Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"ROMANA EWA ŚLIWA"

ZASTOSOWANIE FUNKCJI PRĄDU W OPISIE KINEMATYKI PLASTYCZNEGO PŁYNIĘCIA W PROCESIE WYCISKANIA KSZTAŁTOWNIKÓW

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań dotyczących opisu kinematyki plastycznego płynięcia i niejednorodności plastycznej materiału podczas wyciskania wyrobów o różnym kształcie przekroju poprzecznego na przykładzie przekroju kołowego oraz prosto-kątnego. Przedstawione doświadczalne przebiegi funkcji prądu stanowią bezpośrednią praktyczną wskazówkę do teoretycz-nego opisu procesu wyciskania. Teoretycznie okre[...]

DOŚWIADCZALNA ANALIZA PŁYNIĘCIA MATERIAŁU PODCZAS WYCISKANIA PROFILI O ZŁOŻONYM KSZTAŁCIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę charakteru plastycznego płynięcia metalu podczas wyciskania wyrobów o złożonym kształcie przekroju poprzecznego oraz określono wpływ kształtu przekroju poprzecznego wyciskanego wyrobu na wielkośc siły wyciskania. The paper presents the analysis of nature of metal flow during extrusion of non-circular sections and determining the relationship between extrusion force and geo[...]

Wyciskanie przeciwbieżne kształtowników ze stopu magnezu AZ31


  Korzystne właściwości użytkowe stopów magnezu (niska gęstość i wysoka wytrzymałość) uzasadniają zastosowania lotnicze tych materia- łów. Dodatkową zaletą może być również dobra przetwarzalność metodami wyciskania, umożliwiająca otrzymywanie kształtowników o zło- żonym profilu, mających zastosowanie jako elementy konstrukcyjne. W pracy dokonano analizy możliwości wykonania profili konstrukcyj- nych ze stopu magnezu AZ31 o skomplikowanym kształcie przekroju poprzecznego w procesie wyciskania przeciwbieżnego. Przedstawiono wyniki testów swobodnego spęczania i wyciskania, określono przedział optymalnych temperatur przeróbki plastycznej na gorąco i prędkości wyciskania kształtowników o różnorodnych kształtach przekroju poprzecznego. Wyniki badań pozwoliły na wyselekcjonowanie warunków realizacji procesu rzeczywistego prowadzącego do uzyskania wyrobu bez wad o wysokich wymaganiach jakościowych. Advantages properties of magnesium alloys (low density and high strength) motivates to their application in aerospace industry. Additional advantage is their good extrudability, enabling manufacturing sections of complex shapes. In this paper, the analysis of manufacturing potentials of AZ31 magnesium alloy sections by backward extrusion process is discussed. The results of upsetting and extrusion tests are shown, the optimal range of manufacturing temperatures and extrusion rates of different profiles are determined. The tests results let determination of real extrusion process conditions, that led to obtain high quality products. Słowa kluczowe: wyciskanie przeciwbieżne, stopy magnezu, AZ 31, kształtowniki Key words: backward extrusion, magnesium alloys, AZ31, sections.Wprowadzenie. Dzięki niskiej masie, przy sto- sunkowy dobrej wytrzymałości mechanicznej, stopy magnezu wypierają powszechnie dotychczas stosowa- ne materiały konstrukcyjne (np. stale, durale ) i wypeł- niają zapotrzebowanie, zwłaszcza w przemyśle lotni- czym, na profile, pręty i rury poz[...]

