Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Trapko"

Identyfikacja parametrów wytrzymałościowych kompozytów węglowych CFRP

Czytaj za darmo! »

Wzmacnianie konstrukcji inżynierskich (betonowych, murowych i drewnianych) metodą doklejaniamateriałów kompozytowych FRP znajduje coraz większe uznanie wśród polskich inżynierów konstruktorów. Obecnie na rynku dostępne są wyroby na bazie włókien: szklanych (GFRP), węglowych (CFRP) i aramidowych (AFRP). Ze względu na wytrzymałość na rozciąganie, moduł sprężystości, wytrzymałość zmęczeniową, gęstość objętościową, a także koszty aplikacji najczęściej stosowane są kompozyty węglowe, a następnie aramidowe i szklane. Kompozyty węglowe CFRP składają się z włókien wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, zatopionych w matrycy (taśmy, kształtki, pręty) lub ułożonych w jedno- lub wielokierunkowych arkuszach na osnowie (maty). Taśmy CFRP zbudowane są w ten sposób, iż wszystkie wiązki włókien węglowych ułożone są jednokierunkowo, równolegle do długości taśmy. Włókna zatapiane są w żywicy epoksydowej i poddawane obróbce cieplnej, dzięki której zostaje ona utwardzona, tworząc spójną matrycę. Matryca z żywicy scala włókna węglowe w kierunku podłużnym taśmy i stanowi ich ochronę przed oddziaływaniami zewnętrznymi. O doborze odpowiedniego systemu wzmacniania konstrukcji decyduje konstruktor na podstawie analizy parametrów technicznychmetody i jej konkurencyjnościwporównaniu z innymi technologiami. Jedną z metod wzmacniania elementów ściskanych, opracowaną w Instytucie Budownictwa PolitechnikiWrocławskiej, jest doklejanie wzdłuż osi podłużnej słupów taśm CFRP, którym towarzyszy poprzeczne uzwojenie z maty kom[...]

Zastosowanie materiałów kompozytowych do wzmacniania żerdzi elektroenergetycznych z betonu wirowanego

Czytaj za darmo! »

Problemy konieczności naprawy lub wzmocnienia konstrukcji wsporczej z betonu, dla napowietrznych linii elektroenergetycznych, wynikają m.in. z uszkodzenia i korozji betonu, zarysowania konstrukcji, przeciążenia, konieczność przeprojektowania linii. Wyzwaniem współczesnej inżynierii budowlanej jest zaproponowanie prostych i skutecznych sposobów eliminowania powstałych uszkodzeń bez konieczności wykonywania nowej konstrukcji wsporczej. Do najnowocześniejszych metod naprawy i wzmacniania konstrukcji z betonu należy doklejanie do nich materiałów na bazie włókien kompozytowych - CFRP i FRCM. Celem artykułu jest pokazanie inżynierom i administratorom linii, jak można w łatwy i szybki sposób dobrać system naprawczy i przeprowadzić jego aplikację. Abstract. The problems of necessity of repairs or strengthening of concrete support structures for overhead power lines follows from damage or corrosion of concrete, cracking of structure, overloading, the necessity of redesigning of line. The challenge of present-day civil engineering is to propose relatively simple and effective methods of eliminating the damages without necessity of new support structure executing. In the group of modern repair and strengthening methods is attaching to structure the materials on the basis of composite fibres - CFRP and FRCM. The goal of this paper is to present engineers and lines’ administrators how to select the strengthening system in easy and quick way and execute his application (Using of composite materials for strengthening of spun concrete electrical poles). Słowa kluczowe: żerdź, wzmacnianie, CFRP, FRCM Keywords: pole, strengthening, CFRP, FRCM Wprowadzenie Pierwsze krajowe żerdzie elektroenergetyczne z betonu wirowanego, o długościach 12 i 15 m zostały wykonane na początku lat 80-tych XX wieku w Zakładzie Prefabrykatów Betonowych Energetyki w Kozienicach [1]. Żerdzie te wykonano przy użyciu wirówki rolkowej adaptowanej, z produkcji rur kanalizacyjny[...]

