Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Błażej Wereszko"

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TECHNIKI RADIA KOGNITYWNEGO W MORSKIM PAŚMIE VHF DOI:10.15199/59.2016.6.74


  OPPORTUNITY ANALYSIS OF USING COGNITIVE RADIO TECHNOLOGY IN THE MARITIME VHF BAND Streszczenie: W artykule przeanalizowano możliwości wykorzystania techniki radia kognitywnego w radiokomunikacji morskiej. W ramach kampanii pomiarowej zrealizowanej na Morzu Bałtyckim przeprowadzono badania zajętości widma radiowego w morskim paśmie VHF. W referacie zawarto opis metodyki oraz wyniki zrealizowanych pomiarów. Przedstawiono analizę uzyskanych rezultatów oraz płynące z niej wnioski. Abstract: The article analyses the possibilities of using cognitive radio technology in marine radiocommunication. The research of radio spectrum occupancy in the maritime VHF band was carried out during the measurement campaign at the Baltic Sea. The paper shows methodology and results of conducted measurements. An analysis of the obtained results and conclusions are also presented. Słowa kluczowe: morskie pasmo VHF, pomiary radiowe na morzu, radio kognitywne, sensing widma radiowego. Keywords: cognitive radio, maritime VHF band, radio measurements at sea, spectrum sensing. 1. WSTĘP Technika radia kognitywnego (ang. Cognitive Radio - CR) jest jedną z najbardziej obiecujących i rozwijanych obecnie gałęzi współczesnej radiokomunikacji. Należy ona do obszaru tematycznego programu Horizon 2020. Największą zaletą CR jest poprawa efektywności wykorzystania widma radiowego poprzez dynamiczny do niego dostęp realizowany za pomocą detekcji wolnych zasobów częstotliwościowych oraz zdolności uczenia się i podejmowania decyzji. Pomimo, iż jest to technika stosunkowo nowa (koncepcję radia kognitywnego przedstawił w 1999 roku Joseph Mitola III [7]), istnieje już bardzo szeroki zbiór literatury jej dotyczący. Dzięki rozwojowi radia programowalnego oraz pojawieniu się na rynku stosunkowo tanich i uniwersalnych modułów obserwuje się wzrost zainteresowania radiem kognitywnym. Większość prac ma jednak charakter ogólny bądź dotyczy jedynie tzw. "białych plam" (ang.[...]

POMIARY JAKOŚCI TRANSMISJI DANYCH NA TERENIE TRÓJMIASTA W SIECIACH WYBRANYCH OPERATORÓW KOMÓRKOWYCH DOI:10.15199/59.2015.4.21


  W referacie przedstawiono możliwości po­miarowe Mobilnej Platformy Pomiarowej (MPP) zaprojek­towanej i wykonanej w Instytucie Łączności w Gdańsku zgodnie z wymaganiami Memorandum. Ponadto referat prezentuje wyniki testowej kampanii pomiarowej wykona­nej na terenie Trójmiasta dla wybranych operatorów. 1. WSTĘP W Instytucie Łączności w Gdańsku od 2012 roku prowadzone są prace związane z rozbudową Mobilnej Platformy Pomiarowej (MPP) do badań parametrów jakościowych usług transmisji danych w sieciach ko­mórkowych [1]. W ramach prowadzonej w 2014 roku pracy statutowej [2] dokonano przystosowania MPP do wymogów Memorandum oraz dodatkowo rozszerzono jej funkcjonalność. Wspomniane Memorandum to porozumienie dla współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług teleko­munikacyjnych, przygotowane w ramach współpracy Urzędu Komunikacji Elektronicznej z przedstawicielami operatorów, uczelni technicznych, instytutów naukowo- badawczych i innych instytucji. Ma ono gwarantować przejrzystą, porównywalną formę dla abonentów sieci komórkowych, a w zamyśle ma prowadzić do podnosze­nia jakości świadczonych usług na rynku telekomunika­cyjnym. Podpisane przez przedstawicieli poszczegól­nych instytucji Memorandum zawiera między innymi zakres pomiar[...]

