Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Minch"

Beton architektoniczny w budynku Afrykarium - Oceanarium w Zoo


  Wartykule zaprezentowano żelbetowy budynek Afrykarium - Oceanarium na terenie Zoo weWrocławiu.Wiele elementów konstrukcyjnych budynku wykonano w technologii betonu architektonicznego w naturalnym kolorze betonu, a część zabarwiono przez dodanie pigmentów do mieszanki betonowej. Słowa kluczowe: konstrukcje betonowe, beton architektoniczny, Artbeton.Przez beton architektoniczny (fasadowy, elewacyjny) rozumie się powierzchnie betonowe o zdefiniowanych wymaganiach pod względemwyglądu, głównie ze względu na uzyskanie konkretnego efektu wizualnego powierzchni, bez pokrycia jej warstwą tynku lub innegomateriału wykończeniowego. Jednocześnie dotrzymane powinny zostać parametry trwałości i wytrzymałości konstrukcji. Aby uzyskać te parametry, należy zapewnić szczególną staranność produkcji i wbudowania betonu w konstrukcję. W ostatnim czasie beton architektoniczny zyskuje coraz większe uznanie projektantów, np. Zaha Hadid - Muzeum Maxxi w Rzymie; Santiago Calatrava - Auditorio na Teneryfie, Muzeum Sztuki w Milwaukee, Port lotniczy w Bilbao, czy Fernando Martin Menis, Felipe Artengo Rufino i Jose Maria Rodriguez Pastrana - Centrum Kongresowe MAGMA. W literaturze technicznej można znaleźć wiele informac[...]

Naprężenia skurczowe w płytach fundamentowych


  W artykule omówiono problem obliczania naprężeń skurczowych w płytach fundamentowych. Opisano szkicowo sposób określania naprężeń skurczowych zrównoważonych oraz naprężeń wynikających z działania momentów zginających wywołanych skurczem betonu. Przedstawiono przykład zarysowania płyty fundamentowej spowodowanego brakiem uwzględnienia w obliczeniach naprężeń skurczowych. Słowa kluczowe: płyta fundamentowa, naprężenia skurczowe, zbrojenie przeciwskurczowe.Podstawowe problemy dotyczące skurczu betonu oraz istotny jego wpływkonieczny do uwzględnienia w analizie statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji i obliczanie koniecznego zbrojenia przeciwskurczowego w strefach przypowierzchniowych konstrukcji żelbetowych lub sprężonych podane są w PN-EN 1992-1-1:2008 [4] i w literaturze dotyczącej tematyki skurczu betonu, m.in. [1, 2, 3]. Pomimo wielu informacji dotyczących obliczania naprężeń skurczowych, w praktyce spotykamy się z licznymi przypadkami nieprzewidzianego zarysowania konstrukcji żelbetowych,mimo iż w trakcie obliczeń projektant spełnił warunki stanów granicznych nośności i użytkowalności dla obciążeń[...]

System stropów gęstożebrowych z belkami strunobetonowymi


  W artykule omówiono system stropów gęstożebrowych o nazwie Rectobeton i Rectolight, w którym zastosowano belki strunobetonowe pozwalające osiągnąć rozpiętość do 10 m.Wprzypadku stropu rozpiętości do 4,5 m nie jest wymagane stosowanie podpór pośrednich w czasie montażu, co można uznać za jedną z zalet systemu. Słowa kluczowe: strop gęstożebrowy, belki sprężone.Stropy gęstożebrowe są znane w Polsce od wielu lat i dość powszechnie stosowane w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Do ich głównych zalet należy zaliczyć szybki i łatwy montaż bez użycia ciężkiego sprzętu, wyeliminowanie szalunków, zminimalizowanie prac zbrojarskich, a także małe zużycie betonu oraz zredukowanie ciężaru stropu. Pierwsze rozwiązania stropów gęstożebrowych z belkami sprężonymi stosowane były w Polsce już w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. (np. stropy TB-1 [1] i DMS [2]). Obecny renesans rozwiązań sprężonych stropów belkowo- pustakowych wynika głównie ze skoku technologicznego w produkcji prefabrykatów stropowych, a więc również z redukcji niegdyś wysokich kosztów ich wytworzenia. Obszerny przegląd stropów z belkami sprężonymi można znaleźć np. w publikacji [3], a istotne kwestie obliczeniowe, powstałe po wprowadzeniu norm europejskich, np. w [4, 5, 6]. Konstrukcja stropów Gęstożebro[...]