Pręty kompozytowe do zbrojenia betonu


  Pręty kompozytowe FRP można sklasyfikować, w zależności od zastosowanego surowca do ich produkcji, na szklane (GFRP - Glass Fibre Reinforced Polymers), bazaltowe (BFRP - Basalt Fibre Reinforced Polymers), aramidowe (AFRP - Aramid Fibre Reinforced Polymers) oraz węglowe (CFRP - Carbon Fibre Reinforced Polymers). Obecnie, ze względu na niską cenę surowca, produkuje się głównie pręty kompozytowe z włókna szklanego i bazaltowego. Są one przeznaczone do biernego zbrojenia konstrukcji inżynierskich z betonu. Dostępne na rynku pręty mają średnicę 4 - 30 mm i długość 3 m, 6 m lub 12 m w przypadku transportowanych i składowanych w wiązkach oraz 50 m i 100 m w przypadku transportowanych i składowanych w kręgach. W budownictwie mogą być stosowane pręty proste, siatki (wiązane lub spajane) oraz pręty gięte (fotografia). Parametry techniczne Podstawowym badaniem prętów kompozytowych jest próba rozciągania wg normyASTMD7205 [1]. Pręty kompozytowe zbudowane są jednokierunkowo - wiązki włókien ułożone są wzdłuż osi pręta i połączone ze sobą za pomocąmatrycy.Wiązka włókien nie ma wytrzymałości na rozciąganie w kierunku poprzecznymdo włókien, ani wywytrzymałości na ściskanie w kierunku ułożenia włókien. Połączone żywicą włókna odkształcają się pod wpływem obciążenia zarówno w kierunku podłużnym,[...]

Włókna PBO jako wzmocnienie belek żelbetowych DOI:10.15199/33.2016.11.38


  Wartykule omówiono możliwość wykorzystania włókien PBO jako wzmocnień belek żelbetowych.Włókna PBO wchodzą w skład systemu wzmacniania FRCM (Fibre Reinforced Cementitious Matrix), który jest dobrą alternatywą dla znanych systemów FRP (Fibre Reinforced Polymers), głównie w obiektach, gdzie może występować podwyższona temperatura. System PBO-FRCMdziała inaczej niż systemy na bazie żywic epoksydowych, co jest związane z zastosowaniem zaprawy mineralnej jako matrycy. Autorzy zwrócili uwagę na główne problemy związane z zastosowaniem systemu PBO-FRCM, takie jak odpowiednie zakotwienie kompozytu oraz przedwczesne odspajanie się włókien od matrycy. Słowa kluczowe: konstrukcje żelbetowe,wzmocnienia, PBO-FRCM.Włókna PBO (p-Phenylene Benzobis Oxazole) to włókna nowej generacji, które charakteryzują się największą wytrzymałością na rozciąganie oraz dużymmodułemsprężystości podłużnej (ok. 15%większymniżwłóknawęglowe) w porównaniu z pozostałymi włóknami używanymi dowzmacniania konstrukcji. Wykorzystywane są jako składnik systemu wzmocnień FRCM, w którym rolę matrycy pełni zaprawamineralna. Struktura włókien PBO pozwala na tworzenie wiązań chemicznych z matrycą cementową, dzięki czemu uzyskuje się szybkie połączenie bez fazy pośredniej, jakawystępuje we wzmocnieniach FRP [5]. Efektywność systemu FRCM jest nieznacznie mniejsza niż systemów FRP ze względu na niewielką wytrzymałość matrycy mineralnej na rozciąganie, ale jej zastosowanie umożliwia wzmacnianie obiektów narażonych na działanie wysokiej temperatury, w przypadku których niemożliwe jest użycie żywic epoksydowych. S[...]

Prefabrykowane dźwigary żelbetowe o rozpiętości 15 m - problem nadmiernych ugięć DOI:10.15199/33.2017.11.24


  Analiza ugięć elementów żelbetowych wymaga specyficznego podejścia [2]. Jest to spowodowane głównie wpływem rys prostopadłych na ugięcia. Ich udział w całkowitym ugięciu może wynosić nawet ok. 80% [5]. Dodatkowymi zjawiskami wymagającymi uwzględnienia są efekty reologiczne w betonie, tj. pełzanie i skurcz [4]. W przypadku dźwigarów prefabrykowanych istotny jest również wpływ poszczególnych faz pracy, tym bardziej że elementy o dużej rozpiętości charakteryzują się znacznym ciężarem własnym, który oddziałuje praktycznie od początku cyklu pracy belki. W opisywanym przypadku udział ciężaru własnego wynosił ok. 25%. Analizowano konstrukcję wiaty przy hali fabrycznej (rysunek 1). Na słupach żelbetowych S wspierają się przedmiotowe dźwigary D1 ÷ D13 (rysunek 2), które wykonano z betonu C35/45 i zazbrojono stalą o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa. Stopień zbrojenia rozciąganego wynosi ρ = 2,8%. Prostopadle do głównych ram nośnych zamontowano strunobetonowe płatwie P. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa. Konstrukcja wiaty została zmontowana w ciągu jednego miesiąca. Krótko po zakończeniu montażu wiaty zaobserwowano znaczne ugięcia dźwigarów. Ugięcia dźwigarów Po upływie trzech miesięcy przeprowadzono pomiary metodami geodezyjnymi. Wzwiązku z wciąż przyrastającymi ugięciami niektórych dźwigarów zlecono następny pomiar po 20miesiącach od zakończenia budowy (tabela 1). Dodatkowo obliczono ugięcia wg [7] oraz k[...]

