Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANDREAS HELLINGER"

METODY RECYKLINGU ODPADÓW WOLFRAMOWYCH ZAWIERAJĄCYCH WĘGLIKI SPIEKANE DOI:10.15199/67.2017.9.4


  Wolfram - właściwości i zastosowanie Wolfram jest szarobiałym, połyskującym metalem zaliczanym do grupy metali trudnotopliwych tak jak molibden czy ren. Ma on najwyższą temperaturę topnienia 3420°C oraz jedną z wyższych gęstości spośród wszystkich metali, która wynosi 19,3 g/cm3 [22]. Średnia zawartość w skorupie ziemskiej wolframu jest niewielka i wynosi 0,0001%. Metal ten występuje w ok. dwudziestu minerałach, jednak dla przemysłu najważniejsze znaczenia mają: szelit - CaWO4 i wolframit (Fe, Mn)WO4, z których to wytwarza się na skalę przemysłową metaliczny wolfram. Proces polega na alkalicznym ciśnieniowym ługowaniu wolframu z tych minerałów, precypitacyjnym i jonowymiennym oczyszczaniu otrzymanych roztworów, które finalnie poddaje się odparowaniu, w wyniku którego wytwarzany jest wolframian( VI) amonu. W następnym etapie podlega on kalcynacji, a tak otrzymany tlenek wolframu(VI) redukuje się wodorem w temperaturze do 1100°C, do postaci proszku metalicznego wolframu. Ze względu na wysoką temperaturę topnienia, wolfram nie jest produkowany w postaci wlewków [15]. Mimo, że wolfram może występować w związkach chemicznych na kilku stopniach utlenienia +2, +3, +4, +5 i +6, tylko dwa ostatnie mają znaczenie praktyczne, ze względu na większą trwałość tego typu związków. Do ważniejszych związków wolframu należą: tlenek wolframu(VI), kwas wolframowy(VI), wolframiany(VI) (np. Na2WO4, CaWO4), heteropoliwolframiany (np. K4 [SiW12O40]) oraz związki kompleksowe typu K2[W(OH)Cl5]. Do głównych handlowych związków wolframu należą: kwas wolframowy( VI) oraz wolframiany(VI) sodu i amonu, często nazywany parawolframianem amonu (APT) [16]. W literaturze istnieje wiele doniesień na temat właściwości, szczególnie krystalograficznych i polimorficznych wolframianów( VI) [4, 5, 16, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 41]. Znalazły one szereg interesujących zastosowań, np. stosuje się je jako katalizatory reakcji desulfuryzacji (NiWO4, CoWO4) [27], cz[...]

 Strona 1