BADANIA ZAJĘTOŚCI MORSKIEGO PASMA VHF Z WYKORZYSTANIEM DETEKCJI CYKLOSTACJONARNOŚCI SYGNAŁU DOI:10.15199/59.2017.6.49


  Wraz z rozwojem technologii wzrasta zapotrzebowanie na usługi transmisji danych. Użytkownicy oczekują dostępu do informacji w dowolnym miejscu i czasie. W pewnych obszarach - między innymi w zastosowaniach morskich - dostęp do informacji ma znaczenie kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa. Podstawowym medium, umożliwiającym przesyłanie informacji w środowisku morskim, a w efekcie realizację założeń e-nawigacji, są fale radiowe. Wobec rosnącego zapotrzebowania na transmisję danych, przy ograniczonych zasobach częstotliwościowych, pojawia się potrzeba udoskonalenia i uelastycznienia metod dostępu do pasma częstotliwości oraz poprawy efektywności wykorzystania tychże zasobów. Jednym z rozwiązań jest idea radia kognitywnego (ang. Cognitive Radio - CR). Najważniejszą cechą CR jest dynamiczny dostęp do zasobów pasma częstotliwości. Kluczowe jest zatem bieżące pozyskiwanie informacji o nieużywanych pasmach częstotliwościowych. W radiokomunikacji morskiej, charakteryzującej się nieciągłą łącznością, najbardziej właściwym podejściem wydaje się być detekcja wolnych zasobów radiowych z użyciem metod wykrywania widma sygnałów (ang. spectrum sensing). W literaturze rozpatruje się różne metody detekcji transmisji [1], takie jak: detekcja energii (opisana w [3, 10]), filtracja dopasowana, analiza wartości własnych macierzy korelacji, czy detekcja cyklostacjonarności sygnału, która została zbadana w pracy [4]. 2. DETEKCJA CYKLOSTACJONARNOŚCI SYGNAŁU Metoda detekcji cyklostacjonarności polega na poszukiwaniu cech periodyczności sygnału. Użyteczny sygnał telekomunikacyjny charakteryzuje się na ogół okresowością, wynikającą z obecności zmodulowanych nośnych sinusoidalnych, harmonicznych ciągów rozpraszających, ciągów treningowych, preambuł, cyklicznych przedrostków itp. W rezultacie sygnał ten może być modelowany jako cyklostacjonarny, kiedy jego wartość średnia i funkcja autokorelacji są okresowe. Szum pozbawiony jest okresowości, a[...]

METODYKA BADANIA WPŁYWU TURBIN WIATROWYCH NA SYSTEMY RADAROWE DOI:10.15199/59.2015.4.98


  W referacie omówiono uwarunkowania związane z badaniem wpływu turbin wiatrowych na systemy radarowe ze szczególnym uwzględnieniem tzw. fałszywych ech radarowych. Przedstawiono niezbędne informacje teoretyczne, opisano metodykę badań symulacyjnych oraz przykładowe wyniki przeprowadzonych analiz. 1. WSTĘP Wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii - ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej - staje się w ostatnich latach trendem o charakterze globalnym. Jak podają statystyki, w roku 2013 łączna moc oferowana przez wszystkie istniejące na świecie farmy wiatrowe wynosiła 318 GW, z czego na farmy zlokalizowane w Europie przypadało ok. 38% tej wartości [1]. W tej sytuacji istotnym zagadnieniem wydaje się być analiza wpływu turbin wiatrowych na ich otoczenie - w tym na systemy radiokomunikacyjne. Z uwagi na swoje gabaryty, a także specyficzne materiały, z których są wykonane, konstrukcje te mogą bowiem w istotny sposób tłumić, odbijać czy przesłaniać sygnał radiowy, stając się przyczyną poważnych zakłóceń w łączności. W zaprezentowanych na konferencji KKRRiT 2014 referatach autorzy niniejszej publikacji skupili się na wpływie turbin wiatrowych na systemy radiokomunikacyjne pracujące w pasmie VHF [2, 3]. W niniejszym artykule zostanie z kolei podjęta niemniej istotna tematyka interakcji pomiędzy turbinami a systemami radarowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska tzw. fałszywych ech radarowych. Należy podkreślić, iż mówiąc w tym kontekście o systemach radarowych, mamy na myśli nie tylko radary funkcjonujące na lądzie, czy radary lotnicze, ale również radary morskie (i statkowe), gdyż coraz większym zainteresowaniem cieszą się (także wśród potencjalnych inwestorów w Polsce) farmy wiatrowe w całości zlokalizowane na morzu. Publikacja jest efektem doświadczeń zdobytych przez Instytut Łączności podczas zakrojonych na szeroką skalę prac komercyjnych poświęconych temu zagadnieniu. Efektem tych działań było m.i[...]