Uszkodzenia żelbetowej konstrukcji estakady ruchu pieszego


  Wartykule przedstawiono uszkodzenia prefabrykowanej, żelbetowej konstrukcji estakady ruchu pieszego. Opisano występujące uszkodzenia elementów oraz przyczyny ich powstania. Przedstawiono wyniki analiz obliczeniowych. Stan techniczny oraz wymagania co do nośności elementów konstrukcyjnych powodują, że w chwili obecnej estakada zagraża bezpieczeństwu użytkowania. Zaproponowano koncepcję ograniczenia obciążeń użytkowych oraz naprawy i wzmocnienia elementów nośnych. Słowa kluczowe: beton, trwałość, uszkodzenia, naprawa.Prefabrykowana estakada żelbetowa długości 198 m i powierzchni ok. 3400 m2 powstała w latach 70. ubiegłego wieku i służyła do komunikacji pieszejmiędzy pawilonami handlowo-usługowymi zlokalizowanymi na parterze oraz obiektamimieszkalnymi trzech 16-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych. Pod estakadą znajdują się garaże i parking. Obiekt jest wykonany z prefabrykowanych kanałowych płyt stropowych w technologii Unifikacja Wrocławska 1970 - 1972 o wymiarach 24 × 150 × 600 cm, belek (rygli) o przekroju 40 × 50 cm oraz słupów o przekroju 40 × 40 cm. Nawierzchnię estakady stanowi zdylatowana posadzka z lastryko wykonana na dwóch warstwach papy i gładzi cementowej. Konstrukcja została podzielona dylatacjami na 7 odcinków w kierunku podłużnym długości: 24, 30, 24, 30, 30, 42 oraz 18m.Wosiach dylatacji wykonano podwójne rygle i słupy. Niektóre z dylatacjimają widoczny odstępmiędzy ryglami i słupami, natomiast w innych jest on zabetonowany. Rodzaj uszkodzeń obiektu Obecnie estakada ma ponad 40 lat i jest intensywnie użytk[...]

Nośność na ścinanie belek żelbetowych wzmocnionych materiałami PBO-FRCM DOI:10.15199/33.2015.06.24


  W artykule przedstawiono wyniki badań nośności belek żelbetowych wzmocnionych na ścinanie materiałami kompozytowymi PBO-FRCM.Wyniki badań eksperymentalnych porównano z wartościami teoretycznymi uzyskanymi z metody bazującej na analogii kratownicowej Rittera-Mörscha. Słowa kluczowe: belki żelbetowe, wzmocnienie, ścinanie, PBO-FRCM.Wzmacnianie belek żelbetowych za pomocą materiałów kompozytowych jest powszechnie znanym sposobem zwiększania ich nośności. Największą popularnością cieszą się wzmocnienia FRP (Fibre Reinforced Polymers) aplikowane do powierzchni elementu za pomocą żywicy epoksydowej. Nowym systemem wzmacniania jest FRCM (Fibre Reinforced Cementitious Matrix), wktórymżywicę epoksydową zastąpiono zaprawą mineralną. Pełni ona taką samą rolę jak żywica, ale jest bardziej odporna na temperaturę. Wsystemie FRCMużywa się takich samych włókien kompozytowych jak w systemach FRP, a takżewłókien z grupy poliamidów PBO (p-Phenylene Benzobis Oxazole). Wartykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych trzech belek żelbetowych wzmocnionych na ścinanie w systemie PBO-FRCM i porównano uzyskane wyniki z nośnością teoretyczną. W związku z tym, że dla wzmocnień PBO-F[...]

Stan techniczny stalowej hali przemysłowej a aspiracje jej użytkowników DOI:10.15199/33.2015.06.34