WPŁYW FAZY METALICZNEJ NA EFEKT KSZTAŁTOWANIA KOMPOZYTÓW TYPU GLARE


  Kompozyty typu GLARE (ang. Glass Reinforced Aluminum Laminate) mogą być wykorzystywane do budowy paneli poszycia kadłuba samolotu. W celu zapewnienia wysokiej wytrzymałości i trwałości paneli kompozytowych stosowane są profile wzmacniające na bazie stopów aluminium. Ze względu na różnice w wytrzymałości pomiędzy panelem z GLARE a podłużnicami aluminiowymi, istnieje dążenie do zastępowania tych ostatnich przez podłużnice wykonanych na bazie GLARE. Jednym ze sposobów otrzymywania podłużnic z kompozytów warstwowych jest metoda polegająca na łączeniu adhezyjnym elementów GLARE, otrzymanych w procesie gięcia. Proces formowania kompozytów wiąże się z występowaniem zjawiska sprężynowania giętych elementów oraz możliwością powstawania uszkodzeń struktury kompozytu w strefie gięcia. W artykule przedstawiono wpływ geometrii ułożenia, doboru linii gięcia oraz udziału fazy metalicznej na efekt kształtowania kompozytu. Mierzono kąt sprężynowania materiału oraz przedstawiono przykłady zjawisk negatywnych zachodzących w strukturze wygiętego kompozytu. Wykazano, że kompozyty GLARE 2 o układzie 2/1 (dwie warstwy metalu, jedna warstwa prepregu) mogą być kształtowane plastycznie i stanowią obiecujący materiał do produkcji profili wzmacniających. Kompozyty o układzie 3/2 ze względu na dużą sztywność i bardziej prawdopodobne powstawanie uszkodzeń są materiałem o ograniczonej formowalności. Słowa kluczowe: kompozyty GLARE, proces gięcia, faza metaliczna, kąt sprężynowania THE INFLUENCE OF METAL FRACTION UNIT ON PLASTIC FORMING PROCESS OF GLARE COMPOSITES In airplane construction stiffened GLARE skin fuselage panels are used. Commonly used aluminum stringers are replaced by GLARE profiles, because of greater stiffness and various mechanical features of materials, that could leads to damage of panels. The bending process is one of the methods for producing fiber metal laminate (FML) stringers. Forming of GLARE leads to spring‐back, possible delamination o[...]

PIANKI KORUNDOWE DO INFILTRACJI METALAMI I POLIMERAMI


  Kompozyty metalowo-ceramiczne, a także polimerowo-ceramiczne o strukturze infiltrowanej charakteryzują się unikalną przestrzenną strukturą wzajemnie przenikających się szkieletów fazy metalowej lub polimerowej i fazy ceramicznej. Najczęstszym sposobem wytwarzania tego typu kompozytów jest infiltracja ciekłego metalu lub polimeru do porowatej kształtki ceramicznej. Do infiltracji ciekłymi metalami lub polimerami zastosowano piankowe kształtki korundowe (α-Al2O3), wytworzone metodą żelowania spienionej zawiesiny (ang. gelcasting of foams). W procesie infiltracji ciśnieniowej stopu AlMg5 do pianki korundowej uzyskano kompozyt metalowo-ceramiczny (AlMg5/Al2O3) o strukturze infiltrowanej charakteryzujący się pełnym wypełnieniem komórek pianki przez metal i dobrym przyleganiem na granicy faz ceramika/metal. Stwierdzono, że kompozyt AlMg5/Al2O3 w porównaniu do stopu AlMg5 może osiągać wyższe wartości naprężeń ściskających. Wytworzono także kompozyty korundowo-polimerowe o osnowie z pianki ceramicznej, stosując jako wypełnienie elastyczny poliuretan oraz żywicę epoksydową. Stwierdzono, że kompozyt żywica epoksydowa/pianka korundowa w porównaniu do pianki korundowej może osiągać wyższe wartości naprężeń ściskających, a kompozyt poliuretan/pianka korundowa większe odkształcenia nie powodujące zniszczeń. Słowa kluczowe: kompozyty metalowo-ceramiczne, kompozyty polimerowo-ceramiczne, pianki ceramiczne ALUMINA FOAMS FOR METALS AND POLYMERS INFILTRATION Metal-ceramic composites or polymer-ceramic composites are characterized by a unique spatial structure of interpenetrating phase being metal or polymer and ceramic phase. The most common method for manufacturing such composites is the infiltration of molten metal, or polymer into porous ceramics. In this paper the alumnia foams (α-Al2O3) manufactured by gelcasting of foams method were used as proforms for metal or polymer infiltration. A direct pressure infiltration process was used to infiltr[...]

Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem blach ze stopu aluminium 2024


  Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem jest nową techniką łączenia, konkurencyjną w stosunku do spawania i zgrzewania oporowego. Moż- na nią łączyć różnorodne materiały, nawet takie, które są trudno spawalne. Aplikacja metody w przemyśle lotniczym jest bardzo atrakcyjna ze względu na niską temperaturę procesu (poniżej temperatury topnienia łączonych materiałów) oraz brak dodatkowego spoiwa. W pracy przedstawiono wstępne badania eksperymentalne tego procesu. Testowe spoiny zgrzewane tarciowo wykonano z zastosowaniem stopów aluminium (głównie stopu 2024). W trakcie badań zmieniano parametry procesu, tj. prędkość obrotową narzędzia i jego posuw liniowy. Wykazano możliwość efektywnego łączenia cienkich blach ze stopu 2024 metodą zgrzewania tarciowego z przemieszaniem. Friction stir welding is a new joining method, competitive to traditional and resistance welding processes. This method can be applied to joining different materials, even such as not weldable light metals. Application of this method to airspace industry is very attractive because of low temperature of the process (beneath melting point of joined materials) and lack of any filler metal. In this paper, the preliminary experimental investigations of this process are described. The test friction stir welding joints were carried out on aluminum alloy sheets (mainly 2024 alloy). The changeable process parameters were punch rotation speed and its rate of feed. The results show a good efficiency of friction stir welding of 2024 alloy thin sheets. Słowa kluczowe: zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem, stopy aluminium, stop 2024 Key words: friction stir welding, aluminum alloys, 2024 alloy.1. Wprowadzenie. Zgrzewanie tarciowe z prze- mieszaniem (Friction Stir Welding - FSW) jest sto- sunkowo nową techniką łączenia. Metoda ta została wynaleziona, opatentowana i wdrożona do zastosowań przemysłowych przez Instytut Spawalnictwa w Cam- bridge (Wielka Brytania) w 1991 [1]. Od momentu jej opracow[...]

PIANKI Z Ti2AlC PRZEZNACZONE NA MATRYCE DO KOMPOZYTÓW CERAMICZNO-METALICZNYCH O STRUKTURZE INFILTROWANEJ DOI:10.15199/67.2015.11.7


  Kompozyty metalowo-ceramiczne o strukturze infiltrowanej charakteryzują się unikalną przestrzenną strukturą wzajemnie przenikających się szkieletów fazy metalowej i fazy ceramicznej. Najczęstszym sposobem wytwarzania tego typu kompozytów jest infiltracja roztopionego metalu do porowatej kształtki ceramicznej. W tej pracy do wytworzenia porowatych materiałów z T i2AlC zastosowano metodę żelowania spienionej zawiesiny ceramicznej (ang. gel-casting of foams). Metoda ta pozwala na wytworzenie ceramiki porowatej w postaci materiałów piankowych. Wytworzono pianki ceramiczne o porowatości całkowitej w zakresie 80÷90 %, które następnie charakteryzowano pod względem rozmiarów makroporów i połączeń między makroporami, porowatości otwartej i wytrzymałości na ściskanie. Wielkości te określają przydatność ceramiki porowatej do procesu infiltracji ciśnieniowej roztopionymi metalami. Stwierdzono, że rozmiar makroporów zawarty był w granicach 381÷547 μm, a rozmiar połączeń między makroporami mieścił się w zakresie od 77 do 134 μm. Pianki o porowatości w zakresie 80÷90 % charakteryzowały się dużą, jak na materiały wysokoporowate wytrzymałością na ściskanie, która zawarta była granicach 8÷18 MPa. Słowa kluczowe: kompozyty ceramiczno-metaliczne, Ti2AlC, fazy MAX Ti2AlC FOAMS AS PREFORMS FOR METAL-CERAMIC INTERPENETRATING COMPOSITES MAX phases are a group of advanced ceramics with nano-layered structure. They have Mn+1AXn composition, where M is an early transition metal, A is an element of A group and X is a carbon and/or nitrogen. The growing interest in this novel group of materials results in their unique combination of characteristics typical of both ceramics and metals. They are elastically stiff good thermal and electrical conductors, resistant to chemical attack, and have relatively low thermal expansion coefficients. On the other hand, they are relatively soft and most are readily machinable, thermal shock resistant and damage tolerant. M[...]