WERYFIKACJA POMIAROWA ZASIEGÓW SYSTEMÓW KOMÓRKOWYCH UZYSKIWANYCH W WARUNKACH MORSKICH DOI:10.15199/59.2016.6.72


  MEASUREMENT VERIFICATION OF THE CELLULAR SYSTEMS’ RANGES ACHIEVABLE IN THE MARITIME ENVIRONMENT Streszczenie: W pierwszej czesci referatu dokonano teoretycznej analizy zasiegów uzyskiwanych przez systemy UMTS i LTE w warunkach morskich. W tym celu wyznaczono odpowiednie bilanse łacza, a nastepnie wykonano obliczenia z uyciem modeli propagacyjnych. W drugiej czesci referatu podsumowano kampanie pomiarowa zrealizowana na Bałtyku, której celem była weryfikacja zasiegów teoretycznych. Abstract: In the first section of the paper, the theoretical analysis of the LTE and UMTS ranges in maritime condition has been carried out. To do so, the link budgets have been calculated and the ranges have been estimated using the relevant propagation models. In the second part of the article, the authors described a measurement campaign which was organized to verify those theoretical ranges in maritime conditions. Słowa kluczowe: radiokomunikacja morska, system LTE, system UMTS, systemy komórkowe. Keywords: cellular systems, LTE system, maritime radiocommunications, UMTS system. 1. WSTEP Jednym ze sposobów zapewnienia łacznosci na morzu - w tym usług transmisji danych - mo e byc wykorzystanie systemów, których infrastruktura zlokalizowana jest na ladzie, w tym systemów komórkowych. Oczywiscie dotyczy to w szczególnosci statków znajdujacych sie w relatywnie niewielkiej odległosci od brzegu, a zatem kluczowe jest tu oszacowanie zasiegów uzyskiwanych przez takie systemy w warunkach morskich. Powy sza kwestia jest jednym z problemów rozwa- anych w ramach projektu netBaltic1. Wyznaczano tutaj teoretyczne zasiegi uzyskiwane na morzu przez systemy LTE 800 MHz (szerokosci kanału 5 i 10 MHz), LTE 1800 MHz (szerokosci kanału 10, 15 i 20 MHz), UMTS 2100 MHz i UMTS 900 MHz (w obu przypadkach szerokosc kanału 5 MHz). Zadanie to składało sie z dwóch etapów: w pierwszym z nich wyznaczono bilanse łacza 1 Internet na Bałtyku - realizacja wielosys[...]

