Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Adrian Trząski"

Wykorzystanie gruntowego wymiennika ciepła na potrzeby wstępnego przygotowania powietrza wentylacyjnego

Czytaj za darmo! »

Pierwsze wzmianki dotyczące gruntowych wymienników ciepła, wykorzystywanych do wstępnego przygotowania powietrza wentylacyjnego, pojawiły się już w 1957 r., za sprawą Stefana Bortkiewicza, który zgłosił patent na technologię wykorzystania ciepła gruntu w klimatyzacji. Została ona jednak doceniona stosunkowo niedawno, wraz z rozwojem tzw. budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego. Wymi[...]

Zastosowanie układów mikrokogeneracyjnych w budownictwie mieszkaniowym


  Rozwój cywilizacyjny wiąże się z nieustannym wzrostem zapotrzebowania na energię, co skutkuje intensyfikacją zużycia paliw kopalnych oraz rosnącym zanieczyszczeniem środowiska. Dążąc do ograniczenia tych negatywnych efektów, poszukuje się zarówno nowych źródeł energii, jak również nowych zastosowań istniejących technologii. Jednym z takich działań jest wykorzystanie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w skali "mikro", a zatem umożliwiającej wykorzystanie zalet kogeneracji, między innymi w budownictwie mieszkaniowym. W artykule przeanalizowano efektywność ekonomiczno-ekologiczną zastosowania układu kogeneracyjnego w budynku mieszkalnym. Mimo stosunkowo wysokich nakładów inwestycyjnych oraz kosztów serwisowania, zastosowanie kogeneracji w skali mikro, może pozwolić na osiągnięcie korzystnego efektu zarówno ekologicznego, jak i ekonomicznego. Wydaje się, iż obecnie głównymi barierami rozwoju mikrokogeneracji jest brak świadomości korzyści wynikających z jej wykorzystania oraz utrudnienia natury prawnej.1. Wstęp Zapotrzebowanie na energię rośnie z roku na rok, a jej produkcja wiąże się nieodmiennie z zużyciem zasobów naturalnych oraz przedostawaniem się do atmosfery substancji szkodliwych dla środowiska. W Polsce większość energii elektrycznej zużywanej w sektorze mieszkaniowym pochodzi z centralnej sieci elektroenergetycznej, w której przeszło 92% energii uzyskuje się ze spalania węgla [1]. Taki bilans skutkuje wysoką emisyjnością produkcji energii elektrycznej. Ponadto niezwykle istotnym problemem jest stosunkowo niewielka sprawność bloków energetycznych, wynikająca z często mocno już przestarzałej technologii. W efekcie Polska zajmuje niechlubne pierwsze miejsce, pod względem emisyjności sektora energetycznego, spośród państw Unii Europejskiej (rys. 1). Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Gospodarki [7], ocenia się, że przy istniejących w Polsce ponad 30 GW mocy wytwórczych i okresie życia instalacji ok. 3[...]

