic HMM showed in Fig. [...]

Wyznaczanie informacji z pomiarów spektralnych jako zagadnienie odwrotne

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienie odwrotne powstające w pomiarach spektroskopowych. Pokazano cechy charakterystyczne oraz podział zagadnień odwrotnych spotykanych w pomiarach spektralnych. Jako zagadnienia odwrotne rozpatrzono rekonstrukcję sygnałów spektralnych, kalibrację oraz określanie parametrów badanego środowiska na podstawie pomiarów zdalnych. Abstract. This article shows an inverse problem arising from spectroscopic measurement. Features and classification of inverse problems in spectral measurement are shown. In metrology, an inverse problem arises in many cases of indirect measurements and spectroscopic measurements are one of them. The reconstruction, calibration and determination of parameters were considered as inverse problem. (Information retrieval from spectral measurement as an inverse problem) Słowa kluczowe: pomiary pośrednie, spektroskopia in-situ, zagadnienie odwrotne, modelowanie matematyczne, kalibracja. Keywords: indirect measurement, in-situ spectroscopy, inverse problem, mathematical modeling, calibration. Wstęp W wielu przypadkach pomiarów pośrednich wyznaczanie informacji jest zagadnieniem odwrotnym. W pomiarach spektrometrycznych bezpośrednio wykonywane są pomiary transmisyjności [1] lub też pomiary natężenia promieniowania [2]. Ta druga metoda nazywana jest często spektralnymi pomiarami zdalnymi. W przypadku procesów przemysłowych, pomiary in-situ wykonywane bezpośrednio na obiekcie często przeprowadzane są z wykorzystaniem spektrometrów FTIR o otwartej ścieżce pomiarowej. Podstawowa trudność, która tu występuje związana z procesem kalibracji, gdyż często nie można przeprowadzić go w sposób przewidziany w klasycznej spektroskopii. Wynika to z niehomogeniczności środowiska oraz zmian temperatury procesu. Następuje to ograniczenie możliwość pozyskania odpowiednich próbek kalibracyjnych. Wyznaczanie informacji z pomiarowych widm spektralnych opierać się może na modelowaniu matematycznym oraz rozwiąz[...]

Modelowanie wpływu zmian temperatury ośrodka na wyniki pomiarów modyfikowaną metodą korelacyjną


  Pomiary stężeń gazów dla małych ich wartości wymagają zwykle wydłużenia ścieżki optycznej. W dostępnych komercyjnie spektroskopach o zamkniętej ścieżce optycznej realizowane jest to poprzez wielokrotne odbicia sondującego promieniowania, a poddawana analizie próbka gazowa ma niewielką objętość, a przez to również stałą wartość stężenia, temperatury i ciśnienia. Inna sytuacja ma miejsce w przypadkach pomiarów dla otwartej ścieżki optycznej [1, 4]. Z taką sytuacją można spotkać się przy kontroli stanu gazów wewnątrz kotłów energetycznych, np. pomiarach składu warstwy przyściennej. W takich przypadkach na ścieżce pomiarowej mogą występować zmienne warunki, np. temperaturowe [2]. Na kształt linii pochłaniania danego gazu mają wpływ różne czynniki środowiskowe (ciśnienie, temperatura, obecność innych gazów w mieszaninie). Metody pomiarowe różnią się między sobą m.in. tym, jakie parametry linii absorpcyjnych (amplituda, pole pod krzywą, szerokość spektralna itp.) poddawane są analizie. Stąd istnienie niehomogeniczności wzdłuż ścieżki pomiarowej dla pomiarów tego typu ma wpływ na uzyskiwane wyniki w zależności od wykorzystywanej metody pomiarowej [1]. Jedną z metod, która jest dość atrakcyjna do zastosowania w pomiarach składu gazów w przemysłowych kotłach energetycznych, jest modyfikowana metoda korelacyjna [5]. Jej główną zaletą jest możliwość uniezależnienia wyni[...]

Wyznaczanie zawartości CO metodą NDIR z algorytmiczną kompensacją temperatury gazów


  Metody monitorowania i pomiarów in-situ są preferowane w wielu procesach przemysłowych. W przypadku monitorowania gazów we wnętrzu obiektów stosowane są często różnego rodzaju metody spektroskopowe. Główną ich zaletą jest ich nieinwazyjność oraz brak wpływu na przebieg procesu. W odróżnieniu od metod laboratoryjnych największym problemem w metodach in-situ jest zmienność warunków fizykochemicznych. Powoduje ona problem z kalibracją i odtwarzaniem wartości pomiarowych. W pomiarach laboratoryjnych zapewniamy stałość warunków takich jak temperatura, ciśnienie oraz wilgotność. W pomiarach środowiskowych oraz procesowych ze względu na brak powtarzalności warunków trudno jest przeprowadzić klasycznie rozumianą kalibrację, czyli powiązanie wielkości wyjściowej z wielkością wejściową systemu pomiarowego. Metoda NDIR Metody NDIR polegają na zastosowaniu odpowiednich filtrów spektralnych. Ich główną zaletą jest brak konieczności stosowania spektrom[...]

