Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Michał Wieczorek"

Trwałość warstw wykończeniowych na systemach ociepleń


  Dwie najpopularniejsze metody ocieplenia ścian zewnętrznych budynków to: metoda lekka mokra (ETICS) i lekka sucha. Metoda lekka mokra polega na przyklejeniu i przymocowaniu do ścian zewnętrznych warstwy zmateriału termoizolacyjnego i położeniu na niej warstwy wykończeniowej (tynku). Jako warstwę izolacyjną stosuje się wełnę mineralną lub styropian. Metoda lekka sucha jest bardzo podobna do metody lekkiej mokrej, z tą różnicą, że warstwę izolacyjną mocuje się bez użycia zapraw na specjalnie przygotowany ruszt. Elewacje w metodzie lekkiej mokrej Powierzchnia systemu ociepleniowego w metodzie lekkiej mokrej może zostać wykończona różnymi materiałami. Obecnie najpopularniejsze są tynki cienkowarstwowe: mineralne, silikatowe, silikonowe lub akrylowe. Podczas nakładania można im nadać różne faktury, a po wyschnięciu także pomalować. Mimo różnorodności wypraw tynkarskich, nie ma tynków uniwersalnych. Wybierając tynk na elewację, można się kierować m.in. ● hydrofobowością; ● zdolnością do dyfuzji pary wodnej, ● odpornością na mikroorganizmy; ● odpornością na zabrudzenie; ● kolorem i jego trwałością; ● ochroną przeciwpożarową. Ściany zewnętrzne narażone są na wilgoć z opadów atmosferycznych. Bilans wilgotnościowy systemu izolacji termicznej określany jest przez przyjmowaną i oddawaną ilość wody deszczowej. Absorpcja wody może następować w wyniku zachod[...]

Badania reakcji na ogień klasyfikacja wyrobów gipsowych i innych materiałów budowlanych

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z Rozporządzeniem CPR nr 305/11 jednym z wymagań podstawowych, jakie muszą spełniać obiekty budowlane, jest Bezpieczeństwo pożarowe.Większość norm zharmonizowanych, w odniesieniu do bezpieczeństwa pożarowego, nakłada na producentówwyrobówbudowlanych obowiązek zadeklarowania klasy reakcji na ogień zgodnie z PN[...]

Estymacja przepływności bitowej ramek typu P w kodowaniu wideo


  Nowoczesne systemy kodowania wideo cechują się wysoką sprawnością działania. Dzięki zastosowaniu złożonych algorytmów, pozwalają uzyskać stosunkowo niską przepływność bitową wyjściowych strumieni wideo przy zachowaniu ich wysokich jakości. Jednocześnie nośniki danych jak i kanały transmisyjne cechują się coraz większą pojemnością i przepływnością. Istotnym problemem jest efektywne wykorzystanie dostępnego pasma transmisyjnego oraz pojemności pamięci a nie tylko minimalizacja rozmiaru czy przepływności materiału wideo. Dlatego też duży nacisk kładziony jest obecnie na sprawne algorytmy kontroli stopnia kompresji sekwencji wideo. Ich podstawowym zadaniem jest taki dobór parametrów kodowania, aby wyjściowy strumień danych efektywnie wykorzystywał dostępne zasoby transmisyjne. W najnowszych pozycjach literaturowych prezentowanych jest kilka bardzo dobrych algorytmów kontroli stopnia kompresji. Większość z nich nie nadają się jednak do zastosowania w koderach pracujących w czasie rzeczywistym. Publikacji opisujących rozwiązania umożliwiające efektywną kontrolę stopnia kompresji w systemach kodowania wideo pracujących z małym opóźnieniem jest niewiele. Jakość tych, które można znaleźć, pozostawia wiele do życzenia. Przykładowo w [1] przedstawiono sprzętowe rozwiązanie dość efektywne z punktu widzenia stabilności przepływności bitowej. Pominięto jednak jeden z czynników równania wyznaczania wartości parametru kwantyzacji QP (ang. quantization parameter), przez co nie jest możliwa implementacja opisanego algorytmu. Zagadnienie efektywnej kontroli stopnia kompresji w czasie rzeczywistym jest zatem wciąż otwarte na nowe rozwiązania. Ogólny schemat działania algorytmów kontroli stopnia kompresji Celem algorytmów kontroli stopnia kompresji jest dobór parametrów kodowania w taki sposób, aby sprostać narzuconym ograniczeniom. Te mogą dotyczyć określonej jakości bądź przepływności bitowej kodowanej sekwencji wideo. Pierwszym krokiem każd[...]