BADANIA SYMULACYJNE WARSTWY FIZYCZNEJ NAZIEMNEGO SEGMENTU SYSTEMU VDES DOI:10.15199/59.2016.6.73


  SIMULATION INVESTIGATIONS OF THE PHYSICAL LAYER FOR A VDES SYSTEM’S TERRESTRIAL COMPONENT Streszczenie: W pracy omówiono warstwę fizyczną naziemnego segmentu systemu VDES (VHF Data Exchange System), scharakteryzowano właściwości morskiego radiowego kanału ruchomego i przedstawiono wyniki badań symulacyjnych systemu. Abstract: In the paper a physical layer for the VDES system’s terrestrial component has been described, the properties of the maritime mobile radio channel have been characterized and the simulation results of the system functioning have been shown. Słowa kluczowe: AIS, e-nawigacja, VDES. Keywords: AIS, e-navigation, VDES. 1. WSTĘP Od dłuższego już czasu obserwuje się w świecie zapotrzebowanie na transmisję danych z użyciem morskich systemów radiowych [3]. Systemy te służą do poprawy nawigacji między portami, wzrostu bezpieczeństwa na morzu oraz ochrony środowiska naturalnego. Jednym z projektów mającym wpływ na rozwój e-nawigacji jest projekt EfficienSea 2 [6], którego celem jest między innymi opracowanie hybrydowego systemu łączności dla potrzeb nawigacji oraz nowego standardu systemu bezprzewodowej transmisji danych VDES. Instytut Łączności w Gdańsku w ramach tego projektu jest zaangażowany w prace grupy roboczej WP2, do której zadań należy rozwój naziemnego segmentu systemu VDES (VDE-TER). Pierwszym etapem omawianych prac jest stworzenie oprogramowania symulacyjnego, którego moduły zostaną w przyszłości zaimplementowane na platformie USRP (Universal Software Radio Peripheral), w celu przeprowadzenia badań pomiarowych w środowisku rzeczywistym. System VDES został opracowany nie tylko dla zwiększenia szybkości transmisji, lecz także polepszenia sprawności w dostępie do usług transmisji danych na morzu. Stanowi on niejako poszerzenie potencjalnych możliwości standardu AIS (Automatic Identification System), którego głównym zadaniem jest sprawna wymiana danych nawigacyjnych pomiędzy statkami or[...]

EMPIRYCZNA KOREKTA MODELU ITU-R P.1546-5 W OPARCIU O DANE POMIAROWE Z OBSZARU ZATOKI GDAŃSKIEJ DLA SYSTEMÓW TETRA ORAZ VHF DOI:10.15199/59.2016.6.93


  EMPIRICAL CORRECTION OF THE ITU-R P.1546-5 ON THE BASIS OF MEASUREMENT DATA OBTAINED IN THE BAY OF GDANSK FOR TETRA AND VHF SYSTEMS Streszczenie: W referacie przedstawiono analizę wyników pomiarów zasięgowych stacji bazowych TETRA oraz VHF wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej oraz porównanie ich zgodności z wynikami planowania radiowego przeprowadzonego w oparciu o model propagacyjny ITU-R P.1546- 5. Autorzy zdefiniowali korektę dla modelu ITU-R P. 1546- 5 dla analizowanych przypadków oraz przedstawili sposób jej wyznaczenia. Abstract: In the article, the analysis of TETRA and VHF systems’ range measurements results along the coastal line of the Bay of Gdansk has been carried out. Additionally, those data have been compared with the results of the radio planning performed using the ITU-R P.1546-5 propagation model. The authors defined the model’s correction factor for the analyzed scenarios and explained how it was obtained. Słowa kluczowe: planowanie radiowe, pomiary propagacyjne, korekta modeli propagacyjnych. Keywords: radio planning, propagation measurements, correction of the propagation models. 1. WSTĘP Jednym z zadań realizowanych przez Instytut Łączności w ramach projektu M-ISZCZ1 było przeprowadzenie walidacji modelu propagacyjnego ITU-R P.1546-5 w różnych warunkach środowiskowych. W tym celu zespoły pomiarowe wykonywały pomiary rozkładu natężenia pola elektrycznego sygnałów radiowych systemów VHF w paśmie 148-174 MHz oraz TETRA w paśmie 380-400 MHz. Pracownicy Zakładu Systemów i Sieci Bezprzewodowych Instytutu Łączności w Gdańsku brali udział w kampanii pomiarowej wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej, której celem była walidacja wspomnianego modelu propagacyjnego dla tras morskich i mieszanych. Kampania została przeprowadzona w dniach 16-18 czerwca 2015 i obejmowała pomiary stacjonarne oraz mobilne rozkładu natężenia pola elek- 1 Projekt pt. "Informatyczny system zarządzania zasobami częstot[...]

