Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Witold Hołubowicz"

Zagadnienia propagacyjne związane z projektowaniem sieci standardu TETRA

Czytaj za darmo! »

W wyniku decyzji Komisji Europejskiej i wynikających z nich rozporządzeń krajowego organu regulacyjnego - Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), analogowe systemy radiokomunikacyjne muszą zostać wyłączone ze względu na ich nieefektywność widmową. Od połowy lat 90. dystrybucyjne spółki energetyczne w większości używają analogowego systemu trankingowego w standardzie MPT1327. Nie spełnia on wszystkich potrzeb związanych z łącznością dyspozytorską, wykorzystywaną do utrzymania sieci energetycznej (np. nie zapewnia transmisji danych, chociaż obsługuje przekaz krótkich wiadomości). Ponadto uległ on już znacznemu zużyciu, przejawiającemu się w dużej awaryjności. Brak jest także możliwości pozyskania części zamiennych. Z tych powodów w 2007 r. większość spółek operatorskich sektora [...]

ROZWÓJ I PROBLEMATYKA KOMUNIKACJI MIĘDZY URZĄDZENIAMI (M2M) DOI:10.15199/59.2016.6.113


  DEVELOPMENT AND PROBLEMS OF M2M COMMUNICATION Streszczenie: W artykule zaprezentowano analizę rynku usług komunikacji między urządzeniami (M2M), który rozwija się dynamicznie m.in. w ramach rozwiązań internetu rzeczy. Skupiono się na problematyce adresowania urządzeń końcowych związanej z planem numeracji krajowej i jego pojemnością, a także na ewolucji kart SIM. Abstract: Paper presents the analysis of M2M market that becomes more and more popular due to applications of Internet of Thing. The main focus is on numbering capacity and evolution of a SIM card. Słowa kluczowe: M2M, komunikacja ruchoma, plan numeracji, rynek usług, prognozy rozwoju Keywords: M2M, mobile, numbering plan, market, forecast 1. WSTĘP Komunikacja między urządzenia M2M (Machine to the Machine)1, często automatyczna i autonomiczna, cechująca się również rozwiązaniami pozwalającymi na samokonfigurowanie się czy przywracanie pracy przy stanach awarii, to pojęcie odnoszące się do bardzo dynamicznie rozwijającego się rynku usług i produktów na świecie, które służą telesterowaniu, telemetrii czy ogólnie telematyce, wykorzystując różne media transmisyjne, aczkolwiek najszerzej różne techniki transmisji bezprzewodowej. Również w Polsce obserwuje się rozwój tego typu rozwiązań. Za cztery główne obszary zastosowania systemów M2M uważa się energetykę, ochronę zdrowia, rolnictwo oraz transport [1]. Urządzenia komunikacji M2M obsługują dziś tzw. internet rzeczy (Internet of Thing), o którym to coraz częściej mówi się także jako internecie wszystkiego (Internet of Everything). Przewiduje się, że w roku 2020 na świecie w ramach internetu rzeczy będzie funkcjonować ponad 30 miliardów urządzeń [20]. Europa wydaje się dziś liderem rynku M2M, co wynika m.in. z szeregu podjętych decyzji dotyczących np. usług energetycznych [18], usługi eCall (a także bCall) [19] oraz usługi roaming w publicznych sieciach łączności ruchomej [13]. Najczęściej wykorzystywanymi technologi[...]

NOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW DO STRUMIENIOWANIA OBRAZU RUCHOMEGO W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH DOI:10.15199/59.2016.6.100


  NOVEL SOLUTION IN VIDEO TRANSMISSION SYSTEMS FOR WIRELESS NETWORKS Streszczenie: Projekt MITSU (next generation MultImedia efficienT, Scalable and robUst Delivery) ma na celu stworzenie nowych rozwiązań w zakresie systemów strumieniowania wideo w sieciach bezprzewodowych. Ich implementacja poprawi obecny poziom interoperacyjności, zminimalizuje złożoność obliczeniową i wymagania energetyczne. Rozwiązania są poddawane ewaluacji w dwóch scenariuszach: dostarczania treści multimedialnych do użytkownika końcowego oraz monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Abstract: The aim of the MITSU project (next generation MultImedia efficienT, Scalable and robUst Delivery) is a research toward a novel solution for streaming of video in mobile networks. Its implementation will increase interoperability, decrease computational complexity and power consumption. The results are evaluated in two usage scenarios, one is generic multimedia content delivery, the other one is security content delivery. Słowa kluczowe: transmisja wideo, interoperacyjność, sieci bezprzewodowe, jakość wideo Keywords: video streaming, interoperability, wireless networks, QoE 1. WSTĘP Systemy dystrybucji treści wizyjnych wyewoluowały od rozwiązań prostych (analogowych systemów wizyjnych) do rozwiązań złożonych, nacechowanych wielością technik przetwarzania danych. Złożoność ta wynika z popytu na treści wizyjne w scenariuszach dotychczas niemożliwych do zrealizowania, jakim jest na przykład dystrybucja treści wizyjnych do urządzeń przenośnych. Presja rynku wymusza coraz szybsze wprowadzanie nowych systemów dystrybucji wideo o coraz wyższym stopniu złożoności. Powoduje to, że systemy te są coraz mniej interoperacyjne, a przy tym coraz bardziej nieefektywne, jeśli chodzi o pobór mocy. Dodatkowo, pojawiły się lub stają się powszechne nowe protokoły strumieniowania treści wizyjnych, a także nowe kodeki multimedialne (takie jak np.: VP8, VP9, H.265/HEV[...]

KONSTRUKCJA ZAGŁUSZARKI TRANSMISJI RADIOWEJ DOI:10.15199/59.2018.6.75


  Rosnący poziom zagrożenia o charakterze przestępczym, a także terrorystycznym wymusza rozbudowę infrastruktury technicznej, która jest w stanie zapewnić ochronę ludzi i mienia, a także zmniejszyć ryzyko szkód o charakterze materialnym, gospodarczym czy biznesowym, związanych np. z wyciekiem informacji czy cyberatakami. Ochrona infrastruktury krytycznej, granic, ważnych obiektów, spotkań na wysokim szczeblu, a także imprez masowych jest zadaniem szeregu instytucji powołanych ustawowo do realizacji takich celów. Jednym z rodzajów urządzeń coraz częściej wykorzystywanych przez różne służby bezpieczeństwa publicznego są zagłuszarki radiowe. Wytwarzają one pole elektromagnetyczne o dużej mocy i szerokim widmie częstotliwości, aby poprzez zakłócenie odbiornika w urządzeniu (np. detonatorze ładunku wybuchowego) uniemożliwić w ten sposób sterowanie nim przez intruza. Zastosowanie urządzeń zagłuszających zwiększa szanse na skuteczne podjęcie ładunku i jego neutralizację, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa pirotechników i innych osób znajdujących się w strefie zagrożenia. Proponowany system zagłuszania jest rozwiązaniem sprzętowo-programowym, w którym zastosowano nowoczesne rozwiązania z obszaru cyfrowego przetwarzania sygnałów, techniki w.cz. i techniki mikroprocesorowej, a także wiedzę z dziedziny inżynierii oprogramowania i inżynierii systemowej. Konstrukcja zagłuszarki jest przedmiotem projektu badawczo-rozwojowego pt. "Zakłócanie transmisji radiowej w wybranych obiektach Straży Granicznej" (umowa nr DOB-BIO7/15/04/2015) realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach konkursu nr 7/2015. 2. KONCEPCJA Celem realizowanego projektu jest opracowanie oraz zbudowanie systemu zapewniającego zagłuszanie transmisji radiowej w szerokim zakresie częstotliwości. System ten ma zapewnić zabezpieczenie obiektów przed niepowołanym podsłuchem[...]

 Strona 1