Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena OLENDER-SKOREK"

Rozwój WiMAX w Polsce

Czytaj za darmo! »

W niniejszym opracowaniu zostały zawarte elementy z raportów przygotowywanych przez Instytut Łączności w Warszawie w ramach Programu Wieloletniego pt.: Rozwój Telekomunikacji i Poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego. Raporty te w całości mają być publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Transportu. Obecnie dwoma najczęściej wykorzystywanymi rodzajami dostępu do Internetu w Po[...]

Wielkość rynku telefonii stacjonarnej i zmiany jego struktury

Czytaj za darmo! »

Rynek telefonii stacjonarnej w Polsce przechodzi obecnie trudny okres: po kilkuletnim zastoju zaczęto wprowadzać nowe rozwiązania regulacyjne, mające na celu stymulację konkurencji między podmiotami świadczącymi usługi w tym segmencie telekomunikacji. Wszystko to, chociaż z pewnym czasowym przesunięciem, wpływa na zmianę zachowania się podmiotów, na strukturę rynku oraz na wielkość jego przy[...]

Kształtowanie się cen w sieciach stacjonarnych w Polsce

Czytaj za darmo! »

Działania regulatora rynku telekomunikacyjnego (Urzędu Komunikacji Elektronicznej - UKE), ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego przez zniesienie barier wejścia na rynek i zmianę struktury rynku, w konsekwencji powinny doprowadzić do znacznego obniżenia cen za usługi telekomunikacyjne. Procentowy udział operatora zasiedziałego Telekomunikacji Polskiej (TP) w[...]

Dostępność i wykorzystanie e-usług w Polsce

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zostały zawarte elementy raportów przygotowywanych przez Instytut Łączności w Warszawie w ramach Programu Wieloletniego pt:. Rozwój Telekomunikacji i Poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego. Raporty te w całości mają być publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Transportu. Internet z roku na rok zyskuje na popularności i to już nie tylko na całym świecie,[...]

Efekty rynkowe rozpoczęcia działalności przez operatorów wirtualnych sieci ruchomych (MVNO)

Czytaj za darmo! »

W artykule zostały zawarte elementy raportów przygotowywanych przez Instytut Łączności w Warszawie w ramach Programu Wieloletniego pt:. Rozwój Telekomunikacji i Poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego. Raporty te w całości mają być publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Transportu. Przez wiele lat struktura rynku telefonii mobilnej w Polsce praktycznie nie ulegała żadnym isto[...]

Przyszłość polskiego rynku telefonii mobilnej na tle wybranych krajów UE

Czytaj za darmo! »

W niniejszym opracowaniu zostały zawarte elementy z raportów przygotowywanych przez Instytut Łączności w Warszawie w ramach Programu Wieloletniego pt.: Rozwój Telekomunikacji i Poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego. Raporty te w całości mają być publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Transportu. Między poszczególnymi państwami Unii Europejskiej istnieją znaczące dysproporc[...]

Rozwój usług dostępu do sieci telekomunikacyjnej w Polsce

Czytaj za darmo! »

W artykule zawarto elementy raportów, przygotowywanych przez Instytut Łączności w Warszawie w ramach Programu Wieloletniego pt.: "Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego". Raporty te w całości są publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury. Usługi dostępu do sieci stanowią jeden z siedmiu rodzajów dostępu telekomunikacyjnego. W nowym Prawie Telekomunikacyjnym dostęp ten można rozumieć ogólnie jako: korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub usług świadczonych przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, na określonych warunkach, celem świadczenia usług telekomunikacyjnych [1]. Dostęp do sieci jest natomiast oferowaniem usług w warunkach hurtowych innym operatorom, w celu ich dalszej odsprzedaż[...]

Wpływ rozwoju konkurencyjności rynku na kształtowanie się cen w sieciach stacjonarnych w Polsce

Czytaj za darmo! »

W artykule zostały zawarte elementy raportów przygotowywanych przez Instytut Łączności w Warszawie w ramach Programu Wieloletniego pt.: "Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego". Raporty te w całości mają być publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury. Prężne działania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) i konsekwencja w egzekwowaniu wprowadzonych regulacji spowodowały przyspieszenie rozwoju konkurencyjności rynku telefonii stacjonarnej w Polsce. Stało się to głównie dzięki wprowadzanym przez regulatora nowym metodom dostępu do sieci, takim jak hurtowy dostęp do sieci - Wholesale Line Rental (WLR) czy uwolnienie łącza abonenckiego - Local Loop Unbundling (LLU). Czy efektem wdrożenia tych instrumentów regulacyjnych [...]

VoIP jako alternatywa dla telefonii stacjonarnej

Czytaj za darmo! »

W artykule zostały zawarte elementy raportów przygotowywanych przez Instytut Łączności w Warszawie w ramach Programu Wieloletniego pt.: "Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego". Raporty te w całości mają być publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury. VoIP jest nowoczesną techniką wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych za pomocą łączy internetowych. Korzystanie z jego usług jest nieskomplikowane i wymaga od użytkownika posiadania albo specjalnego urządzenia (tzw. bramki VoIP) i zwykłego telefonu stacjonarnego, albo wyłącznie specjalnego telefonu, co powoduje, że telefonia internetowa zaczyna skutecznie konkurować z "tradycyjną" telefonią stacjonarną. Nie powinno zatem dziwić, że telefonia VoIP z roku na rok zyskuje [...]

Rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce


  W dzisiejszym świecie rynek dostępu do szerokopasmowego Internetu stanowi bardzo ważny czynnik wzrostu gospodarczego każdego kraju. Na coraz bardziej konkurencyjnym światowym rynku szybkie łącza umożliwiają udostępnianie nowych interaktywnych usług internetowych w różnych dziedzinach, w tym w edukacji i w służbie zdrowia (np. diagnostyka na odległość). Dodatkowo inwestowanie w szybki i bardzo szybki Internet szerokopasmowy ma istotne znaczenie dla małych i średnich firm, ze względu na obniżanie kosztów i uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez realizację wielu czynności on-line, od sprzedaży po współpracę z partnerami. Ponieważ, w dalszym ciągu utrzymuje się wyraźne zróżnicowanie między dotychczasowymi i nowymi członkami Unii Europejskiej w stopniu zaawansowania w szerokopasmowym dostępie do Internetu, Komisja Europejska realizuje programy wspierania inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową w odniesieniu do rozwoju bardzo szybkiego Internetu oraz jak najbardziej efektywnego wykorzystanie interaktywnych usług przez obywateli, administrację państwową i przedsiębiorstwa. W strategii Europa 2020 Komisja Europejska określiła, iż do 2013 r. wszyscy Europejczycy powinni mieć dostęp do podstawowego Internetu szerokopasmowego, a do 2020 r. do szybkiego Internetu szerokopasmowego o przepływności 30 Mbit/s. Przy tym co najmniej połowa europejskich gospodarstw domowych powinna dysponować dostępem szerokopasmowym o przepływności wynoszącej 100 Mbit/s [1]. Pro gram Polska Cyfrowa W Polsce rynek dostępu do szerokopasmowego Internetu jest także poddawany regulacji sektorowej, która ma na celu poprawę efektywności jego funkcjonowania. W ramach realizacji celów, wynikających z Programu Polska Cyfrowa, czyli programu upowszechnienia usług szerokopasmowych w Polsce do 2012 roku, weszła w życie w dniu 17 lipca 2010 r. ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. nr 106, poz. 675) [2], zwana też megaustawą. Podstawowym[...]

 Strona 1