Koncepcja i weryfikacja mechanizmu oceny jakości łączy międzywęzłowych w strefie A bezprzewodowej sieci systemu netBaltic DOI:10.15199/59.2017.8-9.8


  W ramach realizacji jednego z zadań w projekcie Internet na Bałtyku1) zaplanowano opracowanie mechanizmu oceny jakości łączy międzywęzłowych dla urządzeń znajdujących się w różnych strefach zasięgu systemu. Kwestia stworzenia spójnego algorytmu oceny jakości i stabilności łącza bezprzewodowego jest zagadnieniem dość często spotykanym we współczesnej literaturze przedmiotu [1,2]. Zaproponowany w artykule mechanizm umożliwi wybór właściwego (optymalnego) łącza bezprzewodowego dla danej usługi. Ocena jakości łączy będzie odbywała się na podstawie parametru LQI (Link Quality Indicator). Jego wartość będzie wyznaczana dla każdego systemu dostępnego w danym miejscu i czasie. Opisana koncepcja mechanizmu oceny jakości łączy powstała w wyniku analizy danych zgromadzonych podczas dwóch kampanii pomiarowych realizowanych w ramach projektu na wodach Morza Bałtyckiego. Pierwszą kampanię przeprowadzono w dniach 2-12 września 2015 roku. Miała ona na celu wykonanie badań pomiarowych, obejmujących zarówno badania zasięgowe, jak również jakościowe wybranych systemów oraz tzw. badania zajętości wybranych kanałów radiowych, w warunkach morskich, zgodnie z założeniami projektu netBaltic. W trakcie kampanii zarejestrowano niemal 15 tys. punktów pomiarowych dla sieci LTE oraz ok. 5 tys. punktów dla sieci UMTS przy wykorzystaniu mobilnej platformy pomiarowej, opracowanej w IŁ w Gdańsku [3]. Na podstawie wyników tej kampanii powstały założenia metody wyznaczania LQI oraz pierwsza jej weryfikacja. Drugą kampanię pomiarową przeprowadzono w dniach 1-5 marca 2017 roku. Miała ona na celu pozyskanie bardziej szczegółowych danychpomiarowych dotyczących sieci LTE i UMTS na morzu. Pomiary wykonywano z dużo większą częstotliwością i zebrano ich blisko 30 tys. w przypadku sieci LTE oraz ponad 42 tys. dla sieci UMTS. Na podstawie wyników tej kampanii wprowadzono pewne modyfikacje do zaproponowanej już metody wyznaczania LQI oraz przeprowadzono drugą, ostateczn[...]

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TRANSFORMACJI FALKOWEJ DO DETEKCJI NIEZAJĘTYCH PASM CZĘSTOTLIWOŚCI DOI:10.15199/59.2018.6.71