TEORETYCZNA I DOŚWIADCZALNA ANALIZA PROCESU FORMOWANIA PROFILI KOMPOZYTOWYCH TYPU GLARE DOI:10.15199/67.2016.1.1


  W artykule przedstawiono teoretyczną i doświadczalną analizę procesu formowania profili kompozytowych typu GLARE wykonanych z udziałem fazy metalicznej ze stopów aluminium 2024, 6061 oraz 7075 oraz prepregu kompozytowego. Profile kompozytowe wykonano poprzez formowanie plastyczne cienkich arkuszy blach metalu o grubości 0,4 mm, następnie ukształtowane profile ułożono naprzemiennie z warstwami nieutwardzonego prepregu epoksydowego wzmocnionego włóknem szklanym i łączono w procesie autoklawowym. Dokonano oceny jakości makro- i mikrostruktury otrzymanych profili o strukturze kompozytów typu GLARE, poddano je również statycznym badaniom wytrzymałościowym. Wykazano, że profile kompozytowe typu GLARE wykonane z zastosowaniem procesu formowania plastycznego fazy metalicznej charakteryzuje dobra adhezja poszczególnych faz oraz wysokie parametry wytrzymałościowe. Słowa kluczowe: kompozyty GLARE, stopy aluminium, profile kształtowe, badania nieniszczące, badania wytrzymałościowe THEORETICAL ANDEXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE PROCESS OF FORMING PROFILES OF GLARE TYPE COMPOSITE The paper presents a theoretical and experimental analysis of the forming process of GLARE type composite profiles made of aluminum alloy 2024, 6061 and 7075 and epoxy prepreg. Composite profiles were made by the plastic forming of thin metal sheets with a thickness of 0.4 mm. The shaped profiles were arranged with layers of uncured epoxy prepreg reinforced with glass fiber and cured with an autoclave process. An evaluation of the quality of macro- and microstructure obtained profiles of the type of GLARE composite, subjected to the static tensile tests. It has been shown that the composite profiles made by using the plastic forming process of the metallic phase it is characterized by good adhesion of the individual phases and as it has high strength parameters. Keywords: GLARE composites, aluminum alloys, profiles, non destructive tests, tensile tests Wprowadzenie Wymagania st[...]

KOMPOZYTY METALOWO-CERAMICZNE WYTWARZANE PRZEZ INFILTRACJĘ CIŚNIENIOWĄ METALU DO CERAMICZNEJ PREFORMY O BUDOWIE PIANY

Czytaj za darmo! »

Jednym ze sposobów poprawy właściwości użytkowych metali w przemyśle lotniczym jest zastępowanie tych tworzyw kompozytami metalowo-ceramicznymi. Już od wielu lat produkowane są kompozyty zbrojone fazą ceramiczną w postaci cząstek lub włókien. Jednak w tego typu kompozytach faza ceramiczna nie jest fazą ciągłą. Niniejsza praca poświęcona jest wytwarzaniu kompozytów metalowo-ceramicznych (AlCu5/Al2O3) o strukturze infiltrowanej charakteryzującej się wzajemnym przenikaniem szkieletów obydwu faz. Preformy ceramiczne (Al2O3) do infiltracji roztopionymi metalami wytworzono nową metodą otrzymywania wysokoporowatej ceramiki, którą jest żelowanie spienionej zawiesiny (ang. gelcasting of foams). Preformy ceramiczne o budowie piany o porowatości w zakresie 60÷90 % charakteryzowano pod względem [...]

Ceramika porowata do infiltracji metalami wytwarzana metodą żelowania spienionej zawiesiny

Czytaj za darmo! »

Kompozyty metalowo-ceramiczne to materiały wielofazowe, w skład których oprócz głównych komponentów, tj. metalu i ceramiki, wchodzić mogą inne fazy, przy czym udział objętościowy fazy metalicznej stanowi więcej niż połowę składu fazowego materiału. Głównym motywem intensywnych prac nad wytwarzaniem takich kompozytów jest możliwość poprawy wybranych właściwości mechanicznych metalu stanowiącego podstawowy składnik kompozytu. Modyfikacja właściwości mechanicznych obejmuje najczęściej zwiększenie twardości i sztywności, odporności na zużycie przez tarcie oraz zmniejszenie pełzania w podwyższonej temperaturze. Już od wielu lat produkowane są kompozyty zbrojone fazą ceramiczną w postaci cząstek lub włókien. Obecnie w wielu ośrodkach badawczych trwają intensywne prace nad kompozytami[...]

 Strona 1  Następna strona »