Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Michalak"

Sezonowa zmienność promieniowania słonecznego i prędkości wiatru w aspekcie ich wykorzystania na potrzeby grzewcze w budynku jednorodzinnym

Czytaj za darmo! »

Coraz większe wykorzystanie energii z zasobów odnawialnych do pokrycia potrzeb energetycznych w budownictwie, szczególnie energooszczędnym i pasywnym, skutkuje wieloma nowymi problemami naukowymi i technicznymi. Poprawna ocena zasobów energetycznych w odniesieniu do potrzeb, pozwoli zaprojektować adekwatny system kompleksowego zasilania domu w energię.Polska jest położona w strefie klimatu umiarkowanego między 49 a 54,50 szerokości geograficznej północnej. Promieniowanie słoneczne w Polsce charakteryzuje się bardzo nierównym rozkładem w cyklu rocznym, ponieważ średnio 80% z całkowitej energii słonecznej przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od początku kwietnia do końca września. Dla systemów solarnych szczególnie niekorzystne są więc warunki zimowe, kiedy to ilość energii słonecznej padającej na jednostkę powierzchni jest najmniejsza [3]. Roczna zmienność prędkości wiatru charakteryzuje się cyklicznością sezonową. Największe prędkości wiatru na terenie Polski obserwowane są w okresie jesienno-zimowym, zaś najmniejsze w okresie wiosenno-letnim. Stąd też energia wiatru jest lepiej skorelowana z potrzebami energetycznymi budynków. Efektem zmian promieniowania słonecznego są zmiany temperatury, wpływające na potrzeby grzewcze budynków. Występuje przy tym pewne p[...]

Nowe normy serii PN-EN ISO 52000 a miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia w budynkach mieszkalnych DOI:10.15199/9.2019.2.2


  1. Wstęp W roku 2017 Polski Komitet Normalizacyjny opu- blikował zestaw nowych norm serii PN-EN ISO 52000 wspierających dyrektywę EPBD. Wśród nich znala- zły się normy dotyczące zagadnienia słonecznych zy- sków ciepła w budynkach. Pierwsza z nich to norma PN-EN ISO 52010-1:2017-09 (E) zatytułowana "Energe- tyczne właściwości użytkowe budynków ‒ Zewnętrzne warunki klimatyczne - Część 1: Konwersja danych klima- tycznych do obliczeń energetycznych" [11]. W normie tej przedstawiono m.in. ogólną metodologię obliczania go- dzinowego natężenia promieniowania słonecznego całko- witego na powierzchni o dowolnej orientacji i nachyleniu na podstawie pomiarowych wartości natężenia promie- niowania na płaszczyźnie poziomej: całkowitego albo normalnego bezpośredniego i dyfuzyjnego. Procedura ta została opisana w pracy [1]. Przedstawione w niej różnice w wartościach rocznych sum napromieniowania uzyska- nych na podstawie nowej normy oraz z plików typowych lat meteorologicznych dla wybranych pięciu miast w Pol- sce skłaniają do postawienia pytania o wpływ nowej meto- dy obliczeń na wartość zysków słonecznych w budynkach w warunkach klimatycznych Polski. W tym celu w artykule przedstawiono metodykę okre- ślania słonecznych zysków ciepła według nowej normy PN-EN ISO 52016-1. Do wykonania obliczeń wykorzy- stano jednorodzinny parterowy oraz wielorodzinny pię- ciokondygnacyjny budynek mieszkalny. Na podstawie danych meteorologicznych promieniowania słonecznego z plików typowych lat meteorologicznych oraz normy PN-EN ISO 52010-1 wykonano obliczenia słonecznych CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/2 (2019) 51 zysków ciepła dla tych obiektów w pięciu lokalizacjach, takich samych jak w [1], tj. w Białymstoku, Łodzi, Rze- szowie, Szczecinie oraz we Wrocławiu. W artykule [1] wskazano także, iż w normie 52010-1 w niektórych równaniach znajdują się błędy. Obliczenia przeprowadzono według poprawnych zależności. Tak samo postąpiono w nini[...]

Propozycja systemu sterowania i nadzoru dla hybrydowego systemu grzewczego z pompą ciepła i kolektorami słonecznymi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono hybrydowy system grzewczy budynku szkolnego, wykorzystujący pompę ciepła, kolektory słoneczne i kocioł gazowy. Opisano kolejne składniki instalacji i ich podstawowe parametry techniczne. Jako uzupełnienie całości przedstawiono projektowany komputerowy system nadzoru i sterowania pracą całej instalacji grzewczo - klimatyzacyjnej. ANALIZOWANY obiekt jest to budynek Zespołu S[...]

Wpływ temperatury otoczenia na zużycie energii do ogrzewania budynku szkolnego

Czytaj za darmo! »

Na podstawie trzyletniego okresu eksploatacyjnego zaprezentowano analizę zużycia energii na potrzeby grzewcze budynku szkolnego. Uzyskane rezultaty posłużyły do próby określenia zużycia energii w zależności od temperatury otoczenia. ANALIZOWANY budynek szkolny przedstawiono w publikacjach [4], [5]. Znajduje się on w Gródku nad Dunajcem, w powiecie nowosądeckim, na obszarze III strefy klimat[...]

Bilans energetyczny budynku użyteczności publicznej w aspekcie certyfikacji energetycznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono model potrzeb energetycznych budynku użyteczności publicznej do określenia ilości energii zużywanej podczas normalnej eksploatacji. Wyróżniono podstawowe grupy potrzeb oraz przedstawiono podstawowe zależności matematyczne. Uzyskane rezultaty posłużyły do stworzenia programu obliczeniowego zużycia energii przez analizowany budynek. Uzyskane rezultaty mogą być interesujące dla k[...]

Bilans energetyczny budynku użyteczności publicznej w aspekcie certyfikacji energetycznej

Czytaj za darmo! »

Obliczenia zużycia energii przeprowadzono dla opisanego w [2], [3] obiektu szkoły w Gródku nad Dunajcem. W tym celu oparto się na danych z audytu energetycznego (parametry przegród budowlanych i instalacji, wymiary budynku), dokumentacji technicznych instalacji elektrycznej i grzewczej. Przeprowadzono także kilka wizji lokalnych celem weryfikacji uzyskanych danych, określenia czasu użytkowan[...]

 Strona 1  Następna strona »