Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Błaszczyński"

Materiały termoizolacyjne stosowane w dachach


  Przedstawiono cały wachlarz materiałów termoizolacyjnych, które mogą być zastosowane w dachach zarówno płaskich, jak i stromych: odmateriałów tradycyjnych, czyli takich, które były dotychczas stosowane, przez materiały współcześnie preferowane, aż do innowacyjnych, czyli takich, które właśnie wchodzą do praktyki budowlanej. Osobną grupę stanowiąmateriały ekologiczne, które powinny być preferowane z punktu widzenia budownictwa zrównoważonego i ekologicznego. Słowa kluczowe: dachy, materiały termoizolacyjne, przewodność cieplna, ekologia. Abstract. The whole variety of thermo-insulating materials, which can be applied in roofs both flat and steep: from traditional materials, those are actually applied, across contemporary materials, which in a modern manner should be preferred, until innovativematerials, which are just taking effect.The separate group ofmaterials makes ecological materials, which should be preferred from the point of sustainable and ecological construction. Keywords: roofs, thermo-insulatingmaterials, thermal conductance, ecology.Materiały termoizolacyjne stosowane do ocieplenia dachów płaskich i dachów stromych są dobierane w zależności od konstrukcji zadaszenia, układu warstw oraz sposobu wentylacji. Oprócz najważniejszego parametru, jakimjest przewodność cieplnamateriału termoizolacyjnego, należy brać pod uwagę również jego opór dyfuzyjny oraz wytrzymałość mechaniczną. Grubość warstwy izolacji termicznej wynika bezpośrednio zwymagań określonychwrozporządzeniu [1].Wprzypadku dachówi stropodachów, maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła, przy temperaturze wewnątrz pomieszczenia ti >16 °C, wynosi od 1 stycznia 2014 r. U = 0,2 W/m2K. Wymaganie to odnosi się do wszystkich budynków. Pozostałewymagania przedstawiono w tabeli 1 [1]. Niestety odbiegają one od tych, które powinny obowiązywać wmomencie wprowadzania budownictwa prawie zeroenergetycznego, czyli w 2021 r. Konieczność osiągnięcia [...]

Trwała rewitalizacja obiektu zabytkowego z modernizacją na minibrowar z hotelem DOI:10.15199/33.2015.11.38


  W artykule przedstawiono proces rewitalizacji budynku zabytkowego na hotel z minibrowarem. Na podstawie badań geotechnicznych stwierdzono, że pod budynkiem występują trudne warunki (grunt organiczny, wysoki poziomwody gruntowej itd.). Obiekt z konstrukcyjnego punktu widzenia znajdował się w stosunkowo dobrym stanie, jednak z powodu braku bieżących przeglądów i prac konserwacyjnych, stwierdzono znaczne jego zużycie. Wprowadzenie nowoczesnych technologii i rozwiązań naprawczo-zabezpieczających doprowadziło do powstania pierwszego Hotelu z Browaremw Polsce. Te rozwiązania wydają się bardzo trwałe, ponieważ bardzo dobrze funkcjonują już od 10 lat. Słowa kluczowe: trwałość, rewitalizacja, hotel, minibrowar.Historia kamienicy zachodniej pierzei poznańskiego Starego Rynku, w której mieści się obecnie Brovaria, sięga XV w. Pierwotnie na jej miejscu stały dwie kamienice nr 73 i 74, które w 1908 r. wykupiono i zburzono, a następnie wzniesiono Bank Przemysłowców, który istniał do 1939 r.Wokresie II wojny światowej również Bank Przemysłowców uległ znacznemu zniszczeniu (zachowała się jedynie elewacja od strony ulicy Sierocej), a na jegomiejscu odbudowano w 1954 r. od parteru dwie neorenesansowe kamienice - zgodnie z zasadą konserwatorskiego neohistoryzmu (fotografia 1). Z oryginalnego budynku Banku Przemysłowców do czasów namwspółczesnych przetrwał okazały westybul oraz wspólna tylna elewacja od ulicy Sierocej (fotografia 1b). Stan techniczny przed adaptacją Na podstawie analizy przekrojów geotechnicznych oraz wyników badań polowych i laboratoryjnych, w obrębie podłoża ustalono nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej na głębokości 2,0 m ÷ 2,40 m, licząc od powierzchni terenu, z wahaniami 0,5 - 1,0 m. Stwierdzono, że w omawianym podłożu panują dosyć trudne warunki geotechniczne ze względu na dużą zmienność litologiczną gruntów budujących podłoże, zarówno w planie, jak i w profilu [...]