Influence of gas concentration inhomogeneity on measurement accuracy in absorption spectroscopy

Czytaj za darmo! »

The article presents influence of a variable compound concentration along measurement path on results obtained by absorption spectroscopy. It is very important, especially for the case when long optical path are applied. The discussed measurement method is utilized e.g. in environment control of power boilers when biomass is co-combusted with coal. Streszczenie. Artykuł porusza problem wpływu na wynik pomiarów uzyskanych metodą spektroskopii absorpcyjnej występowania na ścieżce pomiarowej zmiennego stężenia badanego związku. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku wykonywania pomiarów dla długich ścieżek optycznych. Pomiary tego typu są wykonywane m.in. przy kontroli składu środowiska w kotłach energetycznych przy współspalaniu biomasy i węgla. (Wpływ niejednorodności stężenia gazu na dokładność pomiarów w spektroskopii absorpcyjne). Keywords: absorption spectroscopy, gas concentration. Słowa kluczowe: spektroskopia absorpcyjna, koncentracja gazów. Introduction Absorption spectroscopy is a measurement method that is widely used, among others in combustion process diagnosis [1, 2]. Its main advantage is lack of interaction with a environment to be controlled as well as high rate of obtaining measurement results. It is very important, especially in the case of controlling rapid processes such as combustion. Coal combustion is still one of the commonest ways of electrical power production. More and more rigorous regulations concerning acceptable levels of combustion gases emissions as well as the required percentage of renewable energy have leaded to spread coal-biomass cocombustion technologies in existing power plants with different types of biomass. Operating a combustion process is complicated for large number of factors affecting its course such as: the temperature inside a combustion chamber and its distribution, air-fuel ratio, fuel composition. For the mentioned above reasons, combustion of pulverized coal is rela[...]

Wpływ niejednorodności środowiska kotła energetycznego na wyniki pomiarów w spektroskopii absorpcyjnej

Czytaj za darmo! »

W artykule poruszono problematykę wpływu na wynik pomiaru niejednorodności środowiska. Problem taki istnieje między innymi w pomiarach spektroskopii absorpcyjnej wykonywanych w obiektach, w których parametry zmieniają sie wzdłuż ścieżki pomiarowej. Przykładem takich obiektów są kotły energetyczne, w których występuje silna zmiana temperatury w przekroju poprzecznym. Abstract. Article presents problems of influence of medium heterogeneity on measurement accuracy. This problems may by observed at absorption spectroscopy in objects whose parameters are changing along measure path. Example of such objects are power boilers in which there is a large temperature variation in cross-section. (Influence of medium heterogeneity in power boiler on measurement accuracy in absorption spectroscopy). Słowa kluczowe: spektroskopia absorpcyjna, kocioł energetyczny, błąd pomiaru. Keywords: absorption spectroscopy, power boiler, measurement error. Wstęp Prawidłowe prowadzenie procesu spalania w kotle energetycznym wymaga wielu informacji diagnostycznych [1, 2]. Jedną z nich jest skład mieszaniny gazów w różnych rejonach kotła energetycznego [3, 4]. Pomiary tego typu mogą być wykonywane metodami optycznymi [5, 6]. Bardzo często wykorzystywana jest w tym celu spektroskopia absorpcyjna charakteryzująca się między innymi dużą szybkością uzyskiwania wyniku oraz brakiem ingerencji w badane środowisko. W pomiarach spektroskopii absorpcyjnej zwykle zakłada się, że wiązka laserowa biegnie wzdłuż ścieżki pomiarowej przez homogeniczne środowisko. Zakłada się więc, że na ścieżce występuje stała wartość stężenia mieszaniny, stałe ciśnienie oraz stała temperatura. To założenie jest słuszne przy pomiarach laboratoryjnych, w których badane są odpowiednio przygotowane próbki i ścieżka pomiarowa jest krótka. Badanie składu mieszaniny gazów we wnętrzu kotła energetycznego wiąże się z wykorzystywaniem długiej ścieżki pomiarowej, np. biegnącej w poprzek kotła. Jak po[...]

