Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej Sędłak"

Badania odporności ogniowej dużych mieszanych uszczelnień przejść instalacyjnych


  Artykuł dotyczy odporności ogniowej dużychmieszanych uszczelnień przejść instalacyjnych. Omówiono sposoby zabezpieczania tego typu elementów, metodykę badań oraz sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej. Przedstawiono porównanie wyników badań dużych mieszanych uszczelnień przejść instalacyjnych w zależności od orientacji uszczelnienia przejścia. Słowa kluczowe: dużemieszane uszczelnienia przejść instalacyjnych, szczelność ogniowa, izolacyjność ogniowa.Miejsca przechodzenia instalacji na drugą stronę przegrody w przypadku pożaru w obiekcie mogą okazać się tymi, przez które w bardzo łatwy sposób ogień przedostanie się do sąsiedniego pomieszczenia [1]. Przegrody o wymaganej danej klasie odporności ogniowej muszą mieć uszczelnione miejsca przejścia instalacji w sposób, który zapewni im co najmniej taką samą klasę odporności ogniowej, jakąma przegroda. W praktyce bardzo często w jednym miejscu przez przegrodę przechodzą różne instalacje - kable, rury metalowe i rury z tworzyw sztucznych, tworząc tzw. mieszane przejście instalacyjne. W celu zapewnienia odpowiedniej klasy odporności ogniowej przestrzeń w przegrodzie między poszczególnymi instalacjami najczęściej wypełniana jest wełną mineralną lub specjalnymi zaprawami. W przypadku uszczelnienia wełną mineralną zazwyczaj jej powierzchnia zewnętrzna dodatkowo malowana jest specjalną farbą ablacyjną (endotermiczną) lub pęczniejącą. W takim przejściu poszczególne instalacje są dodatkowo zabezpieczane: - rury z tworzyw sztucznych - najczęściej przy użyciu kołnierzy i opasek ogniochronnych zmateriałami pęczniejącymi; - rury metalowe - najczęściej wełną mineralną pokrytą warstwą farby pęczniejącej lub ablacyjnej; - kable - najczęściej za pomocą farby (ablacyjnej lub pęczniejącej) lub opasek ogniochronny[...]

Odporność ogniowa wielkogabarytowych pionowych elementów przeszklonych DOI:10.15199/33.2015.07.06


  W artykule omówiono główne aspekty związane z odpornością ogniową wielkogabarytowych pionowych elementów przeszklonych - wymagania stawiane tego typu elementom zgodnie z przepisami polskiego prawa,metodykę badań oraz sposób klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej. Przedstawiono też wnioski płynące z badań odporności ogniowej tego typu elementów prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej. Słowa kluczowe: odporność ogniowa, izolacyjność ogniowa, szczelność ogniowa, wielkogabarytowe elementy przeszklone, ściany osłonowe, ściany działowe.Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków zawarte są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. [1]. W zależności do klasy odporności pożarowej budynku wymagania w zakresie odporności ogniowej pionowych elementów przeszklonych określone są przez minimalne klasy odporności ogniowej EI i E. Ściany osłonowe jako zewnętrzne ściany budynku powinny mieć klasę odporności ogniowej od EI 30 (o↔i) do EI 120 (o↔i).Wymagania te w głównejmierze dotyczą obszaru pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniemze stropem, jednak w przypadku bliskiego sąsiedztwa innego budynku (mniej niż 8 m pomiędzy budynkami ZL) dotyczyć mogą również całości ściany osłonowej. Ściany działowe powinnymieć klasę odporności ogniowej od EI 15 do EI 60. Oprócz wymagań dotyczących klas odporności ogniowej, pionowym elementom przeszklonym stawiane są również inne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego.Wprzypadku ścian osłonowych zostały one szeroko omówione w artykułach [2 ÷ 7], a w przypadku ścian działowych w artykułach [8 ÷ 10]. Rozwiązania konstrukcyjne Ściany działowe i osłonowe o dużej wysokości i określonej klasie odporności ogniowej z reguływykonywane są jako konstrukcje szkieletowe, w których przestrzenie pomiędzymetalowymi profilami wypełnia się specjalnymi przeszkleniami. Profile ścian działowych [...]

