Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Nosal"

Lepkość hydroksypropylometylocelulozy a właściwości cementowych zapraw klejowych


  W mniejszym artykule omówiono aspekty związane ze stosowaniem eterów celulozy oraz przedstawiono wyniki badań określające wpływ lepkości zastosowanej hydroksypropylometylocelulozy na właściwości normowe i technologiczne uzyskanych zapraw klejowych stosowanych do klejenia płytek ceramicznych oraz do systemów ociepleń. Przedstawiono również wyniki oceny wpływu lepkości metylocelulozy na mikrostrukturę stwardniałych zapraw cementowych. Przedstawione wyniki pokazują w sposób jednoznaczny wpływ lepkości metylocelulozy na poszczególne cechy normowe wyrobów i mogą stanowić cenne źródło informacji dla producentów tego rodzaju zapraw budowlanych. Słowa kluczowe: zaprawa, klej cementowy, metyloceluloza, płytki ceramiczne, lepkość, mikrostruktura.W budownictwie mieszkaniowym ważne miejsce zajmują specjalne zaprawy stosowane do przyklejania płytek ceramicznych do różnych podłoży, głównie betonowych. Obok materiałów wiążących, do których należy przede wszystkim cement, do ich wytwarzania stosuje się również inne dodatki oraz domieszki pozwalające na kształtowanie odpowiednich właściwości tych zapraw. Metyloceluloza, obok innych domieszek, jest jednym z najczęściej stosowanych dodatków modyfikujących właściwości zapraw budowlanych. Wpływ różnych domieszek np. proszków redyspergowalnych czy innych związków organicznych złożonych z polimerów na proces hydratacji cementu oraz właściwości uzyskiwanych zapraw był przedmiotem wielu badań [1, 2, 3, 4, 5]. W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń laboratoryjnych dotyczących wpływu zawiesin wodnych metylocelulozy na wybrane właściwości fizyczne oraz mikrostrukturę cementowych zapraw klejowych stosowanych do przyklejania płytek ceramicznych. Metyloceluloza jest bardzo ważnym składnikiem zapraw klejowych, chociaż jej udział w składzie tych zapraw jest niewielki, na ogół nie przekracza dziesiątych części procenta masy suchego materiału. Stosowanie tej domieszki pozwala na uzyskanie dobrych wł[...]

Układanie płytek na podłożach z płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych


  Dynamiczny rozwój stosowania prefabrykatów gipsowych w wewnętrznych pracach wykończeniowych oraz wiedza i doświadczenie spowodowały, że prefabrykaty gipsowe, tj. płyty gipsowo-kartonowe (g-k) oraz płyty gipsowe znajdują zastosowanie nawet w pomieszczeniach takich jak kuchnie i łazienki. Z płyt gipsowo-kartonowych można wznosić ścianki działowe, filary, kolumny, obniżać sufity, zmieniać kształt pomieszczeń oraz wykonywać drobne elementy, takie jak półki, wnęki, osłony przewodów i instalacji szpecących pomieszczenia. Dzięki zastosowaniu płyt gipsowo-kartonowych możliwe jest uzyskanie w prosty i szybki sposób trwałych oraz estetycznych rozwiązań architektonicznych o zróżnicowanych kształtach (fotografia 1). W przypadku awarii, konieczności przebudowy czy remontu instalacji wodnych, gazowych oraz elektrycznych koszt demontażu ścianki z płyty g-k jest znacznie niższy niż tradycyjnych ścian murowanych. Podłoże z płyt g-k jest równe, gładkie, idealne do układania płytek ceramicznych, ale nie należy zapominać o ważnych aspektach decydujących o trwałości powstałej konstrukcji. Wykonanie okładziny ceramicznej na tego rodzaju podłożu nie sprowadza się, niestety, tylko i wyłącznie do wyboru odpowiedniego kleju, gdyż mogą wystąpić następujące problemy: niestabilność podłoża (uginanie się ? ? p łyt); ??nieprawidłowy dobór płyt g-k; niejednorodność powierzchni (po- ? ? łączenia płyt między sobą lub innymi materiałami); ??reagowanie kleju cementowego z gipsem. Podłoże z płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych Ważnym elementem w procesie przygotowania podłoża pod płytki ceramiczne jest dobór odpowiedniego rodzaju płyt gipsowo-kartonowych. Co do zasady można je stosować w pomieszczeniach, gdzie wilgotność względna powietrza nie przekracza 85%, a jednocześnie czas ekspozycji na takie wilgotne warunki nie przekracza 12 h na dobę. W pomieszczeniach takich jak łazienki, gdzie występuje podwyższona wilgotność, można stosow[...]

