Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Jerzy AMBROZIAK"

Badanie i analiza właściwości kanałów radiowych w sieciach WBAN - część 2 DOI:10.15199/59.2019.6.4


  Celem niniejszego artykułu jest podsumowanie dotychczasowych prac badawczych w zakresie modelowania kanału radiowego w sieciach WBAN (Wireless Body Area Networks). Główne wyniki tych prac oraz wnioski z nich płynące zostały przedstawione w [1-8]. Należy podkreślić, że powyższe prace prowadzone są od 2014 roku w ramach współpracy pomiędzy Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz Universidade de Lisboa, Instituto Superior Técnico. Współdziałanie to zostało sformalizowane podpisaniem w 2016 roku porozumienia między obiema instytucjami. Opisane prace wpisują się także w tematykę badań prowadzonych pod auspicjami programu COST Action CA15104 Inclusive Radio Communication Networks for 5G and beyond (IRACON) [9], w szczególności w ramach grupy roboczej Internet-of-Things for Health, której autor niniejszego artykułu jest współprzewodniczącym. Publikację podzielono na dwie części. W pierwszej z nich (Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne nr 5/2019), przedstawiono uniwersalne stanowisko pomiarowe do kompleksowego badania kanałów radiowych w sieciach WBAN, metodykę badań pomiarowych kanałów radiowych w tych sieciach oraz oszacowano standardową i rozszerzoną niepewność pomiarową zastosowanego stanowiska i metodyki badawczej. Następnie zaprezentowano model kanału radiowego dla sieci WBAN typu off-body, pracujących w środowisku biurowym oraz przeprowadzono analizę polaryzacyjną fal radiowych w tych sieciach. Niniejsza, druga część artykułu, zawiera analizę zaników wolnozmiennych i szybkozmiennych w sieciach WBAN typu off--body z przestrzennym odbiorem zbiorczym oraz analizę stopnia skorelowania odbieranych sygnałów. Ponadto zaprezentowano model kanału radiowego dla wąskopasmowych i szerokopasmowych sieci WBAN typu off-body pracujących w środowisku promu pasażerskiego oraz dokonano analizy porównawczej zaników wolnozmiennych i szybkozmiennych w sieciach WBAN typu body- -to-body w[...]

 Strona 1