Problematyka prawidłowego odbioru uszczelnień przejść instalacyjnych DOI:10.15199/33.2015.07.10


  Uszczelnienia przejść instalacyjnych znajdujące się w ścianach i stropach o określonej klasie odporności ogniowej pełnią istotną funkcję w spełnieniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.Wartykule przedstawiono główne aspekty związane z odpornością ogniową uszczelnień przejść instalacyjnych. Omówiono najczęściej stosowane rozwiązania w tego typu elementach, metodykę badań oraz sposób klasyfikacji, jak również użyteczne z praktycznego punktu widzenia odbierającego obiekt, ale i inwestora elementy, umożliwiające dokładniejszą weryfikację zgodności deklarowanych właściwości ogniowych z rzeczywistymi. Słowa kluczowe: uszczelnienia przejść instalacyjnych, szczelność ogniowa, izolacyjność ogniowa, bezpieczeństwo pożarowe, odbiór na budowie.Uszczelnienie przejścia to system stosowany do zachowania odporności ogniowej elementu oddzielającego w miejscu, gdzie przechodzą przez niego instalacje lub w miejscu, w którym przewiduje się przeprowadzenie instalacji przez element oddzielający. Przez pojęcie instalacji rozumiemy takie elementy, jak kable, rury kablowe, rury do instalacji ogólnobudowlanych (z izolacją lub bez) oraz szynoprzewody. W przypadku, gdy przechodzą one przez przegrodę, która ma wymaganą klasę odporności ogniowej, to należy uszczelnić ich przejście w sposób zapewniający przynajmniej taką samą klasę odporności ogniowej jak przegrody [3]. W momencie wystąpienia pożaru w danym obiekcie miejsca te stanowić mogą bowiem wyjątkowo łatwą do spenetrowania przez ogień i wysoką temperaturę ścieżkę do sąsiedniego pomieszczenia, a tym samym ułatwiać rozprzestrzenianie się pożaru wewnątrz budynku. Niezmiernie istotne jest więc dokładne zweryfikowanie podczas odbioru na budowie zgodności wykonanego uszczelnienia z zakresem przedstawionymwe właściwymdokumencie odniesienia. W artykule przedstawiono elementy użyteczne z praktycznego punktu widzenia odbierającego obiekt, ale również inwestora, umo[...]

Bezpieczeństwo pożarowe przeszklonych elewacji DOI:10.15199/33.2015.09.04


  Wnowoczesnym budownictwie, nie tylko wysokościowym [1], powszechnie jako zewnętrzne przegrody budynków stosowane są przeszklone elewacje. Słupowo-ryglowe konstrukcje szkieletowe, w których przestrzenie pomiędzy metalowymi lub drewnianymi profilami wypełnione są taflami przezroczystego lub matowego szkła, tworzą lekkie, ciągłe pokrycie zewnętrzne budynku, które musi samodzielnie lub w połączeniu z konstrukcją budynku spełnić wszystkie funkcje nienośnej ściany zewnętrznej, w tymrównież te związane z bezpieczeństwempożarowym.Wartykule przedstawione zostały główne aspekty związane z bezpieczeństwem pożarowym szklanych elewacji. Omówiono wymagania stawiane tego typu elementom zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz metodykę badań i sposób klasyfikacji odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych. Ponadto w artykule przedstawiono wnioski płynące z badań odporności ogniowej elementów tego typu prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej. Słowa kluczowe: przeszklone elewacje, bezpieczeństwo pożarowe, odporność ogniowa, profile metalowe, profile drewniane, wkłady izolacyjne.Przeszklone elewacje z uwagi na łatwośćmontażu oraz estetykę są coraz częściej stosowane jako zewnętrzne ściany nowoczesnych budynków. Przegrody te, będące szkieletowymi konstrukcjami słupowo-ryglowymi, w których przestrzenie pomiędzy metalowymi lub drewnianymi profilami szkieletu wypełnione są zazwyczaj dużymi przeszkleniami, nazywane ścianami osłonowymi tworzą lekkie, ciągłe pokrycie zewnętrzne budynku, spełniające (samodzielnie lub w połączeniu z konstrukcją budynku) wszystkie funkcje nienośnej ściany zewnętrznej, w tym również związane z bezpieczeństwem pożarowym. W związku z tym w konstrukcjach tego typu stosowane są często specjalne rozwiązania umożliwiające powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru, takie jak wkłady izolacyjne, uszczelki pęczniejące, czy też przede wszystkim przeszkl[...]

Wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej zamknięć otworów w przegrodach przeciwpożarowych DOI:10.15199/33.2017.03.19


  W polskich przepisach budowlanych na ogół dopuszcza się, aby klasa odporności ogniowej zamknięcia występującego w danej przegrodzie była o połowę mniejsza niż klasa odporności ogniowej przegrody. Z punktu widzenia ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego tego typu zapisy uznać należy za co najmniej kontrowersyjne.Wartykule omówiono konkretne przepisy budowlane zezwalające na stosowaniemniejszej klasy odporności ogniowej zamknięcia otworu niż przegrody, w której otwór występuje oraz problemymogącewynikać z zastosowania tego typu konstrukcji w budynkach. W opinii autorów stosowanie tego typu rozwiązań powoduje znaczny spadek poziomu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowanych w Polsce. Słowa kluczowe: drzwi przeciwpożarowe, szczelność ogniowa, izolacyjność ogniowa, bezpieczeństwo pożarowe, odporność ogniowa.Wpolskich przepisach budowlanych [12] na ogół dopuszcza się, aby klasa odporności ogniowej zamknięcia występującego w danej przegrodzie była o połowę mniejsza niż klasa odporności ogniowej przegrody. Z punktu widzenia ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego zapisy tego typu uznać należy za co najmniej kontrowersyjne. Głównym zadaniem przegrody wewnętrznej czy też zewnętrznej o odporności ogniowej w przypadku wystąpienia pożaru jest powstrzymanie jego rozprzestrzeniania do sąsiednich stref przez określony czas. Zgodnie z pierwszym paragrafem działu Bezpieczeństwo Pożarowe przedstawionym w rozporządzeniu [12], budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru m.in. ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki. Z zapisu tego wynikają stawiane kolejno wymagania dotyczące charakterystyk, jakie muszą mieć zastosowane materiały czy też wykonane z nich konstrukcje, w zależności od typu obiektu, w którym mają być wbudowane. Najważniejsze wymagania dotyczą zachowania odpowiedniej klasy[...]

Promieniowanie w zamknięciach przeciwpożarowych DOI:10.15199/33.2018.05.27


  Jednym z częściej poruszanych zagadnień dotyczących bram przeciwpożarowych, szczególnie wielkogabarytowych, są problemy techniczne ich zamocowania i umieszczenia ciężkich bram klasy EI w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego. Środowisko producentów bram od lat wskazuje na dostępność na rynku budowlanym lżejszych bram klas EI 30/EW 60, EI 60/EW 120, EW 60, EW120, które w bardzo wielu przypadkach w ich ocenie zapewnią wystarczającą barierę dla rozprzestrzeniającego się ognia. Niestety w przepisach techniczno- budowlanych [6] nie podano zasad stosowania przegród z uwagi na poziom promieniowania cieplnego, pomimo że w normie [4] tego typu klasa występuje. W ocenie wielu specjalistów, w wybranych przypadkach racjonalnym rozwiązaniem mogłoby być zastosowanie bram klasy EW charakteryzujących się niewielkim poziomem promieniowania zamiast bram klasy EI. PN-EN 13501-2 [4] nie specyfikuje jednak bram z uwagi na "niewielki poziom promieniowania", a jedynie podaje graniczny poziom promieniowania 15 kW/m2, poniżej którego dany element może być kla[...]

