Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"FILIP HEYDUK"

Spiekanie tytanu i hydroksyapatytu metodą iskrowego spiekania plazmowego


  W artykule omówiono metodę iskrowego spiekania plazmowego SPS (ang. Spark Plasma Sintering). Przedstawiono graficznie proces spiekania wraz ze schematem urządzenia oraz wyjaśniono mechanizm spiekania impulsami prądu stałego. Opracowano proces spiekania proszku stopu tytanu Ti6Al4V oraz proszku hydroksyapatytu (HA) wraz z 5 % dodatkiem srebra. Ocenie za pomocą mikroskopu skaningowego poddano powierzchnię uzyskanych próbek. Na podstawie badań zaproponowano parametry wytwarzania próbek przeznaczonych do badań in-vitro. Wykazano, że minimalną temperaturą przy której można uzyskać powłokę HA charakteryzującą się dobrym połączeniem z podłożem jest 750 oC. The article discusses the method of Spark Plasma Sintering. Presented graphically sintering process and SPS device diagram. Explained the mechanism of sintering DC pulses. Titanium alloy powder Ti6Al4V and hydroxyapatite powder with 5 % silver sintering process was developed. Evaluated by scanning electron microscopy were obtained surface samples. Based on the research proposed parameters for sample preparation on in-vitro. It was shown that the minimum temperature at which the HA coating can be characterized by good access to the substrate is 750 °C. Słowa kluczowe: iskrowe spiekanie plazmowe, ciepło Joule’a, stop tytanu Ti6Al4V, hydroksyapatyt Key words: Spark Plasma Sintering, Joule heating, titanium alloy Ti6Al4V, hydroxyapatite.Wprowadzenie. Instytut Obróbki Plastycznej realizuje i koordynuje prace badawcze w ramach projektu w 7. Programie Ramowym Komisji Europejskiej w ramach wspólnego konkursu Komisji Europejskiej UE i Meksykańskiej Organizacji CONACYT "Adding Value to Mining at the Nanostructure level" - "Rozwój i zastosowanie nowych nanokompozytowych materiałów otrzymywanych w recyklingu metali szlachetnych" o akronimie NANOMINING [1]. W ramach projektu wytworzono przy wykorzystaniu metody iskrowego spiekania plazmowego podłoża ze stopu tytanu Ti6Al4V o wymiarach Ø20 × 10 mm (rys. 1[...]

ISKROWE SPIEKANIE PLAZMOWE JAKO EFEKTYWNA METODA WYTWARZANIA WYROBÓW Z PROSZKÓW SPIEKANYCH


  W artykule przedstawiono istotę iskrowego spiekania plazmowego oraz schemat urządzenia SPS. Wyjaśniono mechanizm spiekania z wykorzystaniem silnoprądowych impulsów prądu stałego. Przedstawiono wyniki badań nad niektórymi materiałami które spiekano metodą SPS w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu od roku 2011. Wykazano, iż metodą SPS możliwe jest spiekanie materiałów jedno jak i wielofazowych oraz napiekanie powłok na wcześniej wytworzone spieki. Przedstawiono prognozę co do przyszłych zastosowań metody SPS. Słowa Kluczowe: iskrowe spiekanie plazmowe, stop tytanu, stal narzędziowa, kompozyt SPARK PLASMA SINTERING AS AN EFFECTIVE METHOD FOR THE FORMATION PRODUCTS FROM SINTERED POWDERS This article presents the essence of spark plasma sintering and a diagram of an SPS machine. The mechanism of sintering with the application of high intensity direct current impulses is explained. Since 2011, research work has been conducted at the Metal Forming Institute in Poznan on powder materials consolidated using the spark plasma sintering method. This article presents selected results of studies on the Ti6Al4V alloy, Astaloy CrM tool steel, and an Al-Al2O3 composite material, which were sintered using the SPS method. It was shown that it is possible to sinter both single-phase and multi-phase materials characterized by a density near theoretical density (10% Al-Al2O3 composite material with a relative density of 97 %) and to “sinter on" coats onto previously produced sinters (HAp layer on a titanium substrate) using the spark plasma sintering method. Using the example of sintered Astaloy CrM tool steel, it was shown that the values of density and tensile strength increase as compaction pressure increases. This article also presents a prognosis concerning future applications of the SPS method. Keywords: spark plasma sintering, titanium alloy, tool steel, composite Wstęp [...]

 Strona 1