Czynniki wpływające na efektywność kolektorów słonecznych


  Dążąc do ograniczenia zużycia zasobów naturalnych, w budynkach energooszczędnych, obok odpowiednich rozwiązań architektonicznych oraz instalacyjnych, rozważa się często wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych w tej grupie rozwiązań są cieczowe kolektory słoneczne. Ich niewątpliwą zaletą jest wysoki udział energii odnawialnej w stosunku do energii dostarczonej. Nie zawsze jednak wykorzystanie kolektorów słonecznych poprzedzone jest rzetelną analizą techniczno-ekonomiczną, co przy dosyć wysokich nakładach inwestycyjnych może prowadzić do nieracjonalnego wykorzystania środków finansowych. Z tego powodu warto zwrócić uwagę na to, jakie czynniki wpływają na efektywność tego typu instalacji. Parametry kolektorów cieczowych Najważniejszą cechą charakteryzującą kolektor słoneczny jest sprawność, decydująca o jego mocy w danych warunkach pracy, a co za tym idzie, ilość energii, jaką możemy za jego pośrednictwem uzyskać. Sprawność kolektora cieczowego zależy od warunków jego eksploatacji (natężenia promieniowania słonecznego oraz różnicy temperatury kolektora i otoczenia) i jest określana na podstawie następujących parametrów: - sprawność optyczna - jest to najwyższa sprawność danego kolektora wynikająca z jego konstrukcji określana współczynnikiem η0; - współczynniki strat k1 i k2 - charakteryzujące wielkość strat wynikających z różnicy temperatury kolektora i otoczenia. Aby ujednolicić metodę obliczeniową i umożliwić porównywanie różnych kolektorów, sprawność optyczną i współczynniki strat określa się zwykle w stosunku do powierzchni apertury (czynnej) kolektora. Powierzchnia ta jest wyznaczana w ściśle określony sposób zarówno w przypadku konwencjonalnych kolektorów płaskich, jak i próżniowych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku kolektorów próżniowych stosunek powierzchni czynnej do powierzchni brutto jest zwykle zna[...]

Przykład dostosowania budynku biurowego do wymagań dotyczących wskaźnika EP po 2020 r. DOI:10.15199/33.2016.01.11


  Wartykule przeanalizowano wybrane rozwiązania pozwalające na poprawę efektywności energetycznej budynku biurowego, w celu spełnienia wymagań dotyczących wskaźnika EP mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wykazano, że ze względu na ograniczone możliwości poprawy charakterystyki energetycznej budynku za pomocą rozwiązań konwencjonalnych, osiągnięcie wymaganego EP w przypadku budynków wznoszonych po 2020 r. może nie być możliwe bez zastosowania alternatywnych źródeł energii. Słowa kluczowe: charakterystyka energetyczna, alternatywne źródła energii, warunki techniczne.lub 1) PolitechnikaWarszawska,Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska; e-mail: adrian.trzaski@is.pw.edu.pl Przykład dostosowania budynku biurowego do wymagań dotyczących wskaźnika EP po 2020 r. An example of adaptation of an office building to the requirements regarding the EP indicator after the year 2020 dr inż. Adrian Trząski1) Streszczenie.Wartykule przeanalizowano wybrane rozwiązania pozwalające na poprawę efektywności energetycznej budynku biurowego, w celu spełnienia wymagań dotyczących wskaźnika EP mających obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wykazano, że ze względu na ograniczone możliwości poprawy charakterystyki energetycznej budynku za pomocą rozwiązań konwencjonalnych, osiągnięcie wymaganego EP w przypadku budynków wznoszonych po 2020 r. może nie być możliwe bez zastosowania alternatywnych źródeł energii. Słowa kluczowe: charakterystyka energetyczna, alternatywne źródła energii, warunki techniczne. Abstract. The paper presents results of analysis of selected solutions that improve the energy performance of an office building in order to meet the EP indicator requirements that will appy from 1 January 2021. The analysis indicated that due to the limited potential to improve the energy performance of the building by through conventional solutions, itmay not be possible to achieve the required level of EP buildings c[...]

Efektywność układów fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych DOI:10.15199/33.2018.01.10