Zachowanie się drzwi stalowych w warunkach pożaru DOI:10.15199/33.2018.07.03


  Stalowe drzwi przeciwpożarowe stosowane są jako zamknięcia otworów w poziomych przegrodach przeciwpożarowych w budynkach użyteczności publicznej typu szpitale, kina, szkoły, galerie handlowe oraz budynkachwysokich [1, 14, 19] czy też konstrukcjach o specjalnymprzeznaczeniu, takich jak np. tunele [6, 18]. Obiekty te powinny być w taki sposób skonstruowane, aby w przypadku wystąpienia w nich pożaru możliwe było przeprowadzenie sprawnej i bezpiecznej ewakuacji znajdujących się w nich użytkowników. Prawidłowo wykonane stalowe drzwi przeciwpożarowe pełnią kluczową rolę w spełnieniu tego wymagania. W warunkach pożaru stanowią barierę dla ognia i dymu oraz wysokiej temperatury. Konieczność stosowania zamknięć o odpowiedniej charakterystyce ogniowej określona została w rozporządzeniu [13]. Zgodnie z wymaganiami tego typu drzwi powinny wytrzymać oddziaływanie ognia w czasie od 15 do 120 min (w zależności od tego, w jakim obiekcie oraz w którym jego miejscu są zamontowane). Zewnętrzne drzwi przeciwpożarowe objęte są normą wyrobu PN-EN 16034 [12], a zatem ich wprowadzenie na rynek jest możliwe po oznakowaniu CE [7, 15, 16]. Rozwiązania techniczne Na rynku dostępny jest bogaty asortyment stalowych drzwi przeciwpożarowych. Ze względu na konstrukcję wyróżnićmożna stalowe drzwi płaszczowe oraz stalowe drzwi profilowe. Konstrukcję stalowych drzwi płaszczowych najczęściej stanowi rama z profili drewnianych lub stalowych, które mają na celu usztywnienie konstrukcji i zminimalizowanie ugięcia następującego na skutek działania ognia na powierzchnię drzwi. Jakowypełnienie stosuje się zazwyczaj wełnę mineralną o gęstości zależnej od oczekiwanej klasy odporności ogniowej (większa gęstość wełny mineralnej zapewnia lepszą izolacyjność ogniową), rzadziej płyty gipsowo-kartonowe lub specjalne płyty ognioodporne. Rama oraz wypełnienie zamykane są w obudowie (płaszczu) z blachy stalowej grubości ok. 1 mm. Bardzo istotne jest odpowi[...]

Problematyka prawidłowego odbioru wybranych oddzieleń przeciwpożarowych


  W artykule przedstawiono procedury użyteczne z punktu widzenia odbierającego obiekt, ale i inwestora, umożliwiające dokładniejszą weryfikację zgodności deklaracji właściwości ogniowych drzwi i bram przeciwpożarowych (stanowiących zamknięcia otworów znajdujących się w pionowymoddzieleniu przeciwpożarowym) z rzeczywistością. Omówiono kluczowe elementy, które można zweryfikować, sprawdzić lub oszacować. Zaprezentowano najczęściej spotykane nieprawidłowości, wady oraz sposób ich wykrycia i eliminacji. Słowa kluczowe: oddzielenia przeciwpożarowe, drzwi przeciwpożarowe, bramy przeciwpożarowe, szczelność ogniowa, izolacyjność ogniowa.Oddzielenia przeciwpożarowe odgrywają kluczową rolę w spełnieniu przepisów z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Na szczególną uwagę zasługują bramy i drzwi przeciwpożarowe, stanowiące zamknięcia otworów znajdujących się w pionowych oddzieleniach przeciwpożarowych, a także zamknięcia przeszklone, wykorzystujące specjalne oszklenie o funkcji przeciwpożarowej. Odbiór na budowie drzwi przeciwpożarowych, w zakresie funkcjonalno- użytkowym nie budzi zastrzeżeń. Można wykonać próby, które jednoznacznie wskażą na ich użyteczność. Nie ma natomiast wiedzy, w jaki sposób bezinwazyjnie potwierdzić spełnienie wymaganej klasy odporności ogniowej. Na ogół podczas odbioru czynności ograniczają się do weryfikacji tabliczki znamionowej oraz przedstawionych dokumentów (aprobat technicznych, certyfikatóworaz deklaracjiwłaściwości użytkowych). Z doświadczenia ITB wynika, że nie są to wystarczające procedury, ponieważ ciągle zdarzają się przypadki, kiedy deklarowane właściwości ogniowe drzwi przeciwpożarowych, pobranych z obiektu, nie są potwierdzane podczas badań kontrolnych. Klasa odporności ogniowej drzwi i bram [3], [4], [5] Zespoły drzwiowe oraz bramowe będące przedmiotem artykułu są projektowane do zainstalowania w otworach znajdujących się w pionowych elementach oddzielających budynku. Zgodni[...]

