Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Marek Woliński"

Ochrona przeciwpożarowa a ochrona środowiska

Czytaj za darmo! »

Polska zajmuje piąte miejsce w Europie pod względem liczby instalacji stwarzających zagrożenie poważną awarią przemysłową. Wśród nich szczególne znaczenie mają zakłady i instalacje związane z przemysłem paliwowym, gdzie 2/3 awarii kończy się wybuchem i/lub pożarem zwiększającym rozmiar i zasięg skutków takiej awarii (na ludzi i otaczające środowisko oddziałuje wtedy nie tylko bezpośrednia [...]

Ochrona budynku przez odciążanie wybuchu gazu


  Coraz bardziej powszechne stosowanie paliw gazowych do celów bytowych powoduje, że zagrożenie wybuchem gazu pojawia się nie tylko w obiektach zaliczanych do produkcyjno- -magazynowych (PM), ale równieżwbudynkach zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi (ZL).Artykuł podejmuje problemodciążaniawybuchu jako sposobu ograniczenia skutkówwybuchu gazu oddziałujących na konstrukcję budynku i użytkowników budynku. Słowa kluczowe: wybuch gazu, odciążanie wybuchu, ochrona budynku.Paliwa gazowe cechują się wysoką wartością opałową (w stosunku do paliw stałych), a stosowane do nich palnikimająwysoką sprawność, emitują do atmosfery podczas spalania minimalną ilość zanieczyszczeń, w łatwy sposób umożliwiają automatyczne sterowanie procesem spalania. Cechy te sprawiają, że coraz powszechniej stosowane są do celów bytowych. Jednak stwarzają też dla użytkowników potencjalne zagrożenia do których zaliczyć należy przede wszystkim możliwość wybuchu mieszaniny gazowo- -powietrznej powstałej wskutek nieszczelności instalacji gazowej lub nieprawidłowej obsługi urządzeń gazowych. Środki i sposoby zapobiegania takim zagrożeniom wynikają z odpowiednich przepisów, np. [1, 2], są też dyskutowane w różnych opracowaniach [3], niemniej jednak dane publikowane przez Głó[...]

Use of an extinguishing powder for reducing industrial dust explosion hazards. Wykorzystanie wybranego proszku gaśniczego do ograniczania wybuchowości pyłów przemysłowych


  NaHCO3-contg. extinguishing powder was added to pine wood dust, wheat flour, malt dust, corn starch and coal dust to decrease explosion hazard. The expts. were carried out in 20 dm3 spherical vessel to det. the max. inerting explosion pressure and max. rate of the pressure rise vs. amt. of the added powder. The lowest inerting concn. of the powder was 1250 g/m3 for wheat flour, and the highest was 2850 kg/m3 for pine wood dust. Przedstawiono wyniki badań wpływu proszku gaśniczego typu BC, zawierającego jako główny składnik wodorowęglan sodu, na ciśnienie wybuchu i szybkość narastania ciśnienia wybuchu dla pyłów drewna sosnowego, mąki szymanowskiej, słodu jęczmiennego, skrobi kukurydzianej oraz węgla. Badania przeprowadzono w komorze sferycznej o objętości 20 dm3 wg normy PN-EN 14034:2011. Maksymalne stężenia inertyzujące proszku typu BC określono na podstawie uzyskanych zależności tzn. maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu od ilości dodanego proszku gaśniczego. Najniższą wartość stężenia inertyzującego uzyskano dla mąki szymanowskiej (1250 g/m3), a najwyższą dla pyłu drewna sosnowego (2850 kg/m3).Intensywne prace nad zapobieganiem wybuchom pyłów w procesach przemysłowych oraz ograniczaniem ich skutków trwają już ponad 100 lat. Mimo szeroko zakrojonych badań, wybuchy pyłów nadal stanowią realne zagrożenie w wielu gałęziach przemysłu. Istotnym problemem utrudniającym przewidywanie przebiegu i następstw wybuchów pyłu jest niedostatek metod określania rzeczywistych struktur obłoków pyłu i procesów rozprzestrzeniania się w nich płomieni. Istotna część teoretycznych i doświadczalnych prac nad wybuchowością pyłów przemysłowych dotyczy wpływu stężenia tlenu oraz obecności niepalnych cząstek ciał stałych na przebieg wybuchu. Obecnie bierze się pod uwagę kilka metod zapobiegania wybuchom już wytworzonych obłoków pyłów. [...]