Hydrofobizacja wgłębna


  Maksymalne wydłużenie okresu eksploatacji obiektów mostowych jest celem wszystkich uczestników procesu budowlanego, a w szczególności inwestorów - głównie jednostek samorządowych lub centralnych. Zadanie to jest polem współpracy zarówno inżynierów budownictwa, jak i specjalistów z dziedziny chemii budowlanej, a jej efektem rozwiązania z zakresu ochrony antykorozyjnej obiektów mostowych, najczęściej betonowych. Potrzeba osiągnięcia jak największej trwałości konstrukcji inżynierskich staje się jednymz największych wyzwań dzisiejszego budownictwa. Do najbardziej zagrożonych budowli zalicza się obiekty mostowe i drogowe. Fakt ten wynika ze szkodliwego oddziaływania warunków atmosferycznych, a także może być spowodowany stosowaniem niewłaściwych chlorkowych środków odladzających. W związku z tymw normie PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność dokonano klasyfikacji oddziaływań środowiska jako klasy ekspozycji. Na rysunku 1 przedstawiono klasy ekspozycji w przypadku wiaduktów oraz konstrukcji mo[...]

Trwałość iniekcji gruntowej DOI:10.15199/33.2016.11.15


  Technologie iniekcyjne umożliwiają szybkie rozwiązanie problemów związanych z uszczelnieniem. W obliczu braku wiedzy, dotyczącej pełnego spektrum właściwości oraz ograniczeń, autorzy podjęli próbę weryfikacji trwałości rozwiązań iniekcji gruntowej z wykorzystaniem żywic akrylowych za pomocą badań mrozoodporności. Badania wykazały, że po przeprowadzeniu próby 150 cykli zamrażania-rozmrażania materiał ten nadał zachowuje właściwości niezbędne do pełnienia funkcji kompozytu gruntowo-żywicznego. Słowa kluczowe: iniekcja gruntowa, trwałość, wzmocnienie, uszczelnienie.Pierwsze zastosowanie iniekcji wpodłożu budowlanymodnotowano w XIX w., a do wzmocnienia i uszczelniania gruntów wykorzystywano zaczyny cementowe (tzw. cementyzacja) lub roztwory szkła wodnego (tzw. silikatyzacja). Środki te pomimo wielu zalet miały też ograniczenia. Realizacja robót w skomplikowanych warunkach geologicznych sprawiła, iż poszukiwano materiałów o małej lepkości, szerokim zakresie regulacji właściwości, dużej wytrzymałości mechanicznej i szczelności oraz dużej odporności na starzenie się [1].Wymienione wymagania najlepiej spełniają iniekty chemiczne. Badanie mrozoodporności iniekcji gruntowej Usytuowanie kompozytu w gruncie sprawia, iż materiał ten znajduje się w warunkach, w których istnieje możliwość osiągnięcia dużego nasączenia, przy jednoczesnym oddziaływaniu ujemnej temperatury w okresie zimowym. Takie środowisko eksploatacji sprzyja stopniowemu niszczeniu struktury, powstawaniu mikrorys, migracji wody, zmniej[...]

Związek certyfikacji obiektów biurowych z ich trwałością DOI:10.15199/33.2016.11.28


  Artykuł opisuje dwa główne systemy certyfikacji wykorzystywane na polskim rynku do certyfikacji obiektów biurowych - amerykański LEED oraz brytyjski BREEAM. Obydwa powstały celem certyfikacji ekologicznych, efektywnych i trwałych budynków. Każdy z nich obejmuje podobne aspekty certyfikacji, ponadto skierowane są na wydłużenie cyklu życia obiektu, przez wykorzystanie i wprowadzenie wybranych efektywnych rozwiązań ekologicznych. Słowa kluczowe: trwałość, LEED, BREEAM, biura.Wwielu krajach certyfikacja energetyczna stała się elementemniezbędnym przy realizacji kompleksów biurowych. Zwiększa się także jej popularność na polskim rynku. Obecnie do rejestru certyfikacji środowiskowej BREEAM zgłoszonych jest ok. 247 budynków, a 195 uzyskało już ten certyfikat [3]. W przypadku LEED jest to odpowiednio ok. 145 i 77 obiektów [4]. Wskali globalnej certyfikacji BREEAM poddane zostało ponad 250 tys. budynków.Wynika to z faktu, iż w wielu krajach jest to standard wymagany formalnie przez lokalne przepisy. Certyfikacji LEED poddano natomiast ponad 7000 obiektów, głównie na terenie Stanów Zjednoczonych. Proces certyfikacji zmierza w kierunku stworzenia "produktu" przyjaznego dla środowiska w trakcie całego okresu jego życia. Dzięki niemu można ocenić, czy obiekt został zaprojektowany i wybudowany przy użyciu odpowiednich materiałów i technologii [1], a także czy rozwiązania wprowadzone do projektów przyczynią się do zmniejszenia kosztów inwestycji (długowieczność rozwiązań, efektywność energetyczna oraz gospodarka wodno-ściekowa) [2]. Celemnie jest samo wybudowanie o[...]