  Stopniowe zaostrzenie wymagań dotyczących ochrony cieplnej oraz efektywności energetycznej budynków wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i GospodarkiMorskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT) [6], obowiązujące od 1 stycznia 2014 r., było obiektemlicznych dyskusji praktycznie od momentu jego publikacji. Szczególnie wiele kontrowersji wzbudzają zapisy dotyczące zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. W wielu publikacjach wykazywano, iż racjonalne spełnienie wymagań stawianych nowo wznoszonym budynkom, począwszy od 2021 r., wymagać będzie wykorzystania odnawialnych źródeł energii [1, 3, 4, 8, 9]. Jednym z najpowszechniej dostępnych źródeł tego typu energii jest energia słoneczna, którą można wykorzystać za pośrednictwem kolektorów słonecznych, przekształcających energię promieniowania słonecznegowciepło, lub ogniwfotowoltaicznych przekształcających energię promieniowania słonecznego bezpośrednio w prąd elektryczny. Spośród tych dwóch technologii konwersja fotowoltaiczna rozwija się znacznie dynamiczniej i w warunkach laboratoryjnych sprawność ogniw GaAs dochodzi do 46% [7], ponadto nawet w przypadku dostępnych na rynku ogniwkrzemowych o sprawności rzędu 21% stopień redukcji EP jest większy niż przy wykorzystaniu kolektorów słonecznych o tej samej powierzchni. Potencjał wykorzystania układów fotowoltaicznych Dostępność promieniowania słonecznego można scharakteryzować za pośrednictwem rocznej sumy napromieniowania na powierzchnię poziomą. W Polsce wartość ta, w zależności od lokalizacji, wynosi ok. 1000 kWh/(m²·r.). Należy jednak pamiętać, że wartość rocznego napromieniowaniamoże być niewystarczająca do określenia uzysku energii lub ciepła, gdyż na ilość efektywnie wykorzystanej energii mają również wpływ roczna i dobowa nierównomierność natężenia promieniowania, u[...]

Analiza porównawcza wartości sezonowego współczynnika efektywności grzewczej pomp ciepła określonej różnymi metodami DOI:10.15199/33.2019.01.07


  Efektywność energetyczna źródeł ciepła wykorzystywanych w budynkach odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu ich zapotrzebowania na energię końcową oraz pierwotną. Z tego względu wybór odpowiedniego źródła ciepła może decydować o spełnieniu wymagań stawianych nowo wznoszonym budynkom [10, 12, 13]. Jednym ze sposobów poprawy wskaźnika EP budynku jest wykorzystanie pomp ciepła [2], ale ze względu na silne uzależnienie ich efektywności od warunków eksploatacyjnych (rysunek 1), bardzo istotne jest prawidłowe określenie sezonowego współczynnika efektywności grzewczej (sCOP/SPF) z uwzględnieniem zarówno warunków klimatycznych, jak i parametrów instalacji grzewczej oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej [3, 5, 11]. W zależności od dostępności danych w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynków można wykorzystywać wartość średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła określonej na podstawie danych udostępnionych przez producenta lub dostawcę źródła ciepła, wyników kontroli systemów ogrzewania lub też na podstawie danych szacunkowych przedstawionych w tabelach zawartych wmetodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej [9].Wzwiązku z tym, że na etapie projektowania dostępność danych dotyczących planowanych źródeł energii jest często ograniczona jedynie do wskazania wykorzystywanej technologii, to właśnie dane szacunkowe stanowią najłatwiej dostępne źródło informacji. Dane te nie uwzględniają jednak wielu 1) Politechnika Warszawska; Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska; adrian.trzaski@pw.edu.pl Streszczenie. W artykule porównano wartości sezonowego współczynnika efektywności grzewczej wybranych pomp ciepła, określone na podstawie normy PN-EN 14825, wytycznych VDI 4650 oraz danych szacunkowych zawartych w rozporządzeniu w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku. W ramach przeprowadzonej analizy wskazano na różnice w uzyskanych wynikach ora[...]

Analiza możliwości zastosowania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię w nowo wznoszonych budynkach

Czytaj za darmo! »

Artykuł 5 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań technicznych zmierzających do poszanowania zasobów, w tym skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Obowiązek ten ma być realizowany przez włączenie do procesu przygotowania inwestycji analizy techniczno-ekonomicznej zastosowania wymienionych rozwiązań w Polsce. Wypełnienie tego obowiązku zrealizowano przez wprowadzenie do nowelizowanego rozporządzenia w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego, z 6 listopada 2008 r., następującego zapisu:wstosunku do budynku o powierzchni użytkowej, większej niż 1000m2, określonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą właściwości użytkowych[...]