Odporność ogniowa i dymoszczelność drzwi zgodnie z PN-EN 16034 DOI:10.15199/33.2015.11.20


  Drzwi przeciwpożarowe pełnią kluczową rolęwzapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Stosowane są jako zamknięcia otworów w pionowych przegrodach przeciwpożarowychwystępujących zazwyczajwbudynkach użyteczności publicznej, takich jak szpitale, kina, szkoły czy galerie handlowe, budynkach znacznej wysokości, konstrukcjach o specjalnym przeznaczeniu. W przypadku pożaru stanowić mają barierę dla ognia i dymu oraz wysokiej temperatury, dlatego też powinny mieć odpowiednią klasę odporności ogniowej oraz dymoszczelności. W artykule omówimy podstawowe wymagania związane z badaniami odporności ogniowej i dymoszczelności zestawione w normie wyrobu PN-EN 16034 oraz przedstawimy procedury badania odporności ogniowej, dymoszczelności, samoczynnego zamykania i zdolności do zwolnienia. Słowa kluczowe: odporność ogniowa, dymoszczelność, drzwi przeciwpożarowe, bezpieczeństwo pożarowe, samoczynne zamykanie, zdolność do zwolnienia.Drzwi przeciwpożarowe stosowane jako zamknięcia otworów w pionowych przegrodach przeciwpożarowych występujących zazwyczajwbudynkach użyteczności publicznej (np. w szpitalach, kinach, szkołach, galeriach handlowych), budynkach o znacznejwysokości [1] czy też konstrukcjach o specjalnym przeznaczeniu (np. w tunelach).Wprzypadku pożaru powinny stanowić barierę dla ognia i dymu oraz wysokiej temperatury i dlatego muszą mieć odpowiednią klasę odporności ogniowej, związaną ze szczelnością i izolacyjnością ogniową oraz odpowiednią klasę dymoszczelności. PN-EN 16034:2014-11 [2] to norma wyrobu opisująca wszystkie charakterystyczne właściwości drzwi, bram i okien otwieralnych związane z odpornością ogniową i dymoszczelnością. Jednak paradoksalnie na jej podstawie nie można zdefiniować danego wyrobu wsposób kompletny. Konieczne jest zadeklarowanie (lub udowodnienie przez uzyskanie odpowiednichwynikówwprecyzyjnie zdefiniowanych badaniach) dla tegowyrobu, podstawowych charakterystyk zgodnie z normą: [...]

Wpływ zastosowanego rozwiązania progowego na dymoszczelność drzwi przeciwpożarowych DOI:10.15199/33.2016.07.07


  Drzwi przeciwpożarowe pełnią kluczową rolę w spełnieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.Wartykule przedstawiono główne aspekty związane z dymoszczelnością tego typu drzwi. Omówiona zostałametoda badań oraz sposób klasyfikacji dymoszczelności. Zaprezentowane zostało porównanie prędkości przepływu powietrza przez szczeliny drzwi przeciwpożarowych poddanych badaniu dymoszczelności, w przypadku różnych rozwiązań progowych. Słowa kluczowe: dymoszczelność, drzwi przeciwpożarowe, uszczelka opadająca, próg.Drzwi przeciwpożarowe stosowane są jako zamknięcia otworów w poziomych przegrodach przeciwpożarowych [13] występujących zazwyczaj w budynkach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale, kina czy galerie handlowe oraz budynkach wysokich [18] i konstrukcjach o specjalnym przeznaczeniu, takich jak np. tunele [17, 19]. Obiekty muszą być wykonane w taki sposób, aby w przypadku wystąpienia pożarumożliwe byłom.in. przeprowadzenie sprawnej i bezpiecznej ewakuacji znajdujących się w nich użytkowników. Drzwi przeciwpożarowe pełnią kluczową rolę w spełnieniu tego wymagania, ponieważ w warunkach pożaru powinny być barierą dla ognia i dymu oraz wysokiej temperatury. Muszą więc mieć odpowiednią klasę odporności ogniowej, związaną ze szczelnością i izolacyjnością ogniową oraz odpowiednią klasę dymoszczelności. W artykule omówione zostaną głównie aspekty związane z powstrzymaniemprzepływu dymu, dzięki czemu możliwa jest bezpieczna ewakuacja użytkowników oraz sprawne przeprowadzenie akcji ratowniczej. Najczęstszą przyczyną śmierci ludzi w pożarach nie jest bezpośrednie oddziaływanie ognia, lecz dym wydzielający się podczas pożaru. Człowiek w zadymionym środowisku łatwo traci orientację, co w dużej mierze utrudnia ewakuację z płonącego budynku, natomiastmała zawartość tlenu oraz toksyczne gazy powstające podczas procesu spalania mogą doprowadzić do utraty przytomności, a w konsekwencji do[...]

 Strona 1  Następna strona »