Nośność ogniowa żelbetowego dźwigara sprężonego DOI:10.15199/33.2016.11.39


  Wartykule przedstawiono zagadnienia związane z oceną nośności ogniowej dźwigara stropowego SP-I-50/9, będącego elementem typowego systemu konstrukcyjno-montażowego prefabrykowanych hal przemysłowych P70. Nośność ogniową elementu określono metodą tabelaryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w celach porównawczych, z wycofanymi (archiwalnymi) normami. Słowa kluczowe: nośność ogniowa, dźwigar, odporność ogniowa.Wlatach siedemdziesiątych XX w. powstało w Polsce dużo wielkogabarytowych obiektów przemysłowych. Część z nich po blisko pięćdziesięcioletniej eksploatacji poddawana jest naprawom i kompleksowej przebudowie. Projekt naprawy lub adaptacji obiektu do nowej funkcji powinien zawierać ocenę klasy nośności ogniowej budynku oraz niezbędne wytyczne branżowe. W prawidłowo zaprojektowanym budynku rozprzestrzenianie się ognia i dymu musi być ograniczone, a skutki ich oddziaływaniaminimalizowane. Wtym celu stosuje się różnego rodzaju systemy ochrony czynnej i biernej. Na skutek działania ognia budynek stopniowo nagrzewa się, a tym samym np. w budynku żelbetowym zwiększa się temperatura betonu i zbrojenia. Powierzchnie dużych i wysokich belek, krępych słupów, grubych stropów nagrzewają się wolniej, a ich wnętrze długo pozostaje chłodne. Tempo wzrostu temperatury prętów zbrojeniowych zależy od ich rozmieszczenia w elemencie oraz grubości otuliny.Wwyniku działania ognia obniżają się wytrzymałość betonu na ściskanie oraz granica plastyczności stali. Zmiana parametrów materiałowych doprowadza do gwałtownego spadku nośności elementu [3, 5 ÷ 7, 9]. Wysoka tempera[...]

Wpływ uziarnienia popiołów lotnych na wytrzymałość spoiw geopolimerowych DOI:10.15199/33.2017.01.19


  Artykuł opisuje wpływ mielenia popiołów lotnych na wytrzymałość geopolimerów. Uzyskane wyniki wykazały, że zmniejszenie uziarnienia popiołu lotnego powoduje zwiększenie wytrzymałości spoiw geopolimerowych z nich otrzymanych. Wmiarę zwiększania wytrzymałości spoiwa na ściskanie jej stosunek dowytrzymałości na rozciąganie ulega zmniejszeniu. Z przeprowadzonych badańwynika, że najlepszymiwłaściwościami charakteryzuje się spoiwo geopolimerowe, które uzyskano po zmieszaniu popiołu lotnego niezmielonego imielonego przez 15 i 30 s. Słowa kluczowe: popioły lotne, spoiwa geopolimerowe, uzdatnianie produktów ubocznych spalania węgla.Poszukiwanie nowych spoiw, będących alternatywą spoiw klinkierowych, wynika z zasad zrównoważonegobudownictwa[ 2÷5]. Za wdrożeniem spoiw geopolimerowych, oprócz zdecydowanego zmniejszenia emisyjności szkodliwych związków do środowiska, stoi również zwiększenie trwałości otrzymywanych produktów [6 ÷ 10]. Zgodnie z trendami w technologii cementówgeopolimerowych popioły lotne, które powinny być ich bazą, poza zdecydowaną łatwością pozyskiwania charakteryzują się dużą zmien[...]