Okładziny ceramiczne na podłożach drewnianych i drewnopochodnych w pomieszczeniach wilgotnych DOI:


  Pomieszczenia można podzielić na 3 kategorie w zależności od wilgotności względnej powietrza, kondensacji pary wodnej oraz ogrzewania. W każdym z tych przypadków ściany, sufit i podłoga wymagają zastosowania odpowiednich materiałów odpornych na wilgoć. Szczególnie jest to istotne w przypadku przegród z elementów drewnianych, np. w domach szkieletowych. Przykładem takich materiałów jest lite drewno, płyty klejone z drewna, sklejka, płyty OSB, płyty pilśniowe, płyty MDF/HDF, płyty wiórowe i wiórowo- cementowe. Drewno oraz materiały drewnopochodne należą do trudnych, tzw. krytycznych podłoży w aspekcie zapewnienia odpowiednio mocnego, stabilnego oraz trwałego połączenia z okładziną ceramiczną. Wynika to z właściwości samego materiału, jak i czynników związanych z konstrukcją oraz jej użytkowaniem. Należy zwrócić uwagę, że sposób postępowania związany z montażem okładziny ceramiczne[...]

Nowoczesne systemy suchej zabudowy DOI:10.15199/33.2018.12.02

Czytaj za darmo! »

Obecnie najpopularniejszymi okładzinami stosowanymi w suchej zabudowie są płyty gipsowo-kartonowe, które znajdują nowe zastosowanie przez modelowanie ich właściwości (płyty g-k: akustyczne, ogniochronne, wodoodporne, RTG, przeznaczone na podłogi i ściany o dużej twardości i wytrzymałości itp.). Dostępne są również płyty drewnopochodne (płyty wiórowe, OSB, MDF, płyty włóknisto-cementowe itp.) oraz nowe wyroby składające się z materiałów izolacyjnych zespolonych z płytami gipsowo-kartonowymi, przeznaczone do stosowania jako izolacja termiczna i akustyczna wewnątrz budynków. Są onemocowanew taki sposób, aby widoczną stroną była płyta gipsowo-kartonowa, co wraz z dodatkowym spoinowaniemsprawia, że ścianama właściwości nierozprzestrzeniające ognia.Wyro[...]

Ocena bezpieczeństwa pożarowego elewacji DOI:

Czytaj za darmo! »

Ocena bezpieczeństwa pożarowego elewacji jest procesem złożonym, na który składa się wiele elementów. Przepisy bazują głównie na istniejącym europejskim systemie reakcji na ogień i odporności ogniowej. Badania reakcji na ogień pozwalają na określenie potencjalnego wpływu wyrobu na rozwój pożaru oraz ewentualną łatwość zapalenia. Odnosi się ona przede wszystkim do wczesnych etapów rozwoju pożaru, tzw. rozgorzenia. Natomiast zdolność elementu budowlanego do zachowania swoich właściwości konstrukcyjnych podczas działania wysokiej temperatury, odpowiadającej rozwiniętemu pożarowi przez określony czas, definiuje odporność ogniowa. W związku z tym, że Euroklasy zostały opracowane dla scenariusza pożaru wewnątrz budynku, nie jest możliwa właściwa ocena zachowania się elewacji w warunkach pożaru w przypadku działania ognia z zewnątrz. Systemniemoże być scha[...]