Decision support system for intelligent site


  In the global Internet due to the ever increasing amount of data is becoming increasingly important problem to improve the quality of search and navigation systems. This is due to the fact that users are increasingly common complication of finding relevant information not only when referring to search engines, but also on the resources of great informational content. Intelligent site with a decision support system (DSS) [1] improve the quality of information retrieval on the Internet. Decision Support System DSS . a software system designed to facilitate the work of people who perform data analysis [2]. DSS as part of the site allows you to perform predictive analysis of user data to improve information retrieval on the Internet. There are three main tasks to be solved in DSS: data entry, data storage and data analysis. As part of the development of intellectual Site (IS) DSS reveals hidden patterns and relationships [3] between the available data about the user, thereby gaining possible data based on aggregate data and data based on assumptions. The main objective of conventional DSS . give analysts a tool to perform data analysis, ie, the system does not generate the correct solution, but only provides the data in the appropriate form (tables, graphs, etc.). However, there is the possibility of creating intelligent DSS, which are characterized by the presence of functions that implement specific mental abilities of a person. This type of DSS is considered as a module IC . Over the degree of ?gintelligence?h data in the analysis, there are three classes of task analysis [4]: Information retrieval . DSS scans required data quickly and Analysis . DSS produces grouping and summarizing data in a form, intellectual . DSS scans functional and logical patterns in historical data, building models and rules that explain the patterns found. Regarding IS it search for data based on aggregate data and data based on assumptions of data [...]

Pomiar stężenia CO z wykorzystaniem metod TDLAS w bliskiej podczerwieni.

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane metody TDLAS (m.in. dwupunktową, metody korelacyjne). Zaprezentowano wyniki porównania tych metod na drodze badań symulacyjnych, a także badań laboratoryjnych. Uwzględniono przy tym zmiany warunków środowiska (temperatury i ciśnienia). Badania przeprowadzono na przykładzie wyznaczenia stężenia tlenku węgla z wykorzystaniem linii absorpcyjnych drugiego overtonu. [...]

Pomiary widm procesów spalania z wykorzystaniem spektrometru FTIR

Czytaj za darmo! »

Spalanie jest procesem bardzo złożonym. Środowisko, w którym zachodzi jest zmienne i niejednorodne. Diagnostyka tego procesu wymaga pomiaru wielu wielkości fizycznych, z których najważniejsze to temperatura oraz skład spalin. Główne gazowe produkty spalania to dwutlenek węgla CO2, para wodna H2O oraz tlenek węgla CO i tlenki azotu NOx. Informację o ich zawartości można uzyskać poprzez pomiar[...]

Optyczna metoda oznaczania węgla całkowitego w popiele lotnym przy współspalaniu biomasy z pyłem węglowym

Czytaj za darmo! »

Krajowa energetyka zawodowa wytwarza corocznie tysiące ton popiołów i żużli. Uboczne produkty spalania są coraz chętniej wykorzystywane, szczególnie w przemyśle budowlanym. Ograniczeniem w ich stosowaniu, oprócz określonego składu chemicznego i właściwości fizyko-chemicznych, są straty prażenia. Ich wielkość, sposób wyznaczania został określony w normach z serii PN‑EN 196 (metody badania cementu) i PN‑EN 450 (popiół lotny do betonu). Współspalanie biomasy z pyłem węglowym często wiąże się ze wzrostem niedopału [1]. Ogólnie stosowane metody laboratoryjne oznaczania zawartości części palnych wymagają udziału obsługi i wydłużają dodatkowo czas pomiaru. Dotychczas opracowane metody pomiaru on-line [2-4] wykazują wrażliwość na zmianę spalanego paliwa, co w przypadku współspalania różnego rodzaju biomasy [5] staje się coraz większym problemem. Wśród tych metod są także metody optoelektroniczne, które wykorzystują promieniowanie rozproszone przez badaną próbkę. Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu zawartości węgla całkowitego w popiele lotnym, na moc promieniowania rozproszonego oraz na rozkład widma w zakresie 400…1700 nm. Przygotowanie materiału do badań Popiół lotny pobrany został ze strefy 1 elektrofiltru (rys. 1) w jednej z krajowych elektrowni zawodowych współspalających biomasę z węglem kamiennym. Próbki pobierane były z różnych bloków w ciągu kilku dni o różnych godzinach, co ma znaczący wpływ na wyniki pomiarów. Z uwagi na fakt istnienia zbiornika buforowego biomasy w ciągu nawęglania, nie ma możliwości określenia dokładnego składu spalanego paliwa w danym momencie (różne rodzaje biomasy zostają zmieszane w tym zbiorniku). Do ba[...]

 Strona 1  Następna strona »