Konferencja Naukowa TISNOB 2016 DOI:

Czytaj za darmo! »

Wlistopadzie 2016 r. odbyła się weWrocławiu VKrajowa i III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Trwałość i skuteczność naprawobiektówbudowlanych (TISNOB).Wjejorganizacjibrałyudział czteryuczelnie: ● Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej; ● Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; ● Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej; ● Department of Civil Engineering Auburn University USA. Spotkania konferencyjne odbywały się w Hotelu Ibis Styles we Wrocławiu. Pierwszego dnia, po przywitaniu gości, głos zabrali dr inż. Jacek Szer -Główny InspektorNadzoru Budowlanego oraz Dziekani Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej,Wydziału Budownictwa Lądowego iWodnego PolitechnikiWrocławskiej, a także DziekanWydziału Inżynierii Środowiska i Gos[...]

Renowacja Domu Wdowiego w Żaganiu DOI:10.15199/33.2018.03.14


  Zasoby dziedzictwa budowlanego w Polsce stanowią istotny potencjał zrównoważonego rozwoju [1]. Projekty rehabilitacji i rewitalizacji dawnej substancji budowlanej mogą dobrze służyć zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa, oferując nowe potrzebne funkcje. Konstrukcje starych budowli przemysłowych, w odróżnieniu od współczesnych obiektów produkcyjnych, wykonywano z trwałych materiałów. W związku z tym można je wykorzystać i użytkować, wkomponowując jako elementy obiektów współczesnych [2]. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej umożliwiło korzystanie z funduszy unijnych, które można wykorzystywać również do remontów i renowacji obiektów zabytkowych. Stąd coraz więcej jest realizowanych tego typu inwestycji w przypadku obiektów przemysłowych [3], użyteczności publicznej [4], aż do obiektów pałacowych [5]. W związku z tym, iż mamy do czynienia z obiektami historycznymi, w wielu przypadkach ich stan techniczny jest zły. Nawet gdy planujemy realizacje nowych inwestycji w sąsiedztwie, trzeba pamiętać o zabezpieczeniu, wzmocnieniu lub naprawie takiego obiektu. Niewykonanie tych prac może prowadzić do uszkodzenia i awarii obiektów historycznych [6]. Zabytek, który ze względu na swoją historię jest ważną atrakcją turystyczną regionu lub obiektem kultu religijnego, warto zachować w stanie niezmienionym, a więc remontować metodami uznanymi za odpowiednie do zachowania charakteru budynku. Należy pamiętać, żeby prace naprawczo-rewitalizacyjne zostały wykonane z zastosowaniem trwałych ma[...]

Ekomiasto - scenariusze rozwoju DOI:10.15199/33.2018.03.18


  Już cztery lata temu w miastach mieszkała połowa ziemskiej populacji. Za 40 lat ten odsetek ma się zwiększyć do 80%, co spowoduje, że komfort miejskiego życia zdecydowanie się pogorszy. Z tego powodu powstają projekty fantastycznych metropolii przyszłości, w których nie będzie brudnej wodywkranach, dzikichwysypisk śmieci, zanieczyszczeń przemysłowych czy starych kopcących samochodów. To nie tylko wizje. Część pomysłów jest już realizowana. Charakterystyka ekomiasta Dotychczas opracowano tylko jedną, ogólną koncepcję dalszego harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczo-ekologicznego [5]. Jest to koncepcja zrównoważonego rozwoju (sustainable development), sformułowana po raz pierwszy w 1987 r. w raporcie Brundtland(Naszawspólnaprzyszłość,1991). Analizując literaturę, bardzo często spotkać można zjawisko "rozlewania się miast", czyli ich niekontrolowanego rozwoju. Jest ono krytykowane z powodu negatywnych efektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, które mają wpływ na rozwój terenów miejskich [1]. Europejska polityka współczesnychmiast, w tym ekomiast, faworyzuje "zwarte miasta" (compact city). Polityka compact city dotyczy redukcji użycia prywatnego samochodu i minimalizacji pozostałych otwartych przestrzeni. Wymieniona forma rozwoju miasta została zastosowana m.in. wAmsterdamie, Hamburgu czy Kopenhadze. Zwarte tereny urbanistyczne są terenami o wielkim potencjale, którego prawidłowe wykorzystanie w celu optymalizacji warunków do zamieszkania może przynieść wiele korzyści i stać się konkurencyjną lokalizacją. Redukcja rozlewania się t[...]

 Strona 1  Następna strona »