  Przedmiotem artykułu jest analiza stanu technicznego konstrukcji stalowej hali przemysłowej zlokalizowanej w Chinach, której celem była ocena możliwości zamiany suwnic na nowe o większej nośności. W artykule przedstawiono ocenę stanu technicznego obiektu i analizę statyczno-wytrzymałościową. Słowa kluczowe: hala stalowa, stan techniczny, suwnica.Jednymz czynnikówdeterminujących przegląd konstrukcji budowlanej jest diagnostyka okresowa bądź planowana modernizacja obiektu. Celem omówionejwartykule diagnostyki konstrukcji czteronawowej hali stalowej zlokalizowanej w Chinach była ocena jej stanu technicznego i statyczno-wytrzymałościowe obliczenia sprawdzające w przypadku aktualnych warunków obciążeniowych oraz z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń po modernizacji. Ze względu na lokalizację hali zdecydowano się na ocenę jednoetapową, która polegała na: wizji lokalnej; ustaleniu programu pomiarów, badań i analiz; wykonaniu inwentaryzacji konstrukcji oraz analizy dokumentacji i warunków eksploatacji obiektu; badaniachmakroskopowych konstrukcji; analizie stanów granicznych konstrukcji oraz ocenie stopnia wytężenia jej elementów; sformułowaniu wniosków dotyczących dalszej eksploatacji i możliwości modernizacji obiektu. Wewszystkich nawach hali pracują suwnice pomostowe (rysunek).Wramach mode[...]

Modernizacja podziemnej przepompowni ścieków komunalnych DOI:10.15199/33.2015.09.29


  Artykuł dotyczy konstrukcji żelbetowej podziemnej przepompowni ścieków komunalnych, którą wykonano na przełomie lat 80. i 90. w technologii studni opuszczanej. Wzwiązku z planowaną modernizacją, polegającą na powiększeniu kubatury i wymianie płyty przekrycia, przeprowadzono badania stanu technicznego (w tym niszczące badania wytrzymałości betonu płaszcza oraz dna). W artykule przedstawiono stan techniczny obiektu, zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych oraz zaproponowano sposób modernizacji obiektu. Słowa kluczowe: badania, beton, przepompownia, żelbet.Jednymz podstawowych zadańmiejskiej infrastruktury jest odprowadzanie ścieków komunalnych. Proces ten wymaga odpowiedniej sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącymi jej obiektami. Takim jest jedna z czterdziestu wrocławskich przepompowni - przedmiot tego artykułu. Jej zadaniem jest tłoczenie ścieków z kanalizacji ogólnospławnej. Zarządca obiektu postanowił poddać go modernizacji. Powodem tej decyzji była m.in. potrzeba zwiększenia wydajności (przepompownia obsługuje coraz intensywniej wykorzystywany duży obiekt hotelowo- -sportowy). Modernizacji miała towarzyszyć naprawa lub wymiana elementów konstrukcji żelbetowej, dzięki czemu zwiększyłaby się trwałość budowli. Ze względu na rok budowy (przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych) należało się bowiem spodziewać, że zastosowane rozwiązania z zakresu ochrony budowli przed agresywnym środowiskiem (XA3 wg [1]) są znaczniemniej skuteczne niż te oferowane obecnie. Dodatkowo wpływ na taki stan rzeczymogłamieć niższa wtedy staranność oraz świadomość techniczna wykonawców. Stan obecny, stan docelowy Omawianą przepompownię ścieków komunalnych wykon[...]

Wzmocnienia kompozytowe otworów w żelbetowych ścianach zbiorników DOI:10.15199/33.2015.09.33


  W artykule przedstawionomożliwość zastosowania materiałów kompozytowych, na bazie włókien kompozytowych, do wzmacniania stref wokół otworów w ścianach żelbetowych. Rozważania przeprowadzono na podstawie własnych doświadczeń inżynierskich z tego typu wzmocnieniami, a także własnych badań doświadczalnych wykonanych na tarczach żelbetowych. Słowa kluczowe: tarcze żelbetowe, wzmocnienie, CFRP, PBO- -FRCM.Wobiektach inżynierskich, takich jak zbiorniki, silosy czy bunkry, dużymproblememsą otwory technologiczne, zlokalizowane przede wszystkim w strefach koncentracji naprężeń. Wycięcie betonu oraz zbrojenia w tych strefach wiąże się z koniecznością ich wzmocnienia. Otwory o niewielkich rozmiarach często są pomijane w obliczeniach ze względu na możliwą redystrybucję sił wewnętrznych. Przy większych otworach mogą powstawać naprężenia przekraczające wytrzymałość betonu na rozciąganie, co w konsekwencji prowadzi do nadmiernych zarysowań. Zgodnie z zaleceniami [1] szczególnej uwagi wymagają wszystkie otwory, w których przecinane jest zbrojenie. Nie przeprowadzając szczegółowych obliczeń, należy je zastąpić dodatkowym zbrojeniem, równym co do powierzchni zbrojeniu usuniętemu, które powinno być rozmieszczone po obu stronach otworu lbd [2]. Dodatkowo, naroża otworów należy dozbrajać prętami ułożonymi pod kątem, w każdym narożu. Taka możliwość istn[...]

 Strona 1  Następna strona »