Klasyfikacja wyrobów gipsowych ze względu na reakcję na ogień

Czytaj za darmo! »

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych jest przedmiotem wymagań dotyczących projektowania budynków oraz zachowania konstrukcji, wyrobów budowlanych, urządzeń i wyposażenia, a także instalacji pożarowych w warunkach pożaru. Wprzypadku wyrobów budowlanych i elementów budynków przedmiotem klasyfikacji i wymagań norm europejskich są dwa podstawowe parametry charakteryzujące zachowanie się wyrobu w warunkach pożaru: reakcja na ogień i odporność ogniowa. Reakcja na ogień ZgodnieznormąPN-EN13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień klasy podstawowe obejmują 7 euroklas: A1, A2, B, C, D, E, F. Klasy A1 i A2 obejmują najbezpieczniejsze niepalne wyroby, np. z wełny mineralnej, klasa[...]

Rynek materiałów gipsowych dla budownictwa w Polsce

Czytaj za darmo! »

Wostatnich latach zapotrzebowanie na surowce gipsowe w Polsce utrzymuje się na wysokim poziomie. Produkty gipsowe są doskonałym materiałem do prac wykończeniowych ze względu na walory estetyczne, dobrą izolacyjność cieplną i dźwiękochłonność, odporność na działanie ognia, pozytywne oddziaływanie zdrowotne (stwarzają przyjaznymikroklimat w pomieszczeniach), szybkość wykonywania prac remontowych i wykończeniowych w budownictwie. Krajową bazę surowców siarczanowych do produkcji spoiw i wyrobów budowlanych stanowią surowce pochodzące z dwóch głównych źródeł: ● ze złóż surowców naturalnych; ● z procesu odsiarczania spalin. Z danych szacunkowych wynika, że w 2008 r. produkcja surowców siarczanowych wynosiła ogółem ok. 2,8 mln t, z czego zużycie w przemyśle gips[...]

Niepalność materiałów gipsowych

Czytaj za darmo! »

A ktualne normy, takie jak PN-EN 13279-1 obejmująca tynki gipsowe, PN-EN 13454-1 - podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia, PN-EN 13963 - szpachle, PN-EN 12860 i PN-EN 14496 - kleje gipsowe stano- wią m.in., że wyroby, których dotyczą, podlegają badaniom re- akcji na ogień i nakładają na ich producentów obowiązek ozna- czania euroklasy odporności na ogień. Normy europejskie dotyczące spoiw i wyrobów gi[...]

Gips w budownictwie


  Szybki rozwój technologii w budownictwie oraz duże możliwości ich stosowania sprawiają, że zapotrzebowanie na surowce gipsowe ciągle utrzymuje się na wysokim poziomie. Spoiwa gipsowe i wyroby z gipsu cieszą się niesłabnącą popularnością wśród wykonawców ze względu na łatwość stosowania, walory estetyczne, dobrą izolacyjność cieplną i dźwiękochłonność, odporność na działanie ognia, pozytywne oddziaływanie zdrowotne (stwarzają przyjazny mikroklimat w pomieszczeniach), szybkość wykonywania prac remontowych i wykończeniowych w budownictwie.Wkrajowym przemyśle materiałów budowlanych gips i anhydryt ma ugruntowaną pozycję, co wynika z zalet i możliwości stosowania, ale także z faktu, że Polska dysponuje dużymi naturalnymi zasobami tych surowców, jak również dostępne są coraz większe ilości gipsu syntetycznego pochodzącego głównie z procesu odsiarczania spalin (tabela 1). Produkcja surowców siarczanowych w 2010 r. kształtowała się na poziomie ok. 3,3 mln t (podobnie jak w 2009 r.). Surowce gipsowe pochodzenia naturalnego Złoża gipsów o znaczeniu gospodarczym (tabela 2) występują na znacznych przestrzeniach (głównie dolina Nidy), bezpośrednio na powierzchni lub pod niewielkim, sięgającym kilkunastu metrów nadkładem. Gipsy tego regionu charakteryzuje stała jakość, zawartość CaSO4 . 2H2O na poziomie 85 - 95%.Wobrębie "Doliny Nidy" eksploatowane są dwa złoża: Borków- -C[...]

 Strona 1  Następna strona »