  1. WSTĘP Technika radia kognitywnego jest jedną z interesujących i rozwijanych obecnie gałęzi radiokomunikacji. Od około 10 lat wzrasta też zainteresowanie wykorzystaniem transformacji falkowych (ang. Wavelet Transform - WT), które w odróżnieniu od transformacji Fouriera pozwalają nie tylko badać charakterystyki widmowe (globalne w odniesieniu do sygnału stacjonarnego i periodycznego), lecz także charakterystyki lokalne, które mogą być zmienne w czasie i nadają się do analizy sygnałów niestacjonarnych. Znane są publikacje i zastosowania związane z wykorzystaniem WT do analizy sygnałów w systemach badań sejsmicznych, sonarowych, w medycynie, w telekomunikacji (kompresja sygnałów mowy i obrazów, redukcja PAPR w systemach komórkowych) oraz w mechanice i elektrotechnice [2]. Niniejszy artykuł jest kontynuacją badań zaprezentowanych w [4, 9], skupiających uwagę na możliwościach zastosowania radia kognitywnego dla potrzeb e-nawigacji. W wymienionych pracach poddano analizie metody wykrywania widma częstotliwości (ang. spectrum sensing), bazujące na detekcji energii oraz detekcji cyklostacjonarności sygnału. Niniejszy etap pracy miał na celu skupienie uwagi na teorii transformacji falkowych, implementacji oprogramowania realizującego analizę falkową sygnałów radiowych, a następnie zbadanie możliwości jej wykorzystania do celów wykrywania niezajętych zasobów częstotliwości na potrzeby radia kognitywnego. 2. DETEKCJA NIEZAJĘTYCH PASM CZĘSTOTLIWOŚCI Z UŻYCIEM TRANSFORMACJI FALKOWEJ Rozważana detekcja polega na wyborze, na podstawie pomiarów i ich przetwarzania, jednej z dwóch hipotez, świadczącej o zajętości lub braku zajętości pasma radiowego, przy czym tylko jedna z nich może być w danej chwili prawdziwa [3]:  hipoteza ℋ0: 𝑥(𝑡) = 𝑤(𝑡), gdy w paśmie występuje wyłącznie szum,  hipoteza ℋ1: 𝑥(𝑡) = 𝑠(𝑡) + 𝑤(𝑡), gdy w paśmie[...]

KONCEPCJA SYSTEMU R-MODE BALTIC Z WYKORZYSTANIEM STACJI BAZOWYCH AIS DOI:10.15199/59.2019.6.27


  1. WSTĘP W dzisiejszych czasach usługi lokalizacji, nawigacji oraz dystrybucji czasu są wykorzystywane powszechnie w bardzo wielu dziedzinach. Trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie wielu branży przemysłu pozbawionych dostępu do tych informacji. Szczególnie w zastosowaniach morskich informacje o lokalizacji są kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa. Z tego powodu opieranie systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na morzu jedynie na systemach satelitarnych stanowi pewne zagrożenie. Rozwiązaniem tego problemu może być system budowany w ramach projektu "Ranging Mode for the Baltic Sea" [5] (akronim R-Mode Baltic) współfinansowanego z Programu Interreg V Baltic Sea Region. Jest on realizowany w konsorcjum dwunastu partnerów z regionu Morza Bałtyckiego. Głównym celem projektu jest zbudowanie, a następnie demonstracja możliwości nowego systemu na potrzeby sektora PNT (positioning, navigation, timing) w warunkach morskich. System ten w założeniu ma stanowić rezerwę (backup) względem klasycznych systemów GNSS (np. GPS, GLONASS, GALILEO). Ponadto w projekcie na Morzu Bałtyckim zostanie stworzony pierwszy lokalny obszar testowy na potrzeby przedmiotowego systemu. Należy zwrócić uwagę, że systemy GNSS są wysoce wrażliwe na jamming i inne zakłócenia, a ponadto na tę chwilę nie istnieje system, który mógłby zapewnić wiarygodne wyznaczanie pozycji w przypadku czasowej niedostępności systemów GNSS. W projekcie R-Mode Instytut Łączności (Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku) realizuje między innymi zadania związane z opracowaniem algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) na potrzeby nowego systemu nawigacji, a także jest zaangażowany w szereg badań symulacyjnych oraz pomiarów realizowanych na obszarze Morza Bałtyckiego. 2. KONCEPCJA SYSTEMU R-MODE NA BAZIE AIS Jednym z podstawowych założeń systemu R-Mode jest wykorzystanie systemu Automatycznej Identyfikacji Statków (AIS). Na wyznaczonym w ramach[...]

 Strona 1  Następna strona »