Experiments and modeling of ignition of a dust layer on a hot surface Badania eksperymentalne i modelowanie zapłonu warstwy pyłu na gorącej powierzchni DOI:10.12916/przemchem.2014.99


  Minimum ignition temps. of pine, beech and oak dust layer were detd. exptl. for 5 and 12.5 mm dust layers and estd. by numerical simulation by using the Semenov math. model. A good agreement of simulation with exptl. results was achieved. Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań podatności na zapłon pyłów drewna sosnowego, bukowego i dębowego wraz z analizą porównawczą matematycznego modelu pozwalającego wyznaczyć analizowane parametry z danych materiałowych. Wartości minimalnych temperatur zapłonu pyłu w warstwie otrzymane z proponowanego modelu wykazują dobrą zgodność z wynikami doświadczalnymi. Podatność na zapłon pyłu osiadłego od gorącej powierzchni jest jednym z czynników wchodzących w skład ryzyka powstania pożaru i/lub wybuchu. Dlatego w profilaktyce przeciwpożarowej niezbędna jest znajomość właściwości palnych pyłu decydujących o zagrożeniu pożarowo-wybuchowym wskutek jego zetknięcia z nagrzaną powierzchnią. Jednym z parametrów określających możliwość zapłonu pyłu w warstwie jest minimalna temperatura zapłonu w warstwie pyłu. Do wybuchu pyłów palnych może dojść na wielu etapach produkcyjnych, począwszy od transportu i przetwarzania, do magazynowania i składowania, szczególnie w przypadkach, kiedy nie są spełnione podstawowe wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Sytuacje takie mogą wystąpić w przemyśle spożywczym, drzewnym, farmaceutycznym i w górnictwie. Zniszczenia, jakie mogą powstać na skutek wybuchów rozdrobnionych substancji palnych mogą osiągać znaczne rozmiary. Częstymi konsekwencjami są nie tylko uszkodzenia urządzeń i maszyn, ale także zawalenia konstrukcji budynków, w których wystąpił zapłon oraz zniszczenia ścian obiektów sąsiadujących.Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego istotne jest zapobieganie powstawaniu wybuchów. Odbywa się to m.in. poprzez (i) unikanie gromadzenia pyłu w miejscach niedozwolonych dzięki stałym kontrolom i utrzymywaniu pomieszczeń w czystości, likwidowanie nieszczeln[...]

Study on inertization of dust-air mixtures Badania inertyzacji mieszanin pyłowo-powietrznych DOI:10.12916/przemchem.2014.103