Korozja żelbetowego kolektora ściekowego


  Wartykule przedstawiono wyniki badań strukturalnych betonu w prefabrykowanym kolektorze ściekowym po 30 latach eksploatacji. Omówiono wybrane problemy eksploatacyjne występujące w żelbetowych kolektorach ściekowych. Sformułowano wnioski i zalecenia dotyczące zasad prognozowania prac renowacyjnych w tego typu obiektach. Słowa kluczowe: badanie betonu, karbonatyzacja, badania strukturalne, kolektor ściekowy.Betonowa konstrukcja przewodów kanalizacyjnych podlega oddziaływaniu wielu czynników o charakterze destrukcyjnym. Od strony wewnętrznej są to czynniki chemiczne, pochodzące ze ścieków bytowo-gospodarczych, a od strony zewnętrznej agresywne wody gruntowe, obciążenia zewnętrzne od parcia gruntu oraz wymuszone przemieszczenia, któremogą prowadzić do uszkodzenia betonu (rysy, pęknięcia, rozszczelnienia).Wartykule omówimy przede wszystkim chemiczne czynniki wewnętrzne agresywnie działające na beton. Typowe ścieki bytowo-gospodarcze charakteryzują się odczynemlekko zasadowym o pH = 6,5 ÷ 7,0 [1] wywoływanym siarczanami (100 ÷ 250 mg/l), chlorkami (20 ÷ 150 mg/l) i azotanami (30÷200 mg/l). W wyniku procesów gnilnych zachodzących w kolektorach ściekowych powstaje siarkowodór (mogący powodować korozję siarczanową betonu) oraz dwutlenek węgla (powodujący karbonatyzację betonu [2, 3]). Destrukcję betonu w kolektorze przyspiesza płynący w ściekach piasek[...]

Problemy konstrukcyjne rewitalizacji klasycystycznego zespołu pałacowego z XVIII wieku DOI:10.15199/33.2016.11.20


  Wartykule przedstawiono historyczne założenie urbanistyczno-architektoniczne klasycystycznego kompleksu pałacowego z końca XVIII w., jego stan techniczny oraz prace budowlane przeprowadzone w ramach funkcjonalno-konstrukcyjnej przebudowy.Wskład zespołu wchodziły: wczesnoklasycystyczny, trzypiętrowy pałac, z aneksem przylegającym do centralnej części elewacji ogrodowej, a także zabudowania gospodarskie, takie jak, m.in.: stajnie; spichlerz; obora i gorzelnia. Obecnie, po gruntownej rekonstrukcji, pałac zaadaptowano na hotel, a pozostałe, przebudowane budynki gospodarcze stanowią zaplecze rekreacyjne. Modernizacja kompleksu pałacowego uwzględniała zabytkowy charakter obiektów i wymagania konserwatorskie. Słowa kluczowe: budynki zabytkowe, zespół pałacowy, rewitalizacja, wzmocnienia konstrukcyjne.Czas budowy zespołu pałacowego w Wiechlicach określają dwie daty: 1790 r. - na jętcewięźby dachowej oraz 1798 r. - na elemencie wystroju w piwnicy. W jego skład, oprócz rozbudowanego o aneks pałacu, wchodziły zabudowania gospodarcze, gorzelnia, dom ogrodnika oraz kaplica grobowa [2, 3]. W części zachodniej kompleksu dworskiego usytuowany jest budynek pałacu z elewacją frontową zwróconą w kierunku wschodnim (fotografia 1). Od strony zachodniej i południowej pałac otacza park z domkiem ogrodnika. Cała zabudowa folwarczna została rozmieszczona wokół trzech dziedzińców. Wokół dziedzińca przed pałacem są duże budynki, typu spichle[...]

 Strona 1