Dobór systemu zasilania w energię termomodernizowanego budynku przygotowywanego do standardu nZEB DOI:10.15199/33.2017.01.02


  W artykule przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wyboru systemu zasilania w energię budynku edukacyjnego przygotowywanego do standardu nZEB. Ze względu na znaczny udział energii elektrycznej w bilansie energetycznym, kluczowe okazało się wykorzystanie paneli fotowoltaicznych. Ograniczenia wynikające zmożliwej do wykorzystania powierzchni ogniw wymusiły dodatkowe działania obejmujące instalację gruntowej pompy ciepła do wstępnego podgrzania c.w.u. oraz układu mikrokogeneracyjnego. Słowa kluczowe: charakterystyka energetyczna, alternatywne źródła energii, nZEB, budynki niemal zeroenergetyczne.1). 1) PolitechnikaWarszawska,Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: adrian.trzaski@is.pw.edu.pl Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wyboru systemu zasilania w energię budynku edukacyjnego przygotowywanego do standardu nZEB. Ze względu na znaczny udział energii elektrycznej w bilansie energetycznym, kluczowe okazało się wykorzystanie paneli fotowoltaicznych. Ograniczenia wynikające zmożliwej do wykorzystania powierzchni ogniw wymusiły dodatkowe działania obejmujące instalację gruntowej pompy ciepła do wstępnego podgrzania c.w.u. oraz układu mikrokogeneracyjnego. Słowa kluczowe: charakterystyka energetyczna, alternatywne źródła energii, nZEB, budynki niemal zeroenergetyczne. Abstract. The paper presents results of an analysis of the energy source selection for an educational building adapted for meeting the nZEB standard requirements. Due to the high share of electricity in the energy balance, the key solution is installation of photovoltaics panels. However, limited space for the PVpanels forced additional measures including a ground source heat pump for DHWpre-heating and a micro CHP system. Keywords: energy performan[...]

Efektywność energetyczna okien – metoda klasyfikacji


  Okna odgrywają istotną rolę w zapewnieniu komfortu klimatu wewnętrznego. Z jednej strony wpływają na zapotrzebowanie energetyczne budynku, z drugiej zaś stanowią niezastąpione źródło światła dziennego. Ta ich dwoista rola sprawia poważne problemy związane z oceną efektywności energetycznej. Nawet w przypadku bilansu cieplnego okna sytuacja jest dość skomplikowana. Powszechnie używanym współczynnikiem charakteryzującym efektywność cieplną okien jest współczynnik przenikania ciepła U, określający straty ciepła na drodze przenikania, współczynnik ten nie opisuje jednak pełnego bilansu okna. Okna stanowią również istotne źródło zysków ciepła od promieniowania słonecznego oraz umożliwiają infiltrację/ eksfiltrację powietrza. Po uwzględnieniu tych zjawisk może się okazać, iż najkorzystniejszy bilans energetyczny osiągniemy niekoniecznie w przypadku okien o najniższym współczynniku U, gdyż ograniczeniu strat ciepła może towarzyszyć znaczny spadek ilości pozyskiwanego ciepła za pośrednictwem promieniowania słonecznego. Określenie charakterystyki energetycznej okna jest jeszcze trudniejsze w przypadku analizy dotyczącej całego roku, z uwzględnieniem zarówno zapotrzebowania na ciepło w ciągu sezonu grzewczego, jak i zapotrzebowania na chłód w ciągu sezonu chłodniczego. Oznacza to, iż współczynnik przenikania ciepła nie jest parametrem opisującym w wystarczającym stopniu wpływ okna na charakterystykę energetyczną budynku. Ponadto nowoczesne okna mogą wyróżniać się zmiennymi parametrami dzięki zastosowaniu elementów aktywnych, takich jak osłony pozwalające na okresowe zmniejszenie współczynnika przepuszczalności promieniowania słonecznego lub współczynnika strat ciepła. Bilans cieplny okna w sezonie grzewczym Efektywność energetyczną okna można określić na podstawie bilansu cieplnego. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż bilans ten zależy nie tylko od parametrów samego okna, ale również od parametrów środowis[...]

 Strona 1