  Wheat flour, pine and coal dusts-air mixts. were inetrized by addn. of N2 to O2 content 18% by vol. and studied for explosibility. The wheat flour dust showed the highest min. ignition and selfignition temps., the highest allowable surface temp. of machines in the dust, and the lowest max. explosion pressure and max. rate of pressure rise. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad inertyzacją mieszanin pyłowo-powietrznych na stanowisku do oznaczania skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia oraz na stanowisku do oznaczania granicznego stężenia tlenu w obłokach pyłu. Badano próbki pyłów mąki pszennej, drewna sosnowego oraz węgla kamiennego, o rozmiarze ziaren do 200 μm. Do inertyzacji wykorzystano dodatek azotu, obniżający zawartość tlenu w badanych mieszaninach. Zbadano parametry wybuchowości poszczególnych pyłów, oznaczono charakterystyczne wartości temperatur dla procesu ich samozapalenia oraz określono zależność tych temperatur od zawartości tlenu w mieszaninie pyłowo-powietrznej. Oznaczono także wartości granicznego stężenia tlenu w mieszaninie pyłpowietrze- azot dla poszczególnych pyłów. Wybuchy mieszanin pyłowych stwarzają istotne zagrożenia w procesach technologicznych, w których operuje się rozdrobnionym materiałem palnym jako surowcem (lub uzyskuje się sproszkowany produkt lub produkt uboczny). Prowadzone do tej pory prace badawcze i teoretyczne pozwoliły na wypracowanie metod zapobiegania wybuchom mieszanin pyłowo-powietrznych lub łagodzenia skutków takich wybuchów wewnątrz urządzeń. Wybuchowi można zapobiegać, unikając tworzenia mieszaniny wybuchowej poprzez inertyzację gazami obojętnymi (azot, ditlenek węgla). Poprzez częściową inertyzację można złagodzić skutki wybuchu wewnątrz urządzenia1). Prawidłowy dobór i skuteczne zastosowanie odpowiedniej metody, środka inertyzującego i ilości tego środka wymaga wiedzy na temat parametrów opisujących właściwości palno-wybuchowe mieszaniny pyłowo-powietrz[...]

Niebezpieczeństwo pożarowo-wybuchowe spowodowane przez butle z tlenem DOI:10.15199/62.2018.7.5


  Tlen jest gazem utleniającym, często używanym w postaci sprężonej. Jest to gaz niepalny, bezbarwny, bez zapachu, o temp. wrzenia -183°C, temp. krytycznej -118°C i odpowiadającemu jej ciśnieniu krytycznemu 4,87 MPa. Tlen jest nieznacznie cięższy od powietrza i może gromadzić się w przestrzeniach zamkniętych na poziomie terenu lub poniżej. Jest gazem stabilnym w warunkach normalnych. Jego podwyższone stężenie powoduje rozszerzanie się granic palności gazów i par cieczy. Ciała stałe w otoczeniu tlenu spalają się z większą intensywnością, wytwarzając większe ilości ciepła i zwiększając temperaturę spalania. Zagrożenie spowodowane przez spalanie substancji w otoczeniu tlenu dotyczy nie tylko jego większej intensywności, ale również może spowodować, że substancje, które w normalnych warunkach użytkowania były trudno zapalne (np. tworzywa sztuczne, metale) w atmosferze tlenu stają się łatwo zapalne. Tlen może absorbować się (gromadzić się) w strukturze materiałów tekstylnych, z których wykonywane są ubrania robocze. Jeżeli przyjąć za jedność względną szybkość spalania materiału palnego w stężeniu tlenu wynoszącym 25%, dla stężeń tlenu 30, 35 i 40% szybkość spalania wyniesie odpowiednio 1,25, 1,7 i 3,331-6). Zgodnie z rozporządzeniem7) tlen sprężony należy do klasy "gazy utleniające", kategoria 1 (niebezpieczeństwo H270), gaz pod ciśnieniem. Wdychanie 100-proc. tlenu pod ciśnieniem atmosferycznym nawet przez 16 h dziennie przez kilka dni nie musi spowodować poważnych skutków dla zdrowia pracownika. Jednak ciągła praca w atmosferze tlenu, szczególnie pod ciśnieniem wyższym niż atmosferyczne, może niekorzystnie wpływać na koordynację ruchową oraz koncentrację pracowników. Magazynowanie i eksploatacja butli z tlenem Zbiorniki ze sprężonym tlenem przechowuje się w pomieszczeniach o temp. poniżej 50°C w dobrze wentylowanym miejscu z dala od łatwo palnych gazów i innych łatwo palnych materiałów. Pojemniki są przechowywane w pozycji pionowej[...]

 Strona 1