Okładziny ceramiczne na podłożach drewnianych i drewnopochodnych w pomieszczeniach wilgotnych DOI:


  Pomieszczenia można podzielić na 3 kategorie w zależności od wilgotności względnej powietrza, kondensacji pary wodnej oraz ogrzewania. W każdym z tych przypadków ściany, sufit i podłoga wymagają zastosowania odpowiednich materiałów odpornych na wilgoć. Szczególnie jest to istotne w przypadku przegród z elementów drewnianych, np. w domach szkieletowych. Przykładem takich materiałów jest lite drewno, płyty klejone z drewna, sklejka, płyty OSB, płyty pilśniowe, płyty MDF/HDF, płyty wiórowe i wiórowo- cementowe. Drewno oraz materiały drewnopochodne należą do trudnych, tzw. krytycznych podłoży w aspekcie zapewnienia odpowiednio mocnego, stabilnego oraz trwałego połączenia z okładziną ceramiczną. Wynika to z właściwości samego materiału, jak i czynników związanych z konstrukcją oraz jej użytkowaniem. Należy zwrócić uwagę, że sposób postępowania związany z montażem okładziny ceramiczne[...]

Nowoczesne systemy suchej zabudowy DOI:10.15199/33.2018.12.02

Czytaj za darmo! »

Obecnie najpopularniejszymi okładzinami stosowanymi w suchej zabudowie są płyty gipsowo-kartonowe, które znajdują nowe zastosowanie przez modelowanie ich właściwości (płyty g-k: akustyczne, ogniochronne, wodoodporne, RTG, przeznaczone na podłogi i ściany o dużej twardości i wytrzymałości itp.). Dostępne są również płyty drewnopochodne (płyty wiórowe, OSB, MDF, płyty włóknisto-cementowe itp.) oraz nowe wyroby składające się z materiałów izolacyjnych zespolonych z płytami gipsowo-kartonowymi, przeznaczone do stosowania jako izolacja termiczna i akustyczna wewnątrz budynków. Są onemocowanew taki sposób, aby widoczną stroną była płyta gipsowo-kartonowa, co wraz z dodatkowym spoinowaniemsprawia, że ścianama właściwości nierozprzestrzeniające ognia.Wyro[...]

Ocena bezpieczeństwa pożarowego elewacji DOI:

Czytaj za darmo! »

Ocena bezpieczeństwa pożarowego elewacji jest procesem złożonym, na który składa się wiele elementów. Przepisy bazują głównie na istniejącym europejskim systemie reakcji na ogień i odporności ogniowej. Badania reakcji na ogień pozwalają na określenie potencjalnego wpływu wyrobu na rozwój pożaru oraz ewentualną łatwość zapalenia. Odnosi się ona przede wszystkim do wczesnych etapów rozwoju pożaru, tzw. rozgorzenia. Natomiast zdolność elementu budowlanego do zachowania swoich właściwości konstrukcyjnych podczas działania wysokiej temperatury, odpowiadającej rozwiniętemu pożarowi przez określony czas, definiuje odporność ogniowa. W związku z tym, że Euroklasy zostały opracowane dla scenariusza pożaru wewnątrz budynku, nie jest możliwa właściwa ocena zachowania się elewacji w warunkach pożaru w przypadku działania ognia z zewnątrz. Systemniemoże być scha[...]

Wymagania dotyczące materiałów do spoinowania płyt g-k w świetle PN-EN 13963:2008

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny wzrost zainteresowania systemami suchej zabudowy wnętrz spowodował pojawienie się na rynku krajowymwielumateriałów do spoinowania i wykańczania płyt gipsowo-kartonowych. Szczególną popularnością cieszą się masy szpachlowe, produkowane zarówno w postaci masy gotowej do użycia, jak i suchej mieszanki do wykorzystania po zarobieniu wodą. Zastosowanie odpowiedniej masy oraz właściwe [...]

Klasyfikacja wyrobów gipsowych ze względu na reakcję na ogień

Czytaj za darmo! »

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych jest przedmiotem wymagań dotyczących projektowania budynków oraz zachowania konstrukcji, wyrobów budowlanych, urządzeń i wyposażenia, a także instalacji pożarowych w warunkach pożaru. Wprzypadku wyrobów budowlanych i elementów budynków przedmiotem klasyfikacji i wymagań norm europejskich są dwa podstawowe parametry charakteryzujące zachowanie się wyrobu w warunkach pożaru: reakcja na ogień i odporność ogniowa. Reakcja na ogień ZgodnieznormąPN-EN13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień klasy podstawowe obejmują 7 euroklas: A1, A2, B, C, D, E, F. Klasy A1 i A2 obejmują najbezpieczniejsze niepalne wyroby, np. z wełny mineralnej, klasa[...]

Rynek materiałów gipsowych dla budownictwa w Polsce

Czytaj za darmo! »

Wostatnich latach zapotrzebowanie na surowce gipsowe w Polsce utrzymuje się na wysokim poziomie. Produkty gipsowe są doskonałym materiałem do prac wykończeniowych ze względu na walory estetyczne, dobrą izolacyjność cieplną i dźwiękochłonność, odporność na działanie ognia, pozytywne oddziaływanie zdrowotne (stwarzają przyjaznymikroklimat w pomieszczeniach), szybkość wykonywania prac remontowych i wykończeniowych w budownictwie. Krajową bazę surowców siarczanowych do produkcji spoiw i wyrobów budowlanych stanowią surowce pochodzące z dwóch głównych źródeł: ● ze złóż surowców naturalnych; ● z procesu odsiarczania spalin. Z danych szacunkowych wynika, że w 2008 r. produkcja surowców siarczanowych wynosiła ogółem ok. 2,8 mln t, z czego zużycie w przemyśle gips[...]

Niepalność materiałów gipsowych

Czytaj za darmo! »

A ktualne normy, takie jak PN-EN 13279-1 obejmująca tynki gipsowe, PN-EN 13454-1 - podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia, PN-EN 13963 - szpachle, PN-EN 12860 i PN-EN 14496 - kleje gipsowe stano- wią m.in., że wyroby, których dotyczą, podlegają badaniom re- akcji na ogień i nakładają na ich producentów obowiązek ozna- czania euroklasy odporności na ogień. Normy europejskie dotyczące spoiw i wyrobów gi[...]

Gips w budownictwie


  Szybki rozwój technologii w budownictwie oraz duże możliwości ich stosowania sprawiają, że zapotrzebowanie na surowce gipsowe ciągle utrzymuje się na wysokim poziomie. Spoiwa gipsowe i wyroby z gipsu cieszą się niesłabnącą popularnością wśród wykonawców ze względu na łatwość stosowania, walory estetyczne, dobrą izolacyjność cieplną i dźwiękochłonność, odporność na działanie ognia, pozytywne oddziaływanie zdrowotne (stwarzają przyjazny mikroklimat w pomieszczeniach), szybkość wykonywania prac remontowych i wykończeniowych w budownictwie.Wkrajowym przemyśle materiałów budowlanych gips i anhydryt ma ugruntowaną pozycję, co wynika z zalet i możliwości stosowania, ale także z faktu, że Polska dysponuje dużymi naturalnymi zasobami tych surowców, jak również dostępne są coraz większe ilości gipsu syntetycznego pochodzącego głównie z procesu odsiarczania spalin (tabela 1). Produkcja surowców siarczanowych w 2010 r. kształtowała się na poziomie ok. 3,3 mln t (podobnie jak w 2009 r.). Surowce gipsowe pochodzenia naturalnego Złoża gipsów o znaczeniu gospodarczym (tabela 2) występują na znacznych przestrzeniach (głównie dolina Nidy), bezpośrednio na powierzchni lub pod niewielkim, sięgającym kilkunastu metrów nadkładem. Gipsy tego regionu charakteryzuje stała jakość, zawartość CaSO4 . 2H2O na poziomie 85 - 95%.Wobrębie "Doliny Nidy" eksploatowane są dwa złoża: Borków- -C[...]

